Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-313-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.21.3-313-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich glaube, dass Fukushima die Welt auch beim CO Ausstoß geändert hat. Es geht ganz einfach darum, dass wir sicherstellen, dass die Energieversorgung funktioniert. Wir werden Nuklearenergie durch Gas und Kohle ergänzen oder ersetzen müssen. Das Verbrennen von Gas und Kohle wird natürlich CO Ausstoß bedingen. Deshalb sind die 20 %, die wir derzeit vorgegeben haben, schon sehr hoch. Eigentlich sollten wir über die Reserve glücklich sein, die wir über die dementsprechende Effizienz bekommen, da wir mit dieser Reserve auch die neuen Energieformen, die wir brauchen, um Atom zu ersetzen, unterstützen können. Gas und Kohle werden eine wesentliche Rolle spielen, um die Atomenergie zu ersetzen. Ich glaube, dass gerade die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer allergrößte Besorgnis haben, dass gerade durch die CO Politik die Arbeitsplätze nach außerhalb von Europa verlegt werden und die ganze Grundstoffindustrie, ob das jetzt Stahl, Aluminium oder Papier ist, die werden Europa verlassen, wenn wir hier zu streng sind. Ich möchte warnen, dass wir in diesem Bereich zu forsch sind. Es muss umsetzbar und realistisch sein."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem přesvědčen, že Fukušima změnila svět, i pokud jde o emise CO . Jde zkrátka o to, abychom si zajistili spolehlivé dodávky energie. Jadernou energii budeme muset nahradit plynem a uhlím. Spalování plynu a uhlí samozřejmě povede k emisím CO . Proto je naše stávající 20% úroveň velmi vysoká. Měli bychom být rádi, že máme rezervu v podobě energetické účinnosti, protože ta nám umožní podporovat nové druhy výroby potřebné k nahrazení jaderné energie. Plyn a uhlí budou při nahrazování jaderné energie hrát významnou úlohu. Jsem přesvědčen, že odbory a zaměstnavatelé mají vážné obavy, že politika CO povede k přesouvání pracovních míst pryč z Evropy a že Evropu opustí i celý surovinový průmysl, ať už se týká oceli, hliníku či papíru, jestliže zavedeme příliš přísná nařízení. Rád bych všechny varoval, že v této oblasti kráčíme kupředu příliš rychle. Naše politika musí být životaschopná a realistická."@cs1
"Fru formand! Jeg mener, at Fukushima også har ændret verden, hvad angår CO2-emissioner. Det drejer sig simpelt hen om at sikre, at vi har pålidelige energiforsyninger. Vi skal supplere eller erstatte atomkraft med gas og kul. Afbrænding af gas og kul vil naturligvis føre til CO2-emissioner. Det nuværende fastlagte mål på 20 % er meget højt. Vi skal være glade for, at vi har en reserve i form af energieffektivitet, for denne reserve vil sætte os i stand til at støtte de nye former for energi, som vi har brug for til at erstatte atomkraft. Gas og kul kommer til at spille en vigtig rolle til erstatning af atomkraft. Jeg tror, at fagforeningerne og arbejdstagerne er alvorligt bekymrede for, at CO2-politikkerne vil føre til, at arbejdspladser flyttes uden for Europa, og at hele råvareindustrien, enten det drejer sig om stål, aluminium eller papir, forlader Europa, hvis vi indfører alt for strenge bestemmelser. Jeg vil gerne advare alle om, at vi presser alt for hurtigt på på dette område. Vores politikker skal være levedygtige og realistiske."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι και η Φουκουσίμα έχει αλλάξει τον κόσμο όσον αφορά τις εκπομπές CO . Το ζητούμενο είναι απλώς να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ή να αντικαταστήσουμε την πυρηνική ενέργεια με φυσικό αέριο και γαιάνθρακα. Η καύση φυσικού αερίου και γαιάνθρακα θα οδηγήσει, ασφαλώς, σε εκπομπές CO . Επομένως, το επίπεδο του 20% που έχουμε θέσει επί του παρόντος εμείς οι ίδιοι είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι διαθέτουμε αποθεματικό με τη μορφή της ενεργειακής απόδοσης, διότι αυτό το αποθεματικό θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τις νέες μορφές ενέργειας που χρειαζόμαστε για να αντικαταστήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Το φυσικό αέριο και ο γαιάνθρακας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντικατάσταση της πυρηνικής ενέργειας. Εκτιμώ ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι εργοδότες ανησυχούν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι πολιτικές για το CO θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά θέσεων εργασίας πέραν των συνόρων της Ευρώπης και ότι ολόκληρη η βιομηχανία πρώτων υλών, είτε πρόκειται για τον χάλυβα είτε για το αλουμίνιο και το χαρτί, θα εγκαταλείψει την Ευρώπη, σε περίπτωση που θεσπίσουμε υπερβολικά αυστηρούς κανονισμούς εν προκειμένω. Θα ήθελα να προειδοποιήσω τους πάντες ότι προχωρούμε με υπερβολικά ταχείς ρυθμούς σε αυτόν τον τομέα. Οι πολιτικές μας πρέπει να είναι βιώσιμες και ρεαλιστικές."@el10
"Madam President, I believe that Fukushima has also changed the world with regard to CO emissions. This is simply about ensuring that we have a reliable energy supply. We will have to supplement or replace nuclear energy with gas and coal. Burning gas and coal will, of course, result in CO emissions. Therefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high. We should be pleased that we have a reserve in the form of energy efficiency, because this reserve will allow us to support the new forms of energy that we need to replace nuclear power. Gas and coal will play an important role in replacing nuclear energy. I believe that the trade unions and the employers are seriously concerned that CO policies will result in jobs moving outside Europe and that the entire raw material industry, whether it involves steel, aluminium or paper, will leave Europe, if we introduce regulations that are too strict. I would like to warn everyone that we are pushing ahead too quickly in this area. Our policies must be viable and realistic."@en4
"Señora Presidenta, creo que Fukushima también ha cambiado el planteamiento a nivel mundial sobre las emisiones de CO . Queremos estar seguros de que vamos a disponer de un suministro de energía fiable, así que tendremos que completar o sustituir la energía nuclear por el gas y el carbón. La combustión del gas y del carbón producirá, evidentemente, emisiones de CO y, por ello, el nivel del 20 % que tenemos actualmente es muy alto. Deberíamos contentarnos con disponer de una reserve en forma de eficiencia energética, porque esta reserva nos permitirá promover las nuevas modalidades de energía que necesitamos para sustituir la energía nuclear. El gas y el carbón son dos alternativas importantes para sustituir a la energía nuclear. Me parece que los sindicatos y los trabajadores están muy preocupados por la posibilidad de que las políticas en materia de CO provoquen el desplazamiento de puestos de trabajo de Europa hacia otros países y de que, si introducimos normas demasiado estrictas, el sector de las materias primas en su totalidad, ya se trate del acero, el aluminio o del papel, salga de Europa. Quisiera advertir a todo el mundo que estamos presionando demasiado en este ámbito. Nuestras políticas deben ser viables y realistas."@es21
"Austatud juhataja! Usun, et Fukushima on ka CO heite küsimuses maailma muutnud. Püüame lihtsalt tagada, et meil oleks usaldusväärne energiavarustus. Peame tuumaenergiat täiendama või selle asendama gaasi või söega. Gaasi ja söe põletamine toob muidugi kaasa CO heite. Seega on praegune 20% piir, mille oleme endile seadnud, väga kõrge. Peaksime olema rõõmsad, et meil on reserv energiatõhususe kujul, sest see aitab meil toetada teisi energialiike, mida vajame tuumaenergia asendamiseks. Gaasil ja söel on tuumaenergia asendamisel oluline roll. Usun, et ametiühingud ja tööandjad on sügavalt mures, et CO poliitika toob kaasa töökohtade Euroopast välja liikumise, ning kogu toormaterjalitööstus, olgu tegu terase, alumiiniumi või paberiga, läheb Euroopast minema, kui juurutame liiga karme õigusnorme. Tahaksin juhtida tähelepanu, et liigume selles valdkonnas liiga kiiresti edasi. Meie poliitika peab olema elujõuline ja realistlik."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni myös Fukushima on muuttanut maailmaa hiilidioksidipäästöjen osalta. Kysymys on yksinkertaisesti sen varmistamisesta, että meillä on luotettava energiahuolto. Meidän on täydennettävä tai korvattava ydinvoimaa kaasulla ja hiilellä. Kaasun ja hiilen polttaminen tuottaa tietenkin hiilidioksidipäästöjä. Sen vuoksi nyt asettamamme 20 prosentin tavoite on todella korkea. Meidän täytyisi olla tyytyväisiä siihen, että meillä on energiatehokkuuteen tarkoitettu varanto, sillä tämän varannon avulla voimme tukea uusia energiamuotoja, joita tarvitsemme ydinenergian korvaamiseen. Kaasulla ja hiilellä on tärkeä rooli ydinenergian korvaamisessa. Uskon, että ammattiyhdistykset ja työntekijät ovat vakavasti huolissaan siitä, että hiilidioksidipolitiikka johtaa työpaikkojen siirtymiseen Euroopan ulkopuolelle ja että koko raaka-aineteollisuus, olipa kyse sitten teräksestä, alumiinista tai paperista, lähtee Euroopasta, jos otamme käyttöön liian ankaria säännöksiä. Haluan varoittaa kaikkia siitä, että etenemme tällä alalla liian nopeasti. Menettelytapojemme on oltava toteutuskelpoisia ja realistisia."@fi7
"Madame la Présidente, je crois que la catastrophe de Fukushima a également changé le monde en ce qui concerne les émissions de CO2. L’unique question est de s’assurer que nous avons une alimentation en énergie fiable. Il nous faudra compléter ou remplacer l’énergie nucléaire par du gaz et du charbon. Leur combustion entraînera bien sûr des émissions de CO2. C’est pourquoi le niveau de 20 % que nous nous sommes fixés actuellement est très élevé. Nous devrions être contents d’avoir une réserve sous forme d’efficacité énergétique, car cette réserve nous permettra de soutenir les nouvelles formes d’énergie nécessaires au remplacement de l’énergie nucléaire. Le gaz et le charbon joueront un rôle important dans cette tâche. Je crois que les syndicats et les travailleurs sont très inquiets de voir les politiques liées au CO2 conduire à une délocalisation en dehors de l’Europe des emplois et de toute l’industrie des matières premières, que ce soit l’acier, l’aluminium ou le papier, si nous introduisons des régulations trop strictes. Je voudrais avertir tout le monde que nous avançons trop vite dans ce domaine. Nos politiques doivent être viables et réalistes."@fr8
"Elnök asszony! Úgy vélem, hogy a szén-dioxid-kibocsátás terén Fukusima is megváltoztatta a világot. Arról van szó, hogy biztosítanunk kell a megbízható energiaellátást. A nukleáris energiát földgázzal és szénnel kell helyettesítenünk vagy felváltanunk. A földgáz és a szén égetése viszont természetesen szén-dioxid-kibocsátást fog eredményezni. Ezért a 20%-os csökkentési cél, amelyet most magunk elé tűztünk, nagyon magas. Örülnünk kellene, hogy energiahatékonyság formájában rendelkezünk tartalékokkal, mert ez a tartalék teszi majd lehetővé számunkra, hogy támogassuk az energia olyan új formáit, amelyekre a nukleáris energia felváltásához szükségünk van. A földgáz és a szén fontos szerepet fog játszani a nukleáris energia kiváltásában. Úgy vélem, hogy a szakszervezetek és a munkaadók komolyan aggódnak amiatt, hogy a szén-dioxid-politika eredményeképpen a munkahelyek Európán kívülre helyeződhetnek át, és hogy az egész nyersanyagipar – legyen szó acélról, alumíniumról vagy papírról – el fogja hagyni Európát, ha túlságosan szigorú szabályozást vezetünk be. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy túl gyorsan haladunk előre ezen a területen. Intézkedéseinknek járhatónak és realistának kell lenniük."@hu11
"Signora Presidente, credo che Fukushima abbia cambiato il mondo anche rispetto alle emissioni di CO . Si tratta semplicemente di garantirci un approvvigionamento energetico affidabile e per questo dovremo integrare o sostituire l’energia nucleare con il gas e il carbone, ma bruciare gas e carbone produrrà, naturalmente, ulteriori emissioni di CO . Il livello del 20 per cento che attualmente ci siamo prefissati è dunque altissimo. Dovremmo accontentarci di avere una riserva in termini di efficienza energetica, perché ci consentirà di consolidare le nuove forme di energia di cui abbiamo bisogno per sostituire l’energia nucleare. Il gas e il carbone giocheranno un importante ruolo nella sostituzione dell’energia nucleare. Credo che i sindacati e i lavoratori temano seriamente che le politiche in materia di CO porteranno alla delocalizzazione del lavoro in paesi terzi e che l’intero settore delle materie prime (acciaio, alluminio o carta) abbandonerà l’Europa se introdurremo regole troppo severe. Desidero avvertire tutti che stiamo avanzando troppo rapidamente in questo campo. Le nostre politiche devono essere applicabili e realistiche."@it12
"Ponia pirmininke, tikiu, kad Fukušima pakeitė požiūrį ir į išmetamą anglies dioksidą. Mėginama tik užtikrinti, kad turėtume patikimą energijos šaltinį. Branduolinę energetiką teks keisti dujomis ir anglimis. Aišku, kad degdamos dujos ir anglys išskirs anglies dvideginį. Taigi šiuo metu mūsų nustatytas 20 proc. tikslas yra labai aukštas. Turėtume džiaugtis, kad dar turime kur pasispausti taupydami energiją, nes tuomet galėsime remti naujas energijos formas, kuriomis būtų pakeista branduolinė energija. Dujos ir anglys vaidins labai svarbų vaidmenį keičiant branduolinę energiją. Manau, profesinės sąjungos ir darbuotojas rimtai susirūpinę dėl to, kad dėl CO mažinimo priemonių, jei jomis bus nustatyti pernelyg griežti reikalavimai, darbo vietos bus perkeltos už Europos ribų, o visa žaliavų pramonė – plieno, aliuminio ar popieriaus – taip pat pasitrauks iš žemyno. Norėčiau visus perspėti, kad per greitai mėginame pakeisti šią sritį. Mūsų politikos priemonės turi būti perspektyvios ir realistiškos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es uzskatu, ka arī Fukušima mainīja pasaules attieksmi pret CO emisijām. Būtībā runa ir par uzticamas energoapgādes nodrošināšanu. Kodolenerģiju vajadzēs papildināt vai aizstāt ar gāzi un oglēm. Gāzes un ogļu dedzināšana, protams, radīs CO emisijas. Tāpēc samazinājums par 20 %, ko esam noteikuši patlaban, ir ļoti augsts. Mums vajadzētu priecāties par to, ka mums ir rezerve energoefektivitātes veidā, jo, pateicoties tai, mēs varēsim atbalstīt jaunos energoresursu veidus, kas nepieciešami kodolenerģijas aizstāšanai. Gāzei un oglēm būs ļoti būtiska nozīme kodolenerģijas aizstāšanā. Es ticu, ka arodbiedrības un darba devēji ir nopietni nobažījušies par to, ka sakarā ar politiskajām nostādnēm CO jautājumā darbavietas tiks pārvietotas ārpus Eiropas un visa izejmateriālu nozare ― neatkarīgi no tā, vai tērauda, alumīnija vai papīra, ― atstās Eiropu, ja mēs pieņemsim pārāk stingru regulējumu. Vēlos brīdināt visus par to, ka mēs pārāk strauji virzāmies šajā jomā. Mūsu politikai ir jābūt dzīvotspējīgai un reālai."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich glaube, dass Fukushima die Welt auch beim CO Ausstoß geändert hat. Es geht ganz einfach darum, dass wir sicherstellen, dass die Energieversorgung funktioniert. Wir werden Nuklearenergie durch Gas und Kohle ergänzen oder ersetzen müssen. Das Verbrennen von Gas und Kohle wird natürlich CO Ausstoß bedingen. Deshalb sind die 20 %, die wir derzeit vorgegeben haben, schon sehr hoch. Eigentlich sollten wir über die Reserve glücklich sein, die wir über die dementsprechende Effizienz bekommen, da wir mit dieser Reserve auch die neuen Energieformen, die wir brauchen, um Atom zu ersetzen, unterstützen können. Gas und Kohle werden eine wesentliche Rolle spielen, um die Atomenergie zu ersetzen. Ich glaube, dass gerade die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer allergrößte Besorgnis haben, dass gerade durch die CO Politik die Arbeitsplätze nach außerhalb von Europa verlegt werden und die ganze Grundstoffindustrie, ob das jetzt Stahl, Aluminium oder Papier ist, die werden Europa verlassen, wenn wir hier zu streng sind. Ich möchte warnen, dass wir in diesem Bereich zu forsch sind. Es muss umsetzbar und realistisch sein."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat Fukushima de wereld ook heeft veranderd met betrekking tot de CO uitstoot. We moeten een betrouwbare energievoorziening hebben, dat is waar het hier om gaat. We zullen kernenergie moeten verruilen voor of aanvullen met gas en kolen, al heeft de verbranding van gas en kolen natuurlijk CO emissies tot gevolg. Het door onszelf vastgestelde niveau van 20 procent is dan ook behoorlijk hoog. We zouden blij moeten zijn dat we beschikken over een reserve in de vorm van energie-efficiëntie omdat we die goed kunnen gebruiken ter ondersteuning van de nieuwe vormen van energie die we nodig hebben om kernenergie te vervangen. Gas en kolen zullen een belangrijke rol spelen bij de vervanging van kernenergie. Ik denk dat vakbonden en werknemers er zich ernstig zorgen over maken dat banen uit Europa zullen verdwijnen als gevolg van het CO beleid en dat de gehele grondstoffenindustrie, of het nu gaat om staal, aluminium of papier, zal worden verplaatst naar landen buiten Europa als wij te strikte regelgeving invoeren. Ik wil iedereen waarschuwen dat we niet te hard van stapel moeten lopen. Ons beleid moet haalbaar en realistisch zijn."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Myślę, że katastrofa w Fukushimie zmieniła świat również pod względem emisji CO . Chodzi nam po prostu o zagwarantowanie sobie pewnych dostaw energii. Będziemy musieli uzupełniać lub zastępować energię jądrową gazem i węglem. Spalanie gazu i węgla spowoduje oczywiście emisję CO . Poziom 20 %, który obecnie sobie wyznaczyliśmy, jest zatem bardzo wysoki. Powinniśmy się cieszyć, że mamy rezerwę w postaci efektywności energetycznej, ponieważ ta rezerwa pozwoli nam wspierać nowe formy energii, których potrzebujemy do zastąpienia energii jądrowej. Gaz i węgiel odegrają istotną rolę w zastąpieniu energii jądrowej. Myślę, że związki zawodowe i pracodawcy poważnie obawiają się, że strategie dotyczące CO doprowadzą do przenoszenia miejsc pracy poza granice Europy i że cały przemysł surowcowy, czy to stalowy, aluminiowy, czy też papierniczy, opuści Europę, jeśli wprowadzimy zbyt surowe przepisy. Chciałbym wszystkich ostrzec, że w tym obszarze za szybko rwiemy się do przodu. Nasza polityka musi być opłacalna i realistyczna."@pl16
"Senhora Presidente; eu acredito que Fukushima também mudou o mundo no que diz respeito às emissões de CO . O que está em causa é, simplesmente, garantir que dispomos de fontes de aprovisionamento de energia fiáveis. Teremos de complementar ou substituir a energia nuclear por gás e carvão. A queima de gás e carvão gera, é claro, emissões de CO . Como tal, o nível de 20% de redução que já nos comprometemos a atingir é muito elevado. Devemos ficar satisfeitos por dispormos de uma reserva proporcionada pela eficiência energética, porque ela vai permitir-nos apoiar as novas formas de energia de que necessitamos para substituir a energia nuclear. O gás e o carvão desempenharão um papel importante no processo de substituição da energia nuclear. Julgo que os sindicatos e os empregadores estão seriamente preocupados com a possibilidade de as políticas de redução das emissões de CO levarem à deslocação de postos de trabalho para fora da Europa e de a indústria das matérias-primas - seja do aço, do alumínio ou do papel - abandonar em peso a Europa, se adoptarmos uma regulação demasiado rigorosa. Queria advertir toda a gente de que estamos a avançar depressa demais neste domínio. As nossas políticas têm de ser viáveis e realistas."@pt17
"Dnă președintă, cred că evenimentele de la Fukushima au schimbat, de asemenea, lumea în legătură cu emisiile de CO . Acest aspect se referă, pur și simplu, la asigurarea că avem o aprovizionare fiabilă cu energie. Trebuie să suplimentăm sau să înlocuim energia nucleară cu gaz sau cărbune. Bineînțeles, arderea gazului și a cărbunelui va produce emisii de CO . Prin urmare, nivelul de 20 % pe care l-am stabilit în prezent este foarte ridicat. Ar trebui să fim încântați de faptul că avem o rezervă sub formă de eficiență energetică, deoarece această rezervă ne va permite să susținem noile forme de energie cu care trebuie să înlocuim energia nucleară. Gazul și cărbunele joacă un rol important în înlocuirea energiei nucleare. Cred că sindicatele și angajatorii sunt preocupați în mod serios de faptul că politicile privind CO2 vor avea ca rezultat transferul locurilor de muncă în afara Europei și că întreaga industrie de materii prime, fie că implică oțelul, aluminiul sau hârtia, va părăsi Europa dacă vom introduce reglementări prea stricte. Aș dori să îi avertizez pe toți cei care se grăbesc să avanseze prea repede în acest domeniu. Politicile noastre trebuie să fie viabile și realiste."@ro18
"Domnievam sa, že aj Fukušima zmenila svet, pokiaľ ide o emisie CO . Ide jednoducho o to, aby sme si zabezpečili spoľahlivé dodávky energie. Budeme musieť doplniť alebo nahradiť jadrovú energiu zemným plynom a uhlím. Spaľovanie zemného plynu a uhlia bude mať, samozrejme, za následok emisie CO . Preto je úroveň 20 %, ktorú sme si sami v súčasnosti stanovili, veľmi vysoká. Malo by nás tešiť, že máme rezervu vo forme energetickej účinnosti, lebo táto rezerva nám umožní podporiť nové formy energie, ktoré potrebujeme, ak chceme nahradiť jadrovú energiu. Zemný plyn a uhlie budú zohrávať významnú úlohu pri nahrádzaní jadrovej energie. Domnievam sa, že odborové zväzy a zamestnávateľov vážne znepokojuje, že v dôsledku politík v oblasti CO sa pracovné miesta presunú mimo Európy a že celý priemysel so surovinami, či už zahŕňa oceľ, hliník, alebo papier, odíde z Európy, ak uplatníme príliš prísne nariadenia. Chcel by som všetkých varovať, že v tejto oblasti príliš rýchlo presadzujeme zmeny. Naše politiky musia byť životaschopné a realistické."@sk19
"Gospa predsednica, menim, da je tudi Fukušima spremenila svet v zvezi z emisijami CO . Tu gre preprosto za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo. Jedrsko energijo bomo morali dopolniti ali zamenjati s plinom in premogom. Sežiganje plina in premoga pa bo seveda povzročilo emisije CO . Zato je raven 20 %, ki smo si jo zdaj zastavili, zelo visoka. Zadovoljni bi morali biti, da imamo rezerve v obliki energetske učinkovitosti, ker nam bo ta rezerva omogočila podporo za nove oblike energije, ki jih potrebujemo za nadomestitev jedrske energije. Plin in premog bosta igrala pomembno vlogo pri nadomeščanju jedrske energije. Menim, da sindikate in delodajalce resno skrbi, da bo posledica politik v zvezi s CO selitev delovnih mest v države zunaj Evrope in da bo celotna industrija na področju surovin, ne glede na to, ali gre za železo, aluminij ali papir, zapustila Evropo, če bomo uvedli preveč stroge predpise. Vse bi rad opozoril, da na tem področju prehitro silimo naprej. Naše politike morajo biti izvedljive in realistične."@sl20
"Fru talman! Jag tror att Fukushima också har förändrat världen när det gäller koldioxidutsläppen. Det handlar helt enkelt om att se till att vi har en pålitlig energiförsörjning. Vi kommer att behöva komplettera eller ersätta kärnkraft med gas och kol. Att bränna gas och kol skapar naturligtvis koldioxidutsläpp. Därför är vårt mål om 20 procent högt. Vi borde vara glada över att vi har en reserv i form av energieffektivitet, eftersom denna reserv kommer att hjälpa oss att stödja de nya energiformer som behövs för att ersätta kärnkraften. Gas och kol kommer att vara viktiga när vi ersätter kärnkraften. Jag tror att fackföreningar och arbetstagare är djupt oroade över att koldioxidpolitiken kommer att leda till att arbeten försvinner från EU och att hela råmaterialsindustrin, oavsett om det handlar om stål, aluminium eller papper, kommer att lämna Europa, om vi inför alltför stränga bestämmelser. Jag vill varna alla att vi har för bråttom. Vår politik måste vara genomförbar och realistisk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"15,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph