Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-724-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.53.3-724-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph