Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-706-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.52.3-706-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Monikę Hohlmeier w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=pl&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=0517" – C7-0293/2010 – http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=" ) ()"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph