Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-151-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-151-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią rezoliuciją. Labai svarbu, kad pavyko surasti bendrą tarpinstitucinį susitarimą dėl 2014–2020 m. ES daugiametės finansinės perspektyvos. Europos Parlamentas jau buvo išsakęs savo abejones dėl DFP viršutinės ribos, kuri Tarybos buvo ženkliai sumažinta. Šių išteklių gali nepakakti siekiant suteikti ES pakankamai priemonių koordinuotai atsigauti po dabartinės krizės ir sustiprėti. Sumažinus daugiametį ES biudžetą yra būtina padidinti 2014–2020 m. DFP lankstumą tam, kad būtų galima visiškai pasinaudoti atitinkamomis DFP viršutinėmis įsipareigojimų (960 mlrd. EUR) ir mokėjimų (908,4 mlrd. EUR) ribomis, kurias nustatė Europos Vadovų Taryba. Taryba patvirtino du pagrindinius Parlamento pateiktus pasiūlymus, būtent bendrosios mokėjimų maržos ir bendrosios įsipareigojimų maržos sukūrimą, nes tai leis savaime perkelti nepanaudotus asignavimus iš vienų finansinių metų į kitus. Taip pat labai svarbu, jog buvo sutarta 2016 m. pabaigoje numatyti privalomą kitos DFP peržiūrą ir tolesnį persvarstymą siekiant, kad nauja Komisija ir Parlamentas galėtų iš naujo įvertinti ES politinius prioritetus, pritaikyti DFP prie naujų iššūkių ir poreikių ir visapusiškai atsižvelgti į naujausias makroekonomines prognozes."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph