Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-155-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-155-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dňa 27. júna 2013 sa na najvyššej politickej úrovni dosiahla politická dohoda medzi Parlamentom, predsedníctvom Rady a Komisie vo veci viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2014 – 2020. Rokovania boli dlhé a namáhavé a v tomto kontexte je na mieste oceniť značné úsilie írskeho predsedníctva o dosiahnutie zmieňovanej dohody. Celková úroveň VFR však dosiaľ nedosahuje európske politické ciele snažiac sa zabezpečiť úspešnú realizáciu stratégie Európa 2020. Aktuálna úroveň zdrojov nemusí stačiť na pokrytie výdavkov EÚ. Navyše je zrejmé, že členské štáty aj naďalej akoby podceňovali úlohu rozpočtu EÚ a jeho opodstatnenie v rámci fiškálnej koordinácie v celej EÚ ako takej. I z tohto dôvodu je naďalej potrebné a dôležité venovať tejto problematike náležitú pozornosť."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph