Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-410-937"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-410-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Il-harsien tad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem huma l-pedament principali li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Minghajr harsien adekwat ta dawn id-drittijiet allura l-Unjoni ta bejnietna tisfuma fix-xejn u titlef l-iskop taghha. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija hija wahda delikata. Il-maggoranza tal-Prim Ministru Orban qeghda tirfes fuq dawk id-drittijiet fundamentali tac-cittadini, b3mod partikolari tal-minoritajiet u qed tiehu mizuri li qed idghajjfu l-isitituzzjonijiet li jharsu d-demokrazija gewwa l-Ungerija. Fid-dawl ta dan kollhu ivvutajt favur ir-rapport Tavares ghaliex nemmen li hemm bzonn li jintbghat sinjal car li drittijiet fundamentali u d-demokrazija huwa principji li maghhom ma nistghux niccajtaw."@mt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph