Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-321-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.21.3-321-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zmiany klimatyczne są poważnym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. Przedstawione wyniki wskazują, że Europa prowadzi skuteczną politykę klimatyczną. Przy braku ogólnoświatowych regulacji zawierających wiążące cele redukcyjne, wyznaczanie przez UE nowych, jednostronnych celów nie będzie właściwym krokiem. Polska jest zaniepokojona propozycją złożoną przez posła sprawozdawcę Basa Eickhouta. Dokument ten zawiera liczne kwestie, które mogą zagrażać gospodarce europejskiej. Naciskanie na dalszą redukcję emisji z 20% na 30% może spowodować bardzo dużo szkód dla zmian klimatycznych. Jeżeli koszty produkcji w Europie będą zbyt wysokie, to ogólnoświatowa ilość emisji wzrośnie z powodu zwiększonego importu produktów z krajów o niskiej wydajności emisyjnej. Europejski przemysł wykazał, że można polegać na jego dążeniu do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, które pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi. Przełomowe osiągnięcia są możliwe tylko wtedy, kiedy będą dobrze zaplanowane inwestycje długoterminowe. Polski przemysł ze względu na bardzo wysoki poziom nawęglania sektora energetycznego będzie zmuszony do poniesienia od 2013 r. znacznie wyższych kosztów wynikających z ETS niż jego europejscy konkurenci. Może spowodować to olbrzymie problemy z realizacją pierwotnego celu redukcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Podniesienie poziomu redukcji o kolejne 5 czy 10% doprowadzi do upadku licznych polskich firm, do czego nie można doprowadzić."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Změny klimatu představují pro mezinárodní společenství vážný problém. Předložené výsledky ukazují, že klimatická politika Evropy je účinná. Nebylo by správné, aby si EU určovala nové jednostranné cíle, vzhledem ke skutečnosti, že na celosvětové úrovni žádná opatření obsahující nezávazné cíle snižování neexistují. Polsko je znepokojeno návrhem pana zpravodaje Eickhouta, který se věnuje řadě záležitostí, jež by mohly představovat ohrožení evropského hospodářství. Co se změn klimatu týče, prosazení dalšího snížení emisí místo 20 % o 30 % by mohlo napáchat značné škody. Budou-li výrobní náklady v Evropě příliš vysoké, celosvětový objem emisí vzroste, a to kvůli zvýšenému dovozu produktů ze zemí s nízkou účinností z hlediska emisí. Evropský průmysl ukázal, že se můžeme spoléhat na jeho odhodlání hledat inovativní řešení, která by v boji proti změnám klimatu pomohla. Průlomové úspěchy jsou možné pouze na základě dobře plánovaných dlouhodobých investic. Vzhledem k velmi vysoké úrovni spotřeby uhlí v polském energetickém sektoru bude polský průmysl v roce 2013 nucen kvůli systému obchodování s emisemi nést podstatně větší náklady než jeho evropští konkurenti. To by mohlo způsobit nesmírné problémy, pokud jde o dosažení původního cíle snížení zároveň se zachováním finanční likvidity. Kvůli zvýšení cílové úrovně o dalších 5 nebo 10 % by se mohla řada polských společností zhroutit, což nesmíme dopustit."@cs1
"Klimaændringerne stiller det internationale samfund over for en alvorlig udfordring. De fremlagte resultater viser, at Europa fører en effektiv klimapolitik. Det ville være forkert, hvis EU ensidigt fastlægger nye mål, da der på internationalt plan ikke eksisterer bindende mål for nedbringelse af emissioner. Polen er bekymret over ordføreren, hr. Eickhouts, forslag, som dækker mange spørgsmål, som kunne være en trussel for den polske økonomi. At pålægge en nedbringelse af emissionerne fra 20 % til 30 % kan volde stor skade, når det gælder klimaændringerne. Hvis produktionsomkostningerne i Europa er for høje, stiger den globale udledning af emissioner, fordi der importeres flere produkter fra lande med lav effektivitet, hvad angår emissioner. Den europæiske industri har vist, at vi kan regne med, at den er indstillet på at lede efter nye innovative løsninger, som vil være med til at bekæmpe klimaændringerne. Banebrydende resultater kan kun opnås på grundlag af velplanlagte langfristede investeringer. I lyset af den store mængde kul, der bruges i Polens energisektor, vil den polske industri fra og med 2013 være tvunget til at bære betydeligt større omkostninger end deres europæiske konkurrenter på grund af ETS. Det kan give anledning til meget store problemer, hvis vi skal gennemføre det oprindelige nedbringelsesmål og samtidig fastholde den finansielle likviditet. At forhøje målet for nedbringelse med yderligere 5 % eller 10 % kan få de polske virksomheder til at bryde sammen, og det kan vi ikke lade ske."@da2
"Der Klimawandel stellt die internationale Gemeinschaft vor eine ernsthafte Herausforderung. Die vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass Europa eine effektive Klimapolitik verfolgt. Angesichts der Tatsache, dass es auf globaler Ebene keine Regelungen über verbindliche Reduktionsziele gibt, wäre es ein Fehler, wenn die EU neue einseitige Ziele festlegen würde. Polen ist beunruhigt über den Vorschlag des Berichterstatters Herrn Eickhout, der viele Fragen enthält, die eine Gefahr für die europäische Wirtschaft darstellen könnten. Die Auferlegung einer weiteren Anhebung des Emissionsziels von 20 auf 30 % könnte sich auf den Klimawandel sehr nachteilig auswirken. Wenn die Produktionskosten in Europa zu hoch sind, wird dies infolge vermehrter Importe von Produkten aus Ländern mit geringer Emissionseffizienz dazu führen, dass die Emissionsmenge weltweit zunimmt. Die europäische Industrie hat demonstriert, dass wir auf ihre Zusage, innovative Lösungen zu suchen, die uns im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen werden, zählen können. Bahnbrechende Erfolge sind nur dann möglich, wenn sie auf durchdachten und langfristigen Investitionen basieren. Wegen des Emissionshandelssystems wird die polnische Industrie angesichts der sehr hohen Kohlenutzung im polnischen Energiesektor ab 2013 deutlich höhere Kosten hinnehmen müssen als seine europäischen Mitbewerber. Dies kann bei dem Versuch, das ursprüngliche Reduktionsziel zu erfüllen und gleichzeitig die finanzielle Liquidität aufrechtzuerhalten, gewaltige Probleme verursachen. Wenn das Reduktionsziel um weitere 5 oder 10 % angehoben wird, werden viele polnische Unternehmen zugrunde gehen, und das dürfen wir nicht zulassen."@de9
"Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη επιδιώκει την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής για το κλίμα. Θα ήταν λάθος εκ μέρους της ΕΕ να θέσει νέους μονομερείς στόχους, δεδομένου ότι δεν υφίστανται κανονισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο που να περιέχουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης. Η Πολωνία εκφράζει ανησυχίες για την πρόταση του εισηγητή κ. Eickhout, η οποία καλύπτει πολλά ζητήματα που θα μπορούσαν να συνιστούν απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η επιβολή περαιτέρω μείωσης των εκπομπών από 20% σε 30% ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημία όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Εάν το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη είναι υπερβολικά υψηλό, το παγκόσμιο ποσοστό εκπομπών θα αυξηθεί, λόγω της αύξησης των εισαγωγών προϊόντων από χώρες χαμηλής απόδοσης στον τομέα των εκπομπών. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει αποδείξει ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στη δέσμευσή της για την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρωτοποριακά επιτεύγματα είναι εφικτά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε άρτια σχεδιασμένες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο χρήσης άνθρακα στον ενεργειακό τομέα της Πολωνίας, ήδη από το 2013, η πολωνική βιομηχανία θα αναγκαστεί να επωμιστεί σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της, λόγω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τεράστια προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη του αρχικού στόχου μείωσης σε συνδυασμό με τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας. Η περαιτέρω αύξηση του στόχου μείωσης κατά 5% ή 10% θα προκαλέσει την κατάρρευση πολλών πολωνικών εταιρειών, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη."@el10
"Climate change presents the international community with a serious challenge. The results which have been presented show that Europe is pursuing an effective climate policy. It would be wrong for the EU to set new unilateral targets, in view of the fact there are no regulations at global level containing binding reduction targets. Poland is alarmed at the proposal by the rapporteur, Mr Eickhout, which covers many issues which could pose a threat to the European economy. Imposing a further reduction in emissions from 20% to 30% may cause a great deal of damage as far as climate change is concerned. If production costs in Europe are too high, the global quantity of emissions will rise, due to increased imports of products from countries with low efficiency in terms of emissions. European industry has shown that we can count on its commitment to searching for innovative solutions which will help in the fight against climate change. Groundbreaking achievements are only possible on the basis of well-planned long-term investments. In view of the very high level of coal usage in Poland’s energy sector, as of 2013 Polish industry will be forced to bear significantly higher costs than its European competitors, due to the ETS. This may give rise to huge problems in terms of accomplishing the original reduction target at the same time as maintaining financial liquidity. Raising the reduction target by a further 5% or 10% will cause many Polish companies to collapse, and we cannot allow this to happen."@en4
"El cambio climático plantea un gran reto a la comunidad internacional. Los resultados que se han presentado demuestran que Europa está aplicando una política climática eficaz y sería un error que la Unión Europea estableciera unilateralmente nuevos objetivos, dado que no existen reglamentos a nivel mundial que contemplen objetivos de reducción vinculantes. Polonia se siente alarmada por la propuesta del ponente, señor Eickhout, la cual abarca muchas cuestiones que podrían constituir una amenaza para la economía europea. Imponer una nueva reducción de las emisiones hasta el 20 % o el 30 %, podría resultar muy perjudicial en relación con el cambio climático. Si los costes de producción en Europa son demasiado elevados, aumentará la cantidad de emisiones a nivel mundial, debido al incremento de las importaciones de productos procedentes de países de baja eficiencia en términos de emisiones. La industria europea ha demostrado su compromiso de buscar soluciones innovadoras que ayuden a combatir el cambio climático, pero las innovaciones solo se pueden lograr con inversiones a largo plazo bien planificadas. En vista del altísimo nivel de utilización del carbón en el sector energético de Polonia, a partir del año 2013 la industria polaca se verá obligada a incurrir en costes mucho más elevados que sus competidores europeos, debido al régimen de comercio de derechos de emisión. Ello podría plantear enormes problemas para cumplir el objetivo de reducción original y, al mismo tiempo, mantener la liquidez financiera. Aumentar el objetivo de reducción otro 5 o 10 % llevará a la quiebra a muchas empresas polacas, y no podemos permitir que esto ocurra."@es21
"(PL) Kliimamuutused on rahvusvaheliselt suur katsumus. Esitatud tulemused näitavad, et Euroopa kliimapoliitika on tõhus. EL eksiks, kui seaks uusi ühepoolseid eesmärke, arvestades, et meil ei ole ülemaailmseid õigusnorme, mis sätestaksid siduvaid vähendamiseesmärke. Poola näeb raportöör Bas Eickhouti ettepanekus ohtu, kuivõrd selles sisaldub mitu küsimust, mis võivad Euroopa majandust ohustada. Heite vähendamine 20%-lt 30%-le võib põhjustada kliimamuutuse seisukohast suurt kahju. Kui tootmiskulud Euroopas on liiga kõrged, tõuseb ülemaailmne heitekogus, kuna tõuseb toodete import riikidest, kus heite vähendamisega ei tegeleta. Oleme näinud, et Euroopa tööstus on arvestatav uuenduslike lahenduste otsija, kui asi puudutab kliimamuutusevastast võitlust. Tähelepanuväärsed saavutused on võimalikud üksnes hästi planeeritud pikaajaliste investeeringute tulemusel. Kuna Poola energiasektoris kasutatakse väga palju sütt, on Poola tööstus alates 2013. aastast sunnitud ETSi tõttu kandma oluliselt suuremaid kulusid kui tema Euroopa konkurendid. See võib tekitada suuri probleeme, kuna üheaegselt tuleb saavutada algne vähendamiseesmärk ning säilitada rahanduslik likviidsus. Vähendamiseesmärgi tõstmine veel 5–10% põhjustab paljude Poola ettevõtete kokkukukkumise, ning seda me ei saa lubada."@et5
"Ilmastonmuutos asettaa kansainväliselle yhteisölle vakavan haasteen. Esitetyt tulokset osoittavat, että Euroopan unioni toteuttaa tehokasta ilmastopolitiikkaa. EU tekisi väärin asettaessaan uusia yksipuolisia tavoitteita, koska kansainvälisiä säädöksiä, jotka sisältäisivät sitovia vähennystavoitteita, ei ole. Puola on huolestunut esittelijä Eickhoutin ehdotuksesta, jossa käsitellään useaa kysymystä, jotka voivat uhata Euroopan taloutta. Päästövähennysten lisääminen 20 prosentista 30 prosenttiin voi aiheuttaa ilmastonmuutoksen alalla paljon vahinkoa. Jos Euroopan tuotantokustannukset ovat liian korkeat, kokonaispäästöjen määrä kasvaa, koska tuonnin määrä paljon päästöjä tuottavista maista kasvaa. Euroopan teollisuussektori on osoittanut, että voimme luottaa sen olevan sitoutunut etsimään innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Käänteentekevät saavutukset ovat mahdollisia vain hyvin suunniteltujen pitkän aikavälin investointien pohjalta. Koska Puolan energia-alalla käytetään erittäin paljon hiiltä, vuodesta 2013 alkaen Puolan teollisuudelle aiheutuu päästökauppajärjestelmän vuoksi paljon enemmän pakollisia kustannuksia kuin sen eurooppalaisille kilpailijoille. Tämä voi vaikeuttaa suuresti alkuperäisen vähennystavoitteen saavuttamista samalla kun pyritään säilyttämään maksukyky. Jos vähennystavoitetta nostetaan vielä 5–10 prosenttia, monet puolalaiset yritykset kaatuvat, emmekä voi antaa tämän tapahtua."@fi7
"Les changements climatiques constituent un sérieux défi pour la communauté internationale. Les résultats présentés montrent que la politique climatique de l’Europe est efficace. La mise en place de nouveaux objectifs unilatéraux par l’Union serait une erreur, car il n’existe aucune régulation de niveau international qui contienne des objectifs de réduction contraignants. La Pologne est alarmée par la proposition du rapporteur, M. Eickhout, car celle-ci couvre de nombreuses questions susceptibles de constituer une menace pour l’économie européenne. En matière de changements climatiques, l’obligation de faire passer les réductions d’émissions de 20 % à 30 % pourrait occasionner des dommages considérables. Si les coûts de production en Europe sont trop élevés, la quantité mondiale d’émissions augmentera à cause d’une hausse des importations de produits en provenance de pays à faible efficacité en termes d’émissions. L’industrie européenne a montré son engagement en matière de recherche de solutions novatrices utiles dans la lutte contre les changements climatiques. Des réalisations innovantes ne seront possibles que sur la base d’investissements bien planifiés à long terme. Au vu du niveau très élevé d’utilisation du charbon dans le secteur de l’énergie en Pologne, l’industrie polonaise sera forcée, à partir de 2013, de supporter des coûts bien plus importants que ses concurrents européens, à cause du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Cette situation pourrait causer des problèmes colossaux dans l’accomplissement de l’objectif de réduction originel et dans le maintien des liquidités. Une nouvelle augmentation de l’objectif de réduction de 5 % ou 10 % provoquera la chute de nombreuses entreprises polonaises et nous devons éviter cela."@fr8
"Az éghajlatváltozás komoly kihívást jelent a nemzetközi közösség számára. A bemutatott eredmények azt mutatják, hogy Európa hatékony éghajlat-politikát követ. Helytelen lenne, ha az EU új, egyoldalú célokat tűzne ki, tekintettel arra, hogy globális szinten semmilyen szabályozás nincs, amely kötelező kibocsátáscsökkentési célokat tartalmazna. Lengyelországot megijesztette az előadó, Eickhout úr javaslata, amely számos olyan kérdéssel foglalkozik, amelyek fenyegetést jelenthetnek Európa gazdaságára nézve. Ha a 20%-os kibocsátáscsökkentés helyett 30%-ot tennénk kötelezővé, az óriási károkat okozhat, már ami az éghajlatváltozást illeti. Ha a termelési költségek Európában túl magasak lennének, a kibocsátás tekintetében alacsony hatékonyságú országokból származó termékek megemelkedett behozatala miatt a kibocsátás globális mennyisége emelkedni fog. Az európai ipar megmutatta, hogy számíthatunk abbéli elkötelezettségére, hogy keresi azokat az innovatív megoldásokat, amelyek segíteni fognak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Áttörő eredmények csak alaposan megtervezett, hosszú távú beruházások alapján válnak lehetségessé. A lengyel energiaágazat rendkívül jelentős szénfelhasználása miatt Lengyelországnak az ETS-rendszer következtében 2013-ban jelentősen nagyobb költségeket kell majd viselnie, mint európai versenytársainak. Ez óriási problémákat szülhet az eredeti kibocsátáscsökkentési célok megvalósítása terén éppúgy, mint a pénzügyi likviditás fenntartása terén. A kibocsátáscsökkentési cél további 5 vagy 10%-kal való növelése számos lengyel vállalat összeomlását eredményezheti. Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen."@hu11
"Il cambiamento climatico rappresenta una enorme sfida per la comunità internazionale. I risultati presentati dimostrano che l’Europa sta perseguendo un’efficace politica per il clima e sarebbe un errore se l’Unione europea fissasse nuovi obiettivi unilaterali, alla luce del fatto che non esistono regolamenti a livello mondiale con obiettivi di riduzione vincolanti. La proposta dell’onorevole Eickhout mette in allarme la Polonia, in quanto alcune questioni presentate potrebbero rappresentare una minaccia per l’economia europea. Aumentare ulteriormente la riduzione delle emissioni dal 20 per cento al 30 per cento può danni essere molto dannosa dal punto di vista dei mutamenti climatici. Se i costi di produzione in Europa sono troppo elevati, il livello di emissioni mondiale aumenterà a seguito delle maggiori importazioni di prodotti da paesi a bassa efficienza in termini di emissioni. L’industria europea ha dimostrato che possiamo contare sul suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative che ci aiuteranno nella lotta al mutamento climatico. Risultati pioneristici sono possibili soltanto sulla base di investimenti ben pianificati sul lungo periodo. Alla luce dell’altissimo livello di utilizzo del carbone come fonte energetica in Polonia, a partire dal 2013 l’industria polacca sarà costretta a sostenere costi molto più elevati rispetto ai suoi concorrenti europei, a causa del sistema ETS. Questo potrebbe far sorgere enormi problemi nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione originario, nonché nel mantenimento della liquidità finanziaria. Aumentando l’obiettivo di riduzione di un altro 5 o 10 per cento si provocherà il collasso di numerose aziende polacche e noi non possiamo permettere che questo avvenga."@it12
"Klimato kaita yra didelis iššūkis tarptautinei bendruomenei. Iš pateiktų rezultatų matome, kad Europa vykdo veiksmingą klimato politiką. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pasaulio mastu priimtų taisyklių, nustatančių privalomus mažinimo tikslus, ES būtų klaidinga užsibrėžti naujus vienašališkus tikslus. Lenkija sunerimusi dėl pranešėjo B. Eickhouto pasiūlymo, apimančio daug problemų, galinčių kelti grėsmę Europos ekonomikai. Įvedus dar didesnį išmetamų teršalų kiekio sumažinimą nuo 20 iki 30 proc. gali būti padaryta didelė žala klimato kaitos požiūriu. Jei Europoje gamybos sąnaudos per didelės, pasaulinis išmetamų teršalų kiekis didės, nes išaugs produktų importas iš šalių, kuriose efektyvumas išmetamų teršalų kiekio požiūriu yra žemas. Europos pramonė įrodė, kad galime pasikliaut jos pasiryžimu ieškoti inovatyvių sprendimų, kurie padėtų kovoti su klimato kaita. Novatoriški pasiekimai galimi tik tada, kai tinkamai planuojamos ilgalaikės investicijos. Kadangi Lenkijoje naudojama labai daug anglių, jau 2013 m. dėl prekybos taršos leidimais sistemos lenkų pramonė bus priversta prisiimti kur kas didesnes sąnaudas nei jos konkurentai iš Europos. Tai gali sukelti didžiulių problemų siekiant pradinių sumažinimo tikslų ir kartu mėginant išlaikyti finansinį likvidumą. Pakėlus sumažinimo tikslą dar 5 ar 10 proc. daug Lenkijos įmonių bankrutuotų; negalime leisti, kad taip nutiktų."@lt14
"Klimata pārmaiņas starptautiskajai sabiedrībai rada nopietnu problēmu. Gūtie rezultāti liecina, ka Eiropai ir efektīva klimata politika. Būtu nepareizi, ja ES izvirzītu jaunus vienpusējus mērķus, ņemot vērā to, ka globālā līmenī nav nekādu tiesību aktu, kuros būtu minēti saistoši emisiju samazinājuma mērķi. Polija pauž bažas par referenta kunga priekšlikumu par daudziem jautājumiem, kas varētu apdraudēt Eiropas ekonomiku. Vēl vairāk liekot samazināt emisijas ― nevis par 20 %, bet par 30 % ― var rasties liels kaitējums, ciktāl tas attiecas uz klimata pārmaiņām. Ja ražošanas izmaksas Eiropā būs pārāk augstas, palielināsies emisiju daudzums globālajā mērogā, jo palielināsies produktu imports no valstīm, kur emisiju efektivitāte ir zema. Eiropas rūpniecība ir pierādījusi, ka mēs varam paļauties uz tās apņemšanos meklēt inovatīvus risinājumus sekmīgākai cīņai pret klimata pārmaiņām. Novatoriskus sasniegumus var gūt vienīgi tad, ja tiek veikti labi izplānoti ilgtermiņa ieguldījumi. Tā kā Polijas enerģētikas nozarē ogļu izmantojums ir ļoti liels, tad ETS dēļ no 2013. gada Polijas rūpniecības izmaksas būs daudz lielākas nekā tās konkurentiem Eiropā. Tas varētu radīt milzīgas problēmas attiecībā uz sākotnējā emisiju samazinājuma mērķa sasniegšanu, vienlaikus saglabājot finanšu likviditāti. Ja tiks izvirzīts mērķis samazināt emisijas vēl par 5 % vai 10 %, tad daudzi poļu uzņēmumi bankrotēs, un to mēs nevaram pieļaut."@lv13
"Zmiany klimatyczne są poważnym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. Przedstawione wyniki wskazują, że Europa prowadzi skuteczną politykę klimatyczną. Przy braku ogólnoświatowych regulacji zawierających wiążące cele redukcyjne, wyznaczanie przez UE nowych, jednostronnych celów nie będzie właściwym krokiem. Polska jest zaniepokojona propozycją złożoną przez posła sprawozdawcę Basa Eickhouta. Dokument ten zawiera liczne kwestie, które mogą zagrażać gospodarce europejskiej. Naciskanie na dalszą redukcję emisji z 20% na 30% może spowodować bardzo dużo szkód dla zmian klimatycznych. Jeżeli koszty produkcji w Europie będą zbyt wysokie, to ogólnoświatowa ilość emisji wzrośnie z powodu zwiększonego importu produktów z krajów o niskiej wydajności emisyjnej. Europejski przemysł wykazał, że można polegać na jego dążeniu do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, które pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi. Przełomowe osiągnięcia są możliwe tylko wtedy, kiedy będą dobrze zaplanowane inwestycje długoterminowe. Polski przemysł ze względu na bardzo wysoki poziom nawęglania sektora energetycznego będzie zmuszony do poniesienia od 2013 r. znacznie wyższych kosztów wynikających z ETS niż jego europejscy konkurenci. Może spowodować to olbrzymie problemy z realizacją pierwotnego celu redukcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Podniesienie poziomu redukcji o kolejne 5 czy 10% doprowadzi do upadku licznych polskich firm, do czego nie można doprowadzić."@mt15
"Klimaatsverandering vormt een serieuze uitdaging voor de internationale gemeenschap. De gepresenteerde resultaten wijzen erop dat Europa een effectief klimaatbeleid voert. De EU slaat echter de verkeerde weg in als zij eenzijdig nieuwe doelstellingen vaststelt, zonder dat er mondiale regelingen bestaan die bindende reductiedoelstellingen bevatten. Polen is ongerust over het voorstel van de rapporteur, de heer Eickhout, dat vele elementen bevat die de Europese economie kunnen bedreigen. De nadruk op verhoging van de emissiereductie van 20 naar 30 procent kan op het gebied van klimaatverandering bijzonder veel schade aanrichten. Wanneer de productiekosten in Europa te hoog zijn, dan zal de mondiale emissie juist stijgen omdat meer producten zullen worden geïmporteerd uit landen met een lage emissie-efficiëntie. De Europese industrie heeft aangetoond dat we kunnen vertrouwen op haar streven naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. We kunnen alleen op basis van zorgvuldig geplande langetermijninvesteringen baanbrekende resultaten boeken. De Poolse industrie zal vanwege het ETS vanaf 2013 aanzienlijk hogere kosten moeten dragen dan haar Europese concurrenten, omdat de Poolse energiesector in hoge mate afhankelijk is van kolen. Hierdoor kunnen enorme problemen ontstaan wanneer de originele reductiedoelstelling wordt uitgevoerd terwijl tegelijkertijd de financiële liquiditeit gehandhaafd moet blijven. Verhoging van de reductiedoelstelling met 5 of 10 procent zal leiden tot het faillissement van veel Poolse bedrijven. Dat mogen we niet laten gebeuren."@nl3
"As alterações climáticas representam um desafio sério para a comunidade internacional. Os resultados apresentados mostram que a Europa está a seguir uma política eficaz em matéria de clima. Seria um erro para a UE definir novos objectivos unilateralmente, uma vez que não existem regulamentos a nível mundial de que constem objectivos de redução vinculativos. A Polónia manifesta preocupação face à proposta do relator, Bas Eickhout, que abrange numerosas questões que poriam em causa a economia europeia. Impor mais uma redução de 20% para 30% nas emissões poderá causar prejuízos consideráveis no que respeita às alterações climáticas. Se os custos de produção na Europa forem demasiado elevados, a quantidade global de emissões aumentará, devido ao aumento da importação de produtos de países com menor eficiência energética no que se refere às emissões. A indústria europeia demonstrou que podemos contar com o seu empenho em procurar soluções inovadoras que ajudarão no combate às alterações climáticas. Só serão possíveis resultados inovadores se houver investimentos bem planeados e de longo prazo. Tendo em conta o nível extremamente elevado de utilização de carvão no sector energético polaco, a partir de 2013, a indústria polaca ver-se-á obrigada a suportar custos significativamente mais elevados do que os seus concorrentes europeus, devido ao Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia. Esta situação poderá gerar grandes dificuldades no cumprimento do objectivo de redução original, mantendo, ao mesmo tempo, a liquidez financeira. Aumentar em 5% ou 10% o objectivo de redução levará à falência de muitas empresas polacas, o que não podemos permitir que aconteça."@pt17
"Schimbările climatice reprezintă o provocare gravă pentru comunitatea internațională. Rezultatele care au fost prezentate demonstrează că Europa desfășoară o politică eficientă privind schimbările climatice. Ar fi greșit ca UE să stabilească noi obiective unilaterale, având în vedere faptul că nu există reglementări la nivel mondial care să conțină obiective obligatorii de reducere. Polonia este alarmată de propunerea raportorului, dl Eickhout, care cuprinde mai multe aspecte care ar putea constitui o amenințare la adresa economiei europene. Impunerea unei reduceri suplimentare a emisiilor de la 20 % la 30 % ar putea provoca numeroase prejudicii în ceea ce privește schimbările climatice. Dacă în Europa costurile de producție sunt prea ridicate, cantitatea globală a emisiilor va crește, ca urmare a creșterii importurilor de produse provenite din țări cu eficiență scăzută din punct de vedere al emisiilor. Industria europeană a demonstrat că putem conta pe angajamentul său de a căuta soluții inovatoare care vor contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. Realizările revoluționare sunt posibile doar pe baza unor investiții bine planificate, pe termen lung. Având în vedere nivelul foarte ridicat de utilizare a cărbunelui în sectorul energetic din Polonia, începând din 2013, industria din Polonia va fi obligată să suporte costuri semnificativ mai mari decât competitorii săi europeni, ca urmare a ETS. Acest aspect poate genera probleme grave referitoare la realizarea obiectivului inițial de reducere și la menținerea, în același timp, a lichidității financiare. Creșterea obiectivul de reducere cu încă 5 % sau 10 % va provoca falimentul multor societăți poloneze și nu putem permite să se întâmple acest lucru."@ro18
"Zmena klímy predstavuje pre medzinárodné spoločenstvo vážny problém. Predložené výsledky nasvedčujú tomu, že Európa uplatňuje účinnú politiku v oblasti klímy. Bolo by nesprávne, ak by EÚ stanovila nové jednostranné ciele, keďže na globálnej úrovni neexistujú žiadne nariadenia, ktoré by obsahovali záväzné ciele zníženia emisií. Poľsko je znepokojené návrhom pána spravodajcu Eickhouta týkajúcim sa mnohých otázok, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre európske hospodárstvo. Stanovenie ďalšieho zníženia emisií o 20 % až 30 % môže spôsobiť veľa škôd, pokiaľ ide o zmenu klímy. Ak budú výrobné náklady v Európe príliš vysoké, celosvetové množstvo emisií stúpne z dôvodu intenzívnejšieho dovozu výrobkov z krajín s nízkou účinnosťou z hľadiska emisií. Európsky priemysel ukázal, že sa môžeme spoľahnúť na jeho záväzok hľadať inovačné riešenia, ktoré pomôžu v boji proti zmene klímy. Prevratné úspechy budú možné len na základe dobre naplánovaných dlhodobých investícií. Vzhľadom na veľmi vysokú úroveň spotreby uhlia v poľskom sektore energetiky bude poľský priemysel od roku 2013 nútený znášať omnoho vyššie náklady než jeho európski konkurenti, vyplývajúce zo systému obchodovania s emisiami (ETS). To môže mať za následok obrovské problémy z hľadiska dosiahnutia pôvodného cieľa zníženia emisií a súbežného zachovania finančnej likvidity. Zvýšenie cieľa zníženia emisií o ďalších 5 % alebo 10 % spôsobí pád mnohých poľských spoločností, čo nemôžeme dopustiť."@sk19
". Podnebne spremembe predstavljajo zelo resen izziv za mednarodno skupnost. Predstavljeni rezultati kažejo, da si Evropa prizadeva za učinkovito podnebno politiko. Glede na dejstvo, da ne obstajajo predpisi na svetovni ravni, ki bi vsebovali zavezujoče cilje za zmanjšanje, bi bilo narobe, če bi EU določila nove enostranske cilje. Poljska je zaskrbljena zaradi predloga poročevalca, gospoda Eickhouta, ki zajema mnoga vprašanja, ki bi lahko ogrožala evropsko gospodarstvo. Uveljavljanje dodatnega zmanjšanja emisij z 20 % na 30 % bi lahko povzročilo veliko škode v zvezi s podnebnimi spremembami. Če so stroški proizvodnje v Evropi previsoki, se bo svetovna količina emisij povečana zaradi povečanega uvoza proizvodov iz držav z nizko učinkovitostjo v smislu emisij. Evropska industrija je pokazala, da lahko računamo na njeno zavezanost za iskanje inovativnih rešitev, ki bodo pomagale pri boju proti podnebnim spremembam. Prelomni dosežki so možni le na podlagi dobro načrtovanih dolgoročnih naložb. Glede na zelo visoko raven uporabe premoga v poljskem energetskem sektorju bo od leta 2013 Poljska prisiljena nositi znatno višje stroške kot njeni evropski tekmeci zaradi sistema za trgovanje z emisijami. To bi lahko povzročilo velike težave v smislu doseganja prvotnega cilja za zmanjšanje hkrati pa tudi v smislu ohranjanja finančne likvidnosti. Zvišanje cilja za zmanjšanje emisij za dodatnih 5 % ali 10 % bo povzročilo, da bo mnogo poljskih podjetij propadlo in tega ne smemo dovoliti."@sl20
"Klimatförändringarna är en stor utmaning för det internationella samfundet. De resultat som presenterats visar att EU:s klimatpolitik är effektiv. Det skulle vara fel av EU att sätta upp nya ensidiga mål, eftersom det inte finns några bestämmelser på global nivå med bindande minskningsmål. I Polen är man väldigt upprörd över förslagen från föredraganden Bas Eickhout, som tar upp många frågor som skulle kunna utgöra ett hot för Europas ekonomi. Krav på ytterligare utsläppsminskning från 20 till 30 procent kan göra stor skada när det gäller klimatförändringar. Om tillverkningskostnaderna i Europa blir för höga kommer utsläppen att öka globalt, på grund av ökad import av produkter från länder med låg utsläppseffektivitet. Den europeiska industrin har visat att vi kan lita på dess åtagande att ta fram innovativa lösningar som bidrar till kampen mot klimatförändringar. Banbrytande framsteg fordrar välplanerade långsiktiga investeringar. Eftersom Polens energisektor förbrukar så mycket kol kommer Polens industri från och med 2013 att drabbas av betydligt högre kostnader än konkurrenterna i övriga EU, på grund av systemet för handel med utsläppsrätter. Arbetet med att nå de ursprungliga minskningsmålen och samtidigt behålla finansiell likviditet kan skapa stora problem. En ytterligare höjning av utsläppsmålet med 5 eller 10 procent skulle få många polska företag att gå i konkurs, vilket vi inte kan tillåta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph