Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-413-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-413-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"När Europaparlamentet idag röstade om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern, valde jag att lägga ner min röst. Detta gjorde jag då jag inte anser att Europaparlamentet ska se som sin uppgift att anklaga, döma och effektuera. Rättsstatens principer och uppgifter ska självfallet respekteras av EU:s alla medlemsstater. I de fall detta icke sker måste det vara kommissionens och slutligen domstolens uppgift att agera och döma. Det kan knappast te sig rimligt att utöver de rättsvårdande insatser som idag existerar inom EU:s verksamhetsfält bygga upp ytterligare mekanismer."@sv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph