Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-301-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă președintă, agricultura este inima economiei Țării Galilor, dar având în vedere numărul tot mai mare de acte legislative ale UE, agricultorii galezi sunt împiedicați să concureze cu succes, în ciuda faptului că standardele sunt unele dintre cele mai ridicate din Europa. În conformitate cu regulamentele privind identificarea electronică, agricultorii sunt amendați pentru date inexacte, în pofida defectelor grave ale tehnologiei. Am prezentat acest aspect Comisiei, cu nenumărate ocazii, așa cum au procedat reprezentanți din multe state membre. Agricultorii galezi consideră că sumele din sistemul IDE sunt eronate de un impozit ascuns. Referitor la un alt aspect, bovinele din Țara Galilor mai mici de 24 de luni nu pot fi etichetate ca fiind galeze în legislația privind IGP. Același lucru nu este valabil și în Scoția, unde în industria cu bovine carnea poate fi etichetată, indiferent de vârsta animalului, prin aplicarea ștampilei țării. Țara Galilor produce carne de vită fantastică și trebuie să poată să o eticheteze ca fiind galeză. Comerțul pe piața mondială depinde de promovarea produselor țării. Acestea sunt aspecte semnificative pentru sute de agricultori din Țara Galilor care conduc afaceri de înaltă calitate și care în multe situații se desfășoară în familie, de generații. Solicit explicații."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Talupidamine on Walesi majanduse süda. Üha suureneva ELi seaduste koorma all ei suuda Walesi talupidajad edukalt konkureerida, kuigi nende standardid on ühed Euroopa kõrgemad. EID õigusnormide alusel trahvitakse talunikke ebatäpsete andmete eest hoolimata sellest, et tehnoloogias on suured vead. Olen sellest probleemist komisjonile korduvalt rääkinud, nagu ka mitme teise liikmesriigi esindajad. Walesi talunikud tunnevad, et vigane EID süsteem on sama hea nagu varjatud maks. Teiseks, Walesi veist, kes on noorem kui 24 kuud, ei saa vastavalt geograafilise tähise kaitse seadusele nimetada Walesi veiseks. See ei kehti Šotimaal, kus lihatööstus võib lüüa riigitempli igas vanuses lihale. Wales toodab suurepärast loomaliha ning peab saama sellele lisada ka Walesi märgi. Kaubandus maailmaturul sõltub sellest, kuidas riigi toodangut reklaamitakse. Need on olulised teemad sadade Walesi talunike jaoks, kes juhivad kvaliteetseid ärisid, mis on sageli kuulunud peredele juba põlvkondi. Ma nõuan selgitusi!"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospa predsednica, kmetijstvo predstavlja osrčje valižanskega gospodarstva, a v okviru vedno obsežnejše zakonodaje EU je valižanskim kmetom preprečena uspešna konkurenčnost kljub temu, da so njihovi standardi med najvišjimi v Evropi. V okviru predpisov EID se kmetom zaračunavajo globe za netočne podatke, kljub resnim pomanjkljivostim te tehnologije. To vprašanje sem ob številnih priložnostih predstavil Komisiji, enako pa so storili predstavniki iz mnogih držav članic. Valižanski kmetje menijo, da predstavlja pomanjkljivi sistem EID prikriti davek. Še nekaj v zvezi z drugo zadevo, v okviru zakonodaje o zaščiteni označbi porekla valižanskega goveda, ki je mlajše od 24 mesecev, ni mogoče označiti kot valižansko. To pa ne velja na Škotskem, kjer lahko govedorejska industrija z oznako države označuje meso živali katere koli starosti. Wales proizvaja čudovito govedino in mora imeti možnost le to označevati kot valižansko. Trgovina na svetovne trgu je odvisna od promocije proizvodov neke države. To so pomembne zadeve za več sto kmetov v Walesu, ki vodijo visokokakovostna podjetja, kjer gre v mnogih primerih za večgeneracijska družinska podjetja. Zahtevam pojasnila."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Madam President, farming is the heart of the Welsh economy, yet under increasing EU legislation Welsh farmers are prevented from competing successfully, despite standards being some of the highest in Europe. Under EID regulations, farmers are fined for inaccurate data, despite serious faults with the technology. I have presented this issue to the Commission on numerous occasions, as have representatives from many Member States. Welsh farmers feel the flawed EID system amounts to a stealth tax. On another matter, Welsh cattle under 24 months of age cannot be labelled as Welsh under PGI legislation. The same is not true in Scotland, where the beef industry can label meat from any age of animal with the country stamp. Wales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh. Trade in the global market depends upon a country’s produce being promoted. These are significant matters for hundreds of farmers in Wales who run high-quality businesses that in many cases have been in families for generations. I demand explanations."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Paní předsedající, zemědělství tvoří jádro velšské ekonomiky, avšak narůstající legislativa EU brání velšským zemědělcům v úspěšné konkurenci, ačkoli jsou tamní standardy jedny z nejvyšších v celé Evropě. Zemědělci dostávají na základě předpisů EID pokuty za nepřesná data, navzdory závažným pochybením v technologii. Tuto záležitost jsem předkládal Komisi při mnoha příležitostech, stejně jako zástupci řady dalších členských států. Velšští zemědělci mají dojem, že pochybný systém EID dosahuje úrovně skryté daně. Další věc je, že velšský dobytek mladší 24 měsíců nelze podle právních předpisů ohledně PGI označovat za velšský. Totéž neplatí ve Skotsku, kde průmysl zpracovávající hovězí maso může značkou země označovat maso zvířat jakéhokoli věku. Wales produkuje vynikající hovězí maso a musí mít možnost označovat jej jako velšské. Obchod na celosvětovém trhu závisí na propagování výrobků konkrétní země. Pro stovky velšských zemědělců podnikajících na vysoké úrovni, jejichž podniky fungují v rodinách v mnoha případech celé generace, jsou tyto záležitosti významné. Požaduji vysvětlení."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Poľnohospodárstvo je srdcom waleského hospodárstva, ale waleskí poľnohospodári vinou množiacich sa právnych predpisov EÚ nedokážu úspešne konkurovať napriek tomu, že ich normy patria medzi najprísnejšie v Európe. Podľa nariadení o elektronickej identifikácii (EID) sa napriek vážnym chybám tejto technológie poľnohospodári pokutujú za nepresné údaje. Na tento problém som pri mnohých príležitostiach upozornil Komisiu, podobne aj zástupcovia z veľkého počtu členských štátov. Waleskí poľnohospodári majú pocit, že kazový systém EID je vlastne skrytou daňou. K inej záležitosti: waleský dobytok do veku 24 mesiacov sa podľa právnych predpisov o chránenom zemepisnom označení (CHZO) nesmie označovať za waleský. To isté však neplatí v Škótsku, kde smie odvetvie výroby a spracovania hovädzieho mäsa pečiatkou krajiny označovať mäso zo zvieraťa ľubovoľného veku. Wales vyrába hovädzie mäso fantastickej kvality a treba mu umožniť, aby ho označoval za waleské. Obchod na globálnom trhu závisí od propagácie výrobkov krajiny. Toto sú vážne záležitosti pre stovky poľnohospodárov vo Walese, ktorí prevádzkujú vysoko kvalitné podniky, pričom veľa z nich má mnohogeneračnú rodinnú tradíciu. Požadujem vysvetlenia."@sk19
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, ūkininkavimas – Velso ekonomikos šerdis, tačiau griežtėjant ES lygmens reguliavimui Velso ūkininkams užkertamas kelias sėkmingai konkuruoti, nors jų taikomi standartai – vieni griežčiausių Europoje. Pagal EID taisykles netikslius duomenis pateikę ūkininkai nubaudžiami, nors iš tiesų pačioje technologijoje yra gausybė klaidų. Komisijai šią problemą aš ir daugybė kitų valstybių narių atstovų aiškinome daugybę kartų. Velso ūkininkai įtaria, kad klaidinga EID siekiama surinkti daugiau mokesčių. Kitas klausimas – pagal SGN teisės aktus Velso galvijai iki 24 mėnesių negali būti ženklinami kaip Velso. Kitokios taisyklės galioja Škotijai, kur jautienos pramonė gali ženklinti valstybiniu antspaudu bet kokio amžiaus galvijo mėsą. Velsas tiekia nuostabią jautieną ir jis privalo turėti teisę ją žymėti kaip velsišką. Pasaulinėje rinkoje prekyba priklauso nuo šalies produkcijos reklamos. Tai itin svarbu šimtams Velso ūkininkų, kurie valdo puikias įmones, daugeliu atveju – ilgametį šeimos verslą. Reikalauju paaiškinimo."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Rolnictwo stanowi podstawę walijskiej gospodarki, ale rosnąca liczba przepisów unijnych uniemożliwia rolnikom walijskim skuteczną konkurencję, choć standardy rolnictwa walijskiego należą do najwyższych w Europie. Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi identyfikację elektroniczną (EID) rolnicy są karani za niedokładność danych, pomimo poważnych usterek stosowanej technologii. Wielokrotnie zgłaszałem ten problem Komisji, czynili to również przedstawiciele wielu państw członkowskich. Walijscy farmerzy uważają, że wadliwy system EID oznacza ukryty podatek. Przechodząc do innych spraw: zgodnie z przepisami PGI walijskie bydło w wieku poniżej 24 miesięcy nie może mieć oznakowania „walijskie”. Sprawa nie dotyczy Szkocji, gdzie w przemyśle mięsa wołowego wolno znakować mięso zwierząt w dowolnym wieku pieczątką wskazującą kraj pochodzenia. W Walii produkuje się doskonałą wołowinę, i należy zezwolić na oznakowanie jej jako walijskiej. Możliwość prowadzenia handlu na rynku światowym zależy od promocji produktów danego kraju. Są to ważne sprawy dla setek rolników w Walii, prowadzących wysokiej jakości przedsiębiorstwa, które w wielu przypadkach są własnością rodzinną od pokoleń. Żądam wyjaśnień."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök asszony! A mezőgazdasági termelés a walesi gazdaság hajtómotorja, ugyanakkor az egyre szaporodó uniós jogszabályok hatálya következtében a walesi mezőgazdasági termelők nem képesek sikeresen felvenni a versenyt, annak ellenére, hogy a normák Európában a legmagasabbak közé tartoznak. Az elektromos azonosításra vonatkozó rendeletek értelmében – a súlyos technológiai hiányosságok ellenére – megbüntetik a mezőgazdasági termelőket a pontatlan adatok miatt. Sok más tagállam képviselőihez hasonlóan én is számos alkalommal felhívtam a Bizottság figyelmét erre a problémára. A walesi mezőgazdasági termelők a hibás elektronikus azonosító rendszert egyfajta rejtett adóként értékelik. Egy másik probléma, hogy az oltalom alatt álló földrajzi jelölésekre (OFJ) vonatkozó jogszabályok értelmében a 24 hónaposnál fiatalabb walesi marhákat nem lehet walesiként jelölni. Ez Skóciában nem így van, ott a marhahúsipari ágazat bármilyen korú állatból származó húsra rányomhatja az ország pecsétjét. Wales kiváló marhahús állít elő és meg kell kapnia a lehetőséget, hogy azt walesiként jelölhesse meg. A világpiaci kereskedelem az országok termékeinek reklámozásától függ. Ezek a kérdések sok száz walesi mezőgazdasági termelőt érintenek, akik sok esetben a családjuk által generációk óta működtetett, elsőrangú üzleti vállalkozásokat vezetnek. Erre szeretnék magyarázatot kapni."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Fru formand! Landbruget er kernen i den walisiske økonomi, men på grund af stadig mere EU-lovgivning kan de walisiske landmænd ikke konkurrere med succes, til trods for at standarderne hører til de højeste i Europa. I henhold til bestemmelserne om elektronisk identifikation af kvæg (EID)får landmændene bøder for unøjagtige data, til trods for at der er alvorlige mangler ved teknologien. Jeg har forelagt spørgsmålet for Kommissionen ved utallige lejligheder, ligesom repræsentanter for mange medlemsstater har gjort det. De walisiske landmænd mener, at det mangelfulde EID-system udgør en skjult skat. Et andet spørgsmål vedrører walisisk kvæg, der er mindre end 24 måneder gammelt, som ikke kan mærkes som walisisk i henhold til BGB-lovgivningen. Det samme er ikke tilfældet i Skotland, hvor oksekødsindustrien kan mærke kød fra dyr af hvilken som helt alder med landets stempel. Wales producere fantastisk godt oksekød og skal kunne mærke det som walisisk. Handelen på det globale marked er afhængig af, at der reklameres for et lands produkt. Det drejer sig her om meget vigtige spørgsmål for hundredvis af landmænd i Wales, som driver forretninger af høj kvalitet, der i mange tilfælde har været i familiernes eje i generationer. Jeg kræver en forklaring."@da2
lpv:translated text
"Fru talman! Jordbruk är kärnan i Wales ekonomi, men den utökade EU-lagstiftningen innebär att walesiska jordbrukare förhindras från att konkurrera, trots att normerna är bland de högsta i Europa. Lagstiftningen för elektronisk identifiering leder till att jordbrukare bötfälls för oriktiga uppgifter, trots att tekniken har stora brister. Jag har i likhet med representanter för många andra medlemsstater vid ett flertal tillfällen tagit upp detta med kommissionen. Walesiska jordbrukare upplever att det bristfälliga systemet för elektronisk identifiering fungerar som en dold skatt. Ett annat problem är att walesisk boskap under 24 månader inte får märkas som walesisk enligt lagstiftningen för skyddad geografisk beteckning. Så är det inte i Skottland, där nötköttsindustrin kan märka kött med ursprungsland oavsett djurets ålder. I Wales tillverkas fantastiskt nötkött som måste kunna märkas som walesiskt. Handeln på den globala marknaden är beroende av att marknadsföringen av nationella jordbruksprodukter. Detta är viktiga frågor för hundratals jordbrukare i Wales som bedriver en högkvalitativ verksamhet som i många fall har funnits i familjen i flera generationer. Jag kräver en förklaring."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, maanviljely on Walesin talouden ydin, mutta yhä lisääntyvän EU:n lainsäädännön alaisuudessa Walesin maanviljelijät eivät pysty menestymään kilpailussa, vaikka maanviljelyn taso onkin Euroopan parhaimmistoa. Elektronista tunnistamista koskevien säännösten nojalla maanviljelijöitä sakotetaan epätarkoista tiedoista siitäkin huolimatta, että tekniikassa on vakavia puutteita. Olen monien jäsenvaltioiden edustajien tavoin kertonut tästä ongelmasta komissiolle moneen kertaan. Walesin maanviljelijät kokevat, että elektroninen tunnistusjärjestelmä on salamyhkäinen keino kantaa veroa. Toiseksi walesilaista karjaa ei voida merkitä suojattua maantieteellistä merkintää koskevan lain nojalla walesilaiseksi ennen 24 kuukauden ikää. Sama ei päde Skotlannissa, jossa naudanlihateollisuus voi antaa lihalle alkuperämerkinnän eläimen iästä riippumatta. Walesissa tuotetaan erinomaista naudanlihaa, joka on voitava merkitä walesilaiseksi. Kaupankäynti maailmanmarkkinoilla on riippuvaista siitä, edistetäänkö maan tuotteen myyntiä. Nämä ovat merkittäviä asioita sadoille Walesin maanviljelijöille, jotka hoitavat korkeatasoisia yrityksiä, jotka ovat monessa tapauksessa olleet suvussa useiden sukupolvien ajan. Vaadin selityksiä."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, landbouw vormt de kern van de economie van Wales, maar omdat er steeds meer EU-wetgeving wordt uitgevaardigd wordt het de boeren in Wales onmogelijk gemaakt om succesvol te concurreren, ondanks het feit dat de normen tot de hoogste van Europa behoren. In het kader van de regelgeving inzake elektronische identificatie worden boeren beboet voor het aanleveren van onjuiste gegevens, ondanks het feit dat de technologie ernstige gebreken vertoont. Evenals vertegenwoordigers van vele andere lidstaten heb ik deze kwestie reeds diverse malen onder de aandacht van de Commissie gebracht. Welse boeren ervaren het ondeugdelijke systeem voor elektronische identificatie als een vorm van sluipbelasting. Een ander punt is dat Wels vee jonger dan 24 maanden op grond van de BGA-regels niet als Wels mag worden geëtiketteerd. In Schotland mag dat wel. Daar kan de rundvleesindustrie vlees ongeacht de leeftijd van het dier van het stempel van het land voorzien. Wales produceert fantastisch rundvlees en moet dat als Wels kunnen etiketteren. De handel op de wereldmarkt brengt met zich mee dat een land zijn producten moet kunnen aanprijzen. Dit is een wezenlijke kwestie voor honderden boeren in Wales die hoogwaardige bedrijven draaiende houden die in veel gevallen al generaties in de familie zijn. Ik eis verklaringen."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, η γεωργία αποτελεί το επίκεντρο της οικονομίας στην Ουαλία, αλλά η αυξανόμενη νομοθεσία της ΕΕ εμποδίζει την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ουαλών γεωργών, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (EID), επιβάλλονται πρόστιμα στους εκτροφείς για ανακριβή δεδομένα, παρά τα σοβαρά ελαττώματα που παρουσιάζει η τεχνολογία. Έχω θίξει το ζήτημα αυτό επανειλημμένως στην Επιτροπή, το ίδιο και εκπρόσωποι από πολλά κράτη μέλη. Οι ουαλοί εκτροφείς θεωρούν ότι το ελαττωματικό σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (EID) ισοδυναμεί με συγκεκαλυμμένο φόρο. Ένα άλλο ζήτημα αφορά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), τα ουαλικά βοοειδή ηλικίας κάτω των 24 μηνών δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ουαλικά. Δεν ισχύει το ίδιο και για τη Σκωτία, όπου η βιομηχανία βοείου κρέατος μπορεί να θέσει τη σφραγίδα της χώρας προέλευσης σε κρέας ζώου οιασδήποτε ηλικίας. Η Ουαλία παράγει εξαιρετικό βόειο κρέας και πρέπει να είναι σε θέση να το χαρακτηρίζει ως ουαλικό. Το εμπόριο στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς εξαρτάται από την προώθηση της παραγωγής μιας χώρας. Πρόκειται για σημαντικά θέματα που απασχολούν εκατοντάδες εκτροφείς στην Ουαλία που διευθύνουν υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν, σε πολλές περιπτώσεις, ως οικογενειακές επιχειρήσεις επί σειρά γενεών. Απαιτώ εξηγήσεις."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze! Lauksaimniecība ir Velsas ekonomikas pamats, tomēr stingrāku ES tiesību aktu dēļ Velsas lauksaimnieki nevar veiksmīgi konkurēt, lai gan viņiem tiek piemēroti vieni no augstākajiem standartiem Eiropā. Saskaņā ar noteikumiem lauksaimniekiem piemēro naudas sodu par nepilnīgu datu sniegšanu, neraugoties uz to, ka radušās nopietnas tehnoloģiska rakstura kļūdas. Esmu jau vairākkārt šo jautājumu iesniedzis Komisijai, gluži tāpat kā daudzu dalībvalstu pārstāvji. Velsiešu lauksaimniekiem šķiet, ka bojātās sistēmas dēļ rodas neoficiāls nodoklis. Runājot par kādu citu jautājumu, saskaņā ar likumdošanu par AĢIN liellopus no Velsas, kuri ir jaunāki par 24 mēnešiem, nevar marķēt kā Velsas liellopus. Tas gan neattiecas uz Skotiju, kur jebkura vecuma liellopa gaļu var apzīmogot ar valsts zīmogu. Velsā tiek ražota lieliska liellopu gaļa, un ir jādod iespēja marķēt to kā gaļu no Velsas. Tirdzniecība pasaules tirgū ir atkarīga no tā, kā tiek veicināts valsts ražojums. Simtiem Velsas lauksaimnieku, kuri ievēro augstus standartus un bieži vien manto savu uzņēmumu no paaudzes paaudzē, šie jautājumi ir svarīgi. Es pieprasu paskaidrojumus."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, die Landwirtschaft ist das Herzstück der walisischen Wirtschaft, und doch wird walisischen Landwirten durch die verschärften EU-Rechtsvorschriften die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb verwehrt, obwohl ihre Standards zu den höchsten in Europa gehören. Gemäß den Regelungen für die elektronische Kennzeichnung von Schafen werden Landwirte im Falle unzureichender Daten trotz schwerwiegender technischer Mängel dieses Systems mit einer Geldstrafe belegt. Ich habe die Kommission – wie Vertreter vieler anderer Mitgliedstaaten auch – mehrmals auf diese Problematik hingewiesen. Unter den walisischen Landwirten herrscht die Auffassung, dass das fehlerhafte System zur elektronischen Kennzeichnung einer verdeckten Steuer gleichkommt. Ein weiteres Problem ist, dass walisische Rinder unter 24 Monaten gemäß den Rechtsvorschriften zum Schutz von geografischen Angaben nicht als walisisches Vieh gekennzeichnet werden dürfen. Dies gilt nicht in Schottland, wo es der Rindfleischindustrie erlaubt ist, Fleisch von Tieren jeden Alters als schottisches Fleisch zu kennzeichnen. Wales erzeugt fantastisches Rindfleisch und muss dieses auch als walisisches Fleisch kennzeichnen dürfen. Der Handel auf dem Weltmarkt hängt davon ab, wie die Erzeugnisse eines Landes gefördert werden. Dies sind für Hunderte walisischer Landwirte mit hochwertigen Betrieben, die sich oftmals seit Generationen in Familienbesitz befinden, entscheidende Fragen. Ich verlange Erklärungen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:spoken text
"Madam President, farming is the heart of the Welsh economy, yet under increasing EU legislation Welsh farmers are prevented from competing successfully, despite standards being some of the highest in Europe. Under EID regulations, farmers are fined for inaccurate data, despite serious faults with the technology. I have presented this issue to the Commission on numerous occasions, as have representatives from many Member States. Welsh farmers feel the flawed EID system amounts to a stealth tax. On another matter, Welsh cattle under 24 months of age cannot be labelled as Welsh under PGI legislation. The same is not true in Scotland, where the beef industry can label meat from any age of animal with the country stamp. Wales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh. Trade in the global market depends upon a country’s produce being promoted. These are significant matters for hundreds of farmers in Wales who run high-quality businesses that in many cases have been in families for generations. I demand explanations."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Señora Presidenta, la agricultura es la base de la economía de Gales, sin embargo, la legislación de la UE hace que a los agricultores galeses les resulte cada vez más difícil competir, a pesar de que sus normas están entre las más elevadas de Europa. En virtud de las normas por las que se rige la identificación electrónica, los agricultores son sancionados por facilitar datos inexactos, a pesar de las graves deficiencias que presenta la tecnología. He planteado esta cuestión a la Comisión en numerosas ocasiones, al igual que lo han hecho los representantes de muchos Estados miembros. Los agricultores ven el defectuoso sistema de identificación electrónica como un impuesto disfrazado. Pasando a otro tema, de conformidad con la legislación sobre la indicación geográfica protegida, el ganado galés menor de 24 meses de edad no puede llevar la etiqueta de su lugar de origen. Eso no ocurre en Escocia, donde el sector ganadero puede marcar con el sello del país la carne procedente de animales de todas las edades. Gales produce una carne fantástica y debe poder etiquetarla como tal. Las transacciones comerciales en el mercado mundial dependen de cómo se promocionen los productos de un país. Estos temas revistan una gran importancia para centenares de agricultores de Gales, que mantienen negocios de calidad que, en muchos casos, han sido negocios familiares durante varias generaciones. Exijo explicaciones a este respecto."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:translated text
"Senhora Presidente; embora a agricultura constitua o coração da economia galesa, a legislação comunitária em expansão impede cada vez mais os agricultores galeses de competirem com sucesso, apesar de os seus padrões serem dos mais elevados da Europa. Ao abrigo das normas de identificação electrónica dos animais (IDEA), multam-se os criadores por incorrecção dos dados, apesar das deficiências graves de que a tecnologia enferma. Já expus o problema à Comissão em inúmeras ocasiões, assim como muitos outros representantes de Estados­Membros. Os agricultores galeses consideram que o sistema IDEA, com as suas falhas, equivale a um imposto encapotado. Por outro lado, nos termos do regime de IGP (indicação geográfica protegida) o gado galês com menos de 24 meses de idade não pode ser rotulado como tal. O mesmo não se passa na Escócia, cujo sector de produção de carne de bovino pode apor o selo nacional na carne de animais de qualquer idade. O País de Gales produz carne de vaca fantástica e tem de poder rotulá-la como galesa. O comércio no mercado global dos produtos de um país depende da sua promoção. Estas matérias são importantes para centenas de agricultores do País de Gales que exploram empresas de alta qualidade que em muitos casos se encontram na posse das mesmas famílias há várias gerações. Exijo explicações."@pt17
lpv:translated text
"Signora Presidente, l’agricoltura è al centro dell’economia gallese, ma ora, in base alla crescente normativa dell’Unione europea, si impedisce agli agricoltori del Galles di competere con successo, nonostante dispongano di standard tra i più elevati in Europa. Secondo le norme sull’identificazione elettronica, gli agricoltori vengono sanzionati per dati imprecisi, sebbene la tecnologia sia molto fallace. In diverse occasioni ho presentato la questione alla Commissione, come hanno fatto anche i rappresentanti di molti Stati membri. Gli agricoltori gallesi ritengono che il difettoso sistema d’identificazione elettronica equivalga ad un’imposta nascosta. Passando ad un’altra questione, ai sensi delle norme sull’identificazione geografica protetta (IGP), i bovini del Galles di età inferiore ai 24 mesi non possono essere considerati gallesi, a differenza di quanto accade in Scozia, dove la carne bovina, indipendentemente dall’età del capo di bestiame, può essere etichettata come scozzese. Il Galles produce manzo eccellente e deve poterlo etichettare come gallese; gli scambi nel mercato globale sono legati alla promozione dei prodotti nazionali. Tali questioni sono estremamente importanti per centinaia di agricoltori del Galles che gestiscono imprese di alta qualità, le quali in molti casi sono condotte a livello familiare da generazioni. Esigo una spiegazione."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, l’élevage est au cœur de l’économie galloise, mais sous le poids croissant de la législation européenne, les éleveurs gallois n’ont pas la possibilité d’être concurrentiels, malgré les normes, qui sont parmi les plus élevées d’Europe. Conformément aux réglementations relatives à l’identification électronique, les éleveurs reçoivent une amende en cas de données inexactes, malgré les graves défauts que présente la technologie. J’ai soumis cette question à la Commission à de nombreuses reprises, comme l’ont fait des représentants de bon nombre d’États membres. Les éleveurs gallois ont le sentiment que le système d’identification électronique défaillant équivaut à une taxe cachée. Par ailleurs, conformément à la législation relative aux IGP, le bétail gallois de moins de 24 mois ne peut recevoir le label gallois. Ce n’est pas le cas en Écosse, où l’industrie bovine peut utiliser le label du pays quel que soit l’âge de l’animal. Le pays de Galles produit une viande bovine formidable et doit pouvoir lui attribuer le label gallois. Les échanges sur le marché mondial dépendent de la promotion consacrée aux produits d’un pays. C’est une question fondamentale pour des centaines d’éleveurs gallois qui gèrent des entreprises d’excellente qualité qui, dans bien des cas, sont des entreprises familiales transmises de génération en génération."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-301-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph