Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-23-Speech-4-009-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110623.4.4-009-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il mandato per il trilogo la procedura di bilancio entra nella sua fase più concreta, la fase in cui le autorità di bilancio avviano veramente una discussione che può portare a risultati utili, importanti. Ed è per questo che, anzitutto, spero che questo trilogo sia un'occasione colta, un'occasione da non perdere. Abbiamo avviato la procedura di bilancio all'insegna del grande realismo. In questo momento gli Stati membri stanno attuando faticose politiche di consolidamento dei loro bilanci e queste politiche devono trovare un bilanciamento importante con la necessità comunque di combattere la crisi e di rifar partire l'economia e gli investimenti. Proprio per questo, in questo momento il bilancio europeo, con la sua grande capacità unica di dare valore aggiunto alle spese, agli investimenti e alle risorse, può e deve sicuramente giocare un ruolo fondamentale, un ruolo fondamentale per il quale diventa determinante partire anzitutto dalla strategia 2020 La strategia 2020 è stata messa da questo Parlamento, fin dall'inizio della discussione sul bilancio, al centro. Il bilancio 2012 può e deve essere il primo passo di attuazione concreta verso questa strategia che è lo strumento scelto proprio per far ripartire la nostra Unione. In questo senso, dare una dimensione finanziaria alla strategia 2020 mette in gioco e pone al centro la nostra coerenza e la nostra credibilità. Non possiamo costruire una strategia così ambiziosa senza farla immediatamente partire, proprio nel momento in cui, come strumento per far ripartire l'economia, è veramente cruciale far dispiegare appieno i suoi effetti. Allora ecco che coerenza, credibilità, strategia ambiziosa 2020 diventano anche determinanti, fondamentali per assicurare all'interno dell'Unione europea quella stabilità di cui oggi abbiamo bisogno, anche riguardo alla nostra moneta unica. Ci sono poi altri fatti, ci sono politiche che diventano emergenti. Penso ai processi democratici nell'area del Mediterraneo, alla necessità di garantire una dimensione esterna all'Unione europea, che in questo momento può veramente svolgere un ruolo e riappropriarsi di una leadership importante. Non dimentichiamoci poi che il bilancio non è solo uno strumento da approvare, nel momento in cui si deve fare la previsione dell'anno successivo, ma è poi uno strumento che deve funzionare nel corso dell'anno. In questo senso è delicatissima la partita non solo dei pagamenti per l'anno che verrà, ma anche l'esecuzione del bilancio 2011 oggi in corso. Coerenza, credibilità, utilizzo con forza, con decisione e senza incertezze del bilancio europeo come strumento fondamentale per contrastare la crisi e per controbilanciare le politiche di consolidamento degli Stati. Sono tutti temi che ci impegnano seriamente e che devono veramente restituirci un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'Unione europea, e che soprattutto – ed è questa la mia principale preoccupazione – ci invitano a non sprecare l'occasione del trilogo, che può e deve essere veramente un'occasione preziosa per un confronto concreto e utile, che ci porti quest'anno a una visione condivisa delle scelte di bilancio che andiamo a fare. Trovo che la condivisione delle scelte in occasione di un documento cruciale come il bilancio sia un altro ottimo segnale della nostra capacità di lavorare all'interno dell'Unione che in questo momento è particolarmente importante."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dámy a pánové, s mandátem ke třístranným rozhovorům vstoupil rozpočtový proces do své nejkonkrétnější fáze, fáze, ve které rozpočtové orgány fakticky zahajují diskuse, jež mohou přinést užitečné a významné výsledky. Proto především doufám, že příležitost, kterou tyto třístranné rozhovory poskytují, bude využita a nebude promarněna. Zahájili jsme rozpočtový proces v duchu velkého realismu. Členské státy v současnosti provádějí vnitrostátní politiky striktní rozpočtové konsolidace, a tyto politiky musejí najít důležitou rovnováhu mezi potřebou vyrovnat se s krizí a potřebou znovu nastartovat hospodářství a investice. Právě proto rozpočet Evropské unie, který má velkou a jedinečnou schopnost dodat výdajům, investicím a zdrojům přidanou hodnotu, může a rozhodně musí v této době sehrát zásadní úlohu. Zásadní úlohu, přičemž je nezbytné, aby se východiskem stala strategie Evropa 2020. Tento parlament od samého začátku považuje strategii Evropa 2020 za ústřední bod rozpočtových diskusí. Rozpočet na rok 2012 může a musí být prvním krokem k přijetí konkrétních opatření při naplňování této strategie, což je nástroj, který byl zvolen právě pro opětovné nastartování naší Unie. V tomto smyslu dodání finančního rozměru strategii Evropa 2020 nastoluje otázku naší důslednosti a věrohodnosti a dodává jim ústřední význam. Takovou ambiciózní strategii nemůžeme budovat bez toho, abychom ji okamžitě realizovali, právě v době, kdy je nezbytné, aby tomuto nástroji pro opětovné nastartování hospodářství bylo umožněno plně prokázat svůj účinek. Důslednost, věrohodnost a ambiciózní strategie Evropa 2020 jsou proto také rozhodující a mají zásadní význam pro zajištění stability, kterou dnes v Evropské unii potřebujeme, a ve vztahu k naší jednotné měně. Do popředí vystupují také další fakta a politiky. Mám na mysli demokratické procesy v oblasti Středomoří a potřebu zajistit vnější dimenzi Evropské unii, která se v této době může skutečně stát významným aktérem a může znovu získat důležitou vůdčí pozici. Nezapomínejme, že rozpočet není pouze nástroj, který má být přijat, až bude nutná prognóza na následující rok. Je to i nástroj, který musí fungovat v průběhu celého roku. V tomto smyslu tato otázka vyžaduje citlivý přístup, nejen pokud jde o platby v příštím roce, ale i s ohledem na plnění letošního rozpočtu na rok 2011. Důslednost, věrohodnost a silné, rozhodné, cílevědomé využití rozpočtu jako základního nástroje pro boj proti krizi a kompenzaci konsolidačních politik členských států – to vše jsou otázky, které vyžadují z naší strany seriózní úsilí, které musí skutečně zajistit, abychom znovu hráli důležitou úlohu v bezpečnosti Evropské unie, a především – a to je můj hlavní cíl – které nás vybízejí, abychom nepromarnili tuto příležitost ke třístranným rozhovorům. Tyto třístranné rozhovory mohou, a skutečně musí být cennou příležitostí ke konkrétní a užitečné výměně, která nás v tomto roce dovede ke společné vizi rozpočtových rozhodnutí, jež musíme učinit. Domnívám se, že přijetí společných rozhodnutí při přípravě tak důležitého dokumentu, jako je rozpočet, je dalším skvělým důkazem naší schopnosti pracovat v rámci Unie, což je v této době zvlášť důležité."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Med mandatet til trepartsmødet gik budgetproceduren ind i sin mest konkrete fase, hvor budgetmyndighederne rent faktisk indleder drøftelser, der kan føre til nyttige og vigtige resultater. Derfor håber jeg frem for alt, at mulighederne i dette trepartsmøde udnyttes og ikke spildes. Vi påbegyndte budgetproceduren med stor realisme. Medlemsstaterne gennemfører for øjeblikket hårde nationale budgetkonsolideringspolitikker, og i disse politikker skal der findes en meget vigtig balance mellem behovet for at håndtere krisen og behovet for at sætte skub i økonomien og investeringerne. Det er præcis derfor, at EU-budgettet, som har en stor og enestående mulighed for at tilføre merværdi til udgifterne, investeringerne og ressourcerne, må og skal spille en afgørende rolle. En afgørende rolle, hvor det er vigtigt, at EU 2020-strategien afspejles. Parlamentet har fra starten gjort EU 2020-strategien til et centralt punkt i budgetdrøftelserne. 2012-budgettet kan og skal være det første skridt mod konkrete foranstaltninger i retning af denne strategi, som er det instrument, der er blevet valgt til at relancere EU. Ved at give Europa 2020-strategien en finansiel dimension fremstår EU konsekvent og troværdigt. Vi kan ikke opbygge så ambitiøs en strategi uden at gennemføre den med det samme, netop på et tidspunkt, hvor det er helt afgørende, at instrumentet til genopretning af økonomien udnyttes til fulde. Konsekvens, troværdighed og en ambitiøs Europa 2020-strategi bliver derfor afgørende og grundlæggende for at garantere den stabilitet, der for øjeblikket er brug for i EU og i forhold til den fælles valuta. Der er også andre fakta og politikker i spil. Jeg tænker på de demokratiske processer i Middelhavsområdet og behovet for at give en ekstern dimension til EU, som lige nu kan komme til at spille en væsentlig rolle og indtage førerpositionen. Vi må ikke glemme, at budgettet ikke kun er et instrument, der skal godkendes i forbindelse med en prognose for det efterfølgende år. Det er også et instrument, der skal virke gennem hele året. Det kræver forsigtig håndtering, ikke kun hvad angår betalinger i det efterfølgende år, men også hvad angår gennemførelse af 2011-budgettet for det aktuelle år. Konsekvens, troværdighed og en stærk, beslutsom og målrettet anvendelse af budgettet som et grundlæggende instrument til at bekæmpe krisen og som kompensation for medlemsstaternes konsolideringspolitikker er alle områder, der kræver et seriøst engagement fra vores side, som skal sikre, at vi endnu en gang kommer til at spille en vigtig rolle for sikkerheden i EU, og som, og det er min største bekymring, skal være medvirkende til, at vi udnytter mulighederne i trepartsmødet. Trepartsmødet må og skal være en værdifuld mulighed for konkret og anvendelig udveksling, som i år vil føre os frem til en fælles vision for de budgetmæssige valg, vi er nødt til at træffe. Jeg synes, at fælles valg, når man arbejder på et dokument så vigtigt som budgettet, er endnu et tegn på vores evne til samarbejde i EU, og det er yderst vigtigt på nuværende tidspunkt."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Mandat für den Trilog ist das Haushaltsverfahren in seine konkreteste Phase eingetreten, die Phase, in der die Haushaltsbehörden wirklich eine Diskussion beginnen, die zu nützlichen und entscheidenden Ergebnissen führen kann. Vor allem aus diesem Grund hoffe ich, dass dieser Trilog eine Gelegenheit ist, die wahrgenommen werden wird, eine Gelegenheit, die man nicht versäumen sollte. Wir haben das Haushaltsverfahren im Geiste eines großen Realismus begonnen. Die Mitgliedstaaten setzen gegenwärtig harte Politiken zur Konsolidierung ihrer nationalen Haushalte durch, und bei diesen Politiken muss das wichtige Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Notwendigkeit, die Krise zu bekämpfen, und der Notwendigkeit, die Wirtschaft und die Investitionen wieder anzukurbeln. Aus genau diesem Grund kann und muss der Haushalt der Europäischen Union, der eine großartige und einzigartige Fähigkeit hat, Ausgaben, Investitionen und Ressourcen einen Mehrwert zu verleihen, zu dieser Zeit eine grundlegende Rolle spielen. Eine grundlegende Rolle, bei der es entscheidend ist, dass die Strategie Europa 2020 als Ausgangspunkt gewählt wird. Dieses Parlament hat die Strategie Europa 2020 von Anfang an zum zentralen Thema der Haushaltsberatungen gemacht. Der Haushaltsplan für 2012 kann und muss den ersten Schritt zum Ergreifen konkreter Maßnahmen in Bezug auf diese Strategie darstellen, welche das Instrument ist, das genau dafür ausgewählt worden ist, um unsere Union mit neuer Dynamik zu erfüllen. In diesem Sinne bringen wir, indem wir der Strategie Europa 2020 eine finanzielle Dimension verleihen, unsere Beständigkeit und Glaubwürdigkeit ins Spiel und verleihen ihnen eine zentrale Rolle. Wir können eine solche ehrgeizige Strategie nicht aufbauen, ohne sie sofort umzusetzen, gerade zu einer Zeit, zu der es entscheidend ist, dass dieses Instrument zur Wiederbelebung der Wirtschaft aufgebaut wird, um seine Wirkung voll zu entfalten. Beständigkeit, Glaubwürdigkeit und die ehrgeizige Strategie Europa 2020 gewinnen daher bei der Sicherstellung der Stabilität, die wir heute in der Europäischen Union brauchen, an entscheidender und fundamentaler Bedeutung sowie im Hinblick auf unsere gemeinsame Währung. Es gibt auch andere Fakten und Politikbereiche, die in den Vordergrund rücken. Ich denke da an demokratische Prozesse im Mittelmeerraum und die Notwendigkeit, eine externe Dimension der Europäischen Union sicherzustellen, die zu dieser Zeit wirklich eine Rolle spielen und eine wichtige Führungsposition übernehmen kann. Wir sollten nicht vergessen, dass der Haushaltsplan nicht nur ein Instrument ist, das zu bewilligen ist, wenn es eine Prognose für das nächste Jahr geben muss. Es ist außerdem ein Instrument, das über das ganze Jahr hindurch funktionieren muss. In diesem Sinne ist es ein Thema, das nicht nur im Hinblick auf die Zahlungen für das folgende Jahr Feingefühl verlangt, sondern auch im Hinblick auf die Umsetzung des Haushaltsplans 2011 für das aktuelle Jahr. Beständigkeit, Glaubwürdigkeit und eine starke, bestimmte und zielstrebige Nutzung des Haushalts als ein grundlegendes Instrument für die Bekämpfung der Krise und des Ausgleichs der Folgen der politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Konsolidierung ihrer Haushalte: Das sind alles Themen, die unser ernsthaftes Engagement verlangen, durch das wirklich sichergestellt werden muss, dass wir wieder eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit der Europäischen Union spielen und die uns vor allem dazu einladen – und das ist mein größtes Anliegen –, die Gelegenheit, die der Trilog darstellt, nicht verstreichen zu lassen. Der Trilog kann und muss eine wertvolle Gelegenheit für einen konkreten und nützlichen Austausch sein, der uns dieses Jahr zu einer gemeinsamen Vision von den haushaltspolitischen Entscheidungen bringen kann, die wir fällen müssen. Ich finde, dass gemeinsame Entscheidungen bei der Zusammenarbeit an einem Dokument, das so wichtig ist wie der Haushaltsplan, ein weiteres exzellentes Zeichen für unsere Fähigkeit ist, in der EU zusammenzuarbeiten, was zu dieser Zeit besonders wichtig ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με την εντολή για τον τριμερή διάλογο η διαδικασία του προϋπολογισμού εισήλθε στο πλέον συγκεκριμένο στάδιο, στο στάδιο κατά το οποίο οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές συμμετέχουν επί της ουσίας σε συζητήσεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν χρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα. Για αυτόν, πρωτίστως, τον λόγο ελπίζω ο τριμερής αυτός διάλογος να αποτελέσει ευκαιρία που θα αδράξουμε, ευκαιρία που δεν θα αφήσουμε να χαθεί. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία του προϋπολογισμού διακατεχόμενοι από μεγάλο ρεαλισμό. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος σκληρές πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης σε εθνικό επίπεδο, και κατά την εφαρμογή των πολιτικών αυτών θα πρέπει να εξευρεθεί μια σημαντική ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για αντιμετώπιση της κρίσης και της ανάγκης για αναθέρμανση της οικονομίας και των επενδύσεων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν τη στιγμή, με τη σημαντική και μοναδική ικανότητά του να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις δαπάνες, στις επενδύσεις και στους πόρους, μπορεί και πρέπει απαραιτήτως να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο. Έναν καθοριστικό ρόλο όπου η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να αποτελέσει σημείο εκκίνησης. Το παρόν Κοινοβούλιο κατέστησε εξαρχής τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» κεντρικό άξονα των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός 2012 μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων υπέρ της στρατηγικής αυτής, η οποία είναι το μέσο που έχει επιλεγεί ακριβώς για την επανεκκίνηση της Ένωσής μας. Υπό την έννοια αυτή, η απόδοση οικονομικής διάστασης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» επαναφέρει στο προσκήνιο και αποδίδει κεντρικό ρόλο στη συνέπεια και στην αξιοπιστία μας. Δεν είναι δυνατόν να οικοδομούμε μια τόσο φιλόδοξη στρατηγική χωρίς να προχωρούμε άμεσα στην εφαρμογή της, σε μια εποχή μάλιστα που είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα του μέσου αυτού για την αναθέρμανση της οικονομίας. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η φιλόδοξη στρατηγική «Ευρώπη 2020» συμβάλλουν, ως εκ τούτου, αποφασιστικά και ουσιαστικά στη διασφάλιση της σταθερότητας που έχουμε σήμερα ανάγκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε σχέση με το κοινό μας νόμισμα. Υπάρχουν επίσης και άλλα γεγονότα και πολιτικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αναφέρομαι στις δημοκρατικές διαδικασίες στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανάγκη να διασφαλιστεί μια εξωτερική διάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εν προκειμένω μπορεί πραγματικά να διαδραματίσει ρόλο και να εξασφαλίσει για την ίδια μείζονα ηγετική θέση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ένα μέσο το οποίο τίθεται προς έγκριση όταν απαιτείται πρόβλεψη για το επόμενο έτος. Είναι και ένα μέσο που πρέπει να αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατ’ αυτήν την έννοια, πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήζει λεπτών χειρισμών όχι μόνον όσον αφορά τις πληρωμές για το επόμενο έτος, αλλά και όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2011 το τρέχον έτος. Συνέπεια, αξιοπιστία και ισχυρή, αποφασιστική και απαρέγκλιτη χρήση του προϋπολογισμού ως βασικού μέσου για την καταπολέμηση της κρίσης και την αντιστάθμιση των πολιτικών εξυγίανσης των κρατών μελών – όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούν σοβαρή δέσμευση εκ μέρους μας, πρέπει πραγματικά να διασφαλίζουν ότι θα διαδραματίσουμε και πάλι αποφασιστικό ρόλο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτίστως –και αυτό είναι το κύριο μέλημά μου– μας καλούν να μην χάσουμε την ευκαιρία που μας ανοίγεται μέσω του τριμερούς διαλόγου. Ο τριμερής διάλογος μπορεί και πρέπει πραγματικά να αποτελέσει μια πολύτιμη ευκαιρία για ουσιαστική και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να καταλήξουμε φέτος σε ένα κοινό όραμα για τις δημοσιονομικές επιλογές που πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι η ανταλλαγή επιλογών κατά την εκπόνηση ενός τόσο σημαντικού εγγράφου, όπως είναι ο προϋπολογισμός, αποτελεί άλλη μία θετική ένδειξη της ικανότητάς μας να εργαστούμε εντός της Ένωσης, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν προκειμένω."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, with the mandate for the trialogue the budget procedure entered its most concrete phase, the phase in which the budgetary authorities actually enter into discussions which may produce useful and significant results. This is why, above all, I hope that this trialogue is an opportunity that will be taken, an opportunity not to be missed. We embarked on the budget procedure in a spirit of great realism. The Member States are currently implementing tough national budgetary consolidation policies, and these policies have to find an important balance between the need to tackle the crisis and the need to relaunch the economy and investment. This is precisely why at this time the European Union budget, which has a great and unique ability to give added value to expenditure, investment and resources, can and absolutely must play a fundamental role. A fundamental role in which it is crucial that the Europe 2020 strategy should be taken as a starting point. This Parliament has made the Europe 2020 strategy a central issue of the budgetary discussions right from the start. The 2012 budget can and must be the first step in taking concrete measures towards this strategy, which is the tool that has been chosen precisely for the relaunch of our Union. In this sense, giving a financial dimension to the Europe 2020 strategy brings into play and gives a central role to our consistency and credibility. We cannot build such an ambitious strategy without implementing it immediately, precisely at a time when it is crucial that this tool for relaunching the economy be made to fully deploy its effects. Consistency, credibility and the ambitious Europe 2020 strategy therefore also become decisive and fundamental in guaranteeing the stability we need today within the European Union, as well as with regard to our single currency. There are also other facts and policies that are coming to the fore. I am thinking of democratic processes in the Mediterranean area and the need to guarantee an external dimension to the European Union, which at this time can truly play a role and resume an important position of leadership for itself. Let us not forget that the budget is not just an instrument to be approved when there has to be a forecast for the following year. It is also a tool that has to function throughout the course of the year. In this sense it is an issue requiring delicate handling not only with regard to the payments for the following year, but also with regard to implementation of the 2011 budget for the current year. Consistency, credibility and strong, decisive, single-minded use of the budget as a fundamental instrument for fighting the crisis and compensating for Member States’ consolidation policies – these are all issues that require a serious commitment on our part, that must truly ensure we once again play a crucial role in the security of the European Union, and above all – and this is my major concern – that invite us not to waste the opportunity of the trialogue. The trialogue can and must truly be a valuable opportunity for a concrete and useful exchange, which this year will bring us to a shared vision of the budgetary choices we need to make. I find that sharing choices when working on a document as important as the budget is another excellent sign of our ability to work within the Union, which is particularly important at this time."@en4
". Señor Presidente, Señorías, con el mandato de cara al diálogo tripartito el procedimiento presupuestario ha entrado en su fase más concreta, la fase en la que las autoridades presupuestarias entablan discusiones que pueden dar resultados útiles y significativos. Por esta razón, sobre todo, espero que este diálogo tripartito represente una oportunidad aprovechada, una oportunidad que no debe desaprovecharse. Nos embarcamos en el procedimiento presupuestario con un gran realismo. Los Estados miembros están poniendo en práctica en la actualidad duras políticas nacionales de consolidación presupuestaria y estas políticas han de encontrar un considerable equilibrio entre la necesidad de abordar la crisis y la necesidad de relanzar la economía y la inversión. Esta es precisamente la razón por la que en este momento el presupuesto de la Unión Europea, que cuenta con la magnífica y excepcional capacidad de aportar valor añadido al gasto, la inversión y los recursos, puede y debe, sin duda, desempeñar un papel fundamental. Un papel fundamental en el que resulta crucial que la Estrategia Europa 2020 se tome como punto de partida. Este Parlamento ha hecho de la Estrategia Europa 2020 una cuestión central de las discusiones presupuestarias desde el principio. El presupuesto 2012 puede y debe constituir el primer paso en la toma de medidas concretas de cara a esta estrategia, que es el instrumento preciso que se ha escogido para el relanzamiento de nuestra Unión. En este sentido, al dar una dimensión financiera a la Estrategia Europa 2020 se pone en juego nuestra coherencia y credibilidad y se les sitúa en el centro de atención. No podemos construir una estrategia tan ambiciosa sin aplicarla de inmediato, en especial en un momento en el que es crucial que este instrumento para relanzar la economía se sirva de todos sus efectos. Por lo tanto, la coherencia, la credibilidad y la ambiciosa Estrategia Europa 2020 se convierten en elementos decisivos y fundamentales para garantizar la estabilidad que necesitamos hoy en la Unión Europea, así como en lo que respecta a nuestra moneda única. También existen otros hechos y políticas que empiezan a destacar. Me refiero a procesos democráticos en la región del Mediterráneo y a la necesidad de garantizar una dimensión externa a la Unión Europea, que, en este momento, puede desempeñar una función y restaurar una importante posición de liderazgo. No olvidemos que el presupuesto no es solo un instrumento que deba aprobarse al realizar una previsión para el año siguiente; también es una herramienta que debe funcionar en el transcurso del año. En este sentido, debe tratarse con delicadeza no solo en cuanto los pagos para el año siguiente, sino también en cuanto a la puesta en práctica del presupuesto 2011 para este año. Coherencia, credibilidad y utilización intensa, decisiva y resuelta del presupuesto como un instrumento fundamental para combatir la crisis y compensar las políticas de consolidación de los Estados miembros: estos son todos los elementos que requieren un serio compromiso por su parte, que deben de veras garantizar que volveremos a desempeñar una función crucial en la seguridad de la Unión Europea, y, sobre todo, —y esta es mi mayor preocupación— que nos invitan a no malgastar la oportunidad de este diálogo tripartito. El diálogo tripartito puede y debe suponer una valiosa oportunidad para un intercambio concreto y provechoso, que este año nos aportará una visión común de las opciones presupuestarias que tenemos que elegir. Creo que la elección conjunta cuando trabajamos en un documento tan importante como el presupuesto representa otra señal considerable de nuestra capacidad de trabajar en la Unión, de especial importancia en este momento."@es21
". Austatud juhataja, kallid kolleegid! Kolmepoolseks kohtumiseks antud volitusega jõudis eelarvemenetlus kõige konkreetsemasse etappi – etappi, kus eelarvepädevad institutsioonid asuvad tegelikult pidama kõnelusi, millel võivad olla kasulikud ja tähendusrikkad tulemused. Just seetõttu loodan ma, et kolmepoolne kohtumine on võimalus, mis kasutatakse ära ja mida ei tohi lasta käest. Me alustasime eelarvemenetlust ülimalt realistlikus vaimus. Liikmesriigid viivad praegu ellu ranget riigieelarve konsolideerimispoliitikat, milles tuleb leida vajalik tasakaal kriisiga võitlemise ning majanduse ja investeeringute taastamise vahel. See on põhjus, miks saab siin täita olulist rolli ja lausa peab seda tegema Euroopa Liidu eelarve, mis annab suure ja ainulaadse võimaluse kindlustada kuludele, investeeringutele ja rahalistele vahenditele lisandväärtus. Selles olulises rollis on hädavajalik lähtuda Euroopa 2020. aasta strateegiast. Euroopa Parlament on päris algusest peale seadnud Euroopa 2020. aasta strateegia eelarvekõnelustes kesksele kohale. 2012. aasta eelarve saab olla ja peab olema esimene samm mainitud strateegia elluviimiseks konkreetsete meetmete võtmisel, sest on ju see strateegia meie liidule n-ö uue elu sissepuhumiseks valitud vahend. Selles mõttes tõstab Euroopa 2020. aasta strateegiale finantsmõõtme andmine esile meie järjepidevuse ja usaldusväärsuse ning annab neile keskse tähenduse. Meil ei ole võimalik luua niisugust kõikehõlmavat strateegiat ilma seda kohe rakendamata, eriti ajal, mil säärane majanduse taastamise vahend tuleb kujundada nii, et selle mõju oleks täielikult tunda. Järjepidevus, usaldusväärsus ja ulatuslik Euroopa 2020. aasta strateegia on seega otsustavad ja tähtsad ka praegu Euroopa Liidule ja meie ühisrahale vajaliku stabiilsuse tagamisel. Esiplaanile tõusevad veel muudki tõsiasjad ja poliitikavaldkonnad. Pean silmas Vahemere piirkonna demokraatia edendamist ning vajadust tagada Euroopa Liidule välismõõde, sest praegu saaks liit tõesti taastada oma olulise juhirolli ja täita seda. Ärgem unustagem, et eelarve näol ei ole tegemist lihtsalt dokumendiga, mis tuleb heaks kiita, kui eelolevaks aastaks on vaja mingit arvestust. Eelarve on ka vahend, mis peab kogu aasta vältel toimima. Seega tuleb seda küsimust hoolikalt käsitleda mitte üksnes seoses järgmiseks aastaks tehtavate maksete, vaid ka käesoleva aasta ehk 2011. aasta eelarve täitmisega. Järjepidevus, usaldusväärsus ning eelarve range, otsustav ja kindlameelne kasutamine kriisiga võitlemiseks ja liikmesriikide konsolideerimispoliitika hüvitamiseks – kõik see nõuab meilt tõsist pühendumist ja peab tõesti kindlustama, et me taas kord täidame olulist rolli Euroopa Liidu turvalisuse tagamisel ning eelkõige – ja see on minu jaoks suurim mureküsimus – kutsub meid mitte laskma raisku kolmepoolse kohtumise võimalust. Kolmepoolne kohtumine võib olla ja peab olema väärtuslik võimalus konkreetsete ja kasulike mõtete vahetamiseks, mis sel aastal peab viima meid ühise arusaamani selles, milliseid eelarvevalikuid meil tuleb teha. Leian, et nii tähtsa dokumendi, nagu eelarve kallal töötades on ühiste valikute tegemine suurepärane märk meie suutlikkuse kohta teha liidus koostööd ja see on praegusel ajal eriti oluline."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kolmikantakokousta koskevan toimeksiannon myötä talousarviomenettely siirtyi konkreettisimpaan vaiheeseen. Budjettivallan käyttäjät aloittavat keskustelun, jonka perusteella voidaan saada aikaan hyödyllisiä ja merkittäviä tuloksia. Toivon sen vuoksi ennen kaikkea, että tämä kolmikantakokous on tilaisuus, johon tartutaan eikä sitä hukata. Aloitimme talousarviomenettelyn hyvin realistisessa hengessä. Jäsenvaltiot toteuttavat parhaillaan vaikeita kansallisen talousarvion vakauttamista koskevia toimintalinjoja, ja niiden on löydettävä tärkeä tasapaino kriisin torjumista koskevan tarpeen sekä talouden ja investointien elvyttämisen välillä. Juuri tämän vuoksi Euroopan unionin talousarviolla, jolla on merkittävä ja ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota lisäarvoa menoille, investoinneille ja varoille, voi ja pitää olla keskeinen tehtävä. On tärkeää, että siinä otetaan lähtökohdaksi Eurooppa 2020 -strategia. Parlamentti on tehnyt Eurooppa 2020 -strategiasta talousarviokeskustelujen keskeisen kysymyksen alusta lähtien. Vuoden 2012 talousarvio voi olla ja sen pitää olla ensimmäinen askel toteutettaessa konkreettisia toimia tätä strategiaa, joka on valittu nimenomaan unionin elvyttämistä varten, silmällä pitäen. Tämän vuoksi Eurooppa 2020 -strategiaan liitettävä taloudellinen ulottuvuus on osoitus johdonmukaisuudestamme ja uskottavuudestamme ja niille annetaan siten keskeinen rooli. Näin kunnianhimoista strategiaa ei voida luoda ilman, että se toteutetaan välittömästi, juuri tällä hetkellä, kun on välttämätöntä, että tämän talouden elvyttämistä koskevan välineen mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti. Johdonmukaisuus, uskottavuus ja kunnianhimoinen Eurooppa 2020 -strategia ovat sen vuoksi ratkaisevia ja olennaisia, kun tuemme Euroopan unionissa tänä päivänä tarvitsemaamme vakautta mukaan lukien yhtenäisvaluuttaamme. Etusijaisiksi ovat nousemassa myös muut kysymykset ja politiikanalat. Niihin kuuluvat Välimeren alueen demokraattiset prosessit ja tarve varmistaa Euroopan unionin ulkoinen ulottuvuus. EU:lla voi olla tässä asiassa nyt merkittävä tehtävä ja se voi palauttaa tärkeän johtoasemansa. Emme saa unohtaa, että talousarvio ei ole ainoastaan väline, joka hyväksytään sen vuoksi, että seuraavalle vuodelle pitää olla ennakkoarvio. Se on myös väline, jonka on toimittava koko vuoden ajan. Se on kysymys, joka vaati hienovaraisuutta seuraavan vuoden määrärahojen suhteen ja myös silloin, kun tämänhetkistä vuoden 2011 talousarviota toteutetaan. Johdonmukaisuus, uskottavuus ja talousarvion vahva, päättäväinen ja määrätietoinen hyödyntäminen keskeisenä välineenä kriisin torjumiseksi ja jäsenvaltioiden vakauttamispolitiikan kompensoimiseksi − nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin edellytetään vakavaa sitoumusta ja joilla todella varmistetaan, että meillä on jälleen ratkaiseva tehtävä Euroopan unionin turvallisuuden alalla − ja keskeinen huolenaihe on, että emme saa näiden seikkojen vuoksi hukata kolmikantakokouksen tarjoamaa mahdollisuutta. Kolmikantakokouksen on tarjottava todellinen mahdollisuus konkreettiselle ja hyödylliselle ajatustenvaihdolle, joka antaa meille tänä vuonna yhteisen näkemyksen valinnoista, joita meidän on tehtävä talousarvion alalla. Minusta yhteisten valintojen tekeminen laadittaessa talousarvion kaltaista tärkeää asiakirjaa on jälleen loistava osoitus kyvystämme toimia unionissa. Tämä on erityisen tärkeää tällä hetkellä."@fi7
"e. Monsieur le Président, chers collègues, avec le mandat pour le trilogue, la procédure budgétaire est entrée dans sa phase la plus concrète, celle où les autorités budgétaires s’engagent réellement dans des discussions susceptibles de produire des résultats utiles et importants. C’est pourquoi, avant toute chose, j’espère que ce trilogue sera une occasion que nous saurons saisir, que nous ne laisserons pas passer. Nous avons lancé la procédure budgétaire en faisant preuve d’un grand réalisme. Les États membres sont en train de mettre en œuvre des politiques d’assainissement budgétaire parfois très strictes. Ces politiques doivent trouver le juste équilibre entre la nécessité de surmonter la crise et celle de relancer l’économie et les investissements. Dans ce contexte difficile, le budget de l’Union européenne - qui possède la capacité unique de conférer une valeur ajoutée aux dépenses, aux investissements et aux ressources - peut et doit absolument jouer un rôle fondamental, un rôle dont la stratégie Europe 2020 doit constituer le point de départ. Depuis le début, ce Parlement a fait de la stratégie Europe 2020 une question centrale des discussions budgétaires. Le budget 2012 peut et doit constituer la première étape vers une mise en œuvre concrète de cette stratégie, qui est l’instrument que nous avons choisi pour relancer notre Union. Dans ce sens, donner une dimension financière à la stratégie Europe 2020 est une question de cohérence et de crédibilité. Nous ne pouvons pas élaborer une stratégie aussi ambitieuse si ce n’est pas pour la mettre en œuvre immédiatement, lorsqu’il est justement crucial que cet instrument destiné à relancer l’économie produise pleinement ses effets. C’est pourquoi la cohérence, la crédibilité et la stratégie ambitieuse Europe 2020 deviennent également des éléments déterminants - je dirais même essentiels - pour garantir la stabilité dont nous avons aujourd’hui besoin au sein de l’Union européenne, y compris en ce qui concerne notre monnaie unique. Mais il y a également d’autres événements et d’autres politiques qui occupent le devant de la scène. Je pense au processus de transition démocratique qui est en train de s’opérer dans certain pays du pourtour méditerranéen et à la nécessité de conférer une dimension externe aux politiques de l’Union européenne, qui a cette fois la possibilité de jouer un rôle réellement important et de se repositionner sur l’échiquier mondial. N’oublions pas que le budget n’est pas seulement un instrument que nous devons approuver au moment de faire des prévisions pour l’année suivante. C’est aussi un instrument qui doit fonctionner tout au long de l’année. En ce sens, il convient d’examiner avec une grande attention non seulement la partie relative aux paiements pour l’année suivante, mais aussi celle concernant l’exécution du budget 2011 durant l’année en cours. La cohérence, la crédibilité et une utilisation forte, déterminée et résolue du budget en tant qu’instrument fondamental pour lutter contre la crise et contrebalancer les politiques d’assainissement menées par les États membres sont autant de questions qui requièrent un sérieux engagement de notre part. Nous devons réellement tout mettre en œuvre pour à nouveau jouer un rôle décisif dans la sécurité de l’Union européenne et, par dessus tout - et c’est là ma principale préoccupation -, nous ne devons pas laisser passer la chance que nous offre le trilogue. Celui-ci est l’occasion idéale d’engager des discussions concrètes et constructives et de nous mettre d’accord sur les choix budgétaires à faire. Je pense que notre faculté de nous mettre d’accord sur un document aussi important que le budget est un autre signal fort de notre capacité à travailler ensemble au sein de l’Union, ce qui est particulièrement important pour le moment."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! A költségvetési eljárás a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazással a legkonkrétabb szakaszba érkezett, abban a szakaszba, amikor a költségvetési hatóságok ténylegesen megbeszélésekbe kezdenek, amelyek hasznos és jelentős eredményeket hozhatnak. Mindenekelőtt emiatt reménykedem abban, hogy a háromoldalú egyeztetésben rejlő lehetőséget sikerül megragadni, és nem fogjuk elszalasztani azokat. A józan ész szellemében látunk neki a költségvetési eljárásnak. A tagállamok jelenleg kemény költségvetési konszolidációs politikákat hajtanak végre, és e politikáknak jelentőségteljes egyensúlyt kell találniuk a válság kezelésének szükségessége, valamint a gazdaság és a befektetések újraindításának szükségessége között. Éppen ez az oka annak, hogy most az európai uniós költségvetés – amely hatalmas és kivételes lehetőséget rejt magában, hogy hozzáadott értéket biztosítson a kiadások, befektetések és források tekintetében –, alapvető szerepet játszhat, és ezt feltétlenül meg is kell tennie. Olyan alapvető szerepet, amelyben döntő fontosságú, hogy az Európa 2020 stratégiát kell kiindulópontnak tekinteni. Ez a Parlament rögtön a kezdetektől a költségvetési tárgyalások központi részévé tette az Európa 2020 stratégiát. A 2012. évi költségvetés az e stratégia megvalósítására irányuló konkrét intézkedések megtételének első lépése lehet, és annak is kell lennie, amely stratégiát pontosan abból a célból választottunk ki, hogy új lendületet adjon az Uniónak. Ebben az értelemben az, hogy pénzügyi dimenziót rendelünk az Európa 2020 stratégiához, megteremti egységességünket és hitelességünket, valamint központi szerepet biztosít a stratégia számára. Egy ilyen ambiciózus stratégiát csak akkor hozhatunk létre, ha haladéktalanul végrehajtjuk, pontosan akkor, amikor kulcsfontosságú, hogy ez a gazdaság újraindítására szolgáló eszköz teljes mértékben kifejthesse hatásait. Így az egységesség, hitelesség és az ambiciózus Európa 2020 stratégia döntő fontosságú és alapvető azon stabilitás garantálásában is, amelyre az Európai Unión belül, valamint a közös valutánk tekintetében napjainkban szükségünk van. Ezenkívül más körülmények és politikák is előtérbe kerülnek. A mediterrán térségben végbemenő demokratikus folyamatokra gondolok, és arra, hogy garantálnunk kell az Európai Unió külső dimenzióját, amely ezúttal valóban szerepet játszhat és visszaszerezheti fontos vezető pozícióját. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a költségvetés nem csupán egy olyan eszköz, amelyet jóvá kell hagyni, amikor előre kell terveznünk a következő évre. Egyben olyan eszköz is, amelynek egész évben működnie kell. Tehát egy kényes kérdésről van szó egyrészt a következő évre vonatkozó kifizetések, másrészt a 2011. évi költségvetésnek a folyó év tekintetében történő végrehajtása szempontjából is. Egységesség, hitelesség és a költségvetés – amely a válság leküzdésére és a tagállami konszolidációs politikák ellensúlyozására szolgáló alapvető eszköz – erőteljes, határozott, céltudatos felhasználása – ezek mind olyan kérdések, amelyek komoly elkötelezettséget kívánnak részünkről, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy ismét meghatározó szerepet játsszunk az Európai Unió biztonságának tekintetében, és mindenekelőtt – és leginkább ez érdekel engem – arra ösztönöz bennünket, hogy ne vesztegessük el a háromoldalú egyeztetés lehetőségét. A háromoldalú egyeztetés valóban értékes lehetőséget kínálhat a konkrét és hasznos eszmecserére, és ennek így is kell lennie, ami ebben az évben megteremti a meghozandó költségvetési döntésekkel kapcsolatos közös elképzelést. Úgy vélem, hogy egy fontos dokumentummal, a költségvetéssel kapcsolatos munka során a közös döntések meghozatala kiválóan jelzi, hogy képesek vagyunk együttműködni az Unión belül, ami különösen lényeges a mostani időkben."@hu11
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, gavus įgaliojimą dalyvauti trišaliame susitikime, prasidėjo konkrečiausias biudžetinės procedūros etapas, etapas, kuriame biudžeto valdymo institucijos iš tiesų pradeda diskusijas, galinčias duoti naudingų ir svarbių rezultatų. Visų pirma todėl tikiuosi, kad šis trišalis susitikimas yra galimybė, kuria pasinaudosime, jos negalima praleisti. Biudžetinę procedūrą pradėjome nusiteikę labai realistiškai. Šiuo metu valstybės narės įgyvendina griežtą nacionalinę biudžeto konsolidavimo politiką, ir šioje politikos kryptyje reikia rasti svarbią poreikio įveikti krizę ir poreikio atgaivinti ekonomiką ir investicijas pusiausvyrą. Būtent todėl šiuo metu Europos Sąjungos biudžetui, turinčiam didelę ir unikalią galią išlaidoms, investicijoms ir ištekliams suteikti pridėtinę vertę, gali ir neabejotinai turi tekti pagrindinis vaidmuo. Pagrindinis vaidmuo, kur labai svarbu atskaitos tašku laikyti strategiją „Europa 2020“. Šis Parlamentas nuo pat pradžių pavertė strategiją „Europa 2020“ pagrindiniu biudžetinių diskusijų klausimu. 2012 m. biudžetas gali ir turi būti pirmas žingsnis imantis konkrečių strategijos, kuri pasirinkta būtent Europos Sąjungai atgaivinti, įgyvendinimo priemonių. Šia prasme strategijai „Europa 2020“ suteikus finansinį aspektą pasireiškia mūsų nuoseklumas ir patikimumas, kuriems atitenka pagrindinis vaidmuo. Negalima parengti tokio plataus masto strategijos ir neįgyvendinti iškart, būtent tada, kai labai svarbu parengti šią ekonomikos atgaivinimo priemonę siekiant visapusiškai pasinaudoti jos poveikiu. Todėl nuoseklumas, patikimumas ir plataus masto strategija „Europa 2020“ taip pat yra lemiami ir svarbiausi Europos Sąjungoje užtikrinant stabilumą, kurio šiuo metu mums reikia, taip pat ir mūsų bendros valiutos stabilumą. Iškyla ir kiti faktai ir politikos strategijos. Kalbu apie demokratinius procesus Viduržemio jūros regione ir poreikį užtikrinti išorinį aspektą Europos Sąjungai, kuri šiuo metu iš tiesų gali atlikti savo vaidmenį ir susigrąžinti svarbią lyderės poziciją. Nepamirškime, kad biudžetas – tai ne tik priemonė, tvirtinama, kai reikia parengti ateinančių metų prognozę. Jis taip pat yra priemonė, kuri turi veikti visus metus. Šiuo požiūriu šiam klausimui reikia subtilaus sprendimo ne tik dėl kitų metų išmokų, bet ir dėl einamųjų 2011 m. biudžeto įgyvendinimo. Nuoseklumas, patikimumas ir tvirtas, ryžtingas ir kryptingas biudžeto, kaip svarbiausios kovos su krize ir kompensavimo už valstybių narių konsolidavimo politiką priemonės, panaudojimas – turime rimtai įsipareigoti dėl visų šių klausimų, iš tiesų užtikrinti, kad mes ir vėl atliksime svarbų vaidmenį Europos Sąjungos saugumo srityje, ir visų pirma nepraleisti galimybės surengti trišalį susitikimą, o tai man kelia didžiausią nerimą. Trišalis susitikimas gali ir iš tiesų turi būti vertinga galimybė keistis konkrečia ir naudinga informacija, ir šiemet per trišalį susitikimą galėsime nustatyti bendrą viziją dėl biudžeto alternatyvų, kurias turime rinktis. Manau, kad galimybė dalintis alternatyvomis rengiant tokį svarbų dokumentą kaip biudžetas yra dar vienas puikus mūsų gebėjimo dirbti Europos Sąjungoje, kuris šiuo metu yra ypač svarbus, ženklas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pieņemot pilnvarojumu trialogam, budžeta procedūra iegāja konkrētākajā fāzē, un budžeta lēmējinstitūcijas faktiski sāk sarunas, kas var sniegt noderīgus un būtiskus rezultātus. Šis trialogs ir iespēja, kas, cerams, tiks izmantota un ko nedrīkst palaist garām. Budžeta procedūra tika uzsākta ļoti reālistiski. Pašlaik dalībvalstis īsteno stingru valsts budžeta konsolidācijas politiku, un šajā saistībā ir svarīgi saskaņot nepieciešamību pārvarēt krīzi un vajadzību atjaunot ekonomiku un ieguldījumus. Tieši tāpēc Eiropas Savienības budžetam, kas spēj dot būtisku un unikālu pievienoto vērtību izdevumiem, ieguldījumiem un resursiem, var būt būtiska nozīme, un tam noteikti tā arī ir jābūt. Tā paredz, ka galvenokārt ir jāņem vērā stratēģija „Eiropa 2020”. Parlaments, jau sākot debates par budžetu, noteica, ka galvenokārt ir jāņem vērā stratēģija „Eiropa 2020”. 2012. finanšu gada budžets var būt pirmais konkrētais pasākums, un tam ir tādam jābūt, lai īstenotu šo stratēģiju — instrumentu, kas ir speciāli izvēlēts, lai atjaunotu stabilitāti ES. Tādējādi, piešķirot stratēģijai „Eiropa 2020” finanšu aspektu, panāksim Eiropas Savienības saskaņotību un uzticamību. Tik ambiciozu stratēģiju nevar veidot, neīstenojot to nekavējoties, proti, tad, kad ir ļoti svarīgi šo instrumentu pilnībā izmantot ekonomikas atveseļošanai. Tāpēc saskaņotība, uzticamība un ambicioza stratēģija „Eiropa 2020” ir ļoti svarīgi, lai garantētu stabilitāti, kas pašlaik ir jānodrošina Eiropas Savienībā un arī attiecībā uz vienoto valūtu. Arvien vairāk tiek uzsvērti arī citi fakti un politikas. Runa ir par demokrātiskajiem procesiem Vidusjūras reģionā un par nepieciešamību apliecināt Eiropas Savienības ārējo dimensiju, kam pašlaik var būt patiesi liela nozīme un kas var ES palīdzēt atgūt svarīgo līderpozīciju. Ir jāatceras, ka budžets ir vairāk nekā tikai instruments, kas ir jāapstiprina, lai prognozētu nākamā gada finanses. Šim instrumentam ir jādarbojas visu gadu. Šajā saistībā šis jautājums ir jārisina piesardzīgi, ņemot vērā ne tikai maksājumus nākamajā gadā, bet arī 2011. finanšu gada budžeta plāna izpildi šogad. Pastāvīgums, uzticamība un spēcīgs, izlēmīgs un konsekvents budžeta izlietojums ir būtisks instruments krīzes apkarošanā un dalībvalstu konsolidācijas politiku kompensēšanā — mums ir nopietni jāiesaistās, lai risinātu šos jautājumus, un ir patiešām jānodrošina tas, lai mums atkal būtu svarīga nozīme attiecībā uz Eiropas Savienības drošību, un galvenokārt — un šis aspekts man rada visvairāk bažu —, lai mēs izmantotu trialoga sniegto iespēju. Trialogs var būt vērtīga iespēja, un tam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu konkrētu un noderīgu apmaiņu, kas šogad nodrošinās vienotu izpratni par lēmumiem, kas ir jāpieņem budžeta jomā. Manuprāt, viedokļu apmaiņa, strādājot ar tik svarīgu dokumentu kā budžets, ir vēl viens lielisks pierādījuma tam, ka mēs spējam strādāt Eiropas Savienībā, un pašlaik tas ir jo īpaši svarīgi."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il mandato per il trilogo la procedura di bilancio entra nella sua fase più concreta, la fase in cui le autorità di bilancio avviano veramente una discussione che può portare a risultati utili, importanti. Ed è per questo che, anzitutto, spero che questo trilogo sia un'occasione colta, un'occasione da non perdere. Abbiamo avviato la procedura di bilancio all'insegna del grande realismo. In questo momento gli Stati membri stanno attuando faticose politiche di consolidamento dei loro bilanci e queste politiche devono trovare un bilanciamento importante con la necessità comunque di combattere la crisi e di rifar partire l'economia e gli investimenti. Proprio per questo, in questo momento il bilancio europeo, con la sua grande capacità unica di dare valore aggiunto alle spese, agli investimenti e alle risorse, può e deve sicuramente giocare un ruolo fondamentale, un ruolo fondamentale per il quale diventa determinante partire anzitutto dalla strategia 2020. La strategia 2020 è stata messa da questo Parlamento, fin dall'inizio della discussione sul bilancio, al centro. Il bilancio 2012 può e deve essere il primo passo di attuazione concreta verso questa strategia che è lo strumento scelto proprio per far ripartire la nostra Unione. In questo senso, dare una dimensione finanziaria alla strategia 2020 mette in gioco e pone al centro la nostra coerenza e la nostra credibilità. Non possiamo costruire una strategia così ambiziosa senza farla immediatamente partire, proprio nel momento in cui, come strumento per far ripartire l'economia, è veramente cruciale far dispiegare appieno i suoi effetti. Allora ecco che coerenza, credibilità, strategia ambiziosa 2020 diventano anche determinanti, fondamentali per assicurare all'interno dell'Unione europea quella stabilità di cui oggi abbiamo bisogno, anche riguardo alla nostra moneta unica. Ci sono poi altri fatti, ci sono politiche che diventano emergenti. Penso ai processi democratici nell'area del Mediterraneo, alla necessità di garantire una dimensione esterna all'Unione europea, che in questo momento può veramente svolgere un ruolo e riappropriarsi di una leadership importante. Non dimentichiamoci poi che il bilancio non è solo uno strumento da approvare, nel momento in cui si deve fare la previsione dell'anno successivo, ma è poi uno strumento che deve funzionare nel corso dell'anno. In questo senso è delicatissima la partita non solo dei pagamenti per l'anno che verrà, ma anche l'esecuzione del bilancio 2011 oggi in corso. Coerenza, credibilità, utilizzo con forza, con decisione e senza incertezze del bilancio europeo come strumento fondamentale per contrastare la crisi e per controbilanciare le politiche di consolidamento degli Stati. Sono tutti temi che ci impegnano seriamente e che devono veramente restituirci un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'Unione europea, e che soprattutto – ed è questa la mia principale preoccupazione – ci invitano a non sprecare l'occasione del trilogo, che può e deve essere veramente un'occasione preziosa per un confronto concreto e utile, che ci porti quest'anno a una visione condivisa delle scelte di bilancio che andiamo a fare. Trovo che la condivisione delle scelte in occasione di un documento cruciale come il bilancio sia un altro ottimo segnale della nostra capacità di lavorare all'interno dell'Unione che in questo momento è particolarmente importante."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, met het mandaat voor de trialoog gaat de begrotingsprocedure zijn meest concrete fase in, namelijk de fase waarin de begrotingsautoriteiten daadwerkelijk een dialoog aangaan die kan leiden tot nuttige en belangrijke resultaten. En het is bovenal om die reden dat ik hoop dat deze kans wordt aangegrepen en dat de trialoog geen gemiste kans zal blijken. De begrotingsprocedure die we hebben aangevangen stond in het teken van een sterk realisme. Op dit moment leggen de lidstaten lastig beleid ten uitvoer om hun begrotingen te consolideren en de diverse beleidsvormen moeten een belangrijk evenwicht vinden tussen de noodzaak om enerzijds hoe dan ook de crisis te bestrijden en anderzijds de economie en de investeringen weer op gang te brengen. Juist daarom kan en moet de Europese begroting, met haar grote, unieke vermogen om uitgaven, investeringen en hulpmiddelen meerwaarde te verlenen, absoluut een fundamentele rol spelen. Voor deze fundamentele rol is het doorslaggevend dat de Europa 2020-strategie als uitgangspunt wordt genomen. Dit Parlement heeft de Europa 2020-strategie in de begrotingsbesprekingen van meet af aan centraal gesteld. De begroting voor 2012 kan en moet de eerste stap zijn op weg naar concrete verwezenlijking van deze strategie, die juist bedoeld is als instrument om onze Unie weer op gang te brengen. Het geven van een financiële dimensie aan de Europa 2020-strategie betekent in dit opzicht dat onze consequentheid en onze geloofwaardigheid op het spel staan en een centrale rol krijgen. We kunnen niet een zó ambitieuze strategie uitwerken zonder haar onmiddellijk ten uitvoer te leggen, juist in een tijd waarin het van cruciaal belang is dat dit hulpmiddel, waarmee de economie weer uit het slop moet worden getrokken, volledig zijn werk doet. Consequentheid, geloofwaardigheid en de ambitieuze Europa 2020-strategie worden dus ook doorslaggevend en fundamenteel voor het waarborgen van de stabiliteit die we nu nodig hebben in de Europese Unie, ook wat betreft onze eenheidsmunt. Er zijn nog andere feiten en beleidsmaatregelen die op de voorgrond treden. Ik denk hierbij aan de democratische processen die gaande zijn in het Middellandse Zeegebied en aan de noodzaak een externe dimensie te waarborgen voor de Europese Unie, die in deze tijd daadwerkelijk een rol kan spelen en opnieuw een belangrijke leidersrol op zich kan nemen. Laten we niet vergeten dat de begroting meer is dan alleen maar een instrument dat moet worden goedgekeurd op het moment dat er een voorspelling moet worden gedaan voor het volgende jaar. De begroting is ook een instrument dat het hele jaar door moet functioneren. In die zin moet er niet alleen uiterst delicaat worden omgegaan met de betalingen voor het volgende jaar, maar ook met de tenuitvoerlegging van de begroting voor 2011, die op dit moment aan de gang is. Consequentheid, geloofwaardigheid en de Europese begroting krachtig, vastberaden en zonder aarzelen gebruiken als fundamenteel instrument om de crisis het hoofd te bieden en om tegenwicht te bieden aan het consolideringsbeleid van de lidstaten – dit zijn allemaal onderwerpen die een serieuze inzet van onze kant vragen en die ons werkelijk weer een cruciale rol moeten laten spelen in de veiligheid van de Europese Unie. Bovenal – en dit is mijn belangrijkste zorg – vormen ze een aansporing om de kans die de trialoog biedt niet te verspelen. De trialoog kan en moet een waardevolle gelegenheid zijn voor een concrete en zinvolle uitwisseling, die dit jaar zal leiden tot een gedeelde visie op de begrotingskeuzen die we moeten maken. Ik vind dat het delen van keuzen in het werken aan een zo belangrijk document als de begroting opnieuw een goed teken is van ons vermogen om binnen de Unie te werken, wat op dit moment van bijzonder belang is."@nl3
"Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Za sprawą upoważnienia do rozmów trójstronnych procedura budżetowa wchodzi w najbardziej konkretną fazę, kiedy to władze budżetowe przystępują do rozmów mogących zaowocować pożytecznymi i ważnymi rezultatami. Z tego powodu przede wszystkim mam nadzieję, że omawiane rozmowy trójstronne będą okazją, która nie zostanie zaprzepaszczona. Procedurę budżetową rozpoczęliśmy przepełnieni wielkim realizmem. Państwa członkowskie wdrażają obecnie ciężką politykę konsolidacji budżetów na szczeblu krajowym i w tej polityce trzeba wypracować ważną równowagę między koniecznością walki z kryzysem a koniecznością ponownego ożywienia gospodarki i inwestycji. Dokładnie dlatego budżet Unii Europejskiej może i zdecydowanie musi odegrać podstawową rolę, gdyż tylko on ma ogromne i niepowtarzalne możliwości, żeby zapewnić wydatkom wartość dodaną. Podstawową rolę, w której za punkt wyjścia należy koniecznie przyjąć strategię Europa 2020. Ten Parlament od samego początku przypisywał strategii Europa 2020 podstawowe znaczenie w dyskusjach na temat budżetu. Budżet na 2012 rok może i musi stanowić pierwszy krok na drodze do podjęcia konkretnych działań na rzecz tej strategii, którą obrano jako narzędzie służące odrodzeniu naszej Unii. W tym znaczeniu strategii Europa 2020 musimy nadać wymiar finansowy, uwydatniając tym samym naszą spójność i wiarygodność. Nie możemy budować tak ambitnej strategii, nie wdrażając jej w trybie natychmiastowym w czasie, kiedy trzeba w pełni wykorzystać to narzędzie służące ponownemu ożywieniu gospodarki, aby zapewnić jego efekty. Spójność, wiarygodność i ambitna strategia Europa 2020 mają zatem decydujące i zasadnicze znaczenie w zapewnieniu stabilności, której teraz tak potrzebujemy w Unii Europejskiej, również stabilności naszej jednej waluty. Mocy nabierają też inne fakty i obszary polityki. Mam tu na myśli demokratyczne przemiany w regionie Morza Śródziemnego oraz konieczność nadania zewnętrznego wymiaru Unii Europejskiej, która teraz może naprawdę odegrać swoją rolę, zyskując ważną przywódczą pozycję. Nie zapominajmy, że budżet to nie tylko instrument, który zatwierdza się w przypadku sporządzania prognoz na kolejny rok. To również narzędzie, które musi przez cały rok funkcjonować. W tym znaczeniu jest to kwestia wymagająca delikatnego podejścia nie tylko w odniesieniu do płatności na kolejny rok, ale również w odniesieniu do wykonania budżetu na bieżący rok 2011. Spójność, wiarygodność i zdecydowane, prostolinijne wykorzystanie budżetu jako podstawowego instrumentu do celów walki z kryzysem i zrekompensowania państwom członkowskim polityki konsolidacyjnej – to sprawy wymagające poważnego zaangażowania z naszej strony, abyśmy naprawdę mogli odgrywać zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i przede wszystkim, abyśmy nie zaprzepaścili szansy, jaką dają rozmowy trójstronne, a tego obawiam się najbardziej. Rozmowy trójstronne mogą i muszą stanowić prawdziwie wartościową możliwość konkretnej i użytecznej wymiany, skutkując naszą wspólną wizją w kwestii wyborów, których musimy dokonać w tym roku w sferze budżetowej. Uważam, że wspólne wybory przy pracy nad tak ważnym dokumentem jak budżet to kolejna wspaniała oznaka naszej zdolności do współpracy w ramach Unii, szczególnie istotnej w tym momencie."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com o mandato para o trílogo, o processo orçamental entrou na sua fase mais concreta, a fase em que as autoridades orçamentais iniciam efectivamente as discussões que podem produzir resultados úteis e significativos. Razão por que, acima de tudo, espero que este trílogo represente uma oportunidade a aproveitar, uma oportunidade a não perder. Iniciámos o processo orçamental num espírito de grande realismo. Os Estados-Membros estão agora a implementar exigentes políticas nacionais de consolidação orçamental, sendo que essas políticas têm de encontrar um bom equilíbrio entre a necessidade de combater a crise e a necessidade de relançar a economia e o investimento. Precisamente por isso, neste momento o orçamento da União Europeia, com a sua grande capacidade única de conferir valor acrescentado às despesas, aos investimentos e recursos, pode, e deve seguramente, desempenhar um papel fundamental. Neste seu papel fundamental, é imprescindível que a estratégia Europa 2020 seja considerada como ponto de partida. Este Parlamento fez da estratégia Europa 2020 uma questão central para as discussões orçamentais desde o início. O orçamento 2012 pode e deve ser o primeiro passo na tomada de medidas concretas para esta estratégia, precisamente o instrumento que foi escolhido para o relançamento da nossa União. Neste sentido, dar uma dimensão financeira à estratégia Europa 2020 introduz e confere um papel central à nossa consistência e credibilidade. Não podemos avançar com uma estratégia ambiciosa como esta sem a implementar imediatamente, precisamente numa altura em que é fundamental que esta ferramenta para o relançamento da economia seja utilizada de forma a produzir inteiramente os seus efeitos. Assim sendo, coerência, credibilidade e a ambiciosa estratégia Europa 2020 são, pois, elementos determinantes e fundamentais para assegurar no seio da União Europeia a estabilidade de que hoje precisamos, inclusive em relação à nossa moeda única. Existem também outros factos e políticas que começam a vir à superfície. Refiro-me aos processos democráticos na região do Mediterrâneo, à necessidade de garantir uma dimensão externa à União Europeia, que pode efectivamente desempenhar um papel e reapropriar-se de uma posição de liderança importante. Não nos esqueçamos portanto de que o orçamento não é apenas um instrumento a aprovar, na altura que se fazem as previsões para o ano seguinte. É também um instrumento que deverá funcionar durante todo o ano. Nesse sentido, é delicadíssima a questão não só dos pagamentos para o ano seguinte, como a execução do orçamento 2011 hoje em curso. Uma aplicação forte, decisiva e sem incertezas do orçamento europeu, a somar à coerência e credibilidade, representam um instrumento fundamental para combater a crise e contrabalançar as políticas de consolidação dos Estados-Membros. Tudo isto são questões que exigem um sério compromisso da nossa parte e que devem de facto restituir-nos um papel fundamental no que respeita à segurança da União Europeia e, sobretudo - e esta é a minha grande preocupação -, que nos convidam a não desperdiçar a oportunidade do trílogo que pode e deve ser uma oportunidade preciosa para um intercâmbio concreto e útil, que nos abre a possibilidade, este ano, de uma visão comum das opções orçamentais que temos de fazer. Considero que fazer opções em conjunto relativamente a um documento tão importante como o orçamento é mais um excelente sinal da nossa capacidade de trabalhar no seio da União, o que, neste momento, é particularmente significativo."@pt17
". Dle președinte, doamnelor și domnilor, cu mandatul pentru trialog procedura bugetară ajunge la cea mai concretă etapă, etapa în care autoritățile bugetare încep de fapt discuțiile care pot conduce la rezultate utile și semnificative. Acesta este motivul pentru care, înainte de toate, sper să se profite de oportunitatea acestui trialog, ocazie care nu trebuie ratată. Am abordat procedura bugetară cu foarte mult realism. În prezent statele membre pun în aplicare politici naționale severe de consolidare bugetară, iar aceste politici trebuie să găsească un echilibru important între nevoia de a face față crizei și necesitatea de a relansa economia și investițiile. Tocmai de aceea în prezent bugetul Uniunii Europene, care are o capacitate importantă și unică de a oferi valoare adăugată cheltuielilor, investițiilor și resurselor, poate și chiar trebuie să joace un rol fundamental. Un rol fundamental prin care este esențial ca strategia Europa 2020 să fie luată drept punct de plecare. Acest Parlament a considerat de la bun început strategia Europa 2020 un element central al discuțiilor bugetare. Bugetul pentru 2012 poate și trebuie să fie primul pas în adoptarea de măsuri concrete față de această strategie, care este instrumentul ales tocmai pentru relansarea Uniunii noastre. În acest sens, oferind strategiei Europa 2020 o dimensiune financiară, aduce în discuție și oferă un rol central coerenței și credibilității noastre. Nu putem construi o strategie atât de ambițioasă fără a o pune în aplicare imediat, tocmai într-un moment când este esențial ca acest instrument pentru relansarea economiei să fie creat pentru a face uz pe deplin de efectele sale. Prin urmare, consecvența, credibilitatea și ambițioasa strategie Europa 2020 devin de asemenea decisive și fundamentale în garantarea stabilității de care avem nevoie în prezent în cadrul Uniunii Europene, precum și în ceea ce privește moneda noastră unică. De asemenea, există alte activități și politici care ocupă un loc important. Mă refer la procesele democratice din zona mediteraneeană și la necesitatea de a garanta o dimensiune externă a Uniunii Europene, care în acest moment poate să joace cu adevărat un rol și să își reia o poziție importantă de conducere. Să nu uităm că bugetul nu este doar un instrument care urmează să fie aprobat când trebuie să existe o previziune pentru anul următor. Este de asemenea un instrument care trebuie să funcționeze pe tot parcursul anului. În acest sens, este o problemă care necesită atenție deosebită pentru gestionarea sa, nu doar în ceea ce privește plățile pentru anul următor, ci și în ceea ce privește punerea în aplicare a bugetului 2011 pentru anul în curs. Consecvența, credibilitatea și utilizarea hotărâtă și în unanimitate a bugetului ca instrument fundamental pentru combaterea crizei și compensarea pentru politicile de consolidare ale statelor membre - toate acestea sunt aspecte care necesită un angajament serios din partea noastră, care trebuie să ne asigure din nou un rol cu adevărat crucial în domeniul securității Uniunii Europene și, mai presus de toate - și aceasta este preocuparea mea majoră - care ne invită să nu pierdem ocazia trialogului. Trialogul poate și trebuie să fie cu adevărat o oportunitate valoroasă pentru un schimb de opinii concret și util, care în acest an ne va conduce la o viziune comună asupra alegerilor bugetare pe care trebuie să le facem. Cred că atunci când se lucrează la un document atât de important ca bugetul, schimbul de opțiuni este un alt semn excelent al capacității noastre de a lucra în cadrul Uniunii, care este deosebit de importantă în acest moment."@ro18
"Rozpočtový postup vstúpil s mandátom na trialóg do svojho najkonkrétnejšieho štádia, v ktorom rozpočtové orgány naozaj začínajú viesť diskusie, ktoré môžu priniesť užitočné a významné výsledky. Najmä preto dúfam, že tento trialóg je príležitosťou, ktorú využijú a nepremeškajú. Rozpočtový postup sme začali v duchu veľkého realizmu. Členské štáty v súčasnosti zavádzajú prísne vnútroštátne politiky konsolidácie rozpočtov a tieto politiky musia nájsť dôležitú rovnováhu medzi potrebou riešiť krízu a znova naštartovať hospodárstvo a investície. Práve preto rozpočet Európskej únie, ktorý má obrovskú a jedinečnú schopnosť poskytnúť pridanú hodnotu v oblasti výdavkov, investícií a zdrojov, môže a jednoznačne musí v tomto čase zohrávať zásadnú úlohu. V rámci tejto zásadnej úlohy je veľmi dôležité, aby stratégia Európa 2020 predstavovala východiskový bod. Tento Parlament urobil hneď na začiatku zo stratégie Európa 2020 ústrednú tému diskusií o rozpočte. Rozpočet na rok 2012 môže a musí byť prvým krokom v rámci konkrétnych opatrení smerom k vykonávaniu tejto stratégie, ktorá predstavuje nástroj, ktorý bol vybratý práve na opätovné naštartovanie našej Únie. V tomto zmysle finančný rozmer stratégie Európa 2020 zapája do hry našu dôslednosť a dôveryhodnosť a dáva im ústrednú úlohu. Nemôžeme vytvoriť takúto ambicióznu stratégiu bez toho, aby sme ju ihneď začali vykonávať práve v čase, keď je veľmi dôležité, aby sa plne využili účinky tohto nástroja na opätovné naštartovanie hospodárstva. Dôslednosť, dôveryhodnosť a ambiciózna stratégia Európa 2020 sa preto tiež stávajú rozhodujúcimi a základnými prvkami na zabezpečenie stability, ktorú dnes v rámci Európskej únie potrebujeme, a to sa týka aj našej jednotnej meny. Existujú aj ďalšie skutočnosti a politiky, ktoré sa dostávajú do popredia. Mám na mysli demokratické procesy v oblasti Stredozemia a potrebu zaručiť vonkajší rozmer Európskej únie, ktorá v súčasnej dobe naozaj môže zohrať svoju úlohu a znovu zaujať dôležitú vedúcu pozíciu. Nezabúdajme na to, že rozpočet nie je len nástrojom, ktorý treba schváliť, keď je potrebné urobiť predpoveď na nasledujúci rok. Je tiež nástrojom, ktorý musí v priebehu roka fungovať. V tomto zmysle ide o otázku, ktorá si vyžaduje opatrné zaobchádzanie nielen v súvislosti s platbami v budúcom roku, ale aj v súvislosti s vykonávaním rozpočtu na rok 2011 v tomto roku. Dôslednosť, dôveryhodnosť a silné, rozhodné a cieľavedomé využívanie rozpočtu ako základného nástroja na boj proti kríze a na kompenzáciu za politiky konsolidácie členských štátov – toto všetko sú otázky, ktoré si vyžadujú skutočné odhodlanie z našej strany, aby sme naozaj zaručili, že budeme opäť zohrávať kľúčovú úlohu v bezpečnosti Európskej únie, a predovšetkým, ktoré nás vyzývajú, aby sme nepremeškali príležitosť trialógu, a to je mojou hlavnou obavou. Trialóg môže a musí byť naozaj hodnotnou príležitosťou na konkrétnu a užitočnú výmenu názorov, ktorá nás tento rok privedie k spoločnej vízii rozhodnutí, ktoré v súvislosti s rozpočtom musíme urobiť. Spoločné rozhodnutia pri práci na takom dôležitom dokumente, akým je rozpočet, považujem za ďalší vynikajúci signál našej schopnosti pracovať v rámci Únie, čo je v tomto čase mimoriadne dôležité."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, proračunski postopek je s pooblastilom za trialog dosegel svojo najkonkretnejšo stopnjo, na kateri proračunski organi dejansko začnejo razprave, ki lahko pripeljejo do uporabnih in pomembnih rezultatov. Zato predvsem upam, da je ta trialog priložnost, ki jo bomo izkoristili in ki je ne smemo zamuditi. Proračunski postopek smo začeli z veliko mero treznosti. Države članice zdaj izvajajo stroge nacionalne politike proračunske konsolidacije in pri teh politikah je treba najti pomembno ravnotežje med potrebo po reševanju krize in potrebo po ponovni oživitvi gospodarstva in naložb. Proračun Evropske unije, ki ima veliko in edinstveno zmožnost ustvarjanja dodane vrednosti pri odhodkih, naložbah in sredstvih, lahko zdaj prav zaradi tega odigra temeljno vlogo in jo tudi mora odigrati. Bistveno je, da je začetna točka pri tej temeljni vlogi strategija Evropa 2020. Strategija Evropa 2020 je za ta parlament že od začetka osrednje vprašanje pri razpravah o proračunu. Proračun za leto 2012 je lahko in mora biti prvi korak pri izvajanju konkretnih ukrepov za to strategijo, ki je instrument, izbran prav za oživitev naše Unije. V tem smislu je finančna razsežnost strategije Evropa 2020 povezana z našo doslednostjo in verodostojnostjo, ki jima daje osrednjo vlogo. Ne moremo oblikovati tako velikopotezne strategije, ne da bi jo takoj začeli izvajati, prav v času, ko je ključnega pomena, da se popolnoma razvijejo učinki tega instrumenta za oživitev gospodarstva. Doslednost, verodostojnost in velikopotezna strategija Evropa 2020 bodo zato postale tudi odločilne in bistvene za zagotavljanje stabilnosti, ki jo danes potrebujemo v Evropski uniji ter pri naši skupni valuti. Pojavljajo se tudi druga dejstva in politike. V mislih imam demokratične procese v Sredozemlju in potrebo po zagotavljanju zunanje dimenzije Evropske unije, ki zdaj lahko resnično odigra svojo vlogo in ponovno pridobi pomemben vodilni položaj. Ne pozabimo, da proračun ni le instrument, ki ga moramo odobriti, ko je potrebna napoved za naslednje leto. Je tudi instrument, ki mora delovati vse leto. V tem smislu gre za vprašanje, pri katerem je potrebna previdnost, ne le v zvezi s plačili za naslednje leto, temveč tudi v zvezi z izvajanjem proračuna za leto 2011, ki poteka zdaj. Doslednost, verodostojnost in dobra, odločna, ciljno usmerjena uporaba proračuna kot temeljnega instrumenta za boj proti krizi in uravnoteženje politik konsolidacije držav članic – vse to so vprašanja, ki zahtevajo našo resno zavezanost, ki morajo resnično zagotoviti, da bomo pri varnosti Evropske unije ponovno igrali ključno vlogo, in ki nas predvsem – to je moja glavna skrb – spodbujajo k temu, da ne zamudimo priložnosti trialoga. Trialog je lahko in resnično mora biti dragocena priložnost za konkretno in uporabno izmenjavo, ki nas bo letos privedla do skupne vizije potrebnih proračunskih izbir. Zdi se mi, da so skupne izbire pri obravnavanju tako pomembnega dokumenta, kot je proračun, še en odličen dokaz naše zmožnosti delovanja v Uniji, ki je v tem času še posebno pomembna."@sl20,20
". Herr talman, mina damer och herrar! Med mandatet för trepartsmötet går budgetförfarandet in i sin mest konkreta fas, den fas där budgetmyndigheterna faktiskt inleder diskussioner som kan ge användbara och viktiga resultat. Det är framför allt därför som jag hoppas att detta trepartsmöte blir en möjlighet som tas tillvara, ett tillfälle som inte försätts. Vi inledde budgetförfarandet i en anda av realism. Medlemsstaterna genomdriver för närvarande en tuff nationell politik för budgetkonsolidering, och i denna politik måste man klara balansgången mellan behovet av att hantera krisen och behovet av att få ny fart på ekonomin och investeringarna. Det är just i det här läget som Europeiska unionens budget, med sin stora och unika förmåga att skapa ett mervärde i utgifter, investeringar och resurser, kan spela en grundläggande roll, och absolut måste göra det. Och här är det mycket viktigt att utgångspunkten är Europa 2020-strategin. Parlamentet har redan från början gjort Europa 2020-strategin till en central fråga i budgetförhandlingarna. Budgeten för 2012 kan och måste vara det första steget för konkreta åtgärder i riktning mot denna strategi, som är det verktyg som har valts för unionens nystart. Att ge Europa 2020-strategin en finansiell dimension innebär att vår konsekvens och trovärdighet får spela in och ges en central roll. Vi kan inte bygga upp en så pass ambitiös strategi utan att genomföra den omedelbart, just i den tid när det är så viktigt att med full kraft kunna använda detta verktyg för att stärka ekonomin. Konsekvens, trovärdighet och en ambitiös Europa 2020-strategi blir därför också avgörande och grundläggande faktorer för att garantera den stabilitet vi i dag behöver inom Europeiska unionen och för vår gemensamma valuta. Även andra fakta och politiska inriktningar lyfts fram. Jag tänker t.ex. på demokratiseringsprocesserna i Medelhavsområdet och på behovet av att garantera Europeiska unionens yttre dimension, som i dessa tider verkligen kan spela en roll och återta sin viktiga ledarposition. Kom ihåg att budgeten inte bara är ett instrument som behöver godkännas för att få en prognos för det kommande året. Den är också ett verktyg som måste fungera under hela året. Därför är detta en fråga som kräver en känslig hantering, inte bara i fråga om följande års betalningar, utan också i fråga om genomförandet av budgeten 2011 för innevarande år. Konsekvens, trovärdighet och en stark, beslutsam och målmedveten användning av budgeten som ett centralt instrument för att bekämpa krisen och kompensera för medlemsstaternas konsolideringspolitik – allt detta är frågor som kräver en seriös satsning från vår sida, som verkligen måste säkerställa att vi återigen får en avgörande roll att spela för säkerheten i Europeiska unionen. Och framför allt – och detta är min största oro – får vi inte slösa bort den möjlighet som trepartsmötet innebär. Trepartsmötet kan, och måste verkligen vara, en värdefull chans till ett konkret och nyttigt utbyte, som i år kommer att föra oss till en samsyn kring de budgetval vi måste göra. De gemensamma valen i arbetet med ett så viktigt dokument som budgeten ser jag som ytterligare ett utmärkt tecken på vår förmåga att arbeta inom unionen, något som är särskilt viktigt just nu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph