Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-280-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-280-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Európska únia úspešne vytvorila systém vzájomného uznávania rozsudkov v občianskych a obchodných veciach na základe nariadenia Brusel I. Tento krok výrazne prispel k posilneniu na poli budovania priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na druhej strane úplná kompletizácia tejto oblasti nie je možná bez uskutočnenia ďalších čiastkových krokov, medzi ktoré patrí aj zavedenie vzájomného uznávania ochranných opatrení v občianskych veciach. Tieto opatrenia majú za cieľ posilniť rýchlu a efektívnu ochranu osôb, ktoré sú v danom momente v núdzi, a rýchle konanie predmetných autorít je nevyhnutnou podmienkou účinnosti poskytovanej ochrany. Navyše zavedenie vzájomného uznávania ochranných opatrení výrazne prispeje k ochrane žien a detí, pričom tieto dve skupiny obyvateľstva sú často tie najzraniteľnejšie. Mojou jedinou pripomienkou je, že by bola škoda obmedziť poskytnutie špeciálnej odbornej prípravy len pre tých odborníkov, ktorí pravdepodobne prídu do styku s obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti. Každá obeť je obeťou a zaslúži si adekvátnu pomoc. Motív, pre ktorý jej hrozí nebezpečenstvo, je z tohto hľadiska irelevantný."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph