Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-297-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-297-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pred dvoma týždňami v Štrasburgu bola emotívna diskusia k maďarskej ústave. Dnes už máme k dispozícii aj vyjadrenia Benátskej komisie. Preto chcem opätovne upozorniť na problematické znenie maďarskej ústavy predovšetkým v časti D, kde sa hovorí o zodpovednosti Maďarska za všetkých Maďarov, o jednotnom maďarskom národe, o kolektívnych právach, o vytvorení kolektívnych samospráv v zahraničí na etnickom princípe. Benátska komisia zdôraznila individuálny charakter ľudských práv, keďže rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín nepredpokladá žiadne kolektívne práva menšín. Benátska komisia spochybnila princíp demokracie prijatím ústavného zákona pre kultúrnu, náboženskú, etickú, spoločenskú, ekonomickú a finančnú politiku. Očakávam rýchlu reakciu inštitúcií Európskej únie na stanovisko Benátskej komisie v maďarskej ústave."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, před dvěma týdny proběhla ve Štrasburku emotivní diskuse ohledně maďarské ústavy. Dnes už máme k dispozici i vyjádření Benátské komise. Proto chci opětovně upozornit na problematické znění maďarské ústavy především v části D, kde se hovoří o zodpovědnosti Maďarska za všechny Maďary, o jednotném maďarském národě, o kolektivních právech, o vytvoření kolektivních samospráv v zahraničí na etnickém principu. Benátská komise zdůraznila individuální charakter lidských práv, neboť rámcová dohoda o ochraně národnostních menšin žádná kolektivní práva menšin nepředpokládá. Benátská komise zpochybnila princip demokracie přijetím ústavného zákona pro kulturní, náboženskou, etickou, sociální, hospodářskou a finanční politiku. Očekávám rychlou reakci institucí Evropské unie na stanovisko Benátské komise ohledně maďarské ústavy."@cs1
"Fru formand! For to uger siden havde vi en heftig drøftelse om den ungarske forfatning. I dag har vi også erklæringen fra Venedig-kommissionen. Jeg vil derfor gerne gentage min advarsel om den problematiske ordlyd i den ungarske forfatning, navnlig ordlyden i afsnit D, som taler om Ungarns ansvar for alle ungarere, om en enkelt ungarsk nation, om kollektive rettigheder og om oprettelsen af kollektive selvstyrende myndigheder i andre lande baseret på princippet om etnisk tilhørsforhold. Venedig-kommissionen har understreget menneskerettighedernes individuelle karakter, da rammeaftalen om beskyttelse af etniske mindretal ikke taler om kollektive mindretalsrettigheder. Venedig-kommissionen har sået tvivl om princippet om demokrati ved at acceptere en forfatningsretlig lov om kulturel, religiøs, etisk, social, økonomisk og finansiel politik. Jeg forventer en hurtig reaktion fra EU-institutionerne på Venedig-kommissionens udtalelse om den ungarske forfatning."@da2
"Frau Präsidentin! Vor zwei Wochen gab es in Straßburg eine heftige Debatte über die ungarische Verfassung. Heute hat die Venedig-Kommission ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben. Ich möchte meine Warnung vor der problematischen Wortwahl der ungarischen Verfassung daher wiederholen, vor allem, was die Formulierung in Artikel D betrifft, in dem von der Verantwortung Ungarns für alle Ungarn, einer einheitlichen ungarischen Nation, kollektiven Rechten und der Einrichtung von kollektiven Selbstverwaltungen in anderen Ländern nach dem Prinzip der Ethnizität die Rede ist. Die Venedig-Kommission hat auf die Individualität der Menschenrechte verwiesen, da das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten keinerlei kollektiven Minderheitenrechte vorsieht. Die Venedig-Kommission betonte, dass durch die Festschreibung kultur-, religions-, moral-, gesellschafts-, wirtschafts- und finanzpolitischer Bestimmungen in Grundlagengesetzen das Prinzip der Demokratie infrage gestellt würde. Ich erwarte eine schnelle Antwort der Gemeinschaftsorgane der EU auf die Stellungnahme der Venedig-Kommission zur ungarischen Verfassung."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες, διεξήχθη στο Στρασβούργο ζωηρή συζήτηση σχετικά με το ουγγρικό Σύνταγμα. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας και τη δήλωση της Επιτροπής της Βενετίας. Θα ήθελα, λοιπόν, να κρούσω εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου για την προβληματική διατύπωση του ουγγρικού συντάγματος, ιδίως όσον αφορά τη διατύπωση της ενότητας Δ, η οποία αναφέρεται στην ευθύνη της Ουγγαρίας, απέναντι σε όλους τους Ούγγρους, για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ουγγρικού έθνους, για την κατοχύρωση συλλογικών δικαιωμάτων και για τη δημιουργία συλλογικών αρχών αυτοδιοίκησης σε άλλες χώρες, βάσει της αρχής της εθνικής καταγωγής. Η Επιτροπή της Βενετίας υπογράμμισε τον ατομικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων δεν καλύπτει κανένα συλλογικό δικαίωμα μειονότητας. Η Επιτροπή της Βενετίας θέτει υπό αμφισβήτηση την αρχή της δημοκρατίας με την έγκριση ενός συνταγματικού νόμου για την πολιτιστική, θρησκευτική, δεοντολογική, κοινωνική, οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Προσβλέπω στην παροχή άμεσης απάντησης εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το Σύνταγμα της Ουγγαρίας."@el10
"Madam President, two weeks ago in Strasbourg, there was a heated discussion on the Hungarian constitution. Today we also have the statement of the Venice Commission. I would therefore like to repeat my warning about the problematic wording of the Hungarian constitution, particularly in the formulation of Section D, which talks about the responsibility of Hungary for all Hungarians, about a single Hungarian nation, about collective rights and about the creation of collective self-governing authorities in other countries, based on the principle of ethnicity. The Venice Commission has emphasised the individual nature of human rights, as the framework agreement for the protection of ethnic minorities does not assume any collective minority rights. The Venice Commission has cast doubt on the principle of democracy by accepting a constitutional law for cultural, religious, ethical, social, economic and financial policy. I expect a rapid response from the EU institutions to the opinion of the Venice Commission on the Hungarian constitution."@en4
"Señora Presidenta, hace dos semana se celebró en Estrasburgo un acalorado debate sobre la Constitución de Hungría, y hoy tenemos también la declaración de la Comisión de Venecia. Por lo tanto, quisiera repetir mi advertencia sobre la problemática redacción de la Constitución húngara, en particular, la formulación de la Sección D, que se refiere a la responsabilidad de Hungría con respecto a todos los húngaros, a Hungría como una nación única, a los derechos colectivos y a la creación de autoridades colectivas autónomas en otros países sobre la base del principio étnico. La Comisión de Venecia ha hecho hincapié en la naturaleza individual de los derechos humanos, ya que el acuerdo marco para la protección de las minorías étnicas no contempla los derechos colectivos de las minorías. La Comisión de Venecia ha puesto en entredicho el principio democrático al aceptar un derecho constitucional con vistas a elaborar una política cultural, religiosa, ética, social, económica y financiera. Espero que las instituciones de la UE respondan rápidamente a la opinión de la Comisión de Venecia sobre la constitución húngara."@es21
"Austatud juhataja! Kaks nädalat tagasi toimus Strasbourgis tuline arutelu Ungari põhiseaduse üle. Praegu on meil ka Veneetsia komisjoni seisukoht. Sooviksin siinkohal korrata oma hoiatust Ungari põhiseaduse problemaatilise sõnastuse kohta, eriti jaotise D formuleerimisel, mis sätestab Ungari vastuste kõigi ungarlaste eest, ühtse Ungari rahva, kollektiivsed õigused ja kollektiivsete omavalitsuste loomise rahvuslikkuse põhimõtte alusel teistes riikides. Veneetsia komisjon on rõhutanud inimõiguste individuaalset olemust, kuivõrd rahvusvähemuste kaitse raamlepe ei käsitle kollektiivseid vähemusõigusi. Veneetsia komisjon kahtleb demokraatiapõhimõttes, kui põhiseaduses reguleeritakse kultuuri-, usu-, sotsiaal- ja rahanduspoliitikat. Ootan ELi asutustelt kiiret vastust Veneetsia komisjoni seisukoha kohta Ungari põhiseaduse küsimuses."@et5
"Arvoisa puhemies, kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa käytiin kiihkeää keskustelua Unkarin perustuslaista. Nyt meillä on myös Venetsian komission lausunto. Siksi haluaisin toistaa varoitukseni Unkarin perustuslain ongelmallisesta sanamuodosta etenkin osastossa D, jossa puhutaan Unkarin vastuusta kaikista unkarilaisista, yhtenäisestä Unkarin kansakunnasta, kollektiivisista oikeuksista ja kollektiivisten itsehallinnollisten viranomaisten perustamisesta muihin maihin etnisyyden periaatteen perusteella. Venetsian komissio on korostanut ihmisoikeuksien yksilöllistä luonnetta, sillä etnisten vähemmistöjen suojelua koskevaan puitesopimukseen ei sisälly mitään kollektiivisia vähemmistöoikeuksia. Venetsian komissio on kyseenalaistanut demokratian periaatteen hyväksymällä perustuslain, jolla säännellään kulttuuria, uskontoa, etiikkaa, sosiaali-, talous- ja rahoitusalaa koskevaa politiikkaa. Odotan EU:n toimielimiltä ripeää vastausta Venetsian komission lausuntoon Unkarin perustuslaista."@fi7
"Madame la Présidente, il y a deux semaines, à Strasbourg, une discussion passionnée a eu lieu à propos de la constitution hongroise. Aujourd’hui, nous avons également la déclaration de la commission de Venise. Je voudrais donc réitérer mon avertissement concernant la formulation problématique de la constitution hongroise, notamment dans la section D, qui porte sur la responsabilité de la Hongrie pour tous les Hongrois, sur une nation hongroise unique, sur des droits collectifs et sur l’institution d’autorités collectives autonomes dans d’autres pays, sur la base du principe d’ethnicité. La commission de Venise a souligné le caractère personnel des droits de l’homme, car l’accord-cadre pour la protection des minorités ethniques ne couvre aucun droit minoritaire collectif. La commission de Venise a mis en doute le principe de démocratie en approuvant une loi constitutionnelle sur une politique culturelle, religieuse, éthique, sociale, économique et financière. J’attends une réaction rapide des institutions de l’UE à l’avis de la commission de Venise sur la constitution hongroise."@fr8
"Elnök asszony! Két hete Strasbourgban heves vita folyt a magyar alkotmányról, ma pedig a velencei bizottság is nyilatkozatot tett. Ezért szeretném megismételni a figyelmeztetést a magyar alkotmány problémás szövegezésével, és különös tekintettel a D. cikk megfogalmazásával kapcsolatban, amely Magyarország minden magyarral szemben fennálló felelősségéről, egységes magyar nemzetről, közösségi jogokról és a közösségi önkormányzatok más országokban történő létrehozásáról szól, téve mindezt a nemzetiségi hovatartozás elvére hivatkozva. A velencei bizottság hangsúlyozta az emberi jogok egyéni jellegét, mivel az etnikai kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodás nem biztosít kollektív kisebbségi jogokat. A kulturális, vallási, etnikai, szociális, gazdasági és pénzügyi politikát szabályozó alkotmányos jog elfogadásával a velencei bizottság megkérdőjelezi a demokrácia elvét. Kérem az Európai Unió intézményinek haladéktalan válaszát a velencei bizottság magyar alkotmányról megfogalmazott véleményével kapcsolatban."@hu11
"Signora Presidente, due settimane fa a Strasburgo si è tenuta un’accesa discussione sulla costituzione ungherese e oggi disponiamo anche della dichiarazione della commissione di Venezia. Desidero quindi ribadire il mio avvertimento in merito alla problematica formulazione della costituzione ungherese, in particolare nella sezione D che tratta della responsabilità del paese verso i propri cittadini, di un’unica nazione ungherese, dei diritti collettivi e dell’istituzione in altri paesi di autorità collettive autonome che si basino sul principio di etnicità. La commissione di Venezia ha evidenziato la natura individuale dei diritti umani, dato che l’accordo quadro per la protezione delle minoranze etniche non prevede alcun diritto collettivo per le minoranze. La commissione ha anche sollevato dubbi sul principio della democrazia, accettando una legge costituzionale per le politiche culturali, religiose, etiche, sociali, economiche e finanziarie. Mi aspetto una risposta rapida da parte delle istituzioni dell’Unione europea all’opinione espressa dalla commissione di Venezia sulla costituzione ungherese."@it12
"Ponia pirmininke, prieš dvi savaites Strasbūre vyko karšta diskusija dėl Vengrijos konstitucijos. Šiandien turime Venecijos komisijos pareiškimą. Norėčiau pakartoti savo įspėjimą dėl abejones keliančių Vengrijos konstitucijos formuluočių, ypač dėl D skirsnio, kuriame kalbama apie Vengrijos atsakomybę už visus vengrus, vieningą vengrų tautą, kolektyvines teises ir kitose šalyse steigiamas kolektyvines savivaldos institucijas, grindžiamas etninės kilmės principais. Venecijos komisija pabrėžė, kad individualios žmogaus teisės tautinių mažumų apsaugos pagrindu nereiškia kolektyvinių mažumos teisių. Venecijos komisijai abejonių sukėlė tai, ar priimant konstitucinį įstatymą dėl kultūrinės, etninės, socialinės, ekonominės ir finansų politikos buvo paisoma demokratijos principo. Tikiuosi greito ES institucijų atsako į Venecijos komisijos nuomonę dėl Vengrijos konstitucijos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pirms divām nedēļām Strasbūrā notika karsta diskusija par Ungārijas Konstitūciju. Šodien esam saņēmuši arī Venēcijas komisijas paziņojumu. Tāpēc vēlos atkārtoti brīdināt par Ungārijas konstitūcijas sarežģīto redakciju, īpaši tās D sadaļu, kur skarts jautājums par Ungārijas atbildību par visiem ungāriem, par vienu ungāru tautu, par kolektīvajām tiesībām un par kolektīvu pašpārvaldes iestāžu izveidi citās valstīs, pamatojoties uz etniskuma principu. Venēcijas komisija uzsvēra cilvēktiesību atsevišķo būtību, jo pamatnolīgumā par etnisko minoritāšu aizsardzību netiek minētas kolektīvās minoritāšu tiesības. Venēcijas komisija pauž bažas par atbilstību demokrātijas principam, pieņemot kultūras, reliģiskās, etniskās, sociālās, ekonomikas un finanšu politikas pamatlikumu. Es ceru uz ātru ES iestāžu atbildes reakciju uz Venēcijas komisijas atzinumu par Ungārijas Konstitūciju."@lv13
"Pred dvoma týždňami v Štrasburgu bola emotívna diskusia k maďarskej ústave. Dnes už máme k dispozícii aj vyjadrenia Benátskej komisie. Preto chcem opätovne upozorniť na problematické znenie maďarskej ústavy predovšetkým v časti D, kde sa hovorí o zodpovednosti Maďarska za všetkých Maďarov, o jednotnom maďarskom národe, o kolektívnych právach, o vytvorení kolektívnych samospráv v zahraničí na etnickom princípe. Benátska komisia zdôraznila individuálny charakter ľudských práv, keďže rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín nepredpokladá žiadne kolektívne práva menšín. Benátska komisia spochybnila princíp demokracie prijatím ústavného zákona pre kultúrnu, náboženskú, etickú, spoločenskú, ekonomickú a finančnú politiku. Očakávam rýchlu reakciu inštitúcií Európskej únie na stanovisko Benátskej komisie v maďarskej ústave."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, twee weken geleden werd er in Straatsburg verhit gedebatteerd over de Hongaarse grondwet. Nu beschikken we ook over het adviesrapport van de Commissie van Venetië. Daarom wil ik nogmaals wijzen op de problematische tekst van de Hongaarse grondwet, vooral in deel D, waar wordt gesproken over de verantwoordelijkheid van Hongarije voor alle Hongaren, over een verenigde Hongaarse natie, over collectieve rechten en het vormen van een collectief zelfbestuur in het buitenland op grond van etniciteit. De Commissie van Venetië heeft het individuele karakter van mensenrechten benadrukt, aangezien het kaderverdrag ter bescherming van nationale minderheden niet uitgaat van collectieve rechten van minderheden. De Commissie van Venetië heeft haar twijfels geuit over het democratische beginsel van het aannemen van een grondwet voor het culturele, religieuze, ethische, sociale, economische en financiële beleid. Ik verwacht een snelle reactie van de Europese instellingen op het standpunt van de Commissie van Venetië met betrekking tot de Hongaarse grondwet."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dwa tygodnie temu w Strasburgu odbywała się gorąca dyskusja na temat węgierskiej konstytucji. Dziś mamy także oświadczenie Komisji Weneckiej. Chciałabym zatem ponowić moje ostrzeżenie dotyczące problematycznych zapisów węgierskiej konstytucji, a szczególnie sformułowań rozdziału D, w którym mówi się o odpowiedzialności Węgier za wszystkich Węgrów, o jednolitym narodzie węgierskim, wspólnych prawach i tworzeniu wspólnych władz samorządowych w innych krajach, w oparciu o zasadę etniczności. Komisja Wenecka podkreśliła indywidualny charakter praw człowieka, jako że umowa ramowa w sprawie ochrony mniejszości etnicznych nie zakłada żadnych zbiorowych praw mniejszości. Komisja Wenecka poddała w wątpliwość zasadę demokracji, akceptując konstytucyjne prawo do polityki kulturalnej, wyznaniowej, etycznej, społecznej, gospodarczej oraz finansowej. Oczekuję szybkiej odpowiedzi ze strony instytucji UE na opinię Komisji Weneckiej na temat węgierskiej konstytucji."@pl16
"Senhora Presidente; há duas semanas em Estrasburgo, houve uma acesa discussão sobre a Constituição húngara. Hoje temos também a posição da Comissão de Veneza. Consequentemente, queria reiterar a minha advertência a respeito da problemática redacção da Constituição húngara, e em especial da formulação da Secção D, que fala de responsabilidade da Hungria por todos os húngaros, de existência de uma única nação húngara, de direitos colectivos e da criação de entidades colectivas autónomas noutros países, com base na nacionalidade. A Comissão de Veneza salienta o carácter individual dos direitos humanos, na medida em que a Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais não pressupõe quaisquer direitos colectivos das minorias. A Comissão de Veneza veio lançar dúvidas sobre o princípio da democracia ao aceitar uma lei constitucional que versa matéria de política cultural, religiosa, ética, social, económica e financeira. Espero uma resposta rápida das instituições da UE ao parecer da Comissão de Veneza sobre a Constituição húngara."@pt17
"Dnă președintă, acum două săptămâni, la Strasbourg, a existat o discuție aprinsă privind Constituția Ungariei. De asemenea, astăzi avem declarația Comisiei de la Veneția. Prin urmare, aș dori să repet avertismentul meu referitor la redactarea problematică a Constituției Ungariei, în special formularea secțiunii D, care se referă la responsabilitatea Ungariei pentru toți cetățenii săi, la o singură națiune maghiară, la drepturile colective și la crearea unor autorități colective autonome în alte țări, pe baza principiului etnic. Comisia de la Veneția a subliniat caracterul individual al drepturilor omului, întrucât acordul-cadru pentru protecția minorităților etnice nu presupune niciun fel de drepturi colective ale minorităților. Comisia de la Veneția aruncă o urmă de îndoială asupra principiului democrației prin acceptarea unei legi constituționale pentru politica culturală, religioasă, etică, socială, economică și financiară. Aștept o reacție rapidă din partea instituțiilor UE referitoare la opinia Comisiei de la Veneția privind Constituția Ungariei."@ro18
"Gospa predsednica, pred dvema tednoma je v Strasbourgu potekala razgreta razprava o madžarski ustavi. Danes imamo tudi izjavo Beneške komisije. Zato bi rada ponovila svoje opozorilo glede problematičnega besedila madžarske ustave, zlasti v ubeseditvi dela D, ki govori o odgovornosti Madžarske za vse Madžare, o enem madžarskem narodu, o kolektivnih pravicah in o ustvarjanju kolektivnih samoupravnih organov oblasti v drugih državah, ki temeljijo na načelu etnične pripadnosti. Beneška komisija je poudarila individualni značaj človekovih pravic, saj okvirni sporazum za zaščito etničnih manjšin ne predvideva kolektivnih manjšinskih pravic. Beneška komisija je vzbudila dvom glede načela demokracije s tem, ko je sprejela ustavno pravo za kulturno, versko, etično, socialno, gospodarsko in finančno politiko. Pričakujem hiter odgovor institucij EU glede mnenja Beneške komisije o madžarski ustavi."@sl20
"Fru talman! För två veckor sedan fördes en livlig debatt i Strasbourg om Ungerns författning. I dag har vi även Venedigkommissionens uttalande. Jag skulle därför vilja upprepa min varning om den problematiska utformningen av Ungerns författning, i synnerhet formuleringarna i D-delen. Den handlar om Ungerns ansvar gentemot alla ungrare, den ungerska nationen, kollektiva rättigheter och inrättandet av kollektiva självstyrande myndigheter i andra länder, utifrån etnicitetsprincipen. Venedigkommissionen har betonat de mänskliga rättigheternas individuella karaktär, då ramavtalet för skydd av etniska minoriteter inte omfattar kollektiva rättigheter för minoriteter. Venedigkommissionen har ifrågasatt den demokratiska principen genom att godta en konstitutionell rätt för politik som rör kultur, religion, etik, sociala frågor, ekonomi och finans. Jag förväntar mig att EU-institutionerna snarast bemöter Venedigkommissionens uttalande om Ungerns författning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph