Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-07-03-Speech-3-140-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130703.28.3-140-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Prezydencja Irlandii przebiegała pod dyktando negocjacji budżetowych dotyczących kolejnego okresu programowania, prowadzonych dodatkowo w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej Unii Europejskiej. Choć ostateczne ustalenia pozostają nie w pełni satysfakcjonujące, to jednak należy z zadowoleniem przyjąć ich rezultat, dają bowiem podstawę dalszego rozwoju gospodarczego, szczególnie biedniejszych krajów członkowskich. Są także efektem pragmatycznego podejścia do obecnych warunków wewnętrznych państw, w tym ich zdolności finansowych. Wyrażam nadzieję, że zasadnicze środki w ramach funduszy kierowane będą, zgodnie z zasadą solidarności, do regionów najbardziej potrzebujących. Tylko wówczas otrzymają one szansę skutecznego wzmacniania własnego potencjału gospodarczego. Dobrym prognostykiem jest przy tym zwiększenie elastyczności budżetu, dające możliwość szybkiego i pełnego przesunięcia niewykorzystanych środków. Cieniem na minionej prezydencji kładą się natomiast zgłaszane przez niektóre kraje propozycje ograniczeń w zakresie swobodnego przepływu osób, w tym pracowników. Ich realizacja stanowiłaby zaprzeczenie dotychczasowych zasad funkcjonowania Wspólnoty."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph