Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-04-15-Speech-1-088-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130415.16.1-088-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Zaproponowana zmiana Dyrektywy przekazuje Komisji Europejskiej praktycznie niczym nieograniczony mandat do zmian kalendarza aukcji, czyli rynku. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą proces aukcyjny powinien być przewidywalny, w szczególności w odniesieniu do harmonogramu oraz przebiegu aukcji, a także szacunkowych wolumenów uprawnień, które mają być udostępnione. Propozycje interwencji na rynku ETS przez jego regulatora, mogą być w rzeczywistości odbierane jako wyraźny sygnał o niestabilności tego rynku. Proponowana zmiana dyrektywy wydaje się sprzeczna z art. 290 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym uprawnienia do wydania aktu delegowanego nie mogą dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, gdyż takie kwestie powinny być regulowane w akcie ustawodawczym. Czasowe wycofywanie uprawnień z rynku zmienia istotny element dyrektywy ETS , ponieważ narusza przyjętą zasadę corocznego zmniejszania puli uprawnień na rynku o 1,74% , zatem nie może rozstrzygane w drodze aktu delegowanego. W efekcie poprzez okresowe zmniejszenie cen uprawnień dopuszczonych do obrotu Komisja mogłaby doprowadzić do wzrostu ich ceny. Wydaje się zatem, że działania Komisji Europejskiej nie prowadzą do redukcji emisji po najniższych kosztach, a wpływają jedynie na zmiany cen uprawnień. Pragnę zauważyć, że wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych jasno pokazały, że głos płynący z Polski jest ignorowany. Stąd mój zdecydowany sprzeciw wobec tego typu regulacji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph