Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-320-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.21.3-320-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodarki niektórych państw członkowskich UE, w tym mojego kraju – Polski – już w tej chwili odczuwają szkodliwe skutki arbitralnie narzuconego pakietu klimatyczno-energetycznego jako narzędzia realizacji celu politycznego 3x20. Ale i ten cel polityczny jest często wypaczany: mówi się o spadku zużycia energii o 20%, a chodzi przecież o zwiększenie efektywności o 20%, a to nie to samo. Nadużycie pojęcia „efektywność” często występujące w dokumentach unijnych wynika z niezrozumienia pojęcia „efektywność energetyczna” oraz sposobu jego oceny, tj. tego, czy chodzi o efektywność „brutto krajów”, czy efektywność „per capita”, czy też o „efektywność konwersji”, np. energii pierwotnej w pracę użyteczną. Akcentowanie wzrostu efektywności, a nie ograniczanie zużycia wywoła korzystny nacisk na innowacyjne technologie. A jest to największa potencjalna możliwość ograniczenia emisji – nawet większa niż o te deklarowane 20%. Kraje członkowskie winny mieć prawo własnego wyboru sposobu i harmonogramu ograniczenia emisji, głównie w drodze wzrostu efektywności. W przypadku Polski chodzi głównie o wielki potencjał, jaki daje: 1. masowa termomodernizacja nowych i starych budynków oraz 2. szerokie zastępowanie starych ciepłowni osiedlowych nowoczesnymi elektrociepłowniami. pakiet klimatyczno-energetyczny wymaga rewizji w celu lepszego dostosowania krajów członkowskich do redukcji emisji."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ekonomiky určitých členských států EU včetně mé vlasti, Polska, už nyní trpí nepříznivými dopady svévolně vynuceného klimaticko-energetického balíčku, použitého jako nástroj k prosazení politického cíle 20-20-20. Tento politický cíl je ovšem často i špatně vykládán: lidé hovoří o 20% snížení spotřeby energie, zatímco skutečným cílem je 20% zvýšení energetické účinnosti, což není totéž. Termín „účinnost“ se často v dokumentech EU používá nesprávně, a to kvůli špatnému pochopení termínu „energetická účinnost“ a metod jejího hodnocení, neboli jinými slovy, zda mluvíme o celostátní hrubé účinnosti či účinnosti na obyvatele, nebo o účinnosti přeměny, například přeměny primární energie na užitečnou práci. Důraz na zvyšování účinnosti namísto snižování spotřeby povede k upřednostňování technologických inovací, což pro nás bude znamenat výhodu. Takové inovace mají největší potenciál ke snižování emisí, a to dokonce i o víc než cílových 20 %. Členské státy by měly mít právo vlastní volby, pokud jde o metody a časové plány snižování emisí, zejména prostřednictvím zvyšování účinnosti. V případě Polska to souvisí především s nesmírným potenciálem, který představuje za prvé celkové zlepšení nových i starých budov z hlediska tepelné účinnosti a za druhé rozsáhlé nahrazování starých tepelných elektráren v obytných budovách moderními tepelnými elektrárnami. Klimaticko-energetický balíček je třeba revidovat, abychom zajistili, že se členské státy lépe přizpůsobí snižování emisí."@cs1
"Økonomierne i flere EU-lande, herunder i mit eget land, Polen, lider allerede under de ødelæggende konsekvenser af den vilkårligt påtvungne klima- og energipakke, der bruges som et redskab til at gennemføre den politiske målsætning 3 x 20. Men dette politiske mål fejlfortolkes også ofte. Folk taler om en nedgang på 20 % i energiforbruget, men det faktiske mål er en stigning på 20 % i energieffektiviteten, og det er ikke det samme. Ordet "effektivitet" bruges ofte forkert i EU-dokumenter, og det skyldes en misforståelse af begrebet "energieffektivitet" og metoderne til evaluering heraf, eller med andre ord om vi taler om national bruttoeffektivitet eller effektivitet pr. capita eller omsætningseffektivitet, f.eks. omsætning af primærenergi til nyttigt arbejde. Hvis der lægges vægt på at øge effektiviteten i stedet for at begrænse forbruget, vil det føre til en prioritering af teknologiske innovationer, og det er til vores fordel. Sådanne innovationer har det største potentiale til at nedbringe emissionerne med endnu mere end målet på 20 %. Medlemsstaterne skal have ret til at træffe deres egne valg vedrørende metoder og tidsfrister til nedbringelse af emissioner, først og fremmest gennem større effektivitet. I Polens tilfælde vedrører dette navnlig det enorme potentiale, der for det første ligger i en gennemgribende forbedring af nye og gamle bygninger, når det gælder varmeeffektivitet, og for det andet ved en omfattende udskiftning af gamle varmeanlæg i boligejendomme med moderne elektriske varmeanlæg. Klima- og energipakken skal revideres for at sikre, at medlemsstaterne bedre kan nedbringe emissionerne."@da2
"Die Wirtschaften bestimmter Mitgliedstaaten der EU, unter anderem meines Landes, Polen, leiden bereits unter den schädlichen Auswirkungen des willkürlich auferlegten Klima- und Energiepakets, das als Instrument des politischen 20-20-20-Ziels eingesetzt wird. Dieses politische Ziel wird allerdings auch oft falsch dargestellt: Die Rede ist von einer 20%igen Senkung des Energieverbrauchs, tatsächlich soll aber eine 20%ige Steigerung der Energieeffizienz erreicht werden, was nicht das Gleiche ist. Der Begriff „Effizienz“ wird in EU-Dokumenten oftmals nicht korrekt verwendet, was daran liegt, dass der Begriff „Energieeffizienz“ und Methoden zu ihrer Bewertung missverstanden werden, beziehungsweise daran, ob es um die Frage nach der Bruttoeffizienz eines Landes oder um die Pro-Kopf-Effizienz geht, oder auch um die Konversionseffizienz, etwa bei der Umwandlung von Primärenergie in nützliche Arbeit. Ein Schwerpunkt auf die Effizienzsteigerung anstatt auf die Einschränkung des Verbrauchs wird dazu führen, dass technologische Innovationen Vorrang haben werden, was für uns von Vorteil sein wird. In diesen Innovationen liegt das größte Potenzial zur Emissionsbeschränkung, wobei die Zielmarke von 20 % sogar noch übertroffen werden könnte. Die Mitgliedstaaten sollten vor allem dann, wenn es um die Steigerung der Effizienz geht, eigene Entscheidungen über die Methoden und Zeitvorgaben zur Emissionsbeschränkung treffen dürfen. Im Falle Polens betrifft dies hauptsächlich das enorme Potenzial, das zum einen in der pauschalen Verbesserung der thermischen Effizienz neuer und alter Gebäude liegt, und zum anderen im flächendeckenden Austausch alter thermischer Kraftwerke in Wohngebäuden gegen moderne thermoelektrische Kraftwerke. Das Klima- und Energiepaket muss überarbeitet werden, um die bessere Anpassung der Mitgliedstaaten an die Emissionsreduzierung zu gewährleisten."@de9
"Οι οικονομίες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γενέτειράς μου, της Πολωνίας, υφίστανται ήδη τις δυσμενείς επιπτώσεις της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία επιβλήθηκε αυθαίρετα και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εφαρμογής του πολιτικού στόχου 20-20-20. Ωστόσο, διαστρεβλώνεται συχνά και αυτός ο πολιτικός στόχος: γίνεται λόγος για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20%, ενώ ο πραγματικός στόχος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο όρος «απόδοση» χρησιμοποιείται συχνά με εσφαλμένο τρόπο στα έγγραφα της ΕΕ, λόγω παρανόησης του όρου «ενεργειακή απόδοση» και των μεθόδων για την αξιολόγησή της ή, με άλλα λόγια, εάν αναφερόμαστε στο εθνικό ακαθάριστο ποσοστό απόδοσης, στο κατά κεφαλήν ποσοστό απόδοσης ή στην απόδοση μετατροπής, για παράδειγμα, στη μετατροπή της πρωτογενούς ενέργειας σε ωφέλιμο έργο. Η έμφαση στην αύξηση της απόδοσης, και όχι στον περιορισμό της κατανάλωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί προτεραιότητα σε τεχνολογικές καινοτομίες, εξέλιξη που θα είναι προς όφελός μας. Αυτές οι καινοτομίες διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό για τον περιορισμό των εκπομπών και, μάλιστα, κατά μακράν υψηλότερο ποσοστό από τον στόχο του 20%. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά τις μεθόδους και τα χρονοδιαγράμματα για τον περιορισμό των εκπομπών, ειδικότερα δε μέσω της αύξησης της απόδοσης. Στην περίπτωση της Πολωνίας, αυτό αφορά κυρίως τις τεράστιες δυνατότητες που παρουσιάζει, πρώτον, η μαζική βελτίωση της θερμικής απόδοσης των νέων και παλαιών κτιρίων και, δεύτερον, η ευρεία αντικατάσταση των παλαιών εγκαταστάσεων θέρμανσης στις κατοικίες με σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης. Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη θα προσαρμοστούν καλύτερα στη μείωση των εκπομπών."@el10
"The economies of certain EU Member States, including that of my own country, Poland, are already suffering the harmful effects of the arbitrarily imposed climate and energy package, used as a tool to implement the political objective of 3 x 20. However this political objective is often misrepresented as well: people talk about a 20% drop in energy consumption, yet the actual objective is a 20% increase in energy efficiency, which is not the same thing. The term ‘efficiency’ is often used incorrectly in EU documents, due to a misunderstanding of the term ‘energy efficiency’ and methods for its assessment, or in other words whether we are talking about national gross efficiency or efficiency per capita, or conversion efficiency, for example the conversion of primary energy into useful work. An emphasis on increasing efficiency, instead of on limiting consumption, will result in technological innovations being prioritised, which will be to our advantage. Such innovations hold the greatest potential for limiting emissions, by even more than the target of 20%. The Member States should have the right to make their own choices in respect of methods and timetables for limiting emissions, mainly through increased efficiency. In the case of Poland, this relates mainly to the enormous potential represented firstly by the wholesale improvement of new and old buildings in terms of thermal efficiency, and secondly by the widespread replacement of old thermal power plants in residential buildings with modern thermal electric power plants. The climate and energy package needs to be revised in order to ensure that the Member States are better adapted to reducing emissions."@en4
"Las economías de ciertos Estados miembros de la UE, entre ellos Polonia, mi país, ya están sufriendo los efectos perjudiciales del paquete sobre cambio climático y energía, un instrumento impuesto de una forma un tanto arbitraria para aplicar el objetivo político denominado «3 veces 20». No obstante, este objetivo político a veces se representar incorrectamente: se habla de una reducción del 20 % del consumo de energía, cuando el objetivo es realmente un aumento del 20 % de la eficiencia energética, que no es lo mismo. El término «eficiencia» se utiliza a menudo incorrectamente en los documentos comunitarios, debido a un error de comprensión del término «eficiencia energética» y de los métodos para evaluar dicha eficiencia, o, dicho de otra forma, si nos referimos a la eficiencia bruta nacional o a la eficiencia per cápita, o la eficiencia de conversión, por ejemplo, la conversión de la energía primaria en trabajo útil. Aumentando la eficiencia en lugar de limitar el consumo daremos prioridad a las innovaciones tecnológicas, lo que redundará en nuestro beneficio. Dichas innovaciones ofrecen el máximo potencial para limitar las emisiones, incluso más allá del objetivo del 20 %. Los Estados miembros deberían tener derecho a elegir los métodos y los plazos para limitar las emisiones, en particular mediante un aumento de la eficiencia. En el caso de Polonia, esto se aplica especialmente al enorme potencial que representan, en primer lugar, las importantes mejoras introducidas en la eficiencia térmica de los edificios nuevos y antiguos y, en segundo lugar, a la sustitución generalizada de las antiguas centrales térmicas de los edificios residenciales por modernas centrales termoeléctricas. Es necesario examinar el paquete sobre cambio climático y energía para garantizar que los Estados miembros estén mejor preparados para reducir las emisiones."@es21
"Euroopa Liidu liikmesriikide majandus, sealhulgas ka minu enda riigi Poola majandus, peab juba praegu taluma omavoliliselt kehtestatud kliima- ja energiapaketti, mida kasutatakse vahendina poliitilise eesmärgi 3 × 20 rakendamiseks. Seda poliitilist eesmärki esitatakse aga sageli ka moonutatult: inimesed räägivad energiatarbimise 20% langusest, kuigi tegelik eesmärk on energiatõhususe 20% tõus, mis ei ole üks ja seesama. Terminit „tõhusus” kasutatakse sageli ELi dokumentides valesti, kuna mõistest „energiatõhusus” ja selle hindamismeetoditest saadakse valesti aru. Teisisõnu on ebaselge, kas räägitakse riigisisesest kogutõhususest või tõhususest inimese kohta või muundamise kasutegurist, näiteks primaarenergia muundamisest kasulikuks tööks. Rõhuasetus suuremale efektiivsusele tarbimise piiramise asemel toob kaasa tehniliste uuenduste tähtsustamise, millest on meile palju kasu. Sellised uuendused on kõige potentsiaalsemad heite piiramiseks, isegi rohkem kui meie 20% eesmärk. Liikmesriikidel peaks olema õigus otsustada ise enda heite piiramise meetodite, milleks peamiselt on suurem tõhusus, ja ajakavade üle. Poola puhul seondub see peamiselt suure potentsiaaliga uute ja vanade ehitiste soojuskulude kokkuhoidmiseks ning teiseks laialdaseks vanade elumajade termoelektrijaamade asendamiseks moodsate termoelektrijaamadega. Kliima- ja energiapaketti tuleb korrigeerida tagamaks, et liikmesriigid saaksid heite vähendamisega paremini kohaneda."@et5
"Tiettyjen jäsenvaltioiden, myös kotimaani Puolan, talous kärsii jo nyt mielivaltaisesti säädetyn ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksista. Pakettia käytetään välineenä poliittisen 20-20-20-tavoitteen täytäntöön panemiseksi. Tämä poliittinen tavoite kuitenkin usein myös esitetään väärin: ihmiset puhuvat energiankulutuksen vähentämisestä 20 prosentilla, vaikka todellinen tavoite on lisätä energiatehokkuutta 20 prosenttia, mikä ei ole sama asia. Termiä "tehokkuus" käytetään usein EU:n asiakirjoissa väärin, mikä johtuu termin "energiatehokkuus" ja sen arviointimenetelmien väärin ymmärtämisestä, tai toisin sanoen, on epäselvää, puhummeko kokonaistehokkuudesta vai tehokkuudesta asukasta kohti vai muuntohyötysuhteesta, esimerkiksi primaarienergian muuntamisesta hyödylliseksi työksi. Kun kulutuksen vähentämisen sijasta painotetaan tehokkuuden lisäämistä, asetetaan etusijalle teknologiset innovaatiot, mikä on meille hyödyksi. Tällaisella innovoinnilla on suurimmat mahdollisuudet vähentää päästöjä, jopa enemmän kuin tavoitteena oleva 20 prosenttia. Jäsenvaltioilla pitäisi olla oikeus tehdä itse ne valinnat, jotka koskevat pääasiassa tehokkuuden lisäämiseen perustuvia päästöjen vähentämismenetelmiä ja -aikatauluja. Puolan tapauksessa tämä liittyy pääasiassa siihen valtavaan potentiaaliin, jota edustaa ensinnäkin uusien ja vanhojen rakennusten lämpötehokkuutta koskeva täydellinen uudistus ja toiseksi asuinrakennusten vanhojen lämpövoimaloiden korvaaminen yleisesti uudenaikaisilla sähkölämpövoimalaitoksilla. Ilmasto- ja energiapakettia on tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot voivat mukautua paremmin päästöjen vähentämiseen."@fi7
"L’économie de certains États membres de l’Union européenne, dont mon propre pays, la Pologne, souffre déjà des effets néfastes du paquet énergie et climat imposé arbitrairement comme outil pour mettre en œuvre l’objectif politique 3x20. Cependant, cet objectif est souvent perverti: les gens parlent d’une réduction de 20 % de consommation d’énergie, alors que l’objectif fixé est une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique, ce qui n’est pas la même chose. Le terme «efficacité» est souvent mal employé dans les documents de l’Union européenne à cause d’une mauvaise compréhension du terme «efficacité énergétique» et de ses méthodes d’évaluation. En d’autres mots, parle-t-on de l’efficacité nationale brute, de l’efficacité par habitant ou bien de l’efficacité de conversion, par exemple, d’énergie primaire en une fonction utile? Mettre l’accent sur une augmentation de l’efficacité plutôt que sur une limitation de la consommation donnera la priorité aux innovations technologiques et cela, à notre avantage. Le plus grand potentiel pour réduire les émissions de même plus que l’objectif des 20 % réside dans de telles innovations. Les États membres devraient avoir le droit de poser leurs propres choix pour ce qui est des méthodes et des calendriers de limitation des émissions, surtout grâce à une augmentation de l’efficacité. Dans le cas de la Pologne, cette augmentation repose principalement sur le potentiel énorme représenté premièrement par l’amélioration générale des nouveaux et des anciens bâtiments en termes d’efficacité thermique et deuxièmement, par le remplacement généralisé des vieilles centrales électriques thermiques dans les bâtiments résidentiels par des centrales modernes. Le paquet énergie et climat doit être révisé pour assurer une meilleure adaptation des États membres aux objectifs de réduction des émissions."@fr8
"Egyes uniós tagállamok gazdasága – ideértve a saját hazámét, Lengyelországét is – már most szenved a 20-20-20 politikai célkitűzés végrehajtásának eszközeként önkényesen bevezetett éghajlati és energiaügyi csomag káros hatásaitól. Azonban ezt a politikai célkitűzést is gyakran félreértelmezik: az emberek az energiafogyasztás 20%-os csökkenéséről beszélnek, holott a valódi cél az energiahatékonyság 20%-os növelése, ami nem ugyanaz. A „hatékonyság” kifejezés gyakran az uniós dokumentumokban is helytelenül szerepel, ami az „energiahatékonyság” kifejezés és az energiahatékonyság mérési módszereinek félreértelmezéséből ered, más szóval, hogy a nemzeti bruttó hatékonyságról vagy az egy főre eső hatékonyságról, vagy az átalakítási hatékonyságról beszélünk, például a primer energia hasznos munkára való átalakításáról. A fogyasztás korlátozása helyett a hatékonyság növelésére helyezett hangsúly azt fogja eredményezni, hogy elsődleges szerephez jutnak a technológiai újítások, amely mindenképpen előnyünkre válik. Az efféle újítások rendelkeznek a legnagyobb potenciállal a kibocsátáskorlátozás terén, amely akár meg is haladhatja a célul kitűzött 20%-ot. A tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy saját maguk dönthessenek a – főként hatékonyságnöveléssel elért – kibocsátáskorlátozás módszereiről és időzítéséről. Lengyelország esetében ez főként ahhoz az óriási potenciálhoz kötődik, amelyet először is az új és régi épületek hőhatásfok terén való nagyarányú fejlesztése, másodszor pedig a lakóépületek régi hőkazánjainak korszerű, termikus energiát hasznosító villamosenergia-kazánokra való – széles körben elterjedt – cseréje testesít meg. Az éghajlati és energiaügyi csomagot felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok jobban alkalmazkodhassanak a kibocsátáscsökkentéshez."@hu11
"Le economie di alcuni Stati membri dell’Unione europea, tra cui il mio paese, la Polonia, stanno già subendo le dannose conseguenze del pacchetto di misure in materia di clima e di energia imposto arbitrariamente e utilizzato come strumento per realizzare l’obiettivo politico del 3 x 20. Questo obiettivo politico spesso viene però presentato in modo distorto: si parla di un taglio del 20 per cento nei consumi energetici, ma l’obiettivo reale è un aumento del 20 per cento dell’efficienza energetica. Si tratta di due obiettivi ben diversi. Il termine “efficienza” è spesso impiegato in modo sbagliato nei documenti dell’Unione europea a causa della confusione tra l’“efficienza energetica” e i metodi impiegati per la sua valutazione, ovvero se si sta parlando di efficienza lorda nazionale, efficienza pro capite o efficienza di conversione, quale per esempio la conversione dell’energia primaria in lavoro utile. Ponendo l’accento sull’aumento dell’efficienza anziché sulla limitazione dei consumi, si darà la precedenza all’innovazione tecnologica, il che andrà a nostro vantaggio. Queste innovazioni hanno il massimo potenziale per limitare le emissioni, anche oltre l’obiettivo del 20 per cento. Gli Stati membri devono avere il diritto di decidere autonomamente in merito ai metodi e alle tempistiche di limitazione delle emissioni, soprattutto aumentando l’efficienza. Nel caso della Polonia, questo si riferisce soprattutto all’enorme potenziale rappresentato in primo luogo dal miglioramento complessivo di edifici vecchi e nuovi in termini di efficienza termica, e in secondo luogo dalla diffusa sostituzione di vecchie centrali a energia termica negli edifici residenziali con moderne centrali termoelettriche. Occorre rivedere il pacchetto di misure in materia di clima e di energia per permettere gli Stati membri di ridurre ulteriormente le emissioni."@it12
"Tam tikrų ES valstybės narės, įskaitant ir mano paties valstybę Lenkiją, ekonomika jau nukentėjo dėl neigiamo savavališkai primesto klimato ir energetikos teisės aktų paketo, kuris naudojamas kaip priemonė įgyvendinti politinį 3x20 tikslą, poveikio. Tačiau ir šis politinis tikslas dažnai aiškinamas klaidingai: žmonės kalba apie energijos vartojimo sumažinimą 20 proc., nors iš tiesų tikslas yra 20 proc. padidinti vartojimo energijos efektyvumą – tai juk ne tas pat. Sąvoka „efektyvumas“ ES dokumentuose dažnai vartojama klaidingai, nes nesuvokiamas terminas „energijos vartojimo efektyvumas“ ir jo įvertinimo metodai, arba, kitaip tariant, nežinia, apie ką mes kalbame – apie nacionalinį bendrąjį energijos vartojimo efektyvumą, vartojimo efektyvumą vienam gyventojui ar apie naudingumo koeficientą, pvz., pirminės energijos virsmą naudingu darbu. Turėtume pabrėžti ne vartojimo apribojimą, bet efektyvumo didinimą, kuris reikštų, kad mūsų prioritetu ir pranašumu tampa technologinės inovacijos. Tokios inovacijos turi didžiausią potencialą sumažinti išmetamų teršalų kiekį, net viršijant 20 proc tikslą. Valstybės narės turėtų turėti teisę pačios spręsti dėl išmetamų teršalų kiekio mažinimo metodų ir grafikų, daugiausia didindamos efektyvumą. Lenkijos atveju didžiausią potencialą turi visų pirma naujų ir senų pastatų šilumos efektyvumo gerinimas, o antra – gyvenamųjų pastatų senų šiluminių įrenginių pakeitimas šiuolaikiniais šiluminiais įrenginiais. Klimato ir energetikos teisės aktų paketas turi būti persvarstytas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės geriau prisitaikytų prie išmetamų teršalų kiekio mažinimo."@lt14
"Atsevišķu ES dalībvalstu ekonomika, tostarp arī manas valsts Polijas ekonomika, jau tagad cieš patvaļīgi ieviestā klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma dēļ, kas tiek izmantots kā līdzeklis 3 x 20 politiskā mērķa ieviešanai. Tomēr bieži vien šis politiskais mērķis tiek arī sagrozīts, proti, cilvēki runā par 20 % enerģijas patēriņa samazinājumu, lai gan patiesais mērķis ir par 20 % palielināt energoefektivitāti, kas nav viens un tas pats. Bieži vien ES dokumentos termins „efektivitāte” tiek lietots nepareizi, jo nepareizi tiek saprasts termins „energoefektivitāte” un metodes tās novērtēšanai, citiem vārdiem sakot, vai runa ir par nacionālo kopējo efektivitāti vai efektivitāti uz vienu personu, vai konversijas efektivitāti, piemēram, primārās enerģijas pārvēršanu lietderīgā darbā. Ja uzsvaru liktu uz efektivitātes palielināšanu, nevis patēriņa ierobežošanu, tad par prioritāti tiktu izvirzītas tehnoloģiju inovācijas, kas nāktu mums par labu. Izmantojot šādas inovācijas, emisijas var ierobežot vislabāk, pat par vairāk nekā mērķī noteiktajiem 20 %. Dalībvalstīm ir jādod tiesības pašām lemt, kādas metodes un laika grafikus piemērot emisiju ierobežošanai, galvenokārt palielinot efektivitāti. Polijas gadījumā es saredzu milzīgu potenciālu, pirmkārt, vispārējā jauno un veco ēku termiskās efektivitātes uzlabošanā un, otrkārt, aizvietojot dzīvojamās ēkās esošās vecās termoelektrostacijas ar modernām termoelektrostacijām. Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums ir jāpārskata, lai varētu nodrošināt to, ka dalībvalstis labāk pielāgojas emisiju samazinājumam."@lv13
"Gospodarki niektórych państw członkowskich UE, w tym mojego kraju – Polski – już w tej chwili odczuwają szkodliwe skutki arbitralnie narzuconego pakietu klimatyczno-energetycznego jako narzędzia realizacji celu politycznego 3x20. Ale i ten cel polityczny jest często wypaczany: mówi się o spadku zużycia energii o 20%, a chodzi przecież o zwiększenie efektywności o 20%, a to nie to samo. Nadużycie pojęcia „efektywność” często występujące w dokumentach unijnych wynika z niezrozumienia pojęcia „efektywność energetyczna” oraz sposobu jego oceny, tj. tego, czy chodzi o efektywność „brutto krajów”, czy efektywność „per capita”, czy też o „efektywność konwersji”, np. energii pierwotnej w pracę użyteczną. Akcentowanie wzrostu efektywności, a nie ograniczanie zużycia wywoła korzystny nacisk na innowacyjne technologie. A jest to największa potencjalna możliwość ograniczenia emisji – nawet większa niż o te deklarowane 20%. Kraje członkowskie winny mieć prawo własnego wyboru sposobu i harmonogramu ograniczenia emisji, głównie w drodze wzrostu efektywności. W przypadku Polski chodzi głównie o wielki potencjał, jaki daje: 1. masowa termomodernizacja nowych i starych budynków oraz 2. szerokie zastępowanie starych ciepłowni osiedlowych nowoczesnymi elektrociepłowniami. pakiet klimatyczno-energetyczny wymaga rewizji w celu lepszego dostosowania krajów członkowskich do redukcji emisji."@mt15
"De economieën van sommige EU-lidstaten, waaronder die van mijn land, Polen, lijden nu al onder de gevolgen van het arbitrair opgelegde klimaat- en energiepakket, dat wordt ingezet als instrument om de politieke 20-20-20-doelstelling te bereiken. Deze politieke doelstelling wordt echter vaak verkeerd uitgelegd. Men heeft het over een afname van het energieverbruik met 20 procent, terwijl het gaat om een verhoging van de energie-efficiëntie met 20 procent en dat is iets heel anders. Het begrip ‘efficiëntie’ komt vaak voor in EU-documenten en wordt regelmatig misbruikt, omdat de term ‘energie-efficiëntie’ en de wijze waarop die efficiëntie wordt beoordeeld niet goed worden begrepen. Gaat het om de bruto efficiëntie van landen, de efficiëntie per capita of de omzettingsefficiëntie, bijvoorbeeld van de omzetting van primaire energie in nuttige arbeid? Nadruk op toename van de efficiëntie in plaats van op beperking van het verbruik legt het zwaartepunt bij innovatieve technologieën, in potentie de beste mogelijkheid voor emissiereductie, waardoor zelfs meer dan de beoogde 20 procent kan worden bereikt. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor de methode en het tijdsbestek van de emissiereductie, hoofdzakelijk via toename van de efficiëntie. In Polen is de grootste winst te behalen door ten eerste nieuwe en oude gebouwen op grote schaal te isoleren en ten tweede door de oude wijkverwarmingscentrales te vervangen door moderne kracht- en stookcentrales. Het klimaat- en energiepakket is toe aan herziening, zodat de lidstaten beter worden toegerust voor emissiereductie."@nl3
"A economia de certos Estados­Membros, incluindo a do meu país, a Polónia, está já a sofrer as consequências do Pacote Clima-Energia, imposto arbitrariamente e utilizado como instrumento de concretização do objectivo político 20-20-20. No entanto, este objectivo político é, também, frequentemente mal interpretado: fala-se de uma redução de 20% no consumo energético, quando o verdadeiro objectivo é um aumento de 20% da eficiência energética, o que não é o mesmo. O termo “eficiência” é frequentemente utilizado de forma incorrecta na documentação da UE, devido a uma compreensão errónea da expressão “eficiência energética” e dos métodos da sua avaliação. Por outras palavras, cumpre saber se se trata da eficiência nacional bruta, ou da eficiência ou ainda da eficiência de conversão, por exemplo, da conversão de energia primária em trabalho útil. Colocar a ênfase no aumento da eficiência, e não na redução do consumo, terá como consequência a atribuição de prioridade às inovações tecnológicas, o que será vantajoso para nós. Estas inovações possuem um grande potencial de redução das emissões, inclusivamente para além do objectivo dos 20%. Os Estados­Membros deveriam poder tomar as suas próprias decisões quanto aos métodos e à calendarização da redução das emissões, sobretudo através do aumento da eficiência. No caso da Polónia, essas decisões prender-se-ão sobretudo com o enorme potencial que representam, em primeiro lugar, a melhoria global da eficiência térmica dos edifícios, quer novos, quer antigos, e, em segundo lugar, a substituição generalizada do antigo sistema de aquecimento residencial por um sistema moderno de produção combinada de calor e electricidade. É preciso rever o pacote Clima e Energia de forma a garantir uma maior adaptação dos Estados­Membros à redução de emissões."@pt17
"Economiile anumitor state membre ale UE, inclusiv cea a țării mele, Polonia, suferă deja din cauza efectelor dăunătoare ale pachetului de măsuri privind energia și schimbările climatice, care a fost impus în mod arbitrar și utilizat ca instrument pentru punerea în aplicare a obiectivului politic al celor trei 20. Și acest obiectiv politic este totuși deseori interpretat greșit: se discută despre o reducere cu 20 % a consumului de energie, dar obiectivul real este o creștere cu 20 % a eficienței energetice, ceea ce nu este același lucru. Termenul „eficiență” este deseori utilizat incorect în documentele UE, din cauza unei neînțelegeri a termenului „eficiență energetică” și a metodelor de evaluare a acesteia sau, cu alte cuvinte, dacă discutăm despre eficiența națională brută sau eficiența pe cap de locuitor ori despre eficiența conversiei, de exemplu conversia energiei primare în activitate utilă. Accentuarea creșterii eficienței în schimbul limitării consumului va avea ca rezultat prioritizarea inovațiilor tehnologice, ceea ce va fi în avantajul nostru. Asemenea inovații dețin cel mai mare potențial de limitare a emisiilor cu și mai mult decât obiectivul stabilit de 20 %. Statele membre ar trebui să aibă dreptul să își adopte propriile decizii cu privire la metodele și calendarele de limitare a emisiilor, în special prin intermediul creșterii eficienței. În cazul Poloniei, acest fapt se referă, în principal, la potențialul enorm reprezentat în primul rând de îmbunătățirea generală a clădirilor noi și a celor vechi în ceea ce privește eficiența termică, iar în al doilea rând de înlocuirea generală a vechilor centrale termice din clădirile rezidențiale cu termocentrale electrice moderne. Pachetul de măsuri privind energia și schimbările climatice trebuie revizuit pentru a ne asigura că statele membre sunt mai bine adaptate la reducerea emisiilor."@ro18
"Hospodárstva niektorých členských štátov EÚ vrátane našej krajiny Poľska už teraz trpia škodlivými účinkami svojvoľne uplatneného klimatického a energetického balíka, ktorý sa použil ako nástroj na zavedenie politického cieľa 3 x 20. Tento politický cieľ sa však tiež často skresľuje: ľudia hovoria o znížení spotreby energie o 20 %, ale skutočný cieľ je zvýšenie energetickej účinnosti o 20 %, čo nie je to isté. Výraz „účinnosť“ sa v dokumentoch EÚ často nesprávne používa z dôvodu nepochopenia výrazu „energetická účinnosť“ a spôsobov jej posudzovania. Inými slovami ide o to, či hovoríme o hrubej národnej účinnosti, teda účinnosti na obyvateľa, alebo o účinnosti premeny, napríklad o premene primárnej energie na užitočnú prácu. Ak budeme klásť dôraz na zvyšovanie účinnosti namiesto na obmedzenie spotreby, prioritou sa stanú technologické inovácie, čo bude naša výhoda. Takéto inovácie by mali mať najväčší potenciál obmedzenia emisií, a to dokonca o viac ako o stanovených 20 %. Členské štáty by mali mať právo vyberať si, pokiaľ ide o spôsoby a harmonogramy obmedzovania emisií, a to najmä prostredníctvom zvýšenej účinnosti. V prípade Poľska sa to vzťahuje najmä na obrovský potenciál, ktorý predstavuje v prvom rade technické zhodnotenie čo najväčšieho počtu nových a starých budov z hľadiska tepelnej účinnosti a v druhom rade plošné nahrádzanie starých teplární na vykurovanie obytných budov modernými elektroteplárňami. Klimatický a energetický balík treba preskúmať s cieľom zabezpečiť, aby sa členské štáty lepšie prispôsobili znižovaniu emisií."@sk19
"Gospodarstva nekaterih držav članic EU, vključno z gospodarstvom moje matične države Poljske, že trpijo zaradi škodljivih učinkov samovoljno uveljavljenega podnebnega in energetskega svežnja, ki se uporablja kot orodje za uveljavljanje političnega cilja 3 x 20. Vendar pa je ta politični cilj pogosto tudi napačno predstavljen: ljudje govorijo o 20-odstotnem upadu porabe energije, a dejanski cilj je 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti, kar pa ni isto. Pojem “učinkovitost„ se zaradi napačnega razumevanja pojma „energetska učinkovitost“ in načinov za njeno ocenjevanje pogosto nepravilno uporablja v dokumentih EU, ali z drugimi besedami, glede tega, ali govorimo o nacionalni bruto učinkovitosti ali učinkovitosti na prebivalstva ali učinkovitosti pretvorbe, na primer pretvorbe primarne energije v uporabno delo. Poudarek na povečanju učinkovitosti namesto na omejevanju potrošnje bo povzročil, da bodo dobile prednost tehnološke inovacije, kar bo v korist nam. Takšne inovacije imajo ponujajo največ možnosti za omejevanje emisij za več kot le cilj 20 %. Države članice bi morale imeti pravico same izbirati načine in časovne razporede za omejevanje emisij, v glavnem s povečano učinkovitostjo. V primeru Poljske je to v glavnem povezano z velikimi možnostmi, ki jih v prvi vrsti predstavlja vsesplošno izboljšanje novih in starih stavb v smislu toplotne učinkovitosti, in drugič, z razširjenim zamenjevanjem starih toplarn v stanovanjskih stavbah s sodobnimi toplotnimi elektrarnami. Podnebni in energetski sveženj je treba revidirati, da bi zagotovili, da bodo države članice bolje prilagojene zmanjševanju emisij."@sl20
"Ekonomin i vissa medlemsstater, däribland Polen, lider redan nu av de konsekvenser som det godtyckliga klimatförändrings- och energipaketet medfört, som används som ett verktyg för att genomföra det politiska målet 3 x 20. Man talar även om detta politiska mål i fel termer: man säger att det är en 20-procentig minskning av energikonsumtionen, medan det verkliga målet är en 20-procentig ökning av energieffektiviteten, vilket inte är samma sak. Termen “effektivitet” används ofta felaktigt i EU:s dokument, vilket beror på att man missförstått termen “energieffektivitet” och metoderna för bedömning av denna, eller med andra ord, om vi pratar om nationell bruttoeffektivitet eller effektivitet per capita, eller omvandlingseffektivitet, till exempel omvandlingen av primärenergi till meningsfullt arbete. Om vi fokuserar på ökad effektivitet i stället för på begränsad konsumtion kommer tekniska innovationer att prioriteras, vilket kommer att vara till vår fördel. Dessa innovationer har störst potential att begränsa utsläppen, med mer än de 20 procent som är målsättningen. Medlemsstaterna bör ha rätt att själva välja metoder och tidsramar för att begränsa utsläppen, huvudsakligen genom ökad effektivitet. I Polens fall har man skapat en enorm potential genom att genomgående förbättra nya och gamla byggnader när det gäller uppvärmningseffektivitet, men även genom att ersätta gamla uppvärmningsanläggningar i bostadshus med moderna elektriska uppvärmningsanläggningar. Klimatförändrings- och energipaketet måste anpassas så att medlemsstaterna lättare kan minska utsläppen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph