Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-390-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.39.3-390-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Z pewnym niepokojem obserwuję zaangażowanie części posłów i środowisk politycznych kontestujących politykę ustrojową premiera Viktora Orbána. Nie podzielam opinii, że przeprowadzone zmiany konstytucyjne stanowią zagrożenie dla demokracji. Wydaje się, że zasadnicze zastrzeżenia dotyczą kwestii związanych z unijną kartą praw podstawowych, która sama w sobie jest dokumentem niedoskonałym, w wielu wypadkach nieodzwierciedlającym tradycji i wartości kulturowych poszczególnych krajów. Tymczasem zapisy węgierskiej konstytucji skutecznie wzmacniają m.in. instytucje małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Uwzględniają także chrześcijański rodowód państwa. Celem niniejszego sprawozdania jest nie tyle prześwietlenie węgierskiej konstytucji, ile jest uzależnienie od praktyk ustrojowych innych państw oraz od praw podstawowych, choćby poprzez budzący wątpliwości postulat wzmocnienia mandatu Agencji Praw Podstawowych. Ewentualne zadania śledcze w przedmiotowych kwestiach powinna natomiast realizować Komisja Europejska, nie zaś Parlament, gdyż to ona stoi na straży europejskich traktatów."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph