Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-411-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-411-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kiekvienoje šalyje tiek Vengrijoje, tiek kitose turi būti griežtai laikomasi valdžių padalijimo, teisminių instituciją nepriklausomumo, pagarbos privačiam ir šeiminiam gyvenimui ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą principų. Kiekviena demokratinė institucinė sistema turi būti pagrįsta valdžių padalijimo principu ir stabdžių ir atsvarų sistema. Joks teisinis reguliavimas negali pažeisti pagrindinių teisių ar pakenkti abipusiam valstybių narių pasitikėjimui. Atsižvelgiant į tai, reguliariai turėtų būti taikoma stebėjimo sistema, kuri užtikrintų, kad valstybės narės tinkamai laikosi pagrindinių Sąjungos vertybių, demokratijos reikalavimų ir teisinės valstybės principų. Pažymėtina, kad bendrieji ES principai – tai ne tik politiniai įsipareigojimai, bet ir teisės aktuose nustatyti rodikliai, kuriais remiantis vertinama ES teisės sistema ir valstybių narių teisės sistemos. Todėl jų turi būti laikomasi ir tarpvalstybiniu, ir vidaus lygmeniu. Turi būti sukurta tinkama pusiausvyra tarp pagarbos nacionaliniam savitumui ir buvimo ES."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph