Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-391-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-391-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko tej propozycji, która miała napiętnować Węgry za rzekome naruszenie praw podstawowych. Uważam, że te praktyki Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu stanowią jawne zasady pomocniczości, stanowią jawne naruszenie zasady suwerenności poszczególnych państw, które składają się na wspólnotę europejską. Są one jawnym wyrazem politycznej agresji ze strony środowisk liberalno-lewicowych, które nie mogą przyjąć do wiadomości, że z dużym skutkiem i pozytywnym rezultatem premier Victor Orbán wprowadza na Węgrzech reformy gospodarcze, a jednocześnie reformy o charakterze tożsamościowo-ideowym, odwołując się do wartości chrześcijańskich, które zostały wprowadzone do konstytucji, odwołując się do Boga, który został wprowadzony do konstytucji, odwołując się wreszcie do takich podstawowych norm cywilizacji europejskiej, jak stwierdzenie, że małżeństwo to jest relacja między mężczyzną a kobietą. To powoduje furię, to powoduje ogromną złość i narusza pewne standardy demokratyczne oraz dobry obyczaj tego Parlamentu, stwarzając zagrożenie na przyszłość."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph