Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-402-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-402-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Európska únia je vychádzajúc zo ZEÚ založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Porušenie spoločných zásad a hodnôt Únie členským štátom nie je možné odôvodniť národnými tradíciami ani vyjadrením národnej identity. Maďarsko je taktiež zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a iných medzinárodných právnych nástrojov a je teda nimi viazané dodržiavať a uplatňovať medzinárodné demokratické zásady. Malo by sa rovnako snažiť o upevňovanie vzájomnej dôvery, ktorú Únia, jej občania a členské štáty musia mať, ak zmieňované dokumenty a zmluvy majú tvoriť právny základ skutočnej, spravodlivej a otvorenej Európy, ktorá dodržiava základné práva."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph