Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-06-Speech-3-574-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130206.36.3-574-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De Europese Unie gaat er prat op dat zij opkomt voor mensenrechten, waar ook ter wereld en zonder onderscheid des persoons. Dat is een nobel en waardig streven, iets wat wij Europeanen met de lessen uit ons verleden inderdaad in woord en gebaar moeten uitdragen. Er zijn een aantal supermensenrechten die vallen onder het zogenaamde ius cogens. Het ius cogens is het allesoverheersende recht waar nooit ofte nimmer van mag worden afgeweken. Voorbeelden daarvan zijn de verboden op genocide, slavernij en foltering. Het is de taak van iedereen in de wereld om daar tegen op te treden. De mensenrechten waarover wij hier spreken, zijn mensenrechten ontleend aan verdragen. Maar verdragen hebben als nadeel dat zij politieke keuzes zijn. Dat merken wij bij één van de belangrijkste mensenrechten, namelijk het recht op de vrije meningsuiting. Er zijn maar weinig staten in deze wereld waar die vrijheid echt is gewaarborgd. Zelfs in Nederland is hij niet altijd veilig. Ook andere Europese regeringen zitten in hun maag met het recht dat burgers een eigen mening geeft, om maar niet te spreken van allerhande schurkenstaten in Afrika, het Midden-Oosten, de voormalige landen van de Sovjet-Unie, ja eigenlijk overal ter wereld. Die constatering móet ons dwingen om de vrijheid van meningsuiting tot absoluut speerpunt te maken van het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. Zonder dat recht zijn burgers niet in staat om autoriteiten uit te dagen en regeringen te controleren. De borging van vrijheid van meningsuiting is ..."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(de Voorzitter ontneemt de spreker het woord)."1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph