Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-275-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-275-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Návrh Komisie je odpoveďou na potrebu komplexného európskeho právneho rámca, ktorý poskytne všetkým obetiam na celom území Únie uznanie a najvyššiu možnú mieru ochrany. Návrh nariadenia doplní smernicu o európskom ochrannom príkaze, ktorý zabezpečuje vzájomné uznávanie ochranných opatrení v trestných veciach. Kombinované uplatňovanie oboch nástrojov (trestnoprávneho a občianskoprávneho) umožní osobám, ktorým bol udelený ochranný príkaz, voľne a bezpečne sa pohybovať po území EÚ, ako sa ustanovuje v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, a v konečnom dôsledku bude viesť k posilneniu a rozvoju priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii. V súlade s postupmi vyplývajúcimi z vykonávania Lisabonskej zmluvy článok 51 rokovacieho poriadku Parlamentu umožňuje vypracovanie správ oboch výborov, ktoré budú konať spoločne. Pri príprave tejto správy sa čerpalo z podnetov rokovaní Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj zo spolupráce medzi obidvomi spravodajcami. Predkladaná záverečná správa je odzrkadlením výsledkov kompromisnej dohody, ktorá bola dosiahnutá na základe rokovaní s Radou počas cyperského a írskeho predsedníctva."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph