Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-323-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.21.3-323-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W przeddzień głosowania nad sprawozdaniem w sprawie ewentualnego podniesienia progów redukcji emisji GHG z 20 % do 30 % w 2020 r. chciałem wyrazić moje zaniepokojenie zbyt daleko idącymi wnioskami. Generalnie zgadzamy się na realizację dotychczas określonych celów 3 x 20 %, natomiast skala i koszty przedsięwzięć związanych z ew. przyjęciem 30 % redukcji emisji GHG będą ogromne. Inwestorzy, którzy już dzisiaj ponoszą wydatki na sprostanie konkurencji krajów trzecich, w których nie obowiązują tak rygorystyczne jak w Europie przepisy środowiskowe, stają przed dylematem – zostać w Europie czy relokalizować swoje spółki. Jednostronne zwiększenie celów nie stanowi skutecznego środka zapobiegającego zmianom klimatu. Proponowany scenariusz uwzględniający trzydziestoprocentową redukcję będzie miał bardzo duży wpływ na sektory uczestniczące w ETS i zmusi je do intensyfikacji działań w stopniu znacznie większym niż sektory poza nim."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V předvečer hlasování o zprávě o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % místo 20 % bych rád vyjádřil své znepokojení nad jejími závěry, které zacházejí příliš daleko. Všeobecně vzato souhlasíme s uskutečňováním již stanovených cílů 20-20-20, avšak rozpětí a náklady kroků souvisejících s možným přijetím cíle 30% snížení emisí skleníkových plynů by byly obrovské. Investoři, kteří již nyní nesou náklady na udržení schopnosti konkurovat ze třetích zemí, v nichž jsou ekologické předpisy méně přísné než v Evropě, nyní stojí před dilematem, zda zůstat v Evropě nebo zda by měli své společnosti přesunout. Jednostranné zvýšení cílů není účinným způsobem, jak zabránit změnám klimatu. Navrhovaný scénář 30% snížení bude mít nesmírný dopad na odvětví zapojená do systému obchodování s emisemi a přinutí je posílit opatření v mnohem větší míře než ta odvětví, která se na tomto schématu nepodílí."@cs1
"Lige før afstemningen om betænkningen om en eventuel forhøjelse af målet for nedbringelse af drivhusgasemissionerne i 2020 fra 20 % til 30 %, vil jeg gerne udtrykke min bekymring over konklusionerne, der går for vidt. Generelt er vi enige i gennemførelsen af de 3 x 20-mål, der allerede er fastlagt, men omfanget og omkostningerne af forpligtelserne forbundet med en eventuel vedtagelse af en nedbringelse på 30 % af drivhusgasemissionerne ville være enorme. Investorerne, som allerede bærer omkostningerne ved at holde trit med konkurrencen fra tredjelande, hvor miljøbestemmelserne ikke er så strenge som i Europa, står i et dilemma og skal vælge, om de bliver i Europa eller udflytter deres virksomheder. En ensidig forhøjelse af målene er ikke en effektiv måde at forhindre klimaændringer på. Det foreslåede scenarie med en nedbringelse på 30 % vil få meget store konsekvenser for de sektorer, der er med i ETS, og vil tvinge dem til at optrappe foranstaltningerne i meget større udstrækning end dem, der ikke er med i ordningen."@da2
"Kurz vor der Abstimmung über den Bericht über eine mögliche Anhebung des Reduktionsziels für Treibhausgasemissionen von 20 auf 30 % bis 2020 möchte ich meine Beunruhigung über die Schlussfolgerungen zum Ausdruck bringen, die zu weit gehen. Im Allgemeinen stimmen wir der Umsetzung der bereits festgelegten 20-20-20-Ziele zu, allerdings wären die Tragweite und die Kosten der Verpflichtungen, die mit der möglichen Festlegung einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 30 % verknüpft wären, enorm. Investoren, die bereits den Preis zahlen müssen, mit der Konkurrenz aus Drittländern Schritt halten zu können, deren Umweltschutzvorschriften weniger streng sind als in Europa, stehen vor dem Dilemma, ob sie in Europa bleiben oder ihre Standorte verlagern sollen. Die einseitige Erhöhung der Zielvorgaben ist kein effektiver Weg zur Verhinderung des Klimawandels. Das vorgeschlagene Szenario einer 30-%-Reduktion wird auf die EHS-Teilnehmersektoren enorme Auswirkungen haben und sie zwingen, ihre Bemühungen deutlich mehr zu verstärken als Nichtteilnehmer."@de9
"Την παραμονή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης σχετικά με την πιθανή αύξηση του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 20% σε 30% έως το 2020, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τα συμπεράσματα, τα οποία είναι υπερβολικά. Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε με την εφαρμογή των στόχων 20-20-20, οι οποίοι έχουν ήδη καθορισθεί, αλλά θα ήταν τεράστιο τόσο το μέγεθος όσο και το κόστος των δεσμεύσεων που συνδέονται με την πιθανή έγκριση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%. Οι επενδυτές, οι οποίοι επιβαρύνονται ήδη με το κόστος που συνεπάγεται ο ανταγωνισμός με τρίτες χώρες όπου οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί από ό,τι στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν το δίλημμα κατά πόσον πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη ή να προβούν σε μετεγκατάσταση των εταιρειών τους. Η μονομερής αύξηση των στόχων δεν συνιστά αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το προτεινόμενο σενάριο μείωσης κατά 30% θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στους κλάδους που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και θα τους αναγκάσει να λάβουν σαφώς περισσότερα μέτρα σε σύγκριση με τους κλάδους που δεν συμμετέχουν στο σύστημα."@el10
"On the eve of the vote on the report on a possible increase in the greenhouse gas emission reduction target by 2020 from 20% to 30%, I would like to express my alarm at the conclusions, which go too far. In general, we agree with the implementation of the 3 x 20 objectives which have already been set, but the scale and cost of undertakings associated with the possible adoption of a 30% reduction in greenhouse gas emissions would be enormous. Investors, who are already bearing the costs of keeping up with competition from third countries in which environmental regulations are less rigorous than in Europe, are faced with a dilemma as to whether they should remain in Europe or relocate their companies. A unilateral increase in targets is not an effective way to prevent climate change. The proposed scenario of a 30% reduction will have a huge impact on sectors participating in the ETS, and will force them to step up measures to a significantly greater extent than those sectors not participating in the scheme."@en4
"El día anterior a la votación del presente informe sobre un posible aumento del objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20 a un 30 % para el año 2020, quisiera expresar mi alarma por las conclusiones del informe, porque creo que van demasiado lejos. En general, estamos de acuerdo con la aplicación de los objetivos «3 veces 20» ya establecidos, pero la escala y el coste de las empresas afectadas por la posible adopción de una reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero sería enorme. Los inversores, que ya están soportando los costes necesarios para hacer frente a la competencia de terceros países, en los que las normas ambientales son menos rigurosas que en Europa, se enfrentan al dilema de quedarse en Europa o reubicar sus empresas. Un aumento unilateral de los objetivos no es una manera eficaz de prevenir el cambio climático. La propuesta de reducción de un 30 % repercutirá de forma importante en los sectores que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión y les obligará a endurecer las medidas en mayor medida que los sectores que no participan en el régimen."@es21
"(PL) Täna, kui arutame kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi muutmist, tõstes selle 20%-lt 30%-le, ning hakkame homme selle üle hääletama, sooviksin väljendada oma rahulolematust järelduste üle, mis minu meelest lähevad liiga kaugele. Üldiselt oleme juba paika pandud 3 × 20 eesmärkide rakendamisega nõus, kuid võimaliku 30% kasvuhoonegaaside heite vähendamise vastuvõtmise mastaap ja nendega seotud ettevõtmiste kulu oleks hiiglaslik. Investorid, kel on juba niigi raske konkureerida kolmandate riikide ettevõtetega, kus keskkonnaga seotud õigusnormid on Euroopa omadest vähem ranged, seisavad nüüd dilemma ees, kas jääda Euroopasse või viia oma ettevõtted teise kohta. Ühepoolne eesmärkide tõstmine ei ole kliimamuutuste vastu võitlemiseks tõhus viis. Ettepanekus sisalduv 30% vähendamise stsenaariumil on tohutu mõju ETSis osalevatele sektoritele ning see sunnib neid palju enam meetmeid tõhustama kui neid sektoreid, kes skeemis ei osale."@et5
"Ennen kuin äänestämme mietinnöstä, joka koskee kasvihuonekaasujen päästötavoitteen mahdollista korottamista 20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, haluan todeta olevani huolissani päätelmistä, joissa mennään liian pitkälle. Yleensä olemme samaa mieltä jo asetettujen 20-20-20-tavoitteiden täytäntöönpanosta, mutta ne hankkeet, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen mahdolliseen nostamiseen 30 prosenttiin, olisivat valtavan laajoja ja aiheuttaisivat valtavia kustannuksia. Investoijat, jotka maksavat jo siitä, että pystyvät kilpailemaan kolmansien maiden kanssa, koska näiden ympäristösäännökset eivät ole yhtä tiukat kuin Euroopassa, joutuvat pohtimaan, täytyisikö niiden pysyä Euroopassa vai siirtää yrityksensä. Tavoitteiden yksipuolinen nostaminen ei ole tehokas keino torjua ilmastonmuutosta. Ehdotettu 30 prosentin vähennys vaikuttaa todella voimakkaasti päästökauppajärjestelmään osallistuviin aloihin ja pakottaa nämä tehostamaan toimenpiteitään huomattavasti järjestelmään osallistumattomia aloja enemmän."@fi7
"À la veille du vote sur le rapport à propos d’une possible révision à la hausse de 20 % à 30 % des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, je voudrais exprimer mon inquiétude face aux conclusions qui vont trop loin. En règle générale, nous approuvons la mise en œuvre des objectifs 3x20 déjà fixés, mais l’échelle et le coût de telles entreprises associées à la possible adoption d’une réduction de 30 % seraient énormes. Les investisseurs, qui supportent déjà les coûts de la concurrence avec des pays tiers non liés par des régulations environnementales aussi strictes qu’en Europe, sont aujourd’hui confrontés à un dilemme: devraient-ils rester en Europe ou délocaliser leurs entreprises? Une augmentation unilatérale des objectifs ne constitue pas une manière efficace d’éviter les changements climatiques. Le scénario proposé pour une réduction de 30 % aura un impact considérable sur les secteurs qui sont parties au système d’échange de quotas d’émission et les obligera à intensifier les mesures prises à un niveau bien plus élevé que les secteurs ne participant pas à ce système."@fr8
"Azon az estén, amikor az ÜHG-kibocsátáscsökkentés esetlegesen 20%-ról 30%-ra növeléséről szóló jelentésről szavazunk, szeretnék hangot adni annak, hogy megijesztenek a jelentés túlságosan messzire menő következtetései. Általában véve egyetértünk a 20-20-20 célkitűzés megvalósításában, amely célokat már jó ideje kitűztük, de az üvegházhatású gázok kibocsátásának 30%-os csökkentési céljának esetleges elfogadása óriási kötelezettségvállalást és költségeket jelentene. A beruházók, akik már így is viselik az európainál enyhébb környezetvédelmi szabályozással rendelkező harmadik országok vállalataival való verseny költségeit, azzal a dilemmával szembesülnének, hogy Európában maradjanak, vagy áthelyezzék vállalataikat. A célkitűzések egyoldalú emelése nem hatékony módja az éghajlatváltozás megakadályozásának. A 30%-os csökkentésre vonatkozó javasolt forgatókönyv óriási hatással lenne az ETS-ben részt vevő ágazatokra, és arra kényszerítené őket, hogy a rendszeren kívüli ágazatoknál jelentősen nagyobb mértékben szigorítsanak intézkedéseiken."@hu11
"Alla vigilia del voto sulla relazione concernente un possibile aumento dal 20 al 30 per cento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, vorrei esprimere la mia preoccupazione per le conclusioni, che si spingono troppo lontano. In generale, concordiamo con l’attuazione degli obiettivi “3 x 20” già fissati, ma le dimensioni e il costo degli impegni relativi all’eventuale adozione di una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas a effetto serra sarebbero enormi. Gli investitori, che stanno già sostenendo costi per stare al passo con la concorrenza di paesi terzi con normative ambientali meno severe che in Europa, si trovano di fronte a un dilemma: restare in Europa o delocalizzare le loro aziende. Un aumento unilaterale degli obiettivi non è un modo efficace per bloccare il cambiamento climatico. Lo scenario proposto di una riduzione del 30 per cento avrà un enorme impatto sui settori che partecipano al sistema ETS e li costringerà a intensificare i provvedimenti in misura notevolmente superiore rispetto ai settori che non vi partecipano."@it12
"Balsavimo už pranešimą dėl galimo šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslo padidinimo nuo 20 iki 30 proc. išvakarėse norėčiau išsakyti savo nerimą dėl pernelyg toli siekiančių išvadų. Apibendrinus mes pritariame jau nustatytų 3x20 uždavinių įgyvendinimui, tačiau sumanymo 30 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį užmojai ir kaina būtų milžiniški. Investuotojai, kuriems ir taip tenka visos sąnaudos, mėgindami konkuruoti su trečiosiomis šalimis, kuriose aplinkosauginiai reikalavimai yra ne tokie griežti kaip Europoje, susiduria su dilema – likti Europoje ar perkelti savo bendroves kitur. Vienašališkai didindami tikslus efektyviai neužkirsime kelio klimato kaitai. Siūlomas 30 proc. sumažinimo scenarijus turės didžiulį poveikį ETS dalyvaujančioms ūkio šakoms, palyginti su tomis ūkio šakomis, kurios nedalyvauja šioje schemoje, privers jas griebtis kur kas rimtesnių priemonių."@lt14
"Dienu pirms balsošanas par ziņojumu saistībā ar iespējamu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu līdz 2020. gadam nevis par 20 %, bet par 30 %, vēlos paust savas bažas par šiem pārmērīgajiem lēmumiem. Kopumā mēs piekrītam 3 x 20 mērķa īstenošanai, ko esam jau izvirzījuši, tomēr ar iespējamo lēmumu samazināt emisijas par 30 % saistīto pasākumu apjoms un izmaksas būtu milzīgas. Jau tagad investori cieš no izmaksām, kas saistītas ar konkurētspējas uzturēšanu attiecībā pret konkurentiem no trešām valstīm, kurās tiesību akti vides jomā nav tik bargi kā Eiropā; tad šiem investoriem būs jāizšķiras, vai palikt Eiropā vai tomēr pārvietot uzņēmumu. Vienpusēji izvirzot augstākus mērķus, klimata pārmaiņas netiks efektīvi mazinātas. Ierosinātais scenārijs saistībā ar emisiju samazinājumu par 30 % būtiski ietekmēs tās nozares, kuras ir iesaistījušās ETS, un piespiedīs pastiprināt pasākumus daudz lielākā mērā nekā tās nozares, kuras nav iesaistījušās šajā sistēmā."@lv13
"W przeddzień głosowania nad sprawozdaniem w sprawie ewentualnego podniesienia progów redukcji emisji GHG z 20% do 30% w 2020 r. chciałem wyrazić moje zaniepokojenie zbyt daleko idącymi wnioskami. Generalnie zgadzamy się na realizację dotychczas określonych celów 3 x 20%, natomiast skala i koszty przedsięwzięć związanych z ew. przyjęciem 30% redukcji emisji GHG będą ogromne. Inwestorzy, którzy już dzisiaj ponoszą wydatki na sprostanie konkurencji krajów trzecich, w których nie obowiązują tak rygorystyczne jak w Europie przepisy środowiskowe, stają przed dylematem – zostać w Europie czy relokalizować swoje spółki. Jednostronne zwiększenie celów nie stanowi skutecznego środka zapobiegającego zmianom klimatu. Proponowany scenariusz uwzględniający trzydziestoprocentową redukcję będzie miał bardzo duży wpływ na sektory uczestniczące w ETS i zmusi je do intensyfikacji działań w stopniu znacznie większym niż sektory poza nim."@mt15
"Aan de vooravond van de stemming over het verslag over de eventuele verhoging van de broeikasgasemissiereductie van 20 naar 30 procent in 2020 wil ik mijn ongerustheid kenbaar maken over de conclusies. Deze gaan te ver. We zijn het in het algemeen eens over de uitvoering van de eerder vastgestelde 20-20-20-doelstellingen. De schaal en de kosten van de activiteiten die de acceptatie van een broeikasgasemissiereductie van 30 procent met zich meebrengt, zijn daarentegen enorm. Investeerders maken nu al hoge kosten om te kunnen blijven concurreren met derde landen die veel minder strenge milieuvoorschriften hebben dan Europa. Zij staan voor het dilemma of zij in Europa zullen blijven of hun bedrijven moeten verplaatsen. Eenzijdige aanscherping van de doelstellingen is geen effectieve manier om klimaatverandering te bestrijden. De voorgestelde reductie van 30 procent is een scenario dat enorme impact zal hebben op de sectoren die deelnemen aan het ETS. Zij worden gedwongen om hun maatregelen veel sterker te intensiveren dan andere sectoren."@nl3
"Nas vésperas da votação do relatório sobre um possível aumento de 20% para 30% do objectivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2020, gostaria de manifestar a minha preocupação relativamente às conclusões, que vão longe de mais. De modo geral, concordo com a concretização dos objectivos 20-20-20 que já foram estabelecidos, porém, a escala e os custos dos compromissos relacionados com a possível adopção de uma redução de 30% dos gases com efeito de estufa seriam enormes. Os investidores, que suportam já os custos da manutenção da competitividade face a países terceiros nos quais a regulamentação ambiental é menos rigorosa que a da Europa, enfrentam um dilema, a saber, se deverão manter as suas empresas na Europa ou se as deverão deslocalizar. Um aumento unilateral dos objectivos não é uma forma eficiente de prevenir as alterações climáticas. O cenário proposto de uma redução de 30% terá um impacto muito considerável nos sectores que participam no regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia e obrigá-los-á a tomar medidas muito mais rigorosas do que os sectores que não participam nesse regime."@pt17
"În preziua votului privind raportul referitor la o posibilă creștere a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 20 % la 30 % până în anul 2020, aș dori să îmi exprim îngrijorarea față de concluziile care merg prea departe. În general, noi suntem de acord cu punerea în aplicare a obiectivelor celor trei 20 care au fost deja stabilite, dar dimensiunile și costurile întreprinderilor asociate cu posibila adoptare a reducerii cu 30 % a emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi enorme. Investitorii, care deja suportă costurile pentru a ține pasul cu concurența din țările terțe în care reglementările de mediu sunt mai puțin riguroase decât cele din Europa, se confruntă cu dilema dacă ar trebui să rămână în Europa sau să își mute afacerile. O creștere unilaterală a obiectivelor nu este o metodă eficientă de a preveni schimbările climatice. Scenariul propus de reducere cu 30 % va avea un impact enorm asupra sectoarelor care participă la ETS și le va constrânge să își intensifice măsurile într-o măsură mai mare decât acele sectoare care nu participă la sistem."@ro18
"V predvečer hlasovania o správe o možnom zvýšení cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 z 20 % na 30 % by som chcel vyjadriť znepokojenie nad závermi, ktoré zachádzajú príliš ďaleko. Vo všeobecnosti súhlasíme so zavedením cieľov 3 x 20, ktoré už boli stanovené, ale rozsah a náklady na opatrenia súvisiace s prípadným prijatím cieľa zníženia emisií skleníkových plynov o 30 % by boli obrovské. Investori, ktorí už znášajú náklady na udržanie kroku s konkurenciou z tretích krajín, kde sú predpisy v oblasti životného prostredia menej prísne ako v Európe, čelia dileme, či zostať v Európe alebo premiestniť svoje spoločnosti. Jednostranné zvýšenie cieľov nie je účinným spôsobom, ako zabrániť zmene klímy. Navrhovaný scenár zníženia o 30 % bude mať obrovský vplyv na sektory, ktoré sa zúčastňujú na systéme obchodovania s emisiami (ETS), a prinúti ich posilniť opatrenia v omnoho väčšej miere v porovnaní so sektormi, ktoré sa na tomto systéme nezúčastňujú."@sk19
". Pred glasovanjem o poročilu v zvezi z možnostjo, da se 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 poveča na 30 %, bi rad izrazil svojo zaskrbljenost glede sklepov, ki so šli predaleč. Na splošno se strinjamo z izvajanjem ciljev 3 x 20, ki so že bili določeni, a obseg in stroški ukrepov, poveznih z morebitnim sprejetjem 30-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov bi bili ogromni. Vlagatelji, ki že nosijo stroške dohitevanja konkurence iz tretjih držav, kjer so okoljski predpisi manj strogi kot v Evropi, se spopadajo z zagato, ali naj ostanejo v Evropi ali naj preselijo svoja podjetja. Enostransko povečanje ciljev ni učinkovit način za preprečevanje podnebnih sprememb. Predlagan scenarij za 30-odstotno zmanjšanje bo imel velik vpliv na sektorje, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijami, in jih bo prisilil k mnogo večji pospešitvi ukrepov kot tiste sektorje, ki niso vključeni v ta načrt."@sl20
"Kvällen före omröstningen om betänkandet om en eventuell höjning av minskningsmålet för växthusgasutsläpp till 2020 från 20 till 30 procent måste jag uttrycka min bestörtning över slutsatserna, som är överdrivna. Generellt sett är vi överens om genomförandet av 3 x 20-målen som redan formulerats, men omfattningen och kostnaderna för de insatser som en 30-procentig minskning av växthusgasutsläppen kräver skulle bli ofantliga. Investerare, som redan nu är belastade av kostnaderna för att kunna möta konkurrensen från tredjeländer, vars miljöbestämmelser inte är lika strikta som Europas, står inför dilemmat om de ska stanna i Europa eller omplacera sina företag. En ensidig ökning av målen är inte ett lyckat sätt att förhindra klimatförändringar. Den föreslagna 30-procentiga minskningen kommer att ha en enorm inverkan på sektorer som deltar i systemet för handel med utsläppsrätter. De kommer att tvingas göra betydligt mer än de sektorer som inte deltar i systemet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph