Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-159-937"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-159-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Irlandia obejmowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie pod hasłami odbudowy gospodarczej Europy i tworzenia nowych miejsc pracy. Czas jej przewodnictwa kończy się jednak największym bezrobociem w ostatnich kilkudziesięciu latach – 5,6 mln Europejczyków jest obecnie bez pracy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że nie jest to wina Irlandii, a raczej stanu, w jakim znalazła się cała Unia. Coraz bardziej widać, że przyjęta przez Europę metoda walki z kryzysem nie była do końca właściwa– zabrakło równowagi pomiędzy działaniami ostrożnościowymi a inwestowaniem w rynki pracy i wzrost gospodarczy. Podczas swojego przewodnictwa Irlandia musiała się głównie skoncentrować na negocjacjach nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020, które całe szczęście zakończyły się w ubiegłym tygodniu kompromisem. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy porozumienie polityczne i mamy nadzieję, że środki pochodzące z wieloletniego budżetu pomogą przywrócić gospodarkę europejską na drogę wzrostu."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph