Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-291-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-291-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"We wspólnej, pozbawionej wewnętrznych granic przestrzeni sprawiedliwości współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych. Przepisy mają zapewnić szybkie i proste wykonywanie środków orzeczonych w innym państwie członkowskim celem utrzymania i kontynuowania ochrony udzielonej osobie fizycznej w którymkolwiek innym państwie członkowskim. We wniosku Komisji wskazano potrzebę zapewnienia wsparcia oraz ochrony na terytorium UE ofiarom wszelkich form przemocy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph