Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-298-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-298-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν μπορεί η οικονομική κρίση να επιλυθεί με μέτρα σε βάρος του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά –δυστυχώς– «Ναι», καθώς συνυπέγραψε με την Πορτογαλία στο μνημόνιο για τον μηχανισμό στήριξης ως θεμιτό μέτρο δημοσιονομικής προσαρμογής όρο για μείωση των εγγυημένων τιμών για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Στην Ελλάδα οι επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια είναι από τα ελάχιστα αντίβαρα στην οικονομική κρίση και η δέσμευση της μέχρι πρότινος Υπουργού Περιβάλλοντος για κατοχύρωση των εγγυημένων τιμών οφείλει να ανανεωθεί άμεσα και από το διάδοχό της. Βαρύ ατόπημα είναι, όμως, και η συζήτηση για ενδεχόμενη εξαίρεση των χωρών με οικονομικά προβλήματα ακόμη και από τους ήδη ανεπαρκείς ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, τους στόχους 20-20-20. Τέτοιες επιλογές αποκαλύπτουν μια απαράδεκτη νοοτροπία με προσυπογραφή της Επιτροπής και βάζουν στο «γύψο» ολόκληρες ευρωπαϊκές πολιτικές, και κανείς δεν λογοδοτεί πουθενά. Έτσι όμως η Ευρώπη καταλήγει να κόβει το κλαδί στο οποίο κάθεται. Οι κλιματικοί στόχοι πρέπει να ενισχυθούν στα επίπεδα που ζητούν οι επιστήμονες και για τις χώρες με οικονομικά προβλήματα πρέπει να σχεδιασθούν ειδικά προγράμματα. Είμαστε καταδικασμένοι να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και να αντιμετωπίσουμε την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Επιτέλους, άλλο δημοσιονομική εξυγίανση και άλλο επίθεση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zajímalo by mě, zda je skutečně možné vyřešit hospodářskou krizi na úkor klimatu. Evropská komise bohužel tvrdí, že ano, vzhledem k tomu, že společně s Portugalskem schválila termín pro snížení garantovaných cen energie z obnovitelných zdrojů coby zákonné opatření obsažené v memorandu o podpůrném mechanismu. V Řecku jsou investice do obnovitelné energie jednou z mála protivah hospodářské krize a odhodlání odcházející ministryně životního prostředí ochránit garantované ceny musí být jejím následovníkem okamžitě obnoveno. Nicméně diskuze o možné výjimce z už tak nedostatečných klimatických cílů, tzv. cílů 20-20-20, pro země s hospodářskými problémy je skutečně absurdní. Tyto možnosti ilustrují nepřijatelný postoj podporovaný Komisí; veškerá evropská politika se jimi zcela znehybní a nikdo nikde neponese odpovědnost. Evropa tím dosáhne jen toho, že si sama pod sebou podřeže větev. Klimatické cíle je třeba zvýšit na úroveň požadovanou vědci a pro země s hospodářskými problémy musí být vytvořeny speciální programy. Naším úkolem je najít cestu ze slepé uličky a postavit se hospodářské, sociální a ekologické krizi. V konečné analýze je fiskální restrukturalizace jedna věc a útok na ekologickou udržitelnost věc druhá."@cs1
"Fru formand! Jeg spekulerer på, om den økonomiske krise kan løses med foranstaltninger på bekostning af klimaet. Kommissionen siger desværre, at det kan den, da Kommissionen og Portugal i fællesskab har støttet en frist for reducerede garanterede priser på energi fra vedvarende energikilder som en lovlig foranstaltning i memorandummet om støttemekanismen. I Grækenland er investeringer i vedvarende energi en af de få modvægte i den økonomiske krise, og det er nødvendigt, at den afgående miljøministers løfte om at bevare garanterede priser fornyes med det samme af hendes efterfølger. Men diskussionen om eventuelt at give lande med økonomiske problemer undtagelser fra de allerede utilstrækkelige klimamålsætninger, 20-20-20-målsætningerne, er helt absurd. Disse valg viser, at Kommissionen støtter en uacceptabel holdning, de skriver en række europæiske politikker i sten, og ingen holdes ansvarlig nogen steder. Det eneste, Europa gør med dette, er at save den gren over, vi sidder på. Klimamålsætningerne skal op på de niveauer, som videnskabsfolk har krævet, og der skal udformes særlige programmer for lande med økonomiske problemer. Det er vores skæbne at finde en vej ud af denne blindgyde og imødegå den økonomiske, sociale og miljømæssige krise. I sidste ende er finanspolitisk omstrukturering én ting, og angreb på miljøets bæredygtighed er noget helt andet."@da2
"Frau Präsidentin! Ich frage mich, ob sich die Wirtschaftskrise durch Maßnahmen bewältigen lässt, die zulasten des Klimas gehen. Die Europäische Kommission sagt leider „ja“, da sie und Portugal in der Absichtserklärung über den Stabilitätsmechanismus als rechtmäßige Maßnahme gemeinsam eine Bestimmung über niedrigere garantierte Preise für Energie aus erneuerbaren Quellen gebilligt haben. In Griechenland gehören Investitionen in erneuerbare Energien zu den wenigen Gegengewichten zur Wirtschaftskrise, und die Verpflichtung der aus dem Amt scheidenden Umweltministerin zur Sicherung von Garantiepreisen muss unverzüglich von ihrem Nachfolger erneuert werden. Die Diskussion, Länder mit wirtschaftlichen Problemen von den jetzt schon unangemessenen europäischen Klimazielen – den 20-20-20-Zielen – eventuell auszunehmen, ist jedoch völlig absurd. Diese Optionen zeigen eine inakzeptable Haltung, die von der Kommission befürwortet wird; durch sie werden ganze europäische Politiken in Stein gemeißelt, und niemand muss hierüber Rechenschaft ablegen. Alles, was Europa hiermit erreichen wird, ist, an dem Ast zu sägen, auf dem es sitzt. Klimaziele müssen den Forderungen von Wissenschaftlern entsprechend gesteigert werden, und für Länder mit wirtschaftlichen Problemen müssen spezielle Programme ausgearbeitet werden. Es ist unsere Bestimmung, einen Weg aus der Sackgasse zu finden und der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltkrise zu begegnen. Letzten Endes ist die Restrukturierung der öffentlichen Finanzen eine Sache und ein Angriff auf die ökologische Nachhaltigkeit eine andere."@de9
"Madam President, I wonder if the economic crisis can be resolved with measures at the expense of the climate. The European Commission, unfortunately, says it can, given that it and Portugal have jointly endorsed a term on reduced guaranteed prices for energy from renewable sources as a lawful measure in the memorandum on the support mechanism. In Greece, investments in renewable energy are one of the few counterweights to the economic crisis and the commitment by the outgoing Minister for Environmental Affairs to safeguard guaranteed prices needs to be renewed immediately by her successor. However, the debate on a possible exemption for countries with economic problems from the already inadequate European climate targets, the 20-20-20 targets, is a serious absurdity. These choices illustrate an unacceptable attitude endorsed by the Commission; they set entire European policies in stone and no one anywhere is held to account. All Europe will achieve with this is to cut the branch it is sitting on. Climate targets must be increased to the levels called for by scientists and special programmes must be designed for countries with economic problems. It is our destiny to find a way out of the impasse and face the economic, social and environmental crisis. In the final analysis, fiscal restructuring is one thing and an attack on environmental sustainability is another."@en4
"Señora Presidenta, me pregunto si las crisis económica puede resolverse con medidas que no tengan en cuenta el cambio climático. Por desgracia, la Comisión Europea afirma que sí puede, puesto que ha respaldado conjuntamente con Portugal el establecimiento, en el memorándum sobre el mecanismo de apoyo, de un término sobre la reducción de los precios garantizados de la energía procedente de fuentes renovables como una medida legítima. En Grecia, las inversiones en energías renovables son una de las escasas medidas para contrarrestar la crisis económica y el compromiso del Ministro de Medio Ambiente saliente de salvaguardar los precios garantizados tiene que ser renovado inmediatamente por su sucesora. No obstante, el debate sobre una posible exención, para los países con problemas económicos, de los ya obsoletos objetivos europeos sobre el clima, es decir, la estrategia 20-20-20, me parece bastante absurdo. Estas opciones ilustran una actitud inaceptable que la Comisión respalda; petrifican las políticas europeas y no se exigen responsabilidades a nadie en ningún sitio. Lo que Europa conseguirá con esto es cortar la rama que le sirve de apoyo. Los objetivos sobre el clima deben elevarse a los niveles exigidos por los científicos y deben elaborarse programas especiales para los países con problemas económicos. Estamos abocados a buscar la forma de salir del punto muerto en el que nos encontramos y hacer frente a la crisis económica, social y ambiental. En el análisis final, la restructuración fiscal es una cosa y los ataques a la sostenibilidad ambiental son otra distinta."@es21
"Austatud juhataja! Huvitav, kas majanduskriisi saab lahendada meetmetega, mida rakendatakse kliima arvel. Kahjuks ütleb Euroopa Komisjon, et saab küll, arvestades, et EL ja Portugal on ühiselt heaks kiitnud tähtaja taastuvenergia allikatest tuleneva energia vähendatud garanteeritud hindadele kui seadusliku meetme toetusmehhanismi memorandumis. Kreekas on investeeringud taastuvenergiasse pea ainsana majanduskriisile vastukaaluks. Lahkuva keskkonnaministri otsust kaitsta garanteeritud hindu peab tema järeltulija kohe muuta. Arutlus majandusprobleemidega riikide vabastamisest juba praegu ebaadekvaatsetest Euroopa 20-20-20 kliimaeesmärkidest on täielik absurd. Need valikud illustreerivad komisjoni suhtumist, mis ei ole vastuvõetav. Nad raiuvad kogu Euroopa poliitika kivisse ja keegi kuskil ei vastuta. Niimoodi saeb Euroopa oksa, millel ise istub. Kliimaeesmärke tuleb suurendada teadlaste nõutud tasemeteni ning majandusprobleemidega riikidele tuleb koostada eriprogrammid. Meie saatus on leida tee ummikust välja ning vaadata majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnakriisile näkku. Viimases analüüsis rõhutatakse esiteks fiskaalset restruktureerimist ja teiseks keskkonna jätkusuutlikkust."@et5
"Arvoisa puhemies, voidaankohan talouskriisi ratkaista toimenpiteillä, jotka vahingoittavat ilmastoa? Euroopan komissio valitettavasti toteaa, että kyllä voidaan, koska se ja Portugali ovat tukimekanismia koskevassa yhteisymmärryspöytäkirjassa kannattaneet uusiutuvan energian hintatakuiden alentamista koskevaa ehtoa laillisena toimenpiteenä. Kreikassa uusiutuvaan energiaan tehtävät investoinnit ovat yksi talouskriisiä hillitsevistä menetelmistä, ja virkakautensa päättävän ympäristöministerin seuraajan on välittömästi uudistettava edeltäjänsä sitoumus turvata takuuhinnat. Kuitenkin keskustelu siitä, että talousvaikeuksissa oleville maille myönnetään vapautuksia jo nyt riittämättömistä Euroopan ilmastotavoitteista, 20-20-20-tavoitteista, on todella järjetön. Nämä valinnat ovat osoitus komission tukemasta asenteesta, jota ei voida hyväksyä: he kirjoittavat kiveen koko Euroopan unionia koskevia politiikkoja, eikä ketään missään saateta vastuuseen. Tällä tavoin Eurooppa vain sahaa oksaa poikki altaan. Ilmastotavoitteet on nostettava tutkijoiden vaatimalle tasolle, ja talousvaikeuksissa oleville maille on suunniteltava erityisiä ohjelmia. Kohtalonamme on etsiä tiemme ulos umpikujasta ja kohdata talous-, sosiaali- ja ympäristökriisi. Loppujen lopuksi verotuksen rakenneuudistus on eri asia kuin ympäristön kestävyyden vahingoittaminen."@fi7
"Madame la Présidente, je me demande si la crise économique peut être résolue par des mesures néfastes au climat. Malheureusement, la Commission européenne dit que c’est possible, car elle est arrivée à un accord avec le Portugal sur une réduction des prix garantis pour l’énergie provenant de sources renouvelables, cette mesure légale faisant partie du protocole relatif au mécanisme de soutien. En Grèce, les investissements dans les énergies renouvelables constituent l’une des rares compensations de la crise économique et l’engagement pris par la ministre sortante de l’environnement pour protéger les prix garantis doit être immédiatement renouvelé par son successeur. Cependant, le débat sur la possibilité d’exempter les pays qui connaissent des problèmes économiques d’atteindre les objectifs climatiques européens déjà inadéquats (les objectifs 20/20/20) est une véritable absurdité. Ces choix illustrent une attitude inacceptable de la part de la Commission: elle scelle dans le béton des politiques européennes entières et personne, nulle part, ne doit rendre des comptes. Ainsi, tout ce que l’Europe réussira à faire sera de couper la branche sur laquelle elle est assise. Les objectifs climatiques doivent être relevés jusqu’aux niveaux demandés par les scientifiques et il convient d’élaborer des programmes spéciaux pour les pays qui font face à des problèmes économiques. Il nous appartient de trouver une issue à cette impasse et de résoudre la crise économique, sociale et environnementale. En fin de compte, la restructuration de la fiscalité est une chose et l’atteinte portée à la durabilité environnementale en est une autre."@fr8
"Elnök asszony! Azon tűnődöm, hogy szabad-e a gazdasági válságot éghajlat-károsító intézkedésekkel megoldani. Sajnos az Európai Bizottság úgy véli, hogy igen, ezért a támogató mechanizmusról szóló memorandum törvényes intézkedéseként Portugáliával együtt jóváhagyta a megújuló energia csökkentett garantált árára vonatkozó záradékot. Görögországban a megújuló erőforrásokba való beruházások jelentik a gazdasági válságot ellensúlyozó kevés tényezők egyikét, ezért a távozó környezetvédelmi miniszter garantált árak iránti elkötelezettségét utódának késlekedés nélkül meg kell újítania. Ugyanakkor az éghajlatváltozással kapcsolatos, jelenleg is elégtelen európai célkitűzések, a 20-20-20 célkitűzések alól a gazdasági problémákkal küzdő országoknak biztosított lehetséges mentességről szóló vita teljességgel abszurd. E döntések elfogadhatatlan, a Bizottság által mégis jóváhagyott hozzáállásról tanúskodnak, amelyek európai politikák egész sorát eredményezik, amelyekért aztán soha senki nem tartozik felelősséggel. Ezzel Európa csak azt éri el, hogy maga alatt vágja a fát. Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket a természettudósok által javasolt szintre kell emelni, a gazdasági problémával küzdő államoknak pedig speciális programokat kell kialakítani. A mi feladatunk, hogy a zsákutcából megtaláljuk a kiutat és szembe nézzünk a gazdasági, szociális és környezeti válsággal. Végső soron a pénzügyi szerkezetátalakítás nem azonos a fenntartható környezetre mért támadással."@hu11
"Signora Presidente, mi chiedo se si possa risolvere la crisi economica adottando misure che vanno a scapito del clima. Purtroppo secondo la Commissione europea è possibile, visto che assieme al Portogallo ha approvato una clausola nel memorandum sul meccanismo di sostegno che prevede la riduzione dei prezzi garantiti per l’energia da fonti rinnovabili come una misura legittima. In Grecia, gli investimenti nell’energia rinnovabile costituiscono uno dei pochi contrappesi alla crisi economica e l’impegno profuso dal ministro uscente per l’ambiente volto a salvaguardare i prezzi garantiti deve essere immediatamente rinnovato dal suo successore. La discussione su un’eventuale esenzione di quei paesi che presentano problemi economici dagli obiettivi climatici europei (gli obiettivi 20-20-20), già di per sé inadeguati, è una vera e propria assurdità. Queste scelte dimostrano l’atteggiamento inaccettabile assunto dalla Commissione e fissano in modo definitivo intere politiche europee senza che nessuno sia chiamato a rispondere. In questo modo l’Europa riuscirà solamente a darsi la zappa sui piedi. Gli obiettivi climatici devono essere innalzati ai livelli richiesti dagli scienziati e occorre sviluppare programmi speciali per quei paesi con problemi economici. Il nostro destino è trovare una soluzione per uscire dall’impasse e far fronte alla crisi economica, sociale e ambientale. In ultima analisi, la ristrutturazione fiscale è una cosa, l’attacco alla sostenibilità ambientale un’altra."@it12
"Ponia pirmininke, svarstau, ar tik ekonomikos krizė nebus išspręsta nepaisant klimato problemų. Deja, Europos Komisija sako, kad taip gali atsitikti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji ir Portugalija kaip teisėtai memorandumo dėl paramos mechanizmo priemonei kartu pritarė sumažintai garantuotai energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių kainai. Graikijoje vienas negausių ekonominės krizės atsvarų yra investicijos į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o postą paliekančios aplinkosaugos reikalų ministrės įsipareigojimą užtikrinti garantuotas kainas turėtų netrukus patvirtinti jos įpėdinis. Vis dėlto visiškai absurdiškos yra diskusijos dėl to, kad ekonominių problemų turinčias valstybes galima būtų atleisti nuo ir taip neadekvačių Europos klimato tikslų, vadinamųjų 20-20-20. Šie pavyzdžiai rodo, koks netinkamas Komisijos požiūris; taip įšaldoma visa Europos politika ir niekas už nieką neatsako. Europa pasieks tik viena – nusikirs šaką, ant kurios sėdi. Klimato tikslai turi būti sugriežtinti, kaip to prašo mokslininkai, o valstybėms, turinčioms ekonominių sunkumų, reikia sukurti specialias programas. Mums pavesta rasti išeitį iš aklavietės, drąsiai nugalėti ekonomikos, socialinę ir aplinkosaugos krizę. Kaip rodo galutinė analizė, fiskalinė pertvarka yra viena, o kenkti aplinkos tvarumui – visai kas kita."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vai ekonomikas krīzi var atrisināt, īstenojot pasākumus uz klimata rēķina? Diemžēl Eiropas Komisija apgalvo, ka var, ņemot vērā to, ka Komisija un Portugāle ir kopīgi apstiprinājušas termiņu samazinātām garantētajām cenām enerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, pieņemot to kā likumīgu pasākumu atbalsta mehānisma memorandā. Grieķijā ieguldījumi atjaunojamos energoresursos ir viens no retajiem ekonomikas krīzes pretsvariem, un aizejošās Vides ministres apņemšanās aizsargāt garantētās cenas ir nekavējoties jāatjauno pēc viņas sekotāja stāšanās amatā. Patiešām absurdas ir debates par to, ka valstis, kuras saskaras ar ekonomikas problēmām, varētu tikt atbrīvotas no jau tā neadekvātajiem Eiropas klimata mērķiem, proti, 20-20-20 mērķiem. Šāda izvēle liecina par nepieņemamu Komisijas attieksmi; tā apdraud visas Eiropas politiskās nostādnes, bet nevienam nekur nav jāatskaitās. Tādejādi Eiropa panāks tikai to, ka nozāģēs zaru, uz kura pati sēž. Ir jāizvirza augstāki klimata mērķi atbilstoši tam līmenim, kuru sasniegt aicina zinātnieki, un valstīm, kuras saskaras ar ekonomikas problēmām, ir jāizstrādā īpašas programmas. Mūsu uzdevums ir rast ceļu ārā no šī strupceļa un novērst ekonomikas, sociālo un vides krīzi. Galu galā fiskālā pārstrukturizācija ir viena lieta, savukārt vides ilgtspējīguma apdraudējums pavisam cita."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν μπορεί η οικονομική κρίση να επιλυθεί με μέτρα σε βάρος του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά - δυστυχώς - «Ναι», καθώς συνυπέγραψε με την Πορτογαλία στο μνημόνιο για τον μηχανισμό στήριξης ως θεμιτό μέτρο δημοσιονομικής προσαρμογής όρο για μείωση των εγγυημένων τιμών για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Στην Ελλάδα οι επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια είναι από τα ελάχιστα αντίβαρα στην οικονομική κρίση και η δέσμευση της μέχρι πρότινος Υπουργού Περιβάλλοντος για κατοχύρωση των εγγυημένων τιμών οφείλει να ανανεωθεί άμεσα και από το διάδοχό της. Βαρύ ατόπημα είναι, όμως, και η συζήτηση για ενδεχόμενη εξαίρεση των χωρών με οικονομικά προβλήματα ακόμη και από τους ήδη ανεπαρκείς ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, τους στόχους 20-20-20. Τέτοιες επιλογές αποκαλύπτουν μία απαράδεκτη νοοτροπία με προσυπογραφή της Επιτροπής και βάζουν στο «γύψο» ολόκληρες ευρωπαϊκές πολιτικές, και κανείς δεν λογοδοτεί πουθενά. Έτσι όμως η Ευρώπη καταλήγει να κόβει το κλαδί στο οποίο κάθεται. Οι κλιματικοί στόχοι πρέπει να ενισχυθούν στα επίπεδα που ζητούν οι επιστήμονες και για τις χώρες με οικονομικά προβλήματα πρέπει να σχεδιασθούν ειδικά προγράμματα. Είμαστε καταδικασμένοι να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και να αντιμετωπίσουμε την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Επιτέλους, άλλο δημοσιονομική εξυγίανση και άλλο επίθεση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα."@mt15,15
"Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of maatregelen die afbreuk doen aan het klimaat überhaupt een oplossing kunnen zijn voor de economische crisis. De Europese Commissie zegt helaas van wel. Zij heeft immers samen met Portugal het memorandum inzake het steunmechanisme ondertekend waarin als legale maatregel een voorwaarde is opgenomen op grond waarvan de gegarandeerde prijzen voor energie uit hernieuwbare energiebronnen moeten worden verminderd. In Griekenland vormen investeringen in hernieuwbare energie echter een van de weinige tegengewichten voor de economische crisis en de toezegging van de vorige milieuminister dat de gegarandeerde prijzen verankerd zouden worden in wetgeving moet onmiddellijk worden bevestigd door de huidige minister. Het debat over de mogelijkheid om de door economische problemen geteisterde landen vrij te stellen van de toch al ontoereikende Europese klimaatdoelstellingen, van de 20-20-20-doelstellingen, is echter totaal niet op zijn plaats. Dergelijke opties geven blijk van een onaanvaardbare mentaliteit die helaas door de Commissie wordt onderschreven. Daarmee worden hele Europese beleidsvormen in het gips gezet en niemand hoeft meer ergens verantwoording voor af te leggen. Op die manier zaagt Europa de poten onder zijn eigen stoel weg. De klimaatdoelstellingen moeten worden aangescherpt en opgetrokken tot het door de wetenschappers gevraagde niveau. Voor de landen met economische problemen moeten speciale programma´s worden opgesteld. Wij hebben geen andere mogelijkheid dan de impasse te doorbreken en de economische, sociale en milieucrisis bij te hoorns te vatten. Begrotingssanering is één ding, maar een aanval op milieuduurzaamheid is heel wat anders."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Zastanawiam się, czy kryzys gospodarczy można rozwiązać kosztem klimatu. Niestety, Komisja Europejska twierdzi, że można, zważywszy, że Komisja i Portugalia wspólnie zatwierdziły termin obniżonych gwarantowanych cen energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jako środek prawny w memorandum dotyczącym mechanizmu wsparcia. W Grecji inwestycje w odnawialną energię stanowią jeden z niewielu elementów przeciwważących kryzys gospodarczy, w związku z czym zobowiązanie ustępującej minister ochrony środowiska do zapewnienia cen gwarantowanych musi być bezzwłocznie odnowione przez jej następcę. Jednakże debata na temat możliwości zwolnienia państw borykających się z problemami ekonomicznymi z obowiązku spełnienia już i tak niewystarczających europejskich celów klimatycznych 20-20-20, jest zdecydowanym absurdem. Wybór taki ilustruje niedopuszczalną postawę aprobowaną przez Komisję, ustala na zawsze polityki europejskie, przy czym nikt i nigdzie nie ponosi za to odpowiedzialności. Jedyne, co Europa osiągnie w ten sposób, to podcięcie gałęzi, na której siedzi. Cele klimatyczne należy podnieść do poziomu zgodnego z tym, do czego wzywają naukowcy, należy również opracować specjalne programy dla krajów borykających się z problemami gospodarczymi. Naszym przeznaczeniem jest poszukiwanie drogi wyjścia z tego impasu; musimy stawić czoła kryzysowi gospodarczemu, społecznemu i środowiska naturalnego. W ostatecznym rozrachunku restrukturyzacja podatkowa to jedna sprawa, a atak na zrównoważenie środowiska to już inna sprawa."@pl16
"Senhora Presidente; pergunto-me se a crise económica será resolúvel com medidas tomadas em detrimento do clima. A Comissão Europeia, infelizmente, diz que sim, dado que ela e Portugal chegaram a acordo com vista a possibilitar uma redução dos preços garantidos à produção da energia gerada a partir de fontes renováveis no quadro do memorando sobre o mecanismo de apoio. Na Grécia, os investimentos em energias renováveis são um dos poucos contrapesos à crise económica e o compromisso assumido pela ministra dos assuntos ambientais cessante de salvaguardar os preços garantidos deve ser imediatamente renovado pelo seu sucessor. No entanto, o debate sobre uma eventual isenção dos países que se debatem com problemas económicos das já de si inadequadas metas europeias em matéria de clima, as metas 20-20-20, constitui um grave absurdo. Essas opções denotam a adopção de uma atitude inaceitável por parte da Comissão; ela decide a sorte de políticas europeias sem que absolutamente ninguém seja responsabilizado. Com isto, a Europa só vai serrar o ramo em que está sentada. Os objectivos da política climática devem ser elevados para os níveis reclamados pelos cientistas e devem ser criados programas especiais para os países que têm problemas económicos. A nossa missão consiste em arranjarmos forma de rompermos o impasse e enfrentarmos a crise económica, social e ambiental. Em última análise, reestruturação financeira e ataque à sustentabilidade são coisas distintas."@pt17
"Dnă președintă, mă întreb în ce măsură criza economică poate fi rezolvată prin acțiuni în detrimentul climei. Din nefericire, Comisia Europeană susține că este posibil, deoarece împreună cu Portugalia a aprobat un termen privind reducerea prețurile garantate pentru energia din surse regenerabile, ca o măsură legală în memorandumul referitor la mecanismul de sprijin. În Grecia, investițiile în energia regenerabilă constituie una dintre puținele contraponderi la criza economică, iar angajamentul asumat de fostul ministru al afacerilor de mediu de a proteja prețurile garantate trebuie reînnoit imediat de către succesorul acestuia. Cu toate acestea, dezbaterea referitoare la o posibilă scutire a țărilor cu probleme economice de la obiectivele europene deja inadecvate privind schimbările climatice, obiectivele 20-20-20, este o gravă absurditate. Aceste opțiuni ilustrează o atitudine inacceptabilă susținută de către Comisie; au fost stabilite definitiv întregi politici europene și nimeni nu este tras la răspundere. Astfel, Europa nu va realiza decât o periclitare a propriei situații. Obiectivele climatice trebuie ridicate la nivelul solicitat de oamenii de știință și trebuie proiectate programe speciale pentru țările cu probleme economice. Acesta este destinul nostru: să găsim o cale de ieșire din impas și să depășim criza economică, socială și de mediu. În analiza finală, restructurarea fiscală este un aspect, iar un atac la adresa durabilității mediului este un alt aspect."@ro18
"Nie som si istý, či sa dá hospodárska kríza vyriešiť opatreniami na úkor klímy. Žiaľ, Európska komisia to tvrdí, keďže spoločne s Portugalskom v memorande o podpornom mechanizme súhlasila so znížením zaručených cien energie z obnoviteľných zdrojov ako so zákonným opatrením. V Grécku sú investície do obnoviteľnej energie jednou z mála protiváh hospodárskej krízy a je potrebné, aby záväzok odchádzajúcej ministerky životného prostredia zachovať zaručené ceny okamžite potvrdil jej nástupca. No diskusia o možnej výnimke pre krajiny s hospodárskymi ťažkosťami pri spĺňaní už beztak nedostatočných európskych cieľov v oblasti klímy (teda cieľov 20 – 20 – 20) je závažná absurdnosť. Tieto preferencie ilustrujú neprijateľný postoj podporovaný Komisiou: celú európsku politiku vytesajú do kameňa a zodpovednosť nie je na nikom. Európa tým dosiahne jediné: podpíli si pod sebou konár, na ktorom sedí. Ciele v oblasti klímy treba sprísniť na úroveň požadovanú vedcami a treba vytvoriť osobitné programy pre krajiny s hospodárskymi ťažkosťami. Je naším osudom nájsť cestu zo slepej uličky a čeliť hospodárskej, sociálnej a environmentálnej kríze. Fiškálna reštrukturalizácia je napokon jedna vec a útok na environmentálnu udržateľnosť je vec druhá."@sk19
"Gospa predsednica, sprašujem se, če je možno rešiti gospodarsko krizo z ukrepi, ki škodijo podnebju. Žal Evropska komisija pravi, da je to možno, glede na to, da sta skupaj s Portugalsko v memorandumu o podpornem mehanizmu podprli rok glede znižanih zagotovljenih cen za energijo iz obnovljivih virov energije kot zakonit ukrep. V Grčiji so naložbe v obnovljivo energijo ena od redkih protiuteži za gospodarsko krizo in zavezo odhajajoče ministrice za okolje, da bo zaščitila zagotovljene cene, mora takoj obnoviti njen naslednik. Vendar pa je razprava o morebitnem izvzetju držav z gospodarskimi težavami iz že tako neprimernih evropskih podnebnih ciljev, ciljev 20-20-20, resen nesmisel. Te izbire kažejo na nesprejemljiv odnos, ki ga spodbuja Komisija; zaradi njih je celotna evropska politika zacementirana in nihče nikjer ne odgovarja. Vse, kar bo Evropa s tem dosegla, je, da bo odrezala vejo, na kateri sedi. Podnebne cilje je treba povečati na ravni, h katerim pozivajo znanstveniki, in oblikovati je treba posebne programe za države z gospodarskimi težavami. Naša usoda je, da najdemo pot iz te slepe ulice in se spopademo z gospodarsko, socialno in okoljsko krizo. V končni analizi je davčno prestrukturiranje eno, napad na okoljsko stabilnost pa je nekaj drugega."@sl20
"Fru talman! Jag undrar om den ekonomiska krisen kan avhjälpas med åtgärder som skadar klimatet. Tyvärr anser kommissionen att också är fallet eftersom den tillsammans med Portugal har godkänt villkor om lägre garantipriser för energi från förnybara källor som en lagenlig åtgärd i memorandumet om stödmekanismen. I Grekland är investeringar i förnybar energi en av få motvikter till den ekonomiska krisen och den avgående miljöministerns åtagande att säkra garantipriserna måste omedelbart förnyas av hennes efterföljare. Debatten om att länder med ekonomiska problem ska undantas från EU:s klimatmål, 20-20-20-målen, som redan nu är otillfredsställande är helt absurd. Dessa val visar ett oacceptabelt förhållningssätt som godtagits av kommissionen. De skriver EU-politik i sten utan att någon får stå till svars. Det enda EU åstadkommer med detta är att sätta krokben för sig själv. Klimatmålen måste anpassas till forskningens rön och specialprogram måste utformas för länder med ekonomiska problem. Det är vår uppgift att hitta vägar ut ur återvändsgränden och hantera den ekonomiska, sociala och miljömässiga krisen. I den slutliga analysen är finansiell omstrukturering en sak och undergrävande av den miljömässiga hållbarheten något annat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph