Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-17-Speech-3-687-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130417.115.3-687-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Atsižvelgiant į palankią Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrosios įmonės 2011 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, nėra kliūčių nepritarti Bendrosios įmonės 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Tačiau Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Bendroji įmonė „Naujoviški vaistai“ buvo įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui siekiant gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso našumą bei veiksmingumą ir siekiant ilgalaikio tikslo, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus. Auditų metu nustatytas klaidų lygis sudarė 6,84 proc., todėl Bendroji įmonė turėtų nedelsdama padidinti savo kontrolės kokybę, ypač dotacijų valdymo srityje, informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnių Bendrosios įmonės vykdytų audito procesų rezultatus bei parengti išsamią pažangos ataskaitą su konkrečiais pasiūlymais, kaip palaipsniui sumažinti klaidų lygį."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph