Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-06-12-Speech-3-389-960"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130612.47.3-389-960"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pritariau pasiūlymui, kadangi reikalavimai mažosioms įmonėms (MVĮ) turi būti dideliu mastu suderinti visoje Sąjungoje ir išvengta neproporcingos toms įmonėms tenkančios administracinės naštos. Pritariu ir principui „visų pirma galvoti apie mažuosius“. 2011 m. spalio 25 d. Komisija paskelbė pasiūlymą, panaikinantį ir iš dalies keičiantį apskaitos direktyvas (78/660/EEB ir 83/349/EEB), ypač siekiant sumažinti mažų įmonių administracinę naštą. Abi apskaitos direktyvos galiojo pastaruosius 30 metų; jose pateikiamos visos taisyklės, kurių reikia rengiant teisės aktų nustatytas finansines ataskaitas. Kadangi biržos prekybos sąrašuose esančias bendroves nuo 2005 m. reglamentuoja tarptautinis apskaitos standartas (TAS), pagrindinėmis apskaitos direktyvų naudotojomis tapo MVĮ. Komisija siūlo pakeisti šias dvi direktyvas viena direktyva, kuri būtų geriau pritaikyta prie esamų ir būsimų finansinių ataskaitų rengėjų ir naudotojų poreikių. Remdamasi 2009–2011 m. atliktu poveikio vertinimu Komisija siekia iki 2012 m. 25 procentais sumažinti administracinę naštą ir numato, kad visos įmonės, patenkančios į šios direktyvos taikymo sritį, per metus galėtų sutaupyti 1,5 milijardo eurų."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph