Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-411-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-411-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Głosowałem przeciwko sprawozdaniu PE, krytykującemu reformy konstytucyjne na Węgrzech. W moim odczuciu sprawozdanie w zbyt dużym stopniu ingeruje w sprawy wewnętrzne kraju członkowskiego. Rząd Victora Orbána wybrany w demokratycznych wyborach przez obywateli swojego kraju ma pełną legitymację prawną do wprowadzania zmian w porządku prawnym Węgier, dopóki nie zagrażają one ustrojowi demokratycznemu w kraju. Mimo istnienia pewnych niepokojących uregulowań Rui Tavares w swoim sprawozdaniu posunął się za daleko, krytykując zmiany natury światopoglądowej i moralnej. W tym zakresie Unia Europejska nie powinna ingerować w politykę wewnętrzną krajów członkowskich. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na nawiązanie do artykułu 7 traktatu UE, zgodnie z którym za poważne naruszenie zasad demokratycznych mogą grozić sankcje, łącznie z zawieszeniem prawa głosu kraju w Radzie UE. Nawiązanie do tego artykułu w przypadku Węgier jest moim zdaniem przesadzone, podyktowane uprzedzeniami politycznymi. Powołanie się na ten artykuł jest nadinterpretacją norm zapisanych w traktatach."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph