Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-294-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-294-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν, και πλέον και στην τεράστια θαλάσσια έκταση του Ινδικού Ωκεανού, συνεχίζει να επιδεινώνεται παρά τις προσπάθειες των ναυτικών δυνάμεων της EUNAVFOR. Η επέκταση της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται οι πειρατές δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα. Ως εκ τούτου, η αναβάθμιση των μέτρων καταστολής –ει δυνατόν στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης προσπάθειας διεθνούς στρατηγικής– πρέπει να πλαισιωθεί από την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων του φαινομένου. Πίσω από την πειρατεία κρύβονται η απόλυτη φτώχεια και η ακυβερνησία, δύο μόνιμα χαρακτηριστικά στη Σομαλία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης προς αυτόν τον σκοπό. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποκτήσει εμπειρία σε προγράμματα που παρήγαγαν πραγματικό έργο στη Σομαλία, και αυτό το έργο πρέπει να συνεχισθεί αλλά και να ενταθεί."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, problém pirátství v Adenském zálivu a nyní i v obrovské námořní oblasti Indického oceánu se navzdory úsilí EU NAVFOR stále zhoršuje. Velikost oblasti, v níž se piráti pohybují, ztěžuje vyřešení tohoto problému čistě vojenskými prostředky. Opatření určená k potlačení tohoto problému je proto nezbytné spolu s opatřeními určenými k boji proti jeho příčinám vylepšit, a to pokud možno v rámci ambiciózní mezinárodní strategie. Pirátství má své kořeny v naprosté chudobě a absenci vlády, což jsou dvě stálé charakteristiky Somálska posledních 20 let. Evropská unie má možnost k tomuto účelu více využívat Evropský rozvojový fond. Jak Evropská unie, tak Organizace spojených národů získaly zkušenost s programy, které v Somálsku přinesly skutečné výsledky, a v této práci je třeba stále intenzivněji pokračovat."@cs1
". Fru formand! Problemet med pirateri i Adenbugten og nu i det kæmpestore havområde, som er Det Indiske Ocean, bliver hele tiden værre til trods for EU NAVFOR'S indsats. Størrelsen af det område, hvor piraterne opererer, gør det vanskeligt at håndtere problemet med piraterne alene med militære ressourcer. Derfor skal foranstaltningerne til at fjerne problemet forbedres, om muligt inden for rammerne af en ambitiøs international strategi, og samtidig skal der træffes foranstaltninger til at bekæmpe de tilgrundliggende årsager. Pirateri har rødder i absolut fattigdom og manglende regering, som har været to hovedtræk i Somalia i de sidste 20 år. EU har mulighed for at bruge Den Europæiske Udviklingsfond i større udstrækning til dette formål. Både EU og FN har opnået gode erfaringer med programmer, der har givet reelle resultater i Somalia, og det arbejde skal fortsættes og udvides."@da2
". Frau Präsidentin! Das Problem der Piraterie im Golf von Aden und jetzt auch im riesigen Meeresgebiet des Indischen Ozeans verschärft sich trotz der Bemühungen der EU NAVFOR immer weiter. Die Größe des Gebiets, in dem Piraten verkehren, macht eine rein militärische Bekämpfung dieses Problems schwierig. Darum bedürfen die Gegenmaßnahmen, möglichst im Rahmen einer ehrgeizigen internationalen Strategie, zusammen mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Grundursachen einer Verbesserung. Piraterie wurzelt in absoluter Armut und fehlender Regierungsführung, was in Somalia in den letzten 20 Jahren dauerhaft der Fall war. Die Europäische Union hat die Möglichkeit, den Europäischen Entwicklungsfonds zu diesem Zweck stärker zu nutzen. Sowohl die Europäische Union als auch die Vereinigten Staaten haben Erfahrung in Programmen, die in Somalia zu konkreten Ergebnissen geführt haben, und diese Bemühungen müssen fortgesetzt und intensiviert werden."@de9
". Madam President, the problem of piracy in the Gulf of Aden, and now in the huge sea area of the Indian Ocean, is still getting worse, despite efforts by EU NAVFOR. The size of the area in which pirates operate makes it hard to deal with the problem of piracy with military resources alone. As such, measures to suppress the problem, if possible within the framework of an ambitious international strategy, must be improved in conjunction with measures to combat its root causes. Piracy is rooted in absolute poverty and lack of governance, two permanent features of Somalia over the last 20 years. The European Union has the facility to make greater use of the European Development Fund for this purpose. Both the European Union and the United Nations have acquired experience in programmes which have produced real results in Somalia and that work must be continued and increased."@en4
". Señora Presidenta, el problema de la piratería en el Golfo de Adén y ahora en la vasta zona marítima del Océano Índico, está empeorando, a pesar de los esfuerzos de EU NAVFOR. Debido al tamaño de la zona en la que operan los piratas resulta difícil hacer frente al problema de la piratería solo con recursos militares. Ante esta situación, deben mejorarse las medidas adoptadas para resolver el problema, a ser posible, en el marco de una estrategia internacional ambiciosa, y deben adoptarse nuevas medidas para combatir sus causes fundamentales. La piratería tiene su origen en la pobreza absoluta y en la ausencia de gobernanza, dos características permanentes en Somalia en los últimos 20 años. La Unión Europea tiene capacidad para hacer un mayor uso del Fondo Europeo de Desarrollo con este fin. Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas han adquirido experiencia en programas que han dado resultados reales en Somalia y esa labor debe continuar y reforzarse."@es21
". Austatud juhataja! Hoolimata EU NAVFORi pingutustest, muutub piraatlusprobleem Aadeni lahes – ja nüüd ka suuremas India ookeani osas – ikka hullemaks. Ala suurus, kus piraadid tegutsevad, muudab probleemiga tegelemise üksnes militaarjõududega keeruliseks. Seega tuleb probleemi mahasurumise meetmeid parandada võimaluse korral põhjaliku rahvusvahelise strateegia raames kooskõlas probleemi tekkepõhjuste vastu võitlemise meetmetega. Piraatluse tekkepõhjused peituvad absoluutses vaesuses ja riigijuhtimise puudulikkuses, mis on kaks Somaalia püsivat omadust viimase 20 aasta jooksul. Euroopa Liidul on võimalus Euroopa Arengufondi selleks otstarbeks rohkem kasutada. Nii Euroopa Liit kui ka ÜRO on saanud kogemusi programmidest, mis on Somaaliat aidanud. Tööd tuleb jätkata ja laiendada."@et5
". Arvoisa puhemies, Adeninlahtea ja nyt myös erittäin laajaa aluetta Intian valtamerellä vaivaava merirosvous pahenee edelleen EU NAVFOR -operaation ponnistuksista huolimatta. Koska merirosvousta harjoitetaan niin laajalla alueella, ongelmaa on vaikea ratkaista yksinomaan sotilaallisin resurssein. Ongelman poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä on siis parannettava samalla kun parannetaan ilmiön syiden torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä, ja mikäli mahdollista, kunnianhimoisen kansainvälisen strategian mukaisesti. Merirosvouden juuret ovat täydellisessä köyhyydessä ja puutteellisessa hallinnoinnissa, jotka ovat vaivanneet Somaliaa jatkuvasti yli 20 vuoden ajan. Euroopan unionilla on mahdollisuus hyödyntää Euroopan kehitysrahastoa paremmin tässä tarkoituksessa. Sekä Euroopan unioni että Yhdistyneet Kansakunnat ovat saaneet kokemusta ohjelmista, jotka ovat tuottaneet Somaliassa todellisia tuloksia, ja tätä työtä on jatkettava ja lisättävä."@fi7
". Madame la Présidente, le problème de la piraterie dans le golfe d’Aden, et à présent dans l’immense région maritime de l’océan Indien, continue de s’aggraver, en dépit des efforts déployés par l’EU NAVFOR. En raison de la superficie de la zone dans laquelle les pirates agissent, il est difficile de résoudre le problème de la piraterie en n’utilisant que des moyens militaires. Il convient donc d’améliorer les mesures destinées à éradiquer ce problème, si possible dans le cadre d’une stratégie internationale ambitieuse, tout en les associant à des mesures visant à combattre les causes profondes de ce phénomène. La piraterie s’explique par une pauvreté absolue et par un manque de gouvernance, deux caractéristiques constantes de la Somalie au cours des vingt dernières années. L’Union européenne a la possibilité de recourir davantage au Fonds européen de développement pour cette question. Tant l’UE que les Nations unies ont acquis de l’expérience dans des programmes qui ont donné des résultats concrets en Somalie et il convient de poursuivre et de renforcer ce travail."@fr8
"Elnök asszony! Az Ádeni-öbölben, illetve ma már az Indiai Óceán hatalmas kiterjedésű tengeri térségében is előforduló kalóztámadások problémája az EU NAVFOR erőfeszítései ellenére egyre súlyosbodik. A kalóztevékenység által érintett terület nagysága megnehezíti a kalóztámadások problémájának kizárólag katonai úton történő megoldását. Így a nehézség leküzdésére hozott intézkedéseket, ha csak az eredeti ok orvoslását célzó lépésekkel is – lehetőség szerint egy nagyratörő nemzetközi stratégia keretében –, de javítani kell. A kalóztevékenység a Szomáliára az elmúlt húsz év során leginkább jellemző abszolút szegénységben és a kormányzás hiányában gyökerezik. Az Európai Uniónak lehetősége van az Európai Fejlesztési Alap e célra történő nagyobb mértékű felhasználására. Az Európai Unió és az ENSZ egyaránt rendelkeznek tapasztalattal olyan programokban, amelyek valós eredményekkel jártak Szomáliában, amely tevékenységet folytatni és fokozni kell."@hu11
". Signora Presidente, il problema della pirateria nel golfo di Aden e ora anche nell’estesa zona di mare dell’Oceano Indiano continua a peggiorare, nonostante l’impegno profuso dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EU Navfor). La vastità dell’area nella quale operano i pirati rende difficile affrontare il problema con le sole risorse militari. Occorre quindi migliorare le misure impiegate per eliminare il problema (se possibile nel quadro di un’ambiziosa strategia internazionale) e le misure volte a combattere le cause all’origine. La pirateria è radicata nella povertà assoluta e nella mancanza di governance, due elementi permanenti in Somalia negli ultimi 20 anni. A tale scopo, l’Unione europea può avvalersi maggiormente del Fondo europeo di sviluppo. L’Unione europea e le Nazioni Unite hanno acquisito esperienza con programmi che hanno portato a risultati concreti in Somalia: queste attività devono continuare ed essere rafforzate."@it12
". Ponia pirmininke, kad ir kaip stengtųsi ES NAVFOR, Adeno įlankoje ir didžiulėje jūrų teritorijoje Indijos vandenyne tebesama piratavimo problemos. Teritorijos, kurioje siautėja piratai, dydis apsunkina problemą, sprendžiamą tik kariniais ištekliais. Taigi tokios priemonės turi būti pagerintos, jei įmanoma, atsižvelgus į plataus užmojo tarptautinę strategiją, o kartu su jomis ir priemonės, skirtos kovai su pamatinėmis šio reiškinio priežastimis. Piratavimo šaknys – visiškas skurdas ir valdžios stoka (tai du nuolatiniai Somalio bruožai per pastaruosius 20 metų). Europos Sąjunga turi galimybę geriau pasinaudoti Europos plėtros fondu. Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos įgijo patirties vykdydamos programas, kurios davė realių rezultatų Somalyje. Šį darbą reikia tęsti ir plėsti."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Par spīti ES centieniem joprojām pasliktinās ar pirātismu saistītā situācija Adenas līcī un tagad arī plašajā Indijas okeāna teritorijā. Tā kā pirāti darbojas ļoti plašā teritorijā, tad ar militāriem resursiem vien pirātismu ir grūti novērst. Tāpēc, lai mazinātu šo problēmu, ir jāuzlabo pasākumi, kas veicami vienlaikus ar tiem, kuru galvenais uzdevums ir novērst pamatcēloņus, turklāt, ja vien iespējams, šie pasākumi būtu veicami vērienīgas starptautiskās stratēģijas ietvaros. Pirātisms pastāv pilnīgas nabadzības un pārvaldības trūkuma dēļ, un Somālijā šīs divas iezīmes ir pastāvīgi novērojamas pēdējos 20 gadus. Šim nolūkam Eiropas Savienība var veiksmīgāk izmantot Eiropas Attīstības fondu. Gan Eiropas Savienībai, gan Apvienoto Nāciju Organizācijai ir pieredze, īstenojot programmas, kas devušas patiesus rezultātus Somālijā, un šis darbs ir jāturpina un jāpaplašina."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν, και πλέον και στην τεράστια θαλάσσια έκταση του Ινδικού Ωκεανού, συνεχίζει να επιδεινώνεται παρά τις προσπάθειες των ναυτικών δυνάμεων της EUNAVFOR. Η επέκταση της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται οι πειρατές δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα. Ως εκ τούτου, η αναβάθμιση των μέτρων καταστολής - ει δυνατόν στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης προσπάθειας διεθνούς στρατηγικής - πρέπει να πλαισιωθεί από την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων του φαινομένου. Πίσω από την πειρατεία κρύβονται η απόλυτη φτώχεια και η ακυβερνησία, δύο μόνιμα χαρακτηριστικά στη Σομαλία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης προς αυτόν τον σκοπό. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποκτήσει εμπειρία σε προγράμματα που παρήγαγαν πραγματικό έργο στη Σομαλία, και αυτό το έργο πρέπει να συνεχισθεί αλλά και να ενταθεί."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het probleem van de piraterij in de Golf van Aden, en nu ook in het enorme zeegebied van de Indische Oceaan, wordt steeds erger, ondanks de inspanningen van EU NAVFOR. Het gebied waarin de piraten opereren is zo groot dat het heel moeilijk is om hun optreden alleen met militaire middelen te bestrijden. Daarom moeten, zo mogelijk, de repressiemaatregelen worden verscherpt en deel gaan uitmaken van een ambitieuze internationale strategie. Ook moeten zij gepaard gaan met maatregelen voor de bestrijding van de oorzaken van dit verschijnsel. Achter piraterij gaan namelijk absolute armoede en regeringsloosheid schuil, twee zaken die in de afgelopen twintig jaar een steevaste kenmerk van Somalië waren. De Europese Unie heeft de mogelijkheid om het Europees Ontwikkelingsfonds sterker voor dit doel in te zetten. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties hebben ervaring met programma´s in Somalië. Daarmee is goed werk verricht en dat werk moet nu worden voortgezet en opgevoerd."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Stale nasila się problem piractwa w Zatoce Adeńskiej, a obecnie również na ogromnym obszarze Oceanu Indyjskiego, pomimo wysiłków ze strony NAVFOR UE. Wielkość obszaru, na którym działają piraci, utrudnia rozwiązanie problemu piractwa samymi tylko działaniami militarnymi. Trzeba udoskonalić środki mające na celu opanowanie tego zjawiska, jeśli to możliwe, w ramach ambitnej strategii międzynarodowej w połączeniu ze środkami w celu zwalczania źródeł tego problemu. Piractwo ma swe korzenie w skrajnym ubóstwie i braku rządów – w dwóch trwałych cechach charakteryzujących Somalię w ciągu ostatnich 20 lat. Unia Europejska ma przecież instrument umożliwiający większe wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju w tym celu. Zarówno Unia Europejska, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych nabyły doświadczenia w zakresie programów, które przyniosły realne wyniki w Somalii, a zatem należy kontynuować i nasilać pracę w tym kierunku."@pl16
". Senhora Presidente; o problema da pirataria no golfo de Adém, que agora alastrou a toda a enorme área marítima do oceano Índico, continua a agravar-se, apesar dos esforços desenvolvidos pela NAVFOR da UE. A vastidão da área em que os piratas operam dificulta a resolução do problema da pirataria por meios exclusivamente militares. Como tal, urge aperfeiçoar as medidas tendentes a erradicá-lo, se possível no quadro de uma estratégia internacional ambiciosa, em conjunção com medidas de combate às suas causas primeiras. A pirataria radica numa situação de absoluta pobreza e ausência de governo, duas constantes na Somália dos últimos 20 anos. A União Europeia tem a possibilidade de fazer um maior uso do Fundo Europeu de Desenvolvimento para esse efeito. Tanto a União Europeia como as Nações Unidas dispõem de experiência de programas que produziram tangíveis reais na Somália e esse trabalho deve ser prosseguido e intensificado."@pt17
". Dnă președintă, problema pirateriei din Golful Aden și în prezent din toată zona maritimă imensă din Oceanul Indian se înrăutățește, în pofida eforturilor EU-NAVFOR. Dimensiunea zonei în care operează pirații îngreunează tratarea problemei pirateriei doar cu resurse militare. Astfel, măsurile pentru suprimarea problemei, dacă este posibil în cadrul unei strategii internaționale ambițioase, trebuie să fie ameliorate în coroborare cu măsurile de combatere a cauzelor sale primare. Pirateria își are originile în sărăcia absolută și în absența unei guvernări, două caracteristici permanente ale Somaliei în ultimii 20 de ani. Uniunea Europeană are posibilitatea de a profita într-o măsură mai mare de Fondul european de dezvoltare, în acest scop. Atât Uniunea Europeană, cât și Organizația Națiunilor Unite au dobândit experiență în programe care au produs rezultate reale în Somalia și această activitate trebuie continuată și îmbunătățită."@ro18
". Problém pirátstva v Adenskom zálive a teraz aj v obrovskom morskom priestore Indického oceánu sa napriek snahám operácie EÚ NAVFOR naďalej zhoršuje. Vzhľadom na veľkosť oblasti, v ktorej piráti pôsobia, sa problém pirátstva dá len ťažko riešiť výlučne vojenskými prostriedkami. Opatrenia na potlačenie problému – podľa možnosti v rámci ambicióznej medzinárodnej stratégie – preto treba zlepšiť v spojení s opatreniami na boj proti jeho základným príčinám. Pirátstvo spočíva v absolútnej chudobe a nedostatku správy vecí verejných – dvoch trvalých črtách Somálska za posledných 20 rokov. Európska únia má možnosť na tento účel viac využívať Európsky rozvojový fond. Európska únia i Organizácia Spojených národov získali skúsenosti v programoch, ktoré v Somálsku priniesli reálne výsledky. V tejto práci treba pokračovať a zintenzívniť ju."@sk19
". Gospa predsednica, problem piratstva v Adenskem zalivu in zdaj velikem delu Indijskega oceana se kljub prizadevanjem EU NAVFOR še slabša. Zaradi velikosti območja, v katerem delujejo pirati, se je težko samo z vojaškimi sredstvi spopadati s problemom piratstva. Zato je treba izboljšati ukrepe za zatiranje tega problema, če je mogoče v okviru velikopotezne mednarodne strategije, skupaj z ukrepi za boj proti njegovim temeljnim vzrokom. Piratstvo izvira iz popolne revščine in pomanjkanja upravljanja, kar sta zadnjih 20 let dve stalni značilnosti Somalije. Evropska unija ima možnost, da za ta namen uporabi več sredstev iz Evropskega sklada za razvoj. Evropska unija in tudi Združeni narodi so si pridobili izkušnje v programih, ki so ustvarili resnične rezultate v Somaliji, in to delo je treba nadaljevati in povečati."@sl20
". Fru talman! Problemet med sjöpirater i Adenviken, och nu i den gigantiska Indiska oceanen, blir allt värre, trots EU Navfors insatser. Området där sjöpiraterna verkar är så stort att det är svårt att hantera problemet enbart med militära insatser. Därför måste åtgärderna för att hantera problemet skärpas, om möjligt inom ramen för en ambitiös internationell strategi, samtidigt som man vidtar åtgärder för att ta itu med roten till problemet. Orsaken till sjöröveriet är den extrema fattigdom och bristfälliga styrning som Somalia levt med de senaste 20 åren. EU har möjlighet att i större utsträckning använda Europeiska utvecklingsfonden till detta ändamål. Både EU och FN har erfarenhet av program som gett konkreta resultat i Somalia. Detta arbete måste fortsätta och utvidgas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph