Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-09-11-Speech-3-089-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130911.4.3-089-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es piekrītu Eiropas Komisijas prezidenta Žozē Manuela Barrozu teiktajam, ka dalībvalstis nedrīkst apstāties pie veiktajām reformām. Ir jāturpina iesāktais darbs, jo ekonomiskā izaugsme joprojām eiro zonā ir nepiedodami vāja. Ja dalībvalstis neturpinās reformas, tad šo patiešām varēs dēvēt par zudušo desmitgadi. Ir jāsaprot, ka pasaule mainās un Eiropas Savienībai ir jāspēj mainīties līdzi. Mēs redzam, ka šobrīd spēcīgākā ekonomiskā izaugsme ir tieši Ziemeļeiropas valstīs, kuras stingri ievēro fiskālo disciplīnu un veic nepieciešamās reformas, lai izdevumi būtu saskaņoti ar ieņēmumiem. Protams, ka daudziem var nepatikt Baltijas valstu un īpaši Latvijas minēšana kā piemērs, kuras valdība un cilvēki pašaizliedzīgi ir paveikuši milzīgu darbu, lai atjaunotu stabilu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Tomēr arī Dienvideiropas valstīm ir jāsaprot skarbā realitāte, ka nāksies pieņemt vēl virkni nepatīkamu lēmumu, lai nākotnē varētu saglabāt augsto dzīves līmeni. Esmu gandarīta, ka eiro zonā mēs redzam ekonomisko izaugsmi, un ceru, ka pēc gada mēs jau runāsim par daudz labākiem ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības rādītājiem."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph