Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-286-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-286-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach poskytne všetkým obetiam na celom území EÚ najvyššiu možnú ochranu. Je dôležité zabezpečiť, aby osoba, ktorej bola priznaná ochrana v jednom členskom štáte, o túto ochranu neprišla v prípade, že sa presťahuje do iného členského štátu. Zabezpečiť by to malo viacjazyčné osvedčenie. Zabezpečilo by sa tým nielen rýchle a jednoduché uznávanie ochranných opatrení, ale aj ich rýchly a jednoduchý výkon. Pre lepšiu informovanosť chránených osôb o ich právach je potrebné, aby členské štáty do svojich vzdelávacích a osvetových kampaní zahrnuli informácie o voľnom pohybe, ochranných opatreniach a jednotnom osvedčení. Spravodajcovia v správe ocenili aj prácu občianskej spoločnosti, najmä mimovládnych organizácií a iných dobrovoľníckych organizácií poskytujúcich odbornú podporu chráneným osobám. Chránené osoby by mali získať informácie a pomoc v zrozumiteľnej podobe a v jazyku, ktorému rozumejú, so zreteľom na potreby chránenej osoby. Návrh legislatívneho uznesenia EP som podporila."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph