Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-23-Speech-4-080-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110623.5.4-080-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in recent years the Member States, the Commission and the European Parliament have been working closely on how to further improve the effectiveness of the EU’s cohesion policy, its results and the quality of its interventions. We have come to the conclusion that to achieve this, well-designed conditionality and incentives within the policy could be an effective tool. Today, I am convinced that we are well-prepared to introduce into the policy framework conditionality instruments that would increase the return on the investments made. Conditionality commitments should address the link between policy interventions and progress on institutional, administrative and structural efficiency. In the context of the upcoming negotiations, we should ensure an adequate regulatory framework that will identify success factors for effective growth stimulation through cohesion policy. I expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process. I also expect ex ante conditionalities to be directly linked to the policy and to programme effectiveness, that their number will be limited, and that they will be tailored to the specific context and respect agreed criteria. We must also see to it that conditionality procedures do not generate additional burdens, but rather seek to reduce burdens, and that they produce no delays in the implementation of policy, programmes or projects."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, členské státy, Komise a Evropský parlament se v posledních letech důkladně zabývaly tím, jak dále zlepšovat účinnost politiky soudržnosti EU, její výsledky a kvalitu jejích zásahů. Dospěli jsme k závěru, že účinným nástrojem, jak toho dosáhnout, může být dobře nastavená podmíněnost a pobídky v rámci této politiky. Dnes jsem přesvědčena, že jsme dobře připraveni zavést do tohoto politického rámce nástroje podmíněnosti, které by zvýšily návratnost vložených investic. Závazky vyplývající z podmíněnosti by měly řešit vazbu mezi politickými intervencemi a pokrokem v oblasti institucionální, administrativní a strukturální efektivity. V souvislosti s nadcházejícími jednáními bychom měli zajistit dostatečný regulační rámec, který identifikuje faktory úspěchu z hlediska účinné podpory růstu prostřednictvím politiky soudržnosti. Očekávám, že do procesu plánování bude v plné míře začleněna podmíněnost . Očekávám rovněž, že podmíněnosti budou přímo spojeny s touto politikou a s účinností programů, že jejich počet bude omezený a že budou co nejlépe přizpůsobeny konkrétním podmínkám a budou respektovat dohodnutá kritéria. Musíme také dohlédnout na to, že postupy spojené s podmíněností nepřinesou zvýšení zátěže, ale budou spíše usilovat o snížení zátěže a že nepovedou ke zpožděním při provádění politiky, programů či projektů."@cs1
"Fru formand! I de senere år har medlemsstaterne, Kommissionen og Parlamentet arbejdet tæt sammen om, hvordan man kan forbedre effektiviteten af EU's samhørighedspolitik, dens resultater og kvaliteten af dens interventioner. Vi er kommet til den konklusion, at konditionalitet og incitamenter af god kvalitet inden for politikkens rammer kan være et effektivt værktøj. I dag er jeg overbevist om, at vi er velforberedte til at indføre konditionalitetsinstrumenter i de politiske rammer for at øge udbyttet af investeringerne. Konditionalitetsforpligtelser bør handle om forbindelsen mellem politiske interventioner og fremskridt med institutionel, administrativ og strukturel effektivitet. I forbindelse med de kommende forhandlinger bør vi sikre hensigtsmæssige lovrammer, der identificerer succesfaktorer for effektivt vækstfremme gennem samhørighedspolitik. Jeg forventer en yderligere integration af ex ante-konditionalitet i programmeringsprocessen. Jeg forventer også en direkte sammenhæng mellem ex ante-konditionalitet og politikkens og programmernes effektivitet, at vi får et begrænset antal programmer, og at de skræddersys til specifikke sammenhænge og overholder vedtagne kriterier. Vi skal også sørge for, at konditionalitetsprocedurerne ikke skaber yderligere byrder, men snarere mindsker dem, og at de ikke medfører forsinkelser i gennemførelsen af politik, programmer og projekter."@da2
"Frau Präsidentin! In den letzten Jahren haben die Mitgliedstaaten, die Kommission und das Europäische Parlament in enger Kooperation daran gearbeitet, wie die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik der EU, ihre Ergebnisse und die Qualität ihrer Eingriffe weiter verbessert werden können. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass gut gestaltete Konditionalität und Anreize im Rahmen der Politik ein wirksames Instrument sein könnten, um dies zu erreichen. Heute bin ich überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind, um Konditionalitätsinstrumente in den politischen Rahmen einzuführen, welche die Rentabilität der getätigten Investitionen erhöhen würden. Konditionalitätsverpflichtungen sollten sich mit der Verbindung zwischen politischen Maßnahmen und dem Fortschritt hinsichtlich institutioneller, administrativer und struktureller Effizienz befassen. Im Kontext der kommenden Verhandlungen sollten wir für einen angemessenen Rechtsrahmen sorgen, der Erfolgsfaktoren für eine effektive Wachstumsförderung durch die Kohäsionspolitik ermittelt. Ich erwarte, dass ex-ante- Bedingungen vollständig in den Programmplanungsprozess mit einbezogen werden. Ich erwarte auch, dass ex-ante- Bedingungen direkt an die Wirksamkeit der Strategien und der Programme geknüpft werden, dass ihre Zahl begrenzt sein wird und dass sie dem spezifischen Kontext angepasst werden und die vereinbarten Kriterien erfüllen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Konditionalitätsprozeduren keine zusätzlichen Belastungen erzeugen, sondern vielmehr darauf abzielen, Belastungen zu reduzieren, und dass sie keine Verzögerungen bei der Umsetzung von Strategien, Programmen oder Projekten verursachen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται στενά προσπαθώντας να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, τα αποτελέσματα και την ποιότητα των παρεμβάσεών της. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί αυτό, οι καλά σχεδιασμένες προϋποθέσεις και τα κίνητρα στο πλαίσιο της πολιτικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο. Σήμερα, είμαι πεπεισμένη ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι να εισαγάγουμε στο πλαίσιο της πολιτικής μέσα σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεων. Οι δεσμεύσεις βάσει προϋποθέσεων πρέπει να εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών παρεμβάσεων και της προόδου σε σχέση με τη θεσμική, τη διοικητική και τη διαρθρωτική αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο των επικείμενων διαπραγματεύσεων, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εντοπίζει τους παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική τόνωση της ανάπτυξης μέσω της πολιτικής συνοχής. Αναμένω ότι οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις θα είναι πλήρως ενταγμένες στη διαδικασία προγραμματισμού. Αναμένω επίσης την άμεση σύνδεση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων με την πολιτική και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ότι ο αριθμός τους θα είναι περιορισμένος, και ότι θα είναι προσαρμοσμένες στο ειδικό πλαίσιο και θα τηρούν τα συμφωνηθέντα κριτήρια. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε ώστε οι διαδικασίες των προϋποθέσεων να μην δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση, αλλά αντιθέτως να επιδιώκουν τη μείωση των επιβαρύνσεων, και να μην δημιουργούν καθυστέρηση κατά την εκτέλεση της πολιτικής, των προγραμμάτων ή των έργων."@el10
"Señora Presidenta, en los últimos años, los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo han trabajado estrechamente para continuar aumentando la efectividad de la política de cohesión de la UE, sus resultados y la calidad de sus intervenciones. Hemos llegado a la conclusión de que, para lograrlo, los incentivos y condicionantes bien diseñados dentro de la política podrían resultar una herramienta efectiva. Actualmente no me cabe duda de que estamos bien preparados para introducir en el marco político los instrumentos condicionantes, que incrementarían la rentabilidad de las inversiones realizadas. Los compromisos condicionantes deberían abordar el vínculo entre las intervenciones políticas y el progreso de la eficiencia institucional, administrativa y estructural. En el contexto de las futuras negociaciones, deberíamos garantizar un marco regulador adecuado que identifique los factores de éxito para una estimulación del crecimiento efectiva a través de la política de cohesión. Espero que el condicionante a priori esté plenamente integrado en el proceso de programación. También espero que los condicionantes estén directamente vinculados a la política y a la efectividad del programa, que su número sea limitado, y que estén adaptados al contexto específico y respeten los criterios acordados. También debemos asegurarnos de que los procedimientos condicionantes no generen cargas adicionales, sino que intenten reducir las cargas y que no produzcan retrasos en la aplicación de la política, los programas o los proyectos."@es21
"Austatud juhataja! Viimastel aastatel on liikmesriigid, komisjon ja Euroopa Parlament teinud tihedat koostööd, et leida viise, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitikat veelgi tõhustada ning parandada selle tulemusi ja sekkumise kvaliteeti. Me oleme jõudnud järeldusele, et tõhusad vahendid selle saavutamiseks on poliitika hästi läbimõeldud tingimused ja stiimulid. Ma olen veendunud, et praegu oleme me hästi ette valmistatud selleks, et sätestada kõnealuse poliitika raames meetmed, mis suurendavad tehtud investeeringutest saadavat kasu. Ette nähtud kulukohustuste kaudu tuleks omavahel siduda poliitiline sekkumine ning institutsionaalse, haldus- ja struktuurse tõhususe parandamine. Eelseisvatel läbirääkimistel tuleks tagada piisav õigusraamistik, mis määratleb ühtekuuluvuspoliitika raames tõhusa majanduskasvu edendamiseks vajalikud edutegurid. Eeldan, et kavandamise käigus hõlmatakse täielikult eelnevad tingimused. Ma loodan ka, et eelnevad tingimused on otseselt seotud poliitika ja programmi tõhususega, neid on piiratud arv ning need töötatakse välja konkreetset olukorda ja kokku lepitud kriteeriume arvestades. Me peame kindlustama ka selle, et tingimuste seadmisega ei tekitata mitte lisakoormust, vaid pigem kergendatakse olemasolevat koormat, ning et nende tõttu ei viibiks poliitika, programmide või projektide elluviimine."@et5
"Arvoisa puhemies, jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan parlamentti ovat tehneet viime vuosina tiivistä työtä siitä, miten EU:n koheesiopolitiikan tehokkuutta, sen tuloksia ja sen tukitoimien laatua parannetaan edelleen. Olemme tulleet siihen tulokseen, että tämän aikaansaamiseksi hyvin suunnitellut ehdot ja politiikkaan sisältyvät kannustimet voisivat olla tehokas väline. Olen vakuuttunut tänään, että olemme hyvin valmistautuneita sisällyttämään poliittiseen kehykseen ehtoja koskevia välineitä, joilla lisätään investoinneista saatavaa tuottoa. Ehtoja koskevilla sitoumuksilla olisi pyrittävä puuttumaan koheesiopolitiikan aloitteiden sekä institutionaalisen, hallinnollisen ja rakenteellisen tehokkuuden edistymisen väliseen yhteyteen. Meidän olisi tulevissa neuvotteluissa varmistettava riittävä sääntelyjärjestelmä, jossa tunnistetaan koheesiopolitiikkaan tukeutuvan tehokkaan kasvun edistämistä koskevat menestystekijät. Odotan, että ennakkoehdot sisällytetään täysin ohjelmasuunnitteluun. Odotan myös, että ennakkoehdot ovat suoraan sidoksissa politiikkaan ja ohjelman tehokkuuteen, että niiden määrä on rajallinen ja että niitä mukautetaan erityiseen kontekstiin ja lisäksi, että niissä noudatetaan sovittuja perusteita. Meidän on myös huolehdittava siitä, että ehtoja koskevilla menettelyillä ei luoda lisätaakkaa vaan pyritään vähentämään sitä ja että ne eivät viivästytä politiikan, ohjelmien tai hankkeiden toteutusta."@fi7
"Madame la Présidente, les États membres, la Commission et le Parlement européen ont travaillé en étroite collaboration, ces dernières années, sur la question de savoir comment améliorer encore l’efficacité de la politique de cohésion de l’UE, ses résultats ainsi que la qualité de ses interventions. Nous sommes parvenus à la conclusion que pour y arriver, une conditionnalité et des mesures incitatives bien conçues dans le cadre de cette politique pourraient constituer un outil efficace. Aujourd’hui, je suis convaincue que nous sommes prêts à mettre en place, dans le cadre politique, des instruments de conditionnalité qui auraient pour effet d’accroître le retour sur les investissements réalisés. Les engagements de conditionnalité devraient aborder le lien entre les interventions politiques et les progrès accomplis en termes d’efficacité institutionnelle, administrative et structurelle. Dans le contexte des négociations qui s’annoncent, nous devrions garantir un cadre réglementaire adéquat qui identifiera les facteurs de succès pour une stimulation efficace de la croissance au moyen de la politique de cohésion. J’attends que la conditionnalité ex ante soit pleinement intégrée au processus de programmation. J’attends également que les conditionnalités ex ante soient directement liées à la politique et à l’efficacité des programmes, que leur nombre soit limité, et qu’elles soient adaptées sur mesure au contexte spécifique, et respectent les critères fixés. Nous devons également veiller à ce que les procédures de conditionnalité ne génèrent pas de fardeaux supplémentaires mais s’efforcent plutôt de réduire les charges, et qu’elles n’aboutissent pas à des retards dans la mise en œuvre de la politique, des programmes ou des projets."@fr8
"Elnök asszony! Az elmúlt években a tagállamok, a Bizottság és az Európai Parlament szorosan együttműködött azon, hogyan lehet tovább javítani az EU kohéziós politikájának hatékonyságát, eredményeit és intézkedéseinek minőségét. Arra a következtetésre jutottunk, hogy e cél eléréséhez hatékony eszközök lehetnek a politikára vonatkozóan meghatározott jól átgondolt feltételek és ösztönzők. Ma már meggyőződésem, hogy jól felkészültünk arra, hogy olyan feltételrendszereket vezessünk be a politikai keretben, amely növelni fogja a beruházások megtérülését. A feltételekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak a szakpolitikai intézkedések, illetve az intézményi, igazgatási és strukturális hatékonyság terén elért haladás közötti kapcsolatra kell irányulniuk. A közelgő tárgyalásokra tekintettel megfelelő szabályozási keretet kell biztosítanunk, amely azonosítja a kohéziós politikán keresztül történő hatékony növekedésösztönzés sikeréhez szükséges tényezőket. Azt szeretném, ha az előzetes feltételeket teljes mértékben beépítenék a programozási folyamatba, továbbá azt, hogy e feltételek közvetlenül kapcsolódjanak a politikához és a program hatékonyságához, a számuk legyen korlátozott, igazodjanak az adott kontextushoz és legyenek összhangban a közösen elfogadott kritériumokkal. Arról is gondoskodnunk kell, hogy a feltételekkel kapcsolatos eljárások nem okoznak további terheket, hanem inkább a terhek csökkentését eredményezik, továbbá nem hátráltatják a politika, a programok vagy a projektek végrehajtásában."@hu11
"Signora Presidente, negli ultimi anni gli Stati membri, la Commissione ed il Parlamento europeo hanno lavorato insieme per identificare modalità atte a migliorare ulteriormente l'efficacia della politica di coesione dell'Unione europea, i risultati che può conseguire e la qualità degli interventi. Siamo giunti alla conclusione che per conseguire questi obiettivi, una condizionalità ed incentivi ben concepiti all'interno della politica possono essere uno strumento efficace. Oggi siamo senz'altro ben preparati per introdurre nel quadro politico gli strumenti di condizionalità tesi ad incrementare il ritorno degli investimenti effettuati. Gli impegni della condizionalità devono vertere sul collegamento tra interventi politici e progresso sul fronte dell'efficienza istituzionale, amministrativa e strutturale. Nel contesto dei prossimi negoziati dobbiamo assicurare un adeguato quadro normativo volto a identificare i fattori di riuscita al fine di stimolare efficacemente la crescita mediante la politica di coesione Mi aspetto che la condizionalità ex-ante sia pienamente integrata nel processo di programmazione. Mi aspetto inoltre che tale condizionalità sia direttamente collegata all'efficacia della politica e del programma, che il numero sia limitato e che sia adeguata al contesto specifico nel rispetto di determinati criteri. Dobbiamo garantire che le procedure di condizionalità non generino ulteriori oneri, anzi devono essere tese a ridurli, senza provocare ritardi nell'attuazione della politica, dei programmi e dei progetti."@it12
"Ponia pirmininke, pastaraisiais metais valstybės narės, Komisija ir Europos Parlamentas glaudžiai bendradarbiauja svarstydami, kaip dar padidinti ES sanglaudos politikos veiksmingumą, jos rezultatus ir jos veiksmų kokybę. Priėjome prie išvados, kad veiksminga priemonė šiam tikslui pasiekti galėtų būti šių apgalvotai parengtų sąlygų laikymasis ir iniciatyvos. Esu įsitikinusi, kad šiandien esame gerai pasirengę įtraukti į politikos programą sąlyginumo priemones, kurios padidintų investicijų grąžą. Sąlyginumo įsipareigojimais turėtų būti užtikrintas politikos veiksmų ir pažangos siekiant institucinio, administracinio ir struktūrinio veiksmingumo, ryšys. Prieš būsimas derybas turėtume užtikrinti tinkamą reglamentavimo sistemą, kurioje būtų nustatyti veiksmingo augimo skatinimo įgyvendinant sanglaudos politiką sėkmės veiksniai. Tikiuosi, kad į programavimo procesą bus visiškai įtrauktas išankstinis sąlyginumas. Ir dar tikiuosi, kad išankstinės sąlygos bus tiesiogiai susijusios su politika ir programos veiksmingumu, kad jų skaičius bus ribotas ir kad jos bus pritaikytos konkrečioms aplinkybėms bei atitiks sutartus kriterijus. Be to, turime pasirūpinti, kad taikant sąlygų procedūras nebūtų didinama našta, o verčiau siekiama ją sumažinti, kad nebūtų vilkinamas politikos, programų ar projektų įgyvendinimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pēdējos gados dalībvalstis, Komisija un Eiropas Parlaments ir cieši sadarbojušies, lai turpinātu uzlabot ES kohēzijas politikas efektivitāti, tās rezultātus un tās pasākumu kvalitāti. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka, lai to sasniegtu, efektīvs instruments varētu būt atbilstīgi nosacījumi un stimuli politikas ietvaros. Šobrīd esmu pārliecināta, ka esam gatavi politikas regulējumā ieviest nosacījumu instrumentus, kas palielinātu ieguldījumu atdevi. Nosacījumiem ir jāattiecas uz saikni starp politikas pasākumiem un progresu attiecībā uz iestāžu, administratīvo un strukturālo efektivitāti. Gaidāmo sarunu kontekstā mums jānodrošina atbilstīgs tiesiskais regulējums, kas noteiks panākumu faktorus efektīvai izaugsmes veicināšanai, izmantojot kohēzijas politiku. Es sagaidu, ka nosacījumi tiks pilnībā integrēti plānošanas procesā. Es arī sagaidu, ka nosacījumi tiks tieši sasaistīti ar politiku un programmu efektivitāti, ka to skaits būs ierobežots un ka tie tiks pielāgoti konkrētajam kontekstam, kā arī ka tajos ņems vērā noteiktos kritērijus. Mums ir arī jānodrošina, ka nosacījumu procedūras nerada papildu slogus, bet drīzāk ir vērstas uz slogu samazināšanu, un ka tās neizraisa kavējumus politikas, programmu vai projektu īstenošanā."@lv13
"Madam President, in recent years the Member States, the Commission and the European Parliament have been working closely on how to further improve the effectiveness of the EU’s cohesion policy, its results and the quality of its interventions. We have come to the conclusion that to achieve this, well-designed conditionality and incentives within the policy could be an effective tool. Today, I am convinced that we are well-prepared to introduce into the policy framework conditionality instruments that would increase the return on the investments made. Conditionality commitments should address the link between policy interventions and progress on institutional, administrative and structural efficiency. In the context of the upcoming negotiations, we should ensure an adequate regulatory framework that will identify success factors for effective growth stimulation through cohesion policy. I expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process. I also expect ex ante conditionalities to be directly linked to the policy and to programme effectiveness, that their number will be limited, and that they will be tailored to the specific context and respect agreed criteria. We must also see to it that conditionality procedures do not generate additional burdens, but rather seek to reduce burdens, and that they produce no delays in the implementation of policy, programmes or projects."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de laatste jaren hebben de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement zich samen gebogen over de vraag hoe het cohesiebeleid van de Europese Unie doeltreffender kan worden gemaakt en de resultaten en de kwaliteit van de acties kunnen worden verbeterd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het invoeren van weldoordachte voorwaarden en stimulansen in het beleid een doeltreffend instrument kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij thans klaar zijn om in het beleidskader voorwaarden onder te brengen die de rentabiliteit van de investeringen kunnen verhogen. De voorwaarden en verplichtingen moeten gericht zijn op de band tussen de beleidsinterventies en de vooruitgang op het gebied van institutionele, administratieve en structurele doeltreffendheid. In de context van de aanstaande onderhandelingen moeten wij voorzien in een passend regelgevingskader waarmee succesfactoren voor een effectieve bevordering van de groei via het cohesiebeleid worden vastgesteld. Ik verwacht dat deze voorafgaande voorwaarden ten volle in het programmeringsproces zullen worden geïntegreerd. En ik verwacht ook dat zij rechtstreeks gekoppeld zullen worden aan het beleid en aan de doeltreffendheid van het programma, dat hun aantal beperkt zal zijn, dat zij zullen worden afgestemd op de specifieke context en dat zij de afgesproken criteria zullen eerbiedigen. Wij moeten er tevens op toezien dat de koppeling aan voorwaarden geen extra lasten meebrengt, maar deze eerder verlicht, en dat zij geen vertraging veroorzaakt in de uitvoering van het beleid, de programma’s of de projecten."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W ostatnich latach państwa członkowskie, Komisja i Parlament Europejski współpracowały ściśle nad wypracowaniem dalszych sposobów poprawy unijnej polityki spójności, jej rezultatów i jakości interwencji. Doszliśmy do wniosku, że skutecznym narzędziem osiągnięcia tego celu mogłaby być dobrze zaprojektowana warunkowość i zachęty. Dziś jestem przekonana, że jesteśmy dobrze przygotowani na wprowadzenie do tych ram politycznych instrumentów warunkowości, które zwiększą stopę zwrotu z zainwestowanych środków. Zobowiązania związane z warunkowością powinny polegać na powiązaniu interwencji w ramach polityki z postępami pod względem skuteczności instytucjonalnej, administracyjnej i strukturalnej. W kontekście zbliżających się negocjacji powinniśmy zapewnić wystarczające ramy regulacyjne, które określą czynniki powodzenia skutecznego stymulowania wzrostu poprzez politykę spójności. Oczekuję pełnego uwzględnienia warunkowości ex ante w procesie programowania. Oczekuję również bezpośredniego powiązania warunkowości ex ante z polityką i efektywnością programów, ograniczenia liczby programów oraz ich dopasowywania do konkretnego kontekstu i zapewnienia ich zgodności z uzgodnionymi kryteriami. Musimy również dopilnować, by procedury warunkowości nie stwarzały dodatkowych obciążeń, ale raczej by zmierzały do zmniejszenia obciążeń i by nie prowadziły do opóźnień w realizacji polityki, programów i projektów."@pl16
"Senhora Presidente, nos últimos anos os Estados-Membros, a Comissão e o Parlamento Europeu têm trabalhado em estreita colaboração para melhorar a eficácia da política de coesão da União, os seus resultados e a qualidade das suas intervenções. Conclui-se que, para o alcançar, o princípio da condicionalidade e incentivos bem concebidos podem revelar-se um instrumento eficaz desta política. Hoje, estou convencida de que nos encontramos em condições de introduzir no quadro da política de coesão instrumentos da condicionalidade, que permitirão aumentar o retorno dos investimentos realizados. Os critérios de condicionalidade devem incidir sobre a relação entre as intervenções da política de coesão e os progressos registados a nível da eficácia institucional, administrativa e estrutural. Na perspectiva das próximas negociações, devemos assegurar um quadro regulamentar adequado, que identifique os factores de êxito de um verdadeiro incentivo ao crescimento através da política de coesão. Espero que a condicionalidade seja totalmente integrada no processo de programação. Espero também que as condicionalidades estejam directamente ligadas à política e à eficácia da programação, que o seu número seja limitado, que sejam adaptadas ao contexto específico e que respeitem os critérios acordados. Devemos também certificar-nos de que os procedimentos da condicionalidade não geram encargos adicionais, mas que, pelo contrário, procuram reduzir os encargos, e que não provocam atrasos na implementação das políticas, dos programas ou dos projectos."@pt17
"Dnă președintă, în ultimii ani, statele membre, Comisia și Parlamentul European au colaborat strâns pentru a identifica o modalitate de a îmbunătăți pe viitor eficiența politicii de coeziune a UE, rezultatele și calitatea intervențiilor sale. Am ajuns la concluzia că, pentru a ajunge la acest lucru, condiționalitatea bine concepută și stimulentele din cadrul politicii ar putea fi un instrument eficient. În prezent, sunt convinsă că suntem pregătiți pentru a introduce, în cadrul politicii, instrumente de condiționalitate, care ar spori rentabilitatea investițiilor făcute. Angajamentele de condiționalitate ar trebui să abordeze legătura dintre politica intervențiilor și progresul în materie de eficiență instituțională, administrativă și structurală. În contextul viitoarelor negocieri, ar trebui să asigurăm un cadru de reglementare adecvat, care să identifice factorii pozitivi pentru stimularea unei creșteri efective prin politica de coeziune. Mă aștept ca în procesul de programare să fie integrată în totalitate o condiționalitate ex ante. De asemenea, mă aștept ca aceste condiționalități ex ante să fie legate direct de politică și de eficiența programului, ca numărul acestora să fie limitat și ca acestea să fie adaptate contextului specific și să respecte criteriile convenite. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că procedurile de condiționalitate nu generează sarcini suplimentare, ci mai degrabă determină o scădere a acestora și că nu produc întârzieri în punerea în aplicare a politicii, a programelor sau a proiectelor."@ro18
"Členské štáty, Komisia a Európsky parlament v posledných rokoch úzko spolupracujú na ďalšom zvyšovaní účinnosti politiky súdržnosti EÚ, na jej výsledkoch a kvalite jej zásahov. Dospeli sme k záveru, že účinným nástrojom na splnenie tohto cieľa môže byť dobre navrhnutá podmienenosť a stimuly v rámci politiky. Dnes som presvedčená o tom, že sme dobre pripravení na zavedenie takých nástrojov podmienenosti do politického rámca, ktoré by zvýšili návratnosť investícií. Záväzky súvisiace s podmienenosťou by mali vytvoriť prepojenie medzi zásahmi politiky a pokrokom v oblasti inštitucionálnej, administratívnej a štrukturálnej účinnosti. V kontexte nadchádzajúcich rokovaní by sme mali zabezpečiť primeraný regulačný rámec, ktorý bude identifikovať faktory úspešnosti pre účinnú stimuláciu rastu prostredníctvom politiky súdržnosti. Očakávam, že podmienenosť bude plne integrovaná do procesu vytvárania programu. Zároveň očakávam, že podmienky budú priamo prepojené s politikou a účinnosťou programu, že ich rozsah bude obmedzený, že budú prispôsobené špecifickému kontextu a budú rešpektovať dohodnuté kritériá. Musíme sa zamerať aj na to, aby postupy podmienenosti nevytvárali dodatočnú záťaž, ale aby sa ju, naopak, snažili znižovať a aby nespôsobovali oneskorenie v realizácii politiky, programov alebo projektov."@sk19
"Gospa predsednica, v zadnjih letih so države članice, Komisija in Evropski parlament tesno sodelovali pri možnostih nadaljnjega povečanja učinkovitosti kohezijske politike EU, njenih rezultatov in kakovosti njenih posegov. Prišli smo do zaključka, da bi bili za dosego tega dobro zasnovani pogoji in pobude v okviru politike lahko učinkovito orodje. Prepričana sem, da smo zdaj dobro pripravljeni, da v okvir politike uvedemo instrumente pogojevanja, ki bi povečali donos naložb. Pri pogojnih obveznostih bi morali obravnavati povezavo med posegi politike in napredkom pri institucionalni, upravni in strukturni učinkovitosti. V okviru prihodnjih pogajanj bi morali zagotoviti ustrezen regulativni okvir, s katerim bodo določeni dejavniki uspeha za učinkovito spodbujanje rasti s kohezijsko politiko. Pričakujem, da bo predhodno izpolnjevanje pogojev v celoti vključeno v postopek načrtovanja. Prav tako pričakujem, da bo predhodno izpolnjevanje pogojev neposredno povezano s politiko in učinkovitostjo programa, da bo število pogojev omejeno, da bodo prilagojeni posebnim okoliščinam in se bo v zvezi z njimi upoštevalo dogovorjena merila. Poskrbeti moramo tudi, da postopki pogojevanja ne bodo prinesli dodatnih bremen, temveč da jih bodo prej zmanjšali in da ne bodo povzročali zamud pri izvajanju politike, programov in projektov."@sl20
"Fru talman! Under de senaste åren har medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet arbetat nära tillsammans för att göra EU:s sammanhållningspolitik ännu mer ändamålsenlig, förbättra dess resultat och kvaliteten på åtgärderna. Vi har kommit fram till slutsatsen att väl utformade villkor och incitament inom ramen för denna politik kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå detta. I dag är jag övertygad om att vi är väl förberedda för att införa instrument för villkorande i det politiska ramverket som gör att avkastningen på investeringarna ökar. Villkorsåtaganden bör ta hänsyn till sambandet mellan politiska ingrepp och framsteg i fråga om institutionell, administrativ och strukturell effektivitet. I samband med de kommande förhandlingarna bör vi se till att det finns en lämplig rättslig ram som identifierar framgångsfaktorer för en effektiv tillväxtstimulering genom sammanhållningspolitiken. Jag förväntar mig att uppställandet av villkor integreras med planeringsprocessen från början. Jag förväntar mig också att dessa villkor direkt är kopplade till politiken och till programmens effektivitet, att de blir begränsade till antalet och att de skräddarsys för de specifika sammanhangen och följer uppsatta kriterier. Vi måste också se till att villkorandet inte genererar ytterligare bördor, utan i stället försöka minska dessa bördor, och att det inte leder till förseningar med genomförandet av politiken, programmen eller projekten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Danuta Maria Hübner (PPE ). -"18,20,15,14,2,13,4,21,9
"ex ante"1,19,13,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph