Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-16-Speech-3-216-519"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Głosowałem za sprawozdaniem, ponieważ zwraca uwagę na trzy zasadnicze kwestie warte podkreślenia: połączenie polityki energetycznej oraz polityki spójności będzie stymulowało rozwój, dawało miejsca pracy oraz zmniejszy różnice regionalne. Po drugie, sprawozdanie bierze pod uwagę specyfikę regionów, ich zróżnicowanie. Podkreśla, że nie wszystkie są takie same i muszą mieć możliwość wyboru projektów, w które będą inwestować. Po trzecie – w krajach Unii Europejskiej bardzo ważne jest dofinansowanie infrastruktury energetycznej. Nie wystarczy bowiem budować zdecentralizowane źródła energii, trzeba też budować przyłącza i infrastrukturę, którą ta energia będzie przesyłana do konsumentów."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130116.34.3-216-519"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph