Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-485-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.42.3-485-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Všade tam, kde sa prideľujú peniaze z verejných rozpočtov, hrozí riziko podvodov a korupcie. To platí aj pre využívanie prostriedkov z fondov EÚ. Nepovažujem však za správne, aby sa pri vyšetrovaní podvodov zavádzali akési „prahy citlivosti“, ktoré umožňujú, že niektoré prípady sa vôbec neotvoria. Je to ako povedať zlodejovi: môžeš beztrestne kradnúť, ale neber si príliš veľa. Takáto predstava o spravodlivosti je pre mňa úplne neprijateľná. Preto som rada, že Parlament v tejto správe dôrazne žiada riaditeľa úradu OLAF, aby prestal uplatňovať prahový prístup pri stanovovaní priorít vyšetrovania. Pracovné zaťaženie nie je dôvod na zatváranie očí pred kriminalitou."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph