Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-22-Speech-3-267-843"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130522.21.3-267-843"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šį siūlymą dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. Siūlymo tikslas – visoje Europos Sąjungos teritorijoje užtikrinti vienodą apsaugą nusikaltimų aukoms, nustatyti būtiniausius nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartus. Pritariu, kad būtina supaprastinti apsaugos orderių pripažinimą, kad asmuo, kuriam suteikta apsauga vienoje valstybėje narėje, jos neprarastų išvykdamas į kitą. Tuo tikslu būtina sukurti standartizuotą daugiakalbę pažymą ir taip supaprastinti administracines procedūras. Svarbu, kad saugomi asmenys gautų visą būtiną informaciją ir pagalbą lengvai suprantamu būdu ir suprantama kalba. Valstybės narės, organizuodamos aukų apsaugai skirtas švietimo ir informavimo skatinimo kampanijas, turėtų į jas įtraukti informaciją apie laisvą apsaugos priemonių judėjimą ir bendrą pažymą. Pritariu raginimams Komisijai atitinkamą informaciją apie valstybėse narėse taikomas apsaugos priemones skelbti Europos e. teisingumo portale."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph