Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-314-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.21.3-314-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Chcel by som vo svojom vystúpení upozorniť na stanovisko výboru pre priemysel, ktorý v bode 3 stanoviska poukazuje na skutočnosť, že súčasné ustanovenia politiky Európskej komisie v oblasti zmeny klímy vedú k premiestňovaniu výroby z Európy, a obávam sa, že najbližšie navýšenie cien emisií oxidu uhličitého by túto tendenciu mohlo ešte viac zvýrazniť. Súčasne upozorňuje na to, že aktuálne zníženie produkcií emisií v Európe nie je možné interpretovať ako signál, že Európska únia je na ceste k dosiahnutiu cieľa znižovania emisií. Skôr to treba hodnotiť ako dôsledok zníženia priemyselnej produkcie a premiestňovanie výroby z Európy, v dôsledku čoho v Európe rastie nezamestnanosť. Preto som presvedčený, že cesta k zníženiu emisií skleníkových plynov vedie cez dôslednejšie presadzovanie inovácií nových zelených technológií, aby sme potrebu ochrany ovzdušia neriešili len administratívnymi a finančnými nástrojmi, ale skôr podporou výskumu a uplatnenia nových technológií do reálneho života."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ve svém vystoupení bych chtěl upozornit na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, který v bodě 3 poukazuje na skutečnost, že současná ustanovení politiky Evropské komise v oblasti změny klimatu vedou k přesouvání výroby z Evropy, a obávám se, že nadcházející zvýšení cen emisí oxidu uhličitého by tuto tendenci mohlo ještě více zvýraznit. Současně upozorňuje na to, že aktuální snížení produkce emisí v Evropě nelze interpretovat jako signál, že Evropská unie je na cestě k dosažení cíle snížení emisí. Je třeba to hodnotit spíše jako důsledek omezení průmyslové produkce a přesouvání výroby z Evropy, což vede k růstu nezaměstnanosti v Evropě. Proto jsem přesvědčen, že cesta ke snížení emisí skleníkových plynů vede skrz důslednější prosazování inovací nových zelených technologií, abychom nezbytnost ochrany ovzduší neřešili pouze administrativními a finančními nástroji, ale raději podporou výzkumu a uplatnění nových technologií do reálného života."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne i min tale henlede opmærksomheden på udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som i udtalelsens punkt 3 understregede, at de indeværende bestemmelser i Kommissionens politik inden for klimaændringer vil føre til, at industrien flytter uden for Europa, og jeg er bange for, at den forestående stigning i prisen på CO2-emissioner vil forstærke denne tendens endnu mere i fremtiden. Samtidig gøres der i udvalgets udtalelse også opmærksom på, at den nuværende reduktion i emissionerne i Europa ikke skal fortolkes som et tegn på, at EU er i færd med at nå målet om reducerede emissioner. Det skal i stedet ses som et resultat af reduktionen i industriproduktionen og udflytningen af produktionen fra Europa, som har ført til, at arbejdsløsheden stiger i Europa. Det er derfor min faste overbevisning, at den måde, hvorpå man kan reducere drivhusgasemissionerne, er mere konsekvent at fremme innovation af nye grønne teknologier, således at behovet for at forbedre luftkvaliteten ikke blot håndteres ved hjælp af administrative og finansielle instrumenter, men i stedet for ved at støtte forskning og gennemførelse af nye teknologier i praksis."@da2
"Frau Präsidentin! In meiner Rede möchte ich Sie gerne auf die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie aufmerksam machen, der in Punkt drei der Stellungsnahme darauf verwiesen hat, dass die derzeitigen Vorschriften der Kommissionspolitik im Bereich Klimawandel zu einer Verlagerung der Industrie in außereuropäische Länder führen würden, und ich fürchte, dass der bevorstehende Anstieg des Preises für CO Emissionen diese Tendenz noch verstärken wird. Gleichzeitig wird in der Stellungnahme des Ausschusses darauf hingewiesen, dass der momentane Emissionsrückgang in Europa nicht als ein Zeichen dafür interpretiert werden darf, dass die EU auf dem Weg ist, das Reduktionsziel zu erreichen. Er ist vielmehr zu verstehen als die Folge des geringeren Emissionsausstoßes der Industrie und der Verlagerung der Produktion in außereuropäische Länder, was dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit in Europa steigt. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass eine konsequentere Förderung der Innovation umweltschonender Technologien der Weg ist, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sodass wir der Notwendigkeit zur Erhaltung der Luftqualität nicht nur durch Verwaltungs- und Finanzinstrumente, sondern vielmehr durch die Förderung der Forschung und durch die Einführung neuer Technologien unter realen Bedingungen Rechnung tragen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της ομιλίας μου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία επισημαίνει στο σημείο 3 της γνωμοδότησής της ότι οι υφιστάμενες διατάξεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσουν σε μετεγκατάσταση της παραγωγής πέραν των συνόρων της Ευρώπης, και φοβούμαι πως η επικείμενη αύξηση των τιμών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα οξύνουν ακόμα περισσότερο αυτήν την τάση. Ταυτόχρονα, η γνωμοδότηση της επιτροπής τονίζει ότι η υφιστάμενη μείωση της παραγωγής εκπομπών στην Ευρώπη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών. Θα πρέπει να εκληφθεί περισσότερο ως απόρροια της μειωμένης βιομηχανικής παραγωγής και της μετεγκατάστασης της παραγωγής μακριά από την Ευρώπη, με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη. Επομένως, πιστεύω ακράδαντα ότι, για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να προωθήσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια νέες καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη προστασίας της ποιότητας του αέρα όχι μόνο με διοικητικά και χρηματοδοτικά μέσα, αλλά με την υποστήριξη περισσότερο της έρευνας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην πράξη."@el10
"Madam President, in my speech I would like to draw attention to the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy, which pointed out in item 3 of the opinion that the current provisions of Commission policy in the area of climate change will lead to industry being relocated outside Europe, and I am afraid that the imminent price increase for carbon dioxide emissions will accentuate this trend even further. At the same time, the Committee’s opinion draws attention to the fact that the current reduction in the output of emissions in Europe cannot be interpreted as a signal that the EU is on the way to achieving the goal of reduced emissions. It should rather be understood as the result of reduced industrial output and the relocation of production away from Europe, as a result of which unemployment is growing in Europe. I therefore firmly believe that the way to reduce greenhouse gas emissions is to promote the innovation of new green technologies more consistently, so that we address the need to protect air quality not just through administrative and financial instruments, but rather through support for research and the implementation of new technologies in real life."@en4
"Señora Presidenta, quisiera llamar la atención sobre el punto 3 de la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, en el que señala que las actuales disposiciones de la Comisión en materia de política climática propician una reubicación de la producción fuera de Europa, y mucho me temo que el inminente aumento de los precios de las emisiones de dióxido de carbono pueda agudizar esta tendencia. Al mismo tiempo, la opinión de la comisión parlamentaria llama la atención sobre el hecho de que la actual reducción de la producción de emisiones en Europa no puede interpretarse como un indicio de que la UE va en camino de lograr el objetivo de reducción de las emisiones. Más bien debería considerarse el resultado de la reducción de la producción industrial y la reubicación de la producción hacia otros países. Por lo tanto, creo firmemente que la manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es promover la innovación constante de las nuevas tecnologías ecológicas con el fin de responder a la necesidad de proteger la calidad del aire no solo mediante instrumentos administrativos y financieros, sino sobre todo apoyando la investigación y aplicación de las nuevas tecnologías en la vida real."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin oma kõnes juhtida tähelepanu tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukohale arvamuse punktis 3, et praegused komisjoni kliimamuutuste poliitika sätted ajavad tööstuse Euroopast välja, ning kardan, et CO heite paratamatu hinnatõus rõhutavad seda trendi veelgi enam. Samal ajal tõmbab komisjoni arvamus tähelepanu asjaolule, et praegust heitekoguse vähendamist Euroopas ei saa tõlgendada sõnumina selle kohta, et EL on jõudmas vähendatud heitekoguse eesmärgini. Pigem tuleks seda mõista tööstusliku toodangu vähenemise ja tootmise ümberpaigutumisena Euroopast väljapoole, mille tõttu suureneb Euroopas tööpuudus. Seega usun kindlalt, et kasvuhoonegaaside vähendamiseks tuleks järjekindlamalt edendada uute roheliste tehnoloogiate väljaarendamist. Nii ei tegeleks me õhukvaliteedi parandamisega üksnes administratiivsete ja rahaliste vahendite kaudu, vaid rohkem teaduse toetamise ning uute tehnoloogiate päriselus rakendamise kaudu."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää puheenvuorossani huomiota teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausuntoon, jonka 3 kohdassa todetaan, että komission nykyiset ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset johtavat tuotannon siirtämiseen muualle, ja pelkään pahoin, että uhkaava hiilidioksidipäästöjen hinnannousu kiihdyttäisi tätä kehitystä. Samalla valiokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei tämänhetkisiä päästövähennyksiä Euroopassa voida pitää merkkinä siitä, että EU on saavuttamassa päästövähennyksiä koskevan tavoitteensa. Se pitäisi ymmärtää ennemminkin niin, että teollisuustuotanto on vähentynyt ja tuotantoa on siirretty Euroopan ulkopuolelle, minkä seurauksena Euroopan työttömyys kasvaa. Sen vuoksi olen vahvasti sitä mieltä, että kasvihuonekaasuja voidaan vähentää edistämällä johdonmukaisemmin uusien vihreiden teknologioiden innovointia, niin että vastaamme ilmanlaadun suojelua koskevaan tarpeeseen paitsi hallinnollisten välineiden ja rahoitusvälineiden avulla myös tukemalla tutkimusta ja uusien teknologioiden käyttöönottoa arkielämässä."@fi7
"Madame la Présidente, dans mon discours, je voudrais attirer l’attention sur l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie qui a souligné dans l’article 3 de cet avis que les dispositions actuelles des politiques de la Commission en matière de changements climatiques entraîneront une délocalisation de l’industrie en dehors de l’Europe. De plus, je crains que l’augmentation imminente des prix pour les émissions de dioxyde de carbone n’accentue encore plus cette tendance. Parallèlement, l’avis de la commission souligne que la réduction actuelle de la production d’émissions en Europe ne peut être interprétée comme le signe que l’Union européenne est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de réduction d’émissions. La réduction actuelle devrait plutôt être comprise comme le résultat d’une diminution du rendement industriel et de la délocalisation de la production en dehors de l’Europe, deux phénomènes qui sont une des causes du chômage croissant sur ce continent. C’est pourquoi je suis convaincu que le moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre réside dans une promotion plus cohérente de l’invention de nouvelles technologies vertes. Ainsi, nous aborderions le besoin de protéger la qualité de l’air non pas seulement par des moyens administratifs et financiers, mais plutôt par le soutien à la recherche et à la mise en application de nouvelles technologies dans la vie réelle."@fr8
"Elnök asszony! Felszólalásomban szeretném felhívni a figyelmet az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére, amelynek 3. pontja rámutat arra, hogy a bizottsági éghajlat-politika jelenlegi intézkedései oda fognak vezetni, hogy az ipar Európán kívülre fog áthelyeződni, és attól tartok, hogy a szén-dioxid-kibocsátás terén közelgő áremelkedés ugyancsak ezt a tendenciát fogja erősíteni. Ugyanakkor a Bizottság véleménye felhívja a figyelmet arra, hogy az európai kibocsátások jelenlegi csökkenését nem lehet arra utaló jelként értelmezni, hogy az EU a kibocsátáscsökkentési cél megvalósítása felé halad. Sokkal inkább úgy kell érteni, hogy ez a visszaesett és Európán kívülre került ipari termelés következménye, amelynek következtében a munkanélküliség is nő Európában. Ezért határozottan úgy vélem, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését az új, zöld technológiai innovációk még következetesebb támogatásával kell elérni, hogy ne csupán adminisztratív és pénzügyi eszközökkel tegyünk a levegő minőségének megóvásáért, hanem az új technológiák kutatásának és való életben történő bevezetésének támogatásán keresztül is."@hu11
"Signora Presidente, nel mio intervento vorrei richiamare l’attenzione sul parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, la quale sottolineava al punto 3 che le attuali disposizioni politiche della Commissione nel campo dei mutamenti climatici provocheranno la delocalizzazione dell’industria verso paesi terzi, e temo che l’imminente aumento dei prezzi delle emissioni di anidride carbonica accentuerà ulteriormente questa tendenza. Allo stesso tempo, il parere della commissione richiama l’attenzione sul fatto che l’attuale riduzione delle emissioni prodotte in Europa non può essere interpretata come un segnale delle intenzioni dell’UE di centrare l’obiettivo di riduzione delle emissioni; andrebbe piuttosto letto come il prodotto del calo della produzione industriale e del suo trasferimento lontano dall’Europa, fattori che stanno facendo crescere la disoccupazione in Europa. Sono convinto che il modo migliore per ridurre le emissioni di gas a effetto serra sia promuovere con maggior costanza l’innovazione, ovvero nuove tecnologie pulite, in modo da rispondere all’esigenza di proteggere la qualità dell’aria non solo mediante strumenti amministrativi e finanziari, ma piuttosto tramite il sostegno alla ricerca e la realizzazione di nuove tecnologie nella vita reale."@it12
"Ponia pirmininke, savo kalboje norėčiau atkreipti dėmesį į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės trečią punktą, kuriame sakoma, kad dabartinės Komisijos politikos klimato kaitos srityje nuostatos privers iš Europos išsikelti visą pramonę. Bijau, kad netrukus padidėsiančios anglies dvideginio kainos tik paskatins šią tendenciją. Kartu Komiteto nuomonėje atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuo metu sumažėjęs išmetamų teršalų kiekis Europoje visai nereiškia, kad ES netrukus pasieks užsibrėžtą tikslą dėl taršos sumažinimo. Veikiau tai reiktų laikyti sumažėjusios pramonės apimties ir gamybos perkėlimo už Europos ribų, dėl kurio Europoje auga nedarbas, pasekme. Dėl to esu tvirtai įsitikinęs, kad šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį galima sumažinti tik nuosekliai skatinant investicijas į naujas ekologiškas technologijas. Oro kokybė turėtų būti saugoma ne tik administracinėmis ir finansinėmis priemonėmis, bet ir remiant mokslinius tyrimus bei diegiant naujas technologijas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Savā runā vēlos pievērst uzmanību Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumam, kura 3. punktā minēts, ka pašreizējie Komisijas politikas noteikumi jau izraisa ražošanas pārvietošanu ārpus Eiropas, un mani māc bažas par to, ka draudošā oglekļa dioksīda cenu palielināšanās vēl vairāk saasinās šo tendenci. Tajā pašā laikā Komitejas atzinumā vērsta uzmanība uz to, ka pašreizējo emisiju samazinājumu Eiropā nevar uzskatīt par signālu, kas liecinātu par ES tuvošanos sava emisiju samazinājuma mērķa īstenošanai. Tas drīzāk jāuztver kā rezultāts, ko radījusi rūpniecības produkcijas samazināšanās un ražošanas pārvietošana ārpus Eiropas, kā dēļ Eiropā pieaug bezdarbs. Tāpēc esmu stingri pārliecināts, ka, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir konsekventāk jāveicina inovatīvu, videi nekaitīgu tehnoloģiju izmantojums, lai jautājums par nepieciešamību aizsargāt gaisa kvalitāti tiktu atrisināts, ne tikai ieviešot administratīvus un finanšu instrumentus, bet drīzāk atbalstot pētniecību un ieviešot jaunās tehnoloģijas."@lv13
"Chcel by som vo svojom vystúpení upozorniť na stanovisko výboru pre priemysel, ktorý v bode 3 stanoviska poukazuje na skutočnosť, že súčasné ustanovenia politiky Európskej komisie v oblasti zmeny klímy vedú k premiestňovaniu výroby z Európy, a obávam sa, že najbližšie navýšenie cien emisií oxidu uhličitého by túto tendenciu mohlo ešte viac zvýrazniť. Súčasne upozorňuje na to, že aktuálne zníženie produkcií emisií v Európe nie je možné interpretovať ako signál, že Európska únia je na ceste k dosiahnutiu cieľa znižovania emisií. Skôr to treba hodnotiť ako dôsledok zníženia priemyselnej produkcie a premiestňovanie výroby z Európy, v dôsledku čoho v Európe rastie nezamestnanosť. Preto som presvedčený, že cesta k zníženiu emisií skleníkových plynov vedie cez dôslednejšie presadzovanie inovácií nových zelených technológií, aby sme potrebu ochrany ovzdušia neriešili len administratívnymi a finančnými nástrojmi, ale skôr podporou výskumu a uplatnenia nových technológií do reálneho života."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil hier graag de aandacht richten op het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie, waarin in paragraaf 3 wordt gewezen op het feit dat de huidige beleidsbepalingen van de Europese Commissie op het gebied van klimaatverandering zullen leiden tot een verplaatsing van de productie naar buiten Europa, en ik vrees dat de naderende prijsverhogingen voor de uitstoot van kooldioxide deze tendens alleen maar zullen versterken. Tevens wordt er in het advies op gewezen dat de huidige afname van de uitstoot in Europa niet kan worden geïnterpreteerd als een signaal dat de Europese Unie op weg is de doelstelling van lagere emissies te bereiken. Deze afname moeten we eerder zien als het gevolg van de verminderde industriële productie en de verplaatsing van productie naar buiten Europa, als gevolg waarvan de werkloosheid in Europa groeit. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de weg naar minder broeikasgassenuitstoot loopt via een consequentere bevordering van innovatie via nieuwe groene technologieën, zodat we de noodzaak om luchtvervuiling tegen te gaan niet alleen aanpakken met financiële en administratieve middelen maar ook met steunverlening aan onderzoek naar nieuwe technologieën en toepassing ervan in de praktijk."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałbym w swoim wystąpieniu zwrócić uwagę na opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, która w punkcie 3 zawiera spostrzeżenie, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące polityki Komisji w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu doprowadzą do przenoszenia działalności przemysłu poza Europę, obawiam się więc, że nadchodzący wzrost cen emisji dwutlenku węgla sprawi, iż ta tendencja zarysuje się jeszcze wyraźniej. W opinii komisji zwraca się uwagę na fakt, że nie można interpretować obecnej redukcji emisji w Europie jako sygnału świadczącego, że UE jest na drodze do osiągnięcia celu ograniczenia emisji. Należy to raczej przypisywać obniżeniu produkcji przemysłowej i przenoszeniu produkcji poza Europę, co skutkuje wzrostem bezrobocia w Europie. W związku z tym stanowczo uważam, że sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest bardziej konsekwentne promowanie innowacji w dziedzinie nowych technologii ekologicznych, które pozwoli nam spełniać powinność w zakresie ochrony jakości powietrza nie tylko za pomocą narzędzi administracyjnych i finansowych, ale raczej za pomocą wspierania badań naukowych i faktycznego wprowadzania nowych technologii w życie."@pl16
"Senhora Presidente; na minha intervenção queria chamar a atenção para o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, que frisa no seu número 3 que as actuais disposições da política de Comissão em matéria de alterações climáticas levarão a indústria a deslocar-se para fora da Europa, e eu receio que o aumento do preço das emissões de dióxido de carbono que está iminente acentue ainda mais essa tendência. Ao mesmo tempo, o parecer da comissão realça o facto de a presente redução da produção de emissões na Europa não poder ser interpretada como um sinal de que a UE esteja a caminho de atingir o objectivo fixado. Deve ser visto, antes, como o resultado de uma redução da produção industrial e de um movimento de deslocação dessa mesma produção para o exterior, por via da qual o desemprego está a crescer na Europa. Assim, estou firmemente convencido de que para reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa temos, sim, de ser mais consistentes na promoção da inovação na área das novas tecnologias verdes, e não abordar a necessidade de proteger a qualidade do ar exclusivamente por meio de instrumentos administrativos e financeiros, mas antes pela via do apoio à investigação e à adopção das novas tecnologias na vida real."@pt17
"Dnă președintă, în discursul meu aș dori să atrag atenția asupra avizului Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care a subliniat la punctul 3 al avizului faptul că dispozițiile actuale ale politicii Comisiei în domeniul schimbărilor climatice vor determina relocarea industriei în afara Europei și mă tem că majorarea iminentă a prețurilor pentru emisiile de dioxid de carbon va accentua această tendință într-o măsură și mai mare. În același timp, avizul comisiei atrage atenția asupra faptului că reducerea actuală a producției de emisii din Europa nu poate fi interpretată ca un semnal al apropierii UE de îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor. De fapt, ar trebui înțeles ca fiind rezultatul reducerii producției industriale și al relocării producției în afara Europei, consecința fiind creșterea ratei șomajului în Europa. Prin urmare, cred cu fermitate că modalitatea de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră constă în promovarea mai coerentă a inovației de noi tehnologii ecologice, astfel încât să putem aborda necesitatea de a proteja calitatea aerului, nu doar prin instrumente administrative și financiare, dar și prin sprijinirea cercetării și aplicării noilor tehnologi în viața reală."@ro18
"Gospa predsednica, v svojem govoru bi rad pozornost pritegnil k mnenju Odbora za industrijo, raziskave in energijo, ki je v točki 3 mnenja opozoril, da bodo sedanje določbe politike Komisije na področju podnebnih sprememb pripeljale do tega, da se bo industrija preselila v države zunaj Evrope, in bojim se, da bo neposredno povečanje cen za emisije ogljikovega dioksida še bolj poudarilo to gibanje. Obenem pa mnenje Odbora pozornost usmerja v dejstvo, da sedanjega zmanjšanja izpustov emisij v Evropi ni mogoče razlagati kot znamenje, da gre EU proti doseganju cilja zmanjšanja emisij. Bolj bi ga bilo treba razumeti kot posledico zmanjšanja industrijskih izpustov in premestitve proizvodnje zunaj Evrope, zaradi česar se v Evropi povečuje brezposelnost. Zato sem trdno prepričan, da je treba emisije toplogrednih plinov zmanjševati z doslednejšim spodbujanjem inovacij novih zelenih tehnologij, da bomo tako obravnavali potrebo po zaščiti kakovosti zraka, ne le v okviru upravnih in finančnih instrumentov, ampak bolj s podporo raziskavam in izvajanju novih tehnologij v resničnem življenju."@sl20
"Fru talman! I mitt anförande vill jag uppmärksamma yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. I punkt tre påpekas att kommissionens nuvarande klimatpolitik kommer att leda till att industri flyttas från Europa, och jag är rädd att den nära förestående prisökningen på koldioxidutsläpp kommer att förstärka denna tendens ytterligare. Samtidigt uppmärksammar man i utskottets yttrande det faktum att den nuvarande minskningen av utsläppen i EU inte kan ses som ett tecken på att EU är på väg att nå målet med minskade utsläpp. Den ska snarare betraktas som ett resultat av minskad industriell produktion och utflyttning av produktionen från Europa, vilket leder till ökad arbetslöshet i Europa. Jag är djupt övertygad om att det bästa sättet att minska utsläppen av växthusgaser är att på ett mer konsekvent sätt främja innovation av ny grön teknik, så att vi tillgodoser behovet av att skydda luftkvaliteten genom både administrativa och finansiella instrument samt framför allt genom stöd till forskning och tillämpning av ny teknik i verkliga livet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph