Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-289-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-289-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prijaté nariadenie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach reaguje na potrebu zosúladiť uplatňovanie smernice o európskom ochrannom príkaze. Toto nariadenie sa bude na rozdiel od smernice uplatňovať priamo vo všetkých členských štátoch a zabezpečí obetiam trestných činov potrebnú ochranu aj pri krátkodobých cestách alebo presťahovaní sa do iného členského štátu EÚ. Nové pravidlá, ktoré po schválení v Rade EÚ nadobudnú účinnosť od 1. januára 2015, zjednodušia systém podávania žiadostí o ochranu. Uľahčí sa tak najmä situácia žien a detí, ktoré sú najčastejšími obeťami násilných trestných činov. Zavedenie štandardného viacjazyčného formulára by malo znížiť náklady na preklad a zabrániť tomu, aby chránenej osobe vznikli v súvislosti s jej pohybom po EÚ dodatočné náklady."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph