Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-277-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-277-375"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šį pasiūlymą, kadangi juo siekiama nustatyti valstybėje narėje paskirtų apsaugos priemonių civilinėse bylose paprasto ir greito pripažinimo mechanizmo taisykles. Labai svarbu užtikrinti, kad asmuo, kuriam suteikta apsauga vienoje valstybėje narėje, jos neprarastų išvykdamas į kitą valstybę narę. Taigi, turėtų būti sukurtas mechanizmas, kurį taikant – naudojantis standartizuota daugiakalbe pažyma –būtų panaikinti tarpiniai formalumai. Taip būtų užtikrintas ne tik greitas ir paprastas apsaugos priemonių pripažinimas, bet ir jų vykdymas. Taikant šį mechanizmą aukos taip pat galėtų naudotis paprastesne administracine procedūra ir būtų užtikrinta, kad jos būtų apsaugotos bet kada joms keliaujant ar judant į kitą valstybę narę. Valstybės narės taip pat skatinamos užtikrinti, kad saugomi asmenys nepatirtų finansinių išlaidų, susijusių su apsaugos priemonės pripažinimu kitoje valstybėje narėje."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph