Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-04-Speech-1-154-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130204.18.1-154-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Na wstępie chciałbym pogratulować panu De Backerowi bardzo dobrego sprawozdania. Wierzę, że wdrożenie zaleceń w nim zawartych w sposób istotny ułatwiłoby małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie planowanych inwestycji. Jestem przekonany, że jednym z priorytetów powinny być działania w kierunku dalszego znoszenia barier biurokratycznych, które napotykają przedsiębiorcy na każdym etapie swojej działalności. Ważne jest też, by przedsiębiorcy mieli do dyspozycji wachlarz innowacyjnych mechanizmów finansowania, który mogliby dopasować do bieżących potrzeb swojej firmy. Rozwój przedsiębiorczości zależny jest też w dużej mierze od kształcenia w kierunku przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji, począwszy od nauczania przedszkolnego. Warto w tym celu wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny, którego rola w przyszłym okresie finansowania rośnie. Z badań przeprowadzonych nad MŚP wynika, że liczba udzielanych im kredytów w sposób znaczący spadła w porównaniu z danymi sprzed kryzysu. Okazuje się, iż przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów przez banki, ale również niechęć MŚP do zaciągania kredytów w obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy oczekują pozytywnych sygnałów na temat stabilności rynków. Wierzę, że jednym z takich sygnałów byłoby przyjęcie nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, co – mam nadzieję – nastąpi w najbliższym czasie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph