Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-23-Speech-4-220-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110623.37.4-220-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair. I would like to pick up on some of the clumsy vocabulary that we have heard in recent weeks in discussion of these financial rescue packages. The talk in our media is about rescuing Greece, giving assistance to Portugal, and helping Ireland, but that is not how the peoples in the recipient countries see it. The reason that Greeks are on the streets protesting is that they understand perfectly well what the consequence of this EU/IMF takeover will be. The money is not going to ordinary Greek people, it is going to those financial institutions which hold Greek government debt. However the repayment will come from the ordinary taxpayer: in other words, Ireland, Portugal and Greece are being sent the bill for propping up the entire European banking system. Why? Because we cannot bring ourselves to admit that monetary union was a mistake. We cannot bring ourselves to see the logic: that jamming together countries with widely divergent conditions and needs into a single currency was bound to cause precisely the strains that some of us were predicting 10 years ago when the project was launched. So we exacerbate the crisis by having yet more integration, and all of the things that we heard about in the debate yesterday on this report – ‘we need fiscal union’, ‘we need economic governance’. You can see the flaw in the logic there, my friends. European integration has failed, so let us have more of it! Monetary union is not enough, we need more economic union. The reality is that this is about saving face: saving the faces of those eurocrats who launched the project in the first place and who are prepared to sacrifice the peoples of the peripheral countries and the taxpayers of the poor countries in order to sustain their conceit. Surely theirs must be the most expensive faces since that of Helen of Troy which launched a thousand ships."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jste mimořádně velkorysá a jste i velmi dobrá předsedající. Chtěl bych navázat na některé neobratné výroky, které jsme v posledních týdnech slyšeli během diskuse o těchto finančních záchranných balíčcích. V našich médiích se hovoří o záchraně Řecka, o poskytnutí pomoci Portugalsku a o pomoci Irsku, ale lidé v přijímajících zemích to vidí jinak. Důvod, proč Řekové protestují na ulicích, je ten, že velmi dobře chápou, jaké budou důsledky tohoto převzetí moci ze strany EU a MMF. Tyto peníze nejsou určeny pro obyčejné řecké lidi, jsou určeny pro finanční instituce, u kterých má řecká vláda dluh. Splátky dluhu však budou přicházet od obyčejných daňových poplatníků. Jinými slovy, Irsku, Portugalsku a Řecku bude zaslán účet za podporu celého evropského bankovního systému. Proč? Protože si nedokážeme přiznat, že měnová unie byla chybou. Nedokážeme se přimět k tomu, abychom viděli logiku věci: že natlačení zemí s velmi odlišnými podmínkami a potřebami společně do jednotné měny muselo nutně vyvolat právě onu nadměrnou zátěž, kterou někteří z nás předpovídali již před 10 lety, když byl tento projekt zahájen. Takže tím, že budeme ještě víc posilovat integraci, a tím vším, co jsme ve včerejší rozpravě k této zprávě slyšeli – „potřebujeme měnovou unii“, „potřebujeme správu ekonomických záležitostí“ jen prohlubujeme krizi. To je ta chyba v logice, přátelé. Evropská integrace se nepodařila, tak ji ještě posilme! Měnová unie nestačí, potřebujeme užší hospodářskou unii. Skutečnost je taková, že jde o záchranu tváře: zachránit tvář v první řadě těm eurokratům, kteří tento projekt spustili a kteří jsou připraveni obětovat národy okrajových zemí a daňové poplatníky z chudých zemí, aby si mohli dál žít ve své domýšlivosti. Jejich tváře musí být určitě ty nejdražší od časů, kdy za tváří Heleny Trojské vyplulo na moře na tisíc lodí."@cs1
"Fru formand! De er usædvanlig gavmild og en meget god formand. Jeg vil gerne forbedre på noget af det uheldige sprog, der har været anvendt i de seneste uger i forbindelse med drøftelserne af disse økonomiske redningspakker. Medierne taler om at redde Grækenland, yde bistand til Portugal og hjælpe Irland, men sådan ser befolkningerne i modtagerlandene ikke på det. Grækerne protesterer i gaderne, fordi de udmærket forstår, hvad konsekvenserne af denne EU/IMF-magtovertagelse bliver. Pengene går ikke til den almindelige græker, men til de finansielle institutioner, der fastholder Grækenlands offentlige gæld. Tilbagebetalingen kommer imidlertid fra den almindelige skatteborger. Med andre ord får Irland, Portugal og Grækenland regningen for at understøtte hele det europæiske banksystem. Hvorfor? Fordi vi ikke kan få os selv til at indrømme, at den monetære union var en fejl. Vi kan ikke få os selv til at se logikken: at en sammenpresning af lande med vidt forskellige forhold og behov i en fælles valuta var dømt til at skabe netop de problemer, som nogle af os forudsagde for 10 år siden, da projektet blev iværksat. Så vi forværrer krisen med endnu mere integration og alt det, vi hørte om i gårsdagens forhandling om denne betænkning – "vi har brug for en skatteunion", "vi har brug for økonomisk styring". De kan se den manglende logik her, mine venner. Den europæiske integration er slået fejl, så lad os få mere af den! En monetær union er ikke nok, vi har brug for mere økonomisk union. I virkeligheden handler det om ikke at tabe ansigt: at redde ansigterne på de eurokrater, der i første omgang iværksatte projektet, og som er villige til at ofre befolkningerne i de perifert beliggende lande og skatteborgerne i de fattige lande for at fastholde deres forskruede idé. Det må være de dyreste ansigter siden ansigtet på Helena af Troja, der søsatte tusind skibe."@da2
"Frau Präsidentin! Sie sind außerordentlich großzügig und auch eine sehr gute Vorsitzende. Ich möchte einige der schwerfälligen Vokabeln aufgreifen, die wir in den vergangenen Wochen bei der Diskussion dieser finanziellen Rettungspakete gehört haben. In unseren Medien ist davon die Rede, Griechenland zu retten, Portugal zu unterstützen und Irland zu helfen; aber die Völker in den Empfängerländern sehen das nicht so. Der Grund, dass Griechen auf den Straßen demonstrieren, ist, dass sie sehr genau wissen, was die Folge dieser Übernahme durch die EU und den IWF sein wird. Die Gelder gehen nicht an die allgemeine griechische Bevölkerung, sondern an die Finanzinstitutionen, die griechische Staatsschulden halten. Zurückzahlen wird dies jedoch der gewöhnliche Steuerzahler: Mit anderen Worten erhalten Irland, Portugal und Griechenland die Rechnung für die Stützung des gesamten europäischen Bankensystems. Warum? Weil wir uns nicht dazu durchringen können, zuzugeben, dass die Währungsunion ein Fehler war. Wir können uns nicht dazu bringen, die Logik zu erkennen: Dieses Zusammenpferchen von Ländern mit stark divergierenden Bedingungen und Bedürfnissen in eine Währungsunion konnte ja nur genau die Spannungen verursachen, die einige von uns vor 10 Jahren vorhersagten, als das Projekt lanciert wurde. Also verschärfen wir die Krise durch noch mehr Integration und all die Dinge, die wir gestern in der Aussprache über diesen Bericht gehört haben, nämlich dass wir eine Steuerunion und wirtschaftspolitische Steuerung brauchen. Meine Freunde, Sie können den Fehler in der Logik dabei erkennen. Die europäische Integration hat nicht funktioniert, also mehr davon! Währungsunion ist nicht genug, wir brauchen mehr Wirtschaftsunion. In Wirklichkeit geht es hierbei darum, das Gesicht zu wahren: das Gesicht jener Eurokraten zu wahren, die das Projekt ursprünglich lanciert haben und die bereit sind, die Völker der peripheren Länder und die Steuerzahler der armen Länder zu opfern, um ihre selbstgefällige Meinung zu stützen. Sicherlich müssen ihre die teuersten Gesichter seit Helena von Troja sein, die Tausend Schiffe vom Stapel laufen ließ."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είστε εξαιρετικά γενναιόδωρη και, επίσης πολύ καλή ως Πρόεδρος. Θα ήθελα να αναφερθώ στο αδέξιο λεξιλόγιο που ακούσαμε τις τελευταίες εβδομάδες στις συζητήσεις για αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα διάσωσης. Οι συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσής μας αφορούν τη διάσωση της Ελλάδας, την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία και τη βοήθεια της Ιρλανδίας, αλλά οι λαοί των χωρών που είναι αποδέκτες δεν το βλέπουν έτσι. Ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι είναι ότι κατανοούν πολύ καλά τις συνέπειες αυτής της ανάληψης καθηκόντων από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Τα χρήματα δεν πηγαίνουν στον απλό ελληνικό λαό, πηγαίνουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που φέρουν το ελληνικό δημόσιο χρέος. Ωστόσο, η ανταπόδοση θα έρθει από τον απλό φορολογούμενο: με άλλα λόγια, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα λαμβάνουν τον λογαριασμό για να στηρίξουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Γιατί; Διότι δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η νομισματική ένωση ήταν ένα λάθος. Δεν μπορούμε να δούμε τη λογική: ότι ο συνωστισμός χωρών όπου επικρατούν ευρέως αποκλίνουσες συνθήκες και ανάγκες σε ένα ενιαίο νόμισμα επρόκειτο να προκαλέσει ακριβώς τις εντάσεις που ορισμένοι από εμάς προέβλεψαν πριν από 10 έτη, όταν ξεκίνησε το εγχείρημα. Έτσι, επιτείνουμε την κρίση με ακόμη μεγαλύτερη ολοκλήρωση και όλα όσα ακούσαμε στη χθεσινή συζήτηση επί της εν λόγω έκθεσης – «χρειαζόμαστε δημοσιονομική ένωση», «χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση». Μπορούμε να δούμε το έλλειμμα λογικής σε όλα αυτά, φίλοι μου. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απέτυχε· ας έχουμε, λοιπόν, ακόμη μεγαλύτερη ολοκλήρωση! Η νομισματική ένωση δεν αρκεί, χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική ένωση. Στην πραγματικότητα, το θέμα είναι να σωθεί το «πρόσωπο»: να σωθεί το «πρόσωπο» των ευρωκρατών που ξεκίνησαν εξαρχής το εγχείρημα και που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τους λαούς των περιφερειακών χωρών και τους φορολογούμενους των πιο φτωχών χωρών, προκειμένου να διατηρήσουν την έπαρσή τους. Σίγουρα, τα «πρόσωπά» τους είναι τα πιο ακριβά μετά την Ελένη της Τροίας εξαιτίας της οποίας κινητοποιήθηκαν χίλια πλοία."@el10
"Señora Presidenta, es usted excepcionalmente generosa, además de ser una buena Presidenta. Me gustaría retomar algo del torpe vocabulario que hemos escuchado en las últimas semanas en la discusión de estos paquetes de rescate financiero. El discurso en nuestros medios de comunicación se centra en el rescate de Grecia y en la ayuda a Portugal e Irlanda, pero no es así como lo ven los pueblos en los países receptores. La razón por la que los griegos están en las calles protestando es que entienden a la perfección cuál va a ser la consecuencia de la asunción de funciones a cargo de la UE y el FMI. El dinero no va a llegar a la gente común del país, sino que está destinado a las instituciones financieras que poseen la deuda del Gobierno griego. Sin embargo, el reembolso provendrá de los contribuyentes ordinarios: en otras palabras, a Irlanda, Portugal y Grecia se le está enviando la factura para respaldar al sistema bancario europeo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a admitir que la unión monetaria fue un error. Somos incapaces de ver la lógica: que la idea apelmazar sin orden a unos países con requisitos y necesidades totalmente divergentes en torno a una moneda única estaba abocada a ocasionar justamente las tensiones que algunos de nosotros ya habían anticipado hace 10 años, cuando se puso en marcha el proyecto. Así que estamos agravando la crisis al potenciar aún más la integración y todas las cosas que escuchamos en el debate de ayer sobre este informe: «necesitamos una unión fiscal», «necesitamos una gobernanza económica». Ahora pueden ver el error que subyace en esa lógica, amigos míos. ¡La integración europea ha fracasado, consigamos, pues, más de ella! La unión monetaria no es suficiente, necesitamos más unión económica. La realidad es que se trata aquí de salvar la cara: salvar la cara de los «eurócratas» que lanzaron el proyecto en primer lugar y que están dispuestos a sacrificar a los pueblos de los países periféricos y los contribuyentes de los países pobres con el fin de mantener su vanidad. No cabe duda de que sus rostros son los más costosos desde que el de Helena de Troya movilizase un millar de buques."@es21
"Austatud juhataja, te olete erakordselt lahke ning samal ajal ka väga hea juhataja. Ma soovin lühidalt peatuda sel mõnevõrra kohmakal sõnavaral, mida me viimastel nädalatel päästepakmete aruteludes kuulnud oleme. Meie ajakirjandus räägib Kreeka päästmisest, Portugalile abi andmisest ja Iirimaa aitamisest, kuid saajariikide inimesed seda nii ei näe. Kreeklased protestivad tänavatel, sest nad teavad väga hästi, millega lõpeb see, kui EL ja IMF võtavad riigijuhtimise üle. Raha ei jõua lihtrahvani, see läheb neile finantsasutustele, kes hoiavad Kreeka valitsuse võlakirju. Samas makseteks vajalik raha tuleb tavalistelt maksumaksjatelt. Teisisõnu – Iirimaale, Portugalile ja Kreekale saadetakse arve kogu Euroopa pangandussüsteemi ülesturgutamise eest. Miks? Sest me ei taha endale tunnistada, et rahaliit oli viga. Me ei taha mõista seda, et väga erinevate tingimuste ja vajadustega riikide kokkupanemine pidigi just täpselt neid pingeid põhjustama, mida mõni meist selle projekti algatamisel 10 aastat tagasi ennustas. Nii me süvendame seda kriisi üha suurema lõimumise ja muude eile selle raporti arutelu käigus kuuldud meetmetega, nagu „me vajame eelarveliitu”, „me vajame majanduse juhtimist”. Mu sõbrad, te ju näete selles loogikas viga. Euroopa lõimumine on läbi kukkunud, niisiis suurendagem seda! Rahaliidust ei piisa, meil on vaja suuremat majandusliitu. Tegelikult tegeletakse oma näo säilitamisega: eelkõige selle projekti algatanud eurokraatide näo säilitamisega ning nende eurokraatide näo säilitamisega, kes on valmis ohvriks tooma ääreala riigid ja vaesemate riikide maksumaksjad, et toita eneseimetlust. Kindlasti on nende inimeste au kõige kallim pärast Trooja Helenat, kelle pärast asusid lahingusse tuhat laeva!"@et5
"Arvoisa puhemies, olette erittäin jalomielinen tänään samoin kuin erittäin hyvä puhemies. Haluaisin todeta jotain kömpelöstä kielenkäytöstä, jota olemme kuulleet viime viikkoina rahoitusalan pelastuspaketteja koskevissa keskusteluissa. Tiedotusvälineissä puhutaan Kreikan pelastamisesta, tuen antamisesta Portugalille ja Irlannin auttamisesta, mutta vastaanottajamaiden asukkaat eivät näe asiaa näin. Syy siihen, miksi kreikkalaiset osoittavat kaduilla mieltään on se, että he ymmärtävät täysin, mikä tämä EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston toimien seuraus on. Varat eivät päädy tavallisille Kreikan kansalaisille, vaan rahoituslaitoksille, joille Kreikan valtio on velkaa. Varat maksavat kuitenkin takaisin tavalliset kansalaiset: toisin sanoen Irlannille, Portugalille ja Kreikalle lähetetään lasku koko EU:n pankkijärjestelmän pönkittämisestä. Miksi? Koska emme voi myöntää, että rahaliitto oli virhe. Emme pysty näkemään logiikkaa tässä asiassa. Valtioiden, jotka ovat hyvin erilaisissa olosuhteissa ja joilla on erilaiset tarpeet, sullominen samaan yhtenäisvaluutan muottiin aiheutti varmasti painetta, jota eräät meistä ennustivat kymmenen vuotta sitten, kun tämä hanke aloitettiin. Sitten me pahennamme kriisiä, koska yhdentymistä tehostetaan edelleen. Kuitenkin kaikki, mitä kuulimme eilen keskustelussa tästä mietinnöstä, oli "tarvitsemme finanssipoliittista unionia", "tarvitsemme talouden hallintoa". Voitte panna merkille logiikan puutteen, hyvät ystäväni. Euroopan yhdentyminen on epäonnistunut, joten sitä tarvitaan lisää! Rahaliitto ei riitä, tarvitsemme laajempaa talousliittoa. Todellisuus on se, että kasvot halutaan pelastaa: pelastaa niiden eurokraattien kasvot, jotka käynnistivät hankkeen ja jotka ovat valmiita uhraamaan syrjäisempien maiden kansalaiset ja köyhien maiden velanmaksajat itserakkautensa vuoksi. Nämä ovat varmaankin kalleimmat kasvot sitten Troijan Helenan, jonka vuoksi vesille lähti tuhansia aluksia."@fi7
"Madame la Présidente, vous êtes exceptionnellement généreuse et une très bonne présidente. Je voudrais revenir sur certains des termes maladroits que nous avons entendus au cours des dernières semaines lors des discussions sur ces paquets de sauvetage financier. Nos médias parlent du sauvetage de la Grèce, d’apporter un soutien au Portugal et d’aider l’Irlande, mais ce n’est pas ainsi que le perçoivent les citoyens des pays bénéficiaires. La raison pour laquelle les Grecs manifestent est qu’ils comprennent parfaitement les conséquences qu’aura cette prise de contrôle par l’UE/FMI. L’argent ne va pas aux citoyens grecs, il va aux conglomérats financiers qui détiennent la dette gouvernementale grecque. Le remboursement sortira toutefois de la poche du contribuable: en d’autres termes, l’Irlande, le Portugal et la Grèce reçoivent la facture pour le subventionnement de tout le système bancaire européen. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous résoudre à admettre que l’union monétaire était une erreur. Nous ne pouvons nous résoudre à voir la logique: rassembler des pays où les conditions et les besoins sont très différents au sein d’un système à une seule monnaie allait forcément entraîner précisément les tensions que certains d’entre nous prévoyaient il y a dix ans lorsque le projet a été lancé. Nous exacerbons donc la crise en renforçant l’intégration. Vous pouvez voir le manque de logique dans tout ce que nous avons entendu au cours du débat d’hier sur ce rapport - «nous avons besoin d’une union fiscale», «nous avons besoin de gouvernance économique». L’intégration européenne a échoué, renforçons-la! L’union monétaire ne suffit pas, nous avons besoin de plus d’union économique. La réalité est qu’il s’agit ici de sauver la face: sauver la face de ces eurocrates qui ont lancé le projet au départ et qui sont prêts à sacrifier les citoyens des pays périphériques et les contribuables des pays pauvres pour alimenter leur suffisance. Leur face est certainement la plus chère depuis celle d’Hélène de Troie qui a lancé un millier de bateaux."@fr8
"Elnök asszony! Ön rendkívül nagylelkű és igen jó elnök. Szeretnék kiragadni néhány esetlen kifejezést az e pénzügyi mentőcsomagok vitája során az elmúlt hetekben hallottakból. A média Görögország megmentéséről, Portugália támogatásáról és Írország megsegítéséről beszél, de a fogadó országok lakossága ezt nem így látja. A görögök azért tiltakoznak az utcán, mert pontosan értik, hogy ennek az EU/IMF hatalomátvételnek mi lesz a következménye. A pénz nem a görög átlagemberekhez kerül, azok a pénzügyi intézmények kapják, amelyek a görög államadósságot tartják a kezükben. A visszafizetés azonban az átlag adófizetőktől érkezik: más szóval Írország, Portugália és Görögország kapja a teljes európai bankrendszer támogatásának számláját. Miért? Mert képtelenek vagyunk elfogadni, hogy a monetáris unió tévedés volt. Nem látjuk a logikát: hogy teljesen eltérő feltételekkel és igényekkel rendelkező országok egyetlen közös valutába való összezsúfolása pontosan azokat a feszültségeket okozza, amelyeket néhányan közülünk 10 évvel ezelőtt, a projekt elindulásakor előre megmondtak. Az integráció fokozásával és mindazzal, amit e jelentésről a tegnapi vitában hallottunk, hogy „pénzügyi unióra van szükségünk”, hogy „gazdasági kormányzásra van szükségünk” csak súlyosbítjuk a válságot. Láthatják a logikai hibát, barátaim. Az európai integráció megbukott, tehát legyen több belőle! A monetáris unió nem elegendő, erősebb gazdasági unióra van szükségünk. A valóság az, hogy a tekintély megőrzéséről van szó: az eurokraták tekintélyének megőrzéséről, akik először is elindították ezt a projektet, és akik készek arra, hogy önteltségük fenntartása érdekében feláldozzák a periférián található országok lakosságát és a szegény országok adófizetőit. Bizonyára az ő arcuk a legdrágább Szép Heléna arca óta, amely ezer hajót indított el."@hu11
"Signora Presidente, la ringrazio per la generosità, lei è un ottimo Presidente. Desidero sottolineare alcuni esempi di linguaggio approssimativo che da settimane sentiamo nel corso della discussione sui pacchetti di salvataggio finanziario. I media parlano di salvare la Grecia, di fornire assistenza al Portogallo, di aiutare l’Irlanda, ma le popolazioni dei paesi destinatari non la vedono allo stesso modo. I greci scendono in strada a protestare perché comprendono perfettamente quali saranno le conseguenze di questa acquisizione da parte di Unione europea e Fondo monetario internazionale. Il denaro non andrà alla gente comune della Grecia, ma finirà alle istituzioni finanziarie che detengono il debito greco. Eppure, saranno i contribuenti comuni a pagare per il debito: in altre parole, Irlanda, Portogallo e Grecia riceveranno il conto per sostenere l’intero sistema bancario europeo. Perché? Perché non riusciamo ad ammettere che l’unione monetaria è stata un errore. Non riusciamo a vederne la logica: l’idea di riunire paesi dalle condizioni e dalle necessità divergenti sotto una moneta unica era destinata a creare i problemi che alcuni di noi avevano previsto dieci anni fa, quando il progetto è stato avviato. Abbiamo acuito la crisi attraverso una sempre maggiore integrazione e con tutto quello che abbiamo detto nella discussione di ieri sulla presente relazione: “abbiamo bisogno di un’unione fiscale”, “abbiamo bisogno di una governance economica”. I difetti si questa logica sono ben evidenti, cari colleghi: l’integrazione europea ha fallito, quindi aumentiamola! L’unione monetaria non è sufficiente, è necessaria una maggiore unione monetaria. Il problema reale è di salvare la faccia: salvare quegli eurocrati che hanno varato il progetto e che sono disposti a sacrificare le popolazioni dei paesi periferici e i contribuenti paesi degli Stati più poveri per sostenere la propria idea. Devono avere le facce più costose dai tempi di Elena di Troia, per la quale salparono un migliaio di navi."@it12
"Ponia pirmininke, jūs esate nepaprastai dosni, taip pat ir labai gera pirmininkė. Norėčiau panagrinėti kai kuriuos griozdiškus pasakymus, kuriuos girdėjome pastarosiomis savaitėmis diskusijoje apie finansinės pagalbos planus. Mūsų žiniasklaidoje kalbama apie Graikijos gelbėjimą, pagalbos teikimą Portugalijai, pagalbą Airijai, tačiau paramą gaunančiose valstybėse žmonės į šią pagalbą žiūri kitaip. Graikai protestuoja gatvėse, nes puikiai supranta kokios bus šio ES ir (arba) TVF pasiūlymo pasekmės. Pinigai neatiteks paprastiems Graikijos gyventojams, jie atiteks toms finansų institucijoms, kurioms skolinga Graikijos vyriausybė. Tačiau paskolas mokėti teks paprastiems mokesčių mokėtojams, taigi Airijai, Portugalijai ir Graikijai išsiunčiama sąskaita už paramą visos Europos bankų sistemai. Kodėl? Nes negalime prisiversti pripažinti, kad pinigų sąjunga buvo klaida. Negalime prisiversti mąstyti logiškai: sumanymas įsprausti į bendros valiutos rėmus valstybes su labai skirtingomis sąlygoms ir poreikiais tikrai turėjo baigtis įtampa, kurią kai kurie mūsų prognozavo dar prieš 10 metų, kai buvo pradėtas šis projektas. Dar plačiau taikydami integraciją pagilinome krizę ir visa, ką buvo galima išgirsti vakar dienos diskusijoje dėl šio pranešimo, buvo „mums reikia finansų sąjungos“, „mums reikia ekonomikos valdysenos“. Mieli draugai, čia matote logikos trūkumą. Europos integracija žlugo, taigi leiskite mums ją taikyti dar plačiau! Pinigų sąjungos nepakanka, mums riekia didesnės ekonomikos sąjungos. O tikrovė yra tokia, kad gelbėjame reputaciją, gelbėjame šį projektą pradėjusių eurokratų, kurie yra pasirengę paaukoti ES pakraščiuose esančių valstybių žmones ir neturtingų valstybių mokesčių mokėtojus, reputaciją, kad jie išlaikytų savo pasipūtimą. Žinoma jų reputacija yra tikriausiai brangiausia nuo Helenos iš Trojos laikų, kai buvo pastatyta tūkstantis laivų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Jūs esat ļoti dāsna un arī ļoti laba priekšsēdētāja. Es gribētu izteikties par dažiem pēdējās nedēļās dzirdētiem neveikliem izteicieniem diskusijās par šiem finanšu glābšanas pasākumiem. Runa ir par mūsu plašsaziņas līdzekļiem. Mūsu plašsaziņas līdzekļos ir sarunas par Grieķijas glābšanu, par palīdzības sniegšanu Portugālei un par palīdzību Īrijai, bet cilvēki saņēmējvalstīs šo palīdzību neredz. Grieķi ielās protestē tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot, kādas būs sekas, ja ES/SVF pārņems uzņēmumus. Grieķijai piešķirtā nauda nenonāk vienkāršo grieķu rokās. To saņem tās finanšu iestādes, kuru rokās ir Grieķijas valdības parāds. Tomēr parādus atmaksās vienkāršie nodokļu maksātāji, citiem vārdiem, Īrijai, Portugālei un Grieķijai tiek nosūtīts rēķins, ar kuru tiek atbalstīta visa Eiropas banku sistēma. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nespējam atzīt, ka monetārās savienības izveide bija kļūda. Mēs nespējam atzīt loģisku lietu, ka vienotas valūtas ieviešana valstīs ar ļoti atšķirīgiem apstākļiem un vajadzībām rada tieši tās grūtības, ko daži no mums paredzēja jau pirms 10 gadiem, kad šis projekts tika sākts. Tā nu mēs krīzi saasinām ar vēl lielāku integrāciju un ar visām tām lietām, par kurām mēs klausījāmies vakardienas debatēs par šo ziņojumu, proti, „mums ir vajadzīga fiskālā savienība”, „mums ir vajadzīga ekonomikas pārvaldība”. Draugi, jūs taču redzat, ka šeit trūkst loģikas. Eiropas integrācija ir izgāzusies, nu tad integrēsimies vēl vairāk! Ar monetāro savienību ir par maz, mums papildus ir vajadzīga ekonomiskā savienība. Īstenībā mēs glābjam eirokrātu slavu — vispirms to eirokrātu slavu, kuri uzsāka šo projektu un kuri ir gatavi upurēt nomaļās valstis un nabadzīgo valstu nodokļu maksātājus, lai tikai stiprinātu savu iedomu tēlu. Protams, eirokrātu slava ir dārga, tāpat kā tūkstoš kuģu vērtā Trojas Helēnas slava."@lv13
"Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair. I would like to pick up on some of the clumsy vocabulary that we have heard in recent weeks in discussion of these financial rescue packages. The talk in our media is about rescuing Greece, giving assistance to Portugal, and helping Ireland, but that is not how the peoples in the recipient countries see it. The reason that Greeks are on the streets protesting is that they understand perfectly well what the consequence of this EU/IMF takeover will be. The money is not going to ordinary Greek people, it is going to those financial institutions which hold Greek government debt. However the repayment will come from the ordinary taxpayer: in other words, Ireland, Portugal and Greece are being sent the bill for propping up the entire European banking system. Why? Because we cannot bring ourselves to admit that monetary union was a mistake. We cannot bring ourselves to see the logic: that jamming together countries with widely divergent conditions and needs into a single currency was bound to cause precisely the strains that some of us were predicting 10 years ago when the project was launched. So we exacerbate the crisis by having yet more integration, and all of the things that we heard about in the debate yesterday on this report – ‘we need fiscal union’, ‘we need economic governance’. You can see the flaw in the logic there, my friends. European integration has failed, so let us have more of it! Monetary union is not enough, we need more economic union. The reality is that this is about saving face: saving the faces of those eurocrats who launched the project in the first place and who are prepared to sacrifice the peoples of the peripheral countries and the taxpayers of the poor countries in order to sustain their conceit. Surely theirs must be the most expensive faces since that of Helen of Troy which launched a thousand ships."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, u bent niet alleen een goede Voorzitter maar ook nog eens uitermate grootmoedig. Ik wil graag ingaan op de onhandige woordkeuze waarvan de laatste weken sprake was in discussies over deze financiële reddingspakketten. Onze media hebben het over het redden van Griekenland en steun voor Portugal en Ierland, maar dat is niet hoe de bevolking in de ontvangende landen het ziet. De Grieken gaan de straat op om te protesteren omdat ze heel goed begrijpen wat de gevolgen van deze overname door de EU en het IMF zijn. Het geld gaat niet naar de gewone bevolking van Griekenland maar naar de financiële instellingen die de Griekse staatsschuld beheren. Maar de gewone belastingbetaler zal de aflossing moeten gaan ophoesten: met andere woorden, Ierland, Portugal en Griekenland krijgen de rekening gepresenteerd voor het overeind houden van het gehele Europese bankenstelsel. Waarom? Omdat we niet willen toegeven dat de monetaire unie een vergissing was. We willen de logica ervan niet inzien: als je landen met wijd uiteenlopende omstandigheden en behoeften in een gemeenschappelijke munt samenpropt, moet dat wel leiden tot de spanningen die sommigen van ons al voorspelden toen het project tien jaar geleden werd gelanceerd. Door nog meer integratie na te streven en ook door al die zaken waarover we gisteren tijdens het debat over dit verslag hebben gehoord – "er moet een financiële unie komen", "we hebben economische governance nodig" – verergeren we de crisis alleen maar. U ziet hoe krom de redenering is, vrienden. De Europese integratie is mislukt, dus laten we er nog een schepje bovenop doen! De monetaire unie is niet genoeg. Wat we nodig hebben is meer economische unie. De realiteit is dat dit gaat over het redden van gezichten: het redden van de gezichten van eurocraten die het project om te beginnen hebben gelanceerd en die bereid zijn om de bevolking van de perifere landen en de belastingbetalers van de arme landen op te offeren om in hun ongelijk te volharden. Dit moet haast wel de duurste reddingsoperatie zijn sinds de redding van Helena van Troje toen er duizend schepen werden ingezet."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady. Pragnę zwrócić uwagę na niezgrabne sformułowania, które słyszymy w ostatnich tygodniach podczas dyskusji na temat pakietów ratunkowych. Nasze media mówią o ratowaniu Grecji, udzielaniu wsparcia Portugalii i pomocy dla Irlandii, ale obywatele krajów, do których adresowane są te środki, widzą to inaczej. Grecy wyszli na ulice, aby protestować, ponieważ doskonale rozumieją konsekwencje przejęcia ich kraju przez UE i MFW. Pieniądze nie trafiają do zwykłych obywateli Grecji, ale do instytucji finansowych, których dłużnikiem jest rząd grecki. Spłacać pożyczki będą jednak zwykli podatnicy: innymi słowy, Irlandii, Portugalii i Grecji wystawiamy rachunek za zreperowanie całego europejskiego systemu bankowego. Dlaczego? Ponieważ nie potrafimy przyznać, że unia walutowa była błędem. Nie potrafimy wyciągnąć logicznego wniosku: wtłoczenie w ramy jednej waluty krajów będących w zupełnie różnej sytuacji i mających odmienne potrzeby musiało poskutkować dokładnie takimi napięciami, jakie niektórzy z nas zapowiadali 10 lat temu, gdy cały projekt ruszał. Tak więc zacieśniając integrację oraz wygłaszając wszystkie hasła, które słyszeliśmy podczas wczorajszej debaty nad tym sprawozdaniem – „potrzebujemy unii budżetowej”, „konieczne jest zarządzanie gospodarcze” – zaostrzamy kryzys. Czy widzicie już błąd logiczny, drodzy przyjaciele? Integracja europejska nie działa, zacieśnijmy więc integrację europejską! Unia walutowa nie wystarczy, chcemy ściślejszej unii gospodarczej. W rzeczywistości chodzi o ratowanie twarzy: ratowanie twarzy tych eurokratów, którzy wprawili cały projekt w ruch, i są gotowi poświęcić obywateli peryferyjnych krajów oraz podatników z ubogich państw, aby utrzymać swoją zachciankę przy życiu. Ich twarz musi być chyba najkosztowniejszą od czasów, gdy twarz Heleny Trojańskiej wyprawiła w morze tysiąc okrętów."@pl16
"A Senhora Presidente é excepcionalmente generosa e está a fazer uma excelente presidência. Gostaria de referir algum vocabulário inapropriado que ouvimos nas últimas semanas na discussão destes pacotes de resgate financeiro. Nos nossos meios de comunicação social, fala-se de salvar a Grécia, dar apoio a Portugal e ajudar a Irlanda, mas não é desta maneira que as pessoas nos países destinatários vêem as coisas. A razão pela qual os Gregos estão nas ruas a protestar é o facto de eles compreenderem perfeitamente quais serão as consequências desta tomada de controlo pela UE/FMI. O dinheiro não está a ser canalizado para os cidadãos gregos, mas, sim, para as instituições financeiras que detêm a dívida pública grega. Contudo, o reembolso virá do contribuinte comum: por outras palavras, a Irlanda, Portugal e a Grécia estão a arcar com os custos do apoio a todo o sistema bancário europeu. Porquê? Porque não podemos admitir que a união monetária foi um erro. Não conseguimos ver o evidente: que juntar países com situações e necessidades muito divergentes numa única moeda estava destinado a causar precisamente as tensões que alguns de nós previram há dez anos, quando o projecto foi lançado. Assim, exacerbámos a crise com ainda mais integração e todas as coisas que ouvimos no debate de ontem sobre este relatório – "precisamos de união fiscal", "precisamos de governação económica". Podem ver, meus amigos, o vício dessa lógica. A integração europeia falhou, então aumentemos a integração! A união monetária não é suficiente, precisamos de união económica. A realidade é que o que está em causa é salvar a face: salvar a face, para começar, dos eurocratas que lançaram o projecto e que se preparam para sacrificar os povos dos países periféricos e os contribuintes dos países pobres para sustentar a sua arrogância. Certamente que as suas faces são as mais dispendiosas desde a de Helena de Tróia que lançou ao mar um milhar de navios."@pt17
"Dnă președintă, sunteți nespus de generoasă, precum și o foarte bună președintă. Aș dori să mă refer la o parte din vocabularul stângaci pe care l-am auzit în ultimele săptămâni când s-a discutat despre pachetele de salvare financiară. În mediile noastre se vorbește despre salvarea Greciei, acordarea de asistență Portugaliei și de ajutor pentru Irlanda, însă oamenii din țările destinatare nu văd lucrurile astfel. Motivul pentru care grecii se află pe străzi și protestează este că înțeleg foarte bine care va fi consecința acestei preluări a UE/FMI. Banii nu ajung la grecii obișnuiți, ci la acele instituții financiare care mențin guvernul elen dator. Totuși, rambursarea va veni de la contribuabilul obișnuit: cu alte cuvinte, factura pentru susținerea financiară a întregului sistem bancar european ajunge la Irlanda, Portugalia și Grecia. De ce? Deoarece nu putem ajunge să recunoaștem că uniunea monetară a fost o greșeală. Nu ne putem aduce în situația să înțelegem logic: că înghesuirea unor țări cu condiții și nevoi larg diferite într-o singură monedă avea să provoace exact tensiunile pe care le prevedeau unii dintre noi acum 10 ani când a fost lansat proiectul. Așadar, întețim criza prin și mai multă integrare și prin toate acele lucruri despre care am auzit în dezbaterea de ieri privind acest raport – „avem nevoie de uniune fiscală”, „avem nevoie de guvernanță economică”. Dragi prieteni, puteți observa eroarea de logică. Integrarea europeană a eșuat, deci tot așa! Uniunea monetară nu este suficientă, avem nevoie de o mai mare uniune economică. Realitatea este că acest lucru este despre salvarea imaginii: salvarea imaginii acelor eurocrați care au lansat primii proiectul și care sunt pregătiți să sacrifice popoarele din țările periferice și pe contribuabilii din țările sărace pentru a-și susține aroganța. Desigur, ale lor trebuie să fie cele mai scumpe figuri de la cea a Elenei din Troia care a lansat o mie de nave."@ro18
"Pani predsedajúca, ste neobyčajne veľkorysá a výborne vediete schôdzu. Chcel by som sa vyjadriť k neobratnému slovníku, ktorý v posledných týždňoch počúvame v diskusiách o týchto finančných záchranných balíkoch. V našich médiách sa hovorí o záchrane Grécka, o poskytnutí podpory Portugalsku, o pomoci Írsku, ale ľudia v prijímajúcich krajinách to vidia inak. Dôvod, prečo Gréci protestujú na uliciach, je ten, že dokonale chápu, čo bude dôsledkom tohto prevzatia kontroly zo strany EÚ/MMF. Peniaze nepôjdu bežným gréckym občanom, ale tým finančným inštitúciám, ktoré vlastnia dlhy gréckej vlády. No splácať dlh bude bežný daňový poplatník: inými slovami, Írsku, Portugalsku a Grécku sa vystavuje účet za podporu celého európskeho bankového systému. Prečo? Pretože si nedokážeme priznať, že menová únia bola chybou. Nedokážeme to vidieť logicky: že dotisnúť do jednotnej meny krajiny so značne rozdielnymi podmienkami a potrebami muselo skôr či neskôr spôsobiť presne tie napätia, ktoré niektorí z nás predpovedali už pred 10 rokmi, keď sa projekt spúšťal. A tak krízu vyostrujeme tým, že chceme ešte viac integrácie, ako aj všetkým, čo sme si vypočuli vo včerajšej rozprave o tejto správe – „potrebujeme fiškálnu úniu“, „potrebujeme hospodárske riadenie“. Tam vidíte tú chybu v logike, priatelia. Európska integrácia zlyhala, takže jej chceme ešte viac! Nestačí len menová únia, ale potrebujeme viac hospodárskej únie. V skutočnosti však ide len o to, aby si niekto zachoval tvár: tí eurokrati, ktorí stáli na počiatku projektu a ktorí sú ochotní obetovať občanov periférnych krajín a daňových poplatníkov chudobných krajín len preto, aby neutrpela ich samoľúbosť. Ich tváre sú však potom najdrahšie od doby Heleny Trójskej, ktorá spôsobila vyslanie tisícky lodí."@sk19
"Gospa predsednica, izredno velikodušni ste in tudi zelo dobro predsedujete. Rad bi se vrnil k nekaterim nerodnim izrazom, ki smo jih slišali v zadnjih tednih v razpravi o teh finančnih reševalnih svežnjih. V naših medijih se govori o reševanju Grčije, podpori Portugalski in pomoči Irski, toda ljudje v državah prejemnicah tega ne vidijo tako. Razlog, zakaj Grki protestirajo na ulicah je ta, da odlično razumejo, kakšne bodo posledice tega prevzema s strani EU/MDS. Denar ne gre navadnim Grkom, temveč tistim finančni institucijam, ki imajo grški državni dolg. Toda za to bodo plačali navadni davkoplačevalci: drugače povedano, Irska, Portugalska in Grčija dobivajo račun za podporo celotnega evropskega bančnega sistema. Zakaj? Ker ne moremo priznati, da je bila monetarna unija napaka. Ne uspe nam razumeti logike: če strpaš skupaj države z zelo različnimi razmerami in potrebami v enotno valuto, nujno dobiš natanko takšne težave, kot smo jih nekateri napovedali pred 10 leti, ko je bil projekt zagnan. Tako še povečujemo krizo s še večjim povezovanjem in z vsemi stvarmi, ki smo jih slišali v včerajšnji razpravi o tem poročilu – „potrebujemo fiskalno unijo“, „potrebujemo gospodarsko upravljanje“. Vidite pomanjkljivost v tej logiki, prijatelji. Evropsko povezovanje ni bilo uspešno, zato se še bolj povežimo! Monetarna unija ni dovolj, potrebujemo več gospodarske unije. V resnici gre za ohranjanje ugleda: ohranjanje ugleda tistih evrokratov, ki so projekt uvedli in ki so pripravljeni žrtvovati narode v obrobnih državah in davkoplačevalce v revnih državah, da bi lahko ostali domišljavi. Zagotovo imajo najdražji ugled po Heleni Trojanski, za katero so v boj poslali tisoče ladij!"@sl20
"Fru talman! Du är oerhört generös och dessutom en mycket bra talman. Jag vill ta upp en del av de klumpiga formuleringar som vi de senaste veckorna har hört under diskussionen om dessa finansiella räddningspaket. I våra medier talas det om att rädda Grekland, ge stöd till Portugal och hjälpa Irland, men det är inte så människorna i mottagarländerna ser det. Skälet till att grekerna är ute på gatorna och demonstrerar är att de mycket väl förstår vilka konsekvenser detta övertagande av EU och IMF kommer att få. Pengarna går inte till vanligt folk i Grekland utan till de finansinstitut som ligger bakom den grekiska statsskulden. Men det är den vanliga skattebetalaren som kommer att stå för återbetalningen – Irland, Portugal och Grekland får alltså stå för notan för att stötta hela det europeiska banksystemet. Varför? Jo, för att vi inte kan förmå oss att erkänna att den monetära unionen var ett misstag. Vi kan inte förmå oss att se logiken: att tvinga på länder med helt olika förutsättningar och behov en och samma valuta skulle oundvikligen ge upphov till just de påfrestningar som en del av oss förutsåg för tio år sedan när projektet inleddes. Så vi förvärrar krisen genom ännu mer integration och allt det vi fick höra i gårdagens debatt om detta betänkande – ”vi behöver en skatteunion”, ”vi behöver ekonomisk styrning”. Ni ser den bristande logiken här, mina vänner. Den europeiska integrationen har misslyckats, så ge oss mer integration! Det räcker inte med en monetär union, vi behöver en mer omfattande ekonomisk union. I själva verket handlar det här om att hålla skenet uppe och rädda ansiktet på alla de eurokrater som lanserade projektet från början och som är beredda att offra folken i de perifera länderna och skattebetalarna i de fattiga länderna för sin egen fåfängas skull. Deras ansikten måste väl vara de dyraste sedan Helena i Troja sjösatte tusen skepp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,5,15,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph