Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-561-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.66.3-561-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, z pohledu regionálního rozvoje je program Horizont 2020 kvalitním podkladem zohledňujícím vědecké a výzkumné potřeby Evropské unie, který současně zajišťuje určitou míru součinnosti s politikou soudržnosti. Osobně bych si v tomto ohledu představoval mnohem těsnější propojení peněz na vědu a výzkum z Bruselu se strukturálními fondy. Považoval bych za žádoucí jednotná pravidla, jedno informační místo a tam, kde je to možné, i společný posuzovací proces. Rád bych na tomto místě také zdůraznil, že program Horizont 2020 by měl v praxi také více zohlednit geografickou rozmanitost Evropské unie a nastartovat tak regionální rozměr politiky vědy a výzkumu. V České republice se totiž většina velkých vědeckých projektů odehrává v hlavním městě Praze a jeho okolí, eventuálně pak maximálně v dalších třech velkých městech, přičemž mnoho měst, včetně mého rodného Hradce Králové, který je osmým nejlidnatějším městem, je v tomto ohledu na periferii zájmu, což je podle mého názoru škoda."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph