Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-11-20-Speech-3-486-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20131120.58.3-486-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voor het eerst besliste het Europees Parlement mee over het landbouwbeleid. Helaas is dat geen garantie gebleken voor het vergroenen ervan. Om een beroep te doen op inkomenssteun moeten boeren zelfs niet meer voldoen aan al bestaande richtlijnen over duurzaam pesticidengebruik, waterbeheer en natuurbehoud. Het voorstel van de Commissie om een verplichte oppervlakte van 7 procent van het areaal van een boer te reserveren voor natuur, waterbeheer en landschap werd afgezwakt naar 5 procent. Bovendien werden de maatregelen die voor vergroening meetellen uitgehold. Ook teeltrotatie komt er niet. In plaats daarvan komt er verplichte gewasdiversificatie, maar ook die werd uitgehold. Boeren die de afgezwakte verplichtingen niet nakomen, kunnen pas een deel van hun steun verliezen als ze meerdere jaren in overtreding zijn. Deze hervorming mist de kans om duurzame landbouw een duw in de rug te geven en de landbouw niet alleen een rol te geven in de voedselproductie, maar ook in landschapsbehoud- en herstel, waterbeleid, bodembescherming, biodiversiteit en dierenwelzijn. De consument betaalt drie keer: via de subsidies aan de boeren, via de prijs van zijn voedsel én via het herstellen van schade op het vlak van waterkwaliteit, landschap, klimaatverandering en biodiversiteit. Om die redenen stemde ik tegen het bereikte compromis."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph