Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-05-21-Speech-2-527-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130521.40.2-527-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Rozporządzenie dotyczące przekazania Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych uprawnień nadzorczych przewiduje całkowicie nową jakość w sprawowaniu nadzoru nad bankami. Mianowicie po raz pierwszy w historii nadzór nad najważniejszymi bankami europejskimi zostanie przeniesiony do wspólnej instytucji międzynarodowej. Zabieg ten ma na celu odzyskanie zaufania rynków, odbudowanie transgranicznego rynku kredytowego oraz ujednolicenie i obniżenie kosztów refinansowania dla peryferyjnych banków strefy euro. Celem nowych regulacji jest stworzenie skutecznego i spójnego nadzoru systemu bankowego, który w przeciwieństwie do krajowych regulatorów będzie bardziej pragmatyczny, skuteczny i niezależny od uwarunkowań lokalnych. Nowy nadzór ma wcześniej wykrywać i reagować na nieprawidłowości w narodowych sektorach bankowych, zanim przeistoczą się one w zagrożenie dla stabilności całej strefy euro. W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na wątek państw spoza strefy euro. Ze względu na podstawę prawną, którą Komisja Europejska przyjęła dla utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego, nie było możliwe przyznanie państwom spoza strefy euro pełni praw w nowym systemie. Niemniej Parlament i Rada osiągnęły dobry kompromis, którego zapisy znoszą asymetryczną relację między obowiązkami i prawami państw z czasową derogacją. Zdając sobie sprawę z ograniczeń nie tylko prawnych, ale i tych systemowych, takich jak chociażby brak dostępu do operacji płynnościowych EBC, wypracowaliśmy formułę, która stanowi uczciwą ofertę dla państw spoza strefy euro. Państwa nienależące do strefy euro zyskują wpływ na formułowanie treści ostatecznych decyzji Rady Nadzoru oraz mogą w uzasadnionych okolicznościach zakończyć albo zawiesić swoje członkostwo. Jako poseł z kraju spoza strefy euro chciałbym podkreślić, że tymi regulacjami wzmacniamy strefę, ale nie zapominamy o naszym wielkim dorobku, jakim jest jednolity rynek finansowy. Potrafiliśmy stworzyć instrument, który pogłębia unię gospodarczą i walutową, ale nie dyskryminuje państw, które są dopiero na drodze do wspólnej waluty. Nie zgadzam się z coraz głośniej wypowiadanymi opiniami, że powinniśmy zadowolić się wspólnym nadzorem, a kolejne elementy unii bankowej odłożyć na później. Wątpliwe jest, aby wspólny mechanizm nadzoru w proponowanym kształcie samodzielnie zwiększył zaufanie do rynku finansowego bez rozwiązania problemów, które przyczyniły się do obecnej sytuacji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph