Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-282-468"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-282-468"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Toetasin ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta, millele andsid suure panuse õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arutelud. On hädavajalik, et isikul, kellele on määratud kaitse ühes liikmesriigis, ei kaotaks seda teistes liikmesriikides liikudes, seda nii reisides kui ka teise liikmesriiki elama kolides. Lähenemiskeeld ühes liikmesriigis peab olema mõistetav ka teises ehk teisisõnu on vajalik, et see ei hõlmaks mitte ainult riike, kus lähenemiskeelu väljastavad kriminaalkohtud, vaid ka neid riike, kus need kuuluvad tsiviilkohtute jurisdiktsiooni alla. Soovides pöörata tähelepanu soolise vägivalla ohvrite olukorrale, pean tervitatavaks ettepanekut koolitada nende vajaduste paremaks täitmiseks ametnikke, kes puutuvad tõenäoliselt kokku juhtumitega, kus isiku füüsiline, psühholoogiline ja seksuaalne puutumatus on ohus, ning eriti naistevastase vägivalla juhtumitega. On selge, et naisohvrid vajavad liikmesriikides suuremat toetust ning seda tuleb teha liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonide ühises koostöös."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph