Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-292-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-292-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Um dem gesellschaftlichen Anspruch nach hohen Standards gerecht zu werden, aber vor allem, um souverän zu sein, braucht die Europäische Union eine starke Gemeinsame Agrarpolitik. Die Betriebe in Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben. Durch Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, hohe Produktionskosten und niedrige Einkommen müssen sie sich großen Herausforderungen stellen. Die niedrigen Produktionskosten sowie Sozial-, Umwelt- und Qualitätsstandards in Drittländern, die nicht mit EU-Standards zu vergleichen sind, drücken die Preise. Bei weiteren Handelsöffnungen ist die Sicherung der europäischen Produktionsniveaus durch Schutzklauseln absolut unverzichtbar. Schutzklauseln, die z. B. für die Industrie gelten, wie etwa beim Handelsabkommen mit Südkorea in der Automobilindustrie, müssen auch für die Landwirtschaft gelten dürfen. Es geht um eine faire Ausgangslage und Chancengleichheit für alle. Jedes Land sollte das Recht haben, auf die Anliegen seiner Bürger, wie Nahrungsmittelsicherheit, Umwelt, Vorbehalte gegenüber Gentechnik, und die Bedürfnisse der ländlichen Gebiete zu achten, sodass eine nachhaltige europäische Landwirtschaft gefördert wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Evropská unie potřebuje účinnou společnou zemědělskou politiku, která jí umožní naplnit požadavky společnosti na vysoké standardy a především jí dovolí hrát silnou, nezávislou roli. Evropské podniky musí zůstat konkurenceschopné. Čelí zásadním výzvám, mezi něž patří kolísání cen surovin, vysoké výrobní náklady a nízké úrovně příjmů. Nízké výrobní náklady a nízké sociální, ekologické a kvalitativní standardy ve třetích zemích, nesrovnatelné se standardy v EU, vyvíjí tlak na snižování cen. Při navazování nových obchodních vztahů je pro nás zásadní chránit evropskou úroveň produkce prostřednictvím ochranných doložek. Doložky tohoto druhu, využívané v oblasti průmyslu, například v obchodních dohodách s Jižní Koreou týkající se automobilového průmyslu, musíme uplatňovat i v zemědělství. Jde o vytvoření rovných podmínek a stejných příležitostí pro všechny. Každá země by měla mít právo soustředit se na obavy svých občanů, včetně potravinového zabezpečení, životního prostředí, výhrad ke genetické modifikaci a potřeb venkovských oblastí, aby se v Evropě podpořilo udržitelné zemědělství."@cs1
"Fru formand! EU har brug for en effektiv fælles landbrugspolitik for at kunne leve op til samfundets krav om høje standarder, og først og fremmest for at den kan spille en stærk, uafhængig rolle. Virksomhederne i Europa skal blive ved med at være konkurrencedygtige. De står over for store udfordringer, herunder udsving i priserne på råvarer, høje fremstillingsomkostninger og lave indtægter. Der bliver udøvet et nedadgående pres på priserne på grund af de lave fremstillingsomkostninger og lave sociale, miljømæssige og kvalitetsmæssige standarder i tredjelande, som ikke kan sammenlignes med standarderne i EU. Når der etableres nye handelsforbindelser er det vigtigt, at vi beskytter de europæiske produktionsniveauer ved at medtage sikkerhedsklausuler. Sådanne klausuler, som bruges i en industriel sammenhæng, f.eks. i handelsaftaler med Sydkorea vedrørende bilindustrien, skal også bruges i landbrugssektoren. Det hele drejer sig om at få lige vilkår og lige muligheder for alle. Alle lande burde have ret til at fokusere på deres borgeres bekymringer, herunder fødevaresikkerhed, miljø, forbehold angående genmodificering og behovet for landdistrikter, der kan underbygge et bæredygtigt landbrug i Europa."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αποτελεσματική κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας για υψηλά πρότυπα και, το σημαντικότερο, να μπορέσει να διαδραματίσει ισχυρό, ανεξάρτητο ρόλο. Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη πρέπει να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων στις τιμές των πρώτων υλών, του υψηλού κόστους παραγωγής και των χαμηλών επιπέδων εισοδήματος. Ασκούνται πιέσεις για τη μείωση των τιμών λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής και των χαμηλών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων που επικρατούν σε τρίτες χώρες, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με τα πρότυπα της ΕΕ. Κατά τη δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων, έχει καίρια σημασία για εμάς να προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα παραγωγής με την επιβολή ρητρών διασφάλισης. Ρήτρες αυτού του είδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο, όπως στις εμπορικές συμφωνίες με τη Νότιο Κορέα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται και στη γεωργία. Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών για όλους. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επικεντρώνεται στις ανησυχίες των πολιτών της, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τις επιφυλάξεων σχετικά με τη γενετική τροποποίηση και τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμη γεωργίας στην Ευρώπη."@el10
"Madam President, the European Union needs an effective common agricultural policy to enable it to meet society’s demands for high standards and, most importantly, to allow it to play a strong, independent role. Businesses in Europe must remain competitive. They are faced with major challenges, including fluctuations in the price of raw materials, high production costs and low income levels. Downward pressure is being exerted on prices by the low production costs and low social, environmental and quality standards in third countries, which cannot be compared with the standards in the EU. When new trading relationships are established, it is essential for us to protect European production levels by including safeguard clauses. Clauses of this kind which are used in an industrial context, for example in trade agreements with South Korea concerning the car industry, must also be applied to agriculture. This is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all. Every country should have the right to focus on the concerns of its citizens, including food security, the environment, reservations about genetic modification and the needs of rural areas, in order to support sustainable agriculture in Europe."@en4
"Señora Presidenta, La Unión Europea necesita una política agrícola común y eficaz, con las normas exigentes que demanda la sociedad y sobre todo capaz de desempeñar un papel fuerte e independiente. Las empresas europeas deben seguir siendo competitivas. Se enfrentan a importantes retos, como las fluctuaciones en el precio de las materias primas, los elevados costes de producción y los bajos niveles de ingresos. Existen presiones a la baja sobre los precios debido a los bajos costes de producción y a las poco exigentes normas sociales, ambientales y de calidad de terceros países, que no son equiparables a las normas de la UE. Cuando establezcamos nuevas relaciones comerciales, es esencial que protejamos los niveles de producción europeos incluyendo cláusulas de salvaguardia. Este tipo de cláusulas, que se utilizan en los contextos industriales, por ejemplo, en los acuerdos comerciales celebrados con Corea del Sur sobre el sector del automóvil, también debe aplicarse a la agricultura. Necesitamos condiciones de competencia equitativas e igualdad de oportunidades para todos. Todos los países tienen derechos a centrarse en los temas que preocupan a sus ciudadanos, como la seguridad alimentaria, el medio ambiente, las reservas sobre la modificación genética y las necesidades de las zonas rurales, con el fin de apoyar la agricultura sostenible en Europa."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Liit vajab tõhusat ühist põllumajanduspoliitikat, et täita ühiskonna kõrgeid nõudmisi ning – mis kõige tähtsam – mängida tugevat sõltumatut rolli. Euroopa ettevõtted peavad jääma konkurentsivõimeliseks. Nad seisavad suurte katsumuste ees, sealhulgas toormaterjali hinnakõikumised, kõrged tootmiskulud ja madalad sissetulekud. Kolmandate riikide madalad tootmiskulud, madalad sotsiaalsed, keskkonna- ja kvaliteedistandardid, mida ei saa ELi standarditega võrreldagi, suruvad hindu allapoole. Uute kaubandussuhete loomisel on meie jaoks oluline kaitsta Euroopa tootmiskvoote, lisades kaitsvaid klausleid. Sellised klausleid, mida kasutatakse tööstuslikus kontekstis, näiteks Lõuna-Koreaga autotööstusalaste kaubanduslepingute sõlmimisel, tuleks kasutada ka põllumajanduses. Asi on tasakaalus oleva mänguväljaku loomises ja kõigile võrdsete võimaluste pakkumises. Igal riigil on õigus keskenduda oma kodanike probleemidele, toiduohutusele, keskkonnale, geneetilise muundamise piirangutele ja maapiirkondade vajadustele, et toetada jätkusuutlikku põllumajandust Euroopas."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unioni tarvitsee tehokasta yhteistä maatalouspolitiikkaa, jotta tämä voi vastata yhteiskunnan korkeisiin tasovaatimuksiin ja, mikä tärkeintä, jotta sen rooli voi olla vahva ja riippumaton. Eurooppalaisten yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä. Ne kohtaavat suuria haasteita, joita ovat muun muassa raaka-aineiden hintavaihtelut, korkeat tuotantokustannukset ja matalat tulotasot. Kolmansien maiden matalat tuotantokustannukset ja matalat sosiaaliset, ympäristö- ja laatuvaatimukset, joita ei voida verrata EU:n vaatimuksiin, luovat hintoihin laskupaineita. Kun tehdään uusia kauppasopimuksia, on erittäin tärkeää suojella eurooppalaista tuotantotasoa sisällyttämällä näihin sopimuksiin suojalausekkeita. Tällaisia suojalausekkeita, joita käytetään teollisuuden alalla, esimerkiksi Etelä-Korean kanssa tehdyissä autonvalmistusta koskevissa kauppasopimuksissa, on sovellettava myös maataloudessa. Kysymys on siitä, että varmistetaan tasavertaiset kilpailuolot ja yhtäläiset oikeudet kaikille. Jokaisella maalla täytyisi olla oikeus keskittyä kansalaistensa huolenaiheisiin, mukaan luettuna elintarviketurvaan, ympäristöön, geenimuuntelua koskeviin epäilyksiin ja maaseutujen tarpeisiin, voidakseen tukea kestävää maataloutta Euroopassa."@fi7
"Madame la Présidente, l’Union européenne a besoin d’une politique agricole commune efficace pour pouvoir répondre aux normes élevées exigées par la société et, qui plus est, pour pouvoir jouer un rôle fort et indépendant. Les entreprises européennes doivent rester compétitives. Elles doivent relever d’énormes défis, y compris les fluctuations des prix des matières premières, des coûts de production élevés et de faibles niveaux de revenus. Une pression à la baisse s’exerce sur les prix en raison de l’application de faibles coûts de production et de normes sociales, environnementales et de qualité peu élevées dans des pays tiers, qui ne sont pas comparables aux normes appliquées dans l’UE. Lors de l’établissement de nouvelles relations commerciales, il est essentiel que nous protégions les niveaux de production européens en y incluant des clauses de sauvegarde. Ce type de clause qui est employé dans un contexte industriel, par exemple dans les accords commerciaux du secteur automobile conclus avec la Corée du Sud, doit également être utilisé dans le domaine de l’agriculture. Il s’agit d’établir des conditions de concurrence équitables et une égalité des chances pour tous. Chaque pays devrait avoir le droit de se concentrer sur les préoccupations de ses citoyens, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’environnement, de réserves quant à la modification génétique et de besoins des zones rurales, afin de soutenir une agriculture durable en Europe."@fr8
"Elnök asszony! Az Európai Uniónak hatékony agrárpolitikára van szüksége a szigorú normákat érintő társadalmi elvárások teljesítéséhez, és legfőképpen ahhoz, hogy az Unió erőteljes és független szerepet játszhasson. A komoly kihívásokkal, így a nyersanyagárak ingadozásával, a magas előállítási költségekkel és az alacsony bevétellel szembenéző európai vállalkozások versenyképességét fenn kell tartani. A harmadik világ országaira jellemző alacsony előállítási költségek és a szintén alacsony, az uniós normákhoz nem hasonlítható szociális, környezetvédelmi és minőségi normák árcsökkenéshez vezetnek. Az új kereskedelmi kapcsolatok kialakításakor az európai termelési szintek megóvását biztosító biztonsági záradékokat kell alkalmazni. Az ilyen típusú záradékokat, amelyeket ipari vonatkozásban, például a Dél-Koreával aláírt gépjárműipai kereskedelmi megállapodásokban alkalmaznak, a mezőgazdaságban is be kell vezetni. Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni. A fenntartható európai mezőgazdaság támogatása érdekében minden országnak biztosítani kell a jogot ahhoz, hogy a saját polgárait érintő kérdésekre, így az élelmiszerbiztonságra, a környezetvédelemre, a géntechnológiai módosítással kapcsolatos fenntartásokra vagy a vidéki területek igényeire összpontosítsa figyelmét."@hu11
"Signora Presidente, l’Unione europea ha bisogno di una politica agricola comune efficace per soddisfare le richieste della società di standard elevati, ma soprattutto per svolgere un ruolo forte e indipendente. In Europa, le imprese devono rimanere competitive e far fronte a importanti sfide, compresi le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, costi di produzione elevati e bassi livelli di reddito. I bassi costi della produzione e gli scarsi standard sociali, ambientali e qualitativi nei paesi terzi, in nessun modo paragonabili a quelli dell’Unione europea, esercitano pressioni al ribasso sui prezzi. Una volta stabilite nuove relazioni commerciali, è essenziale proteggere i livelli di produzione europea, comprendendo clausole di salvaguardia già adottate nell’industria, come ad esempio negli accordi commerciali con la Corea del Sud nel settore automobilistico, e che devono essere applicate anche all’agricoltura. Si tratta in fin dei conti di creare condizioni di parità ed eguali opportunità per tutti. Per promuovere un’agricoltura sostenibile in Europa, ogni paese deve avere il diritto di concentrarsi sulle preoccupazioni dei propri cittadini, comprese la sicurezza alimentare, l’ambiente, le riserve sulla modificazione genetica e le necessità delle aree rurali."@it12
"Ponia pirmininke, Europos Sąjungai reikia efektyvios bendros žemės ūkio politikos, kuri atitiktų visuomenės siekį turėti griežtus standartus ir, svarbiausia, jos vaidmuo būtų stiprus ir nepriklausomas. Europos verslas turi išlikti konkurencingas. Jam tenka didžiuliai iššūkiai – žaliavų kainų šuoliai, didelės gamybos sąnaudos ir mažos pajamos. Trečiosios šalys, kurių standartai negali būti lyginami su ES, daro spaudimą mažinti kainas, nes jų gamybos išlaidos nedidelės, o socialiniai, aplinkosauginiai ir kokybės standartai – ne tokie griežti. Užmezgant naujus prekybinius santykius mums svarbiausia išsaugoti Europos gamybos apimtį, įtraukiant į susitarimus apsaugos sąlygas. Sąlygos, kurios taikomos pramonei, tarkim, automobilių pramonei prekybiniuose susitarimuose su Pietų Korėja turėtų būti nustatomos ir žemės ūkyje. Visa tai susiję su visiems vienodomis sąlygomis ir galimybėmis. Rūpinantis žemės ūkio tvarumu Europoje, kiekviena šalis pirmiausia turėtų spręsti jos piliečiams kylančias problemas, susijusias su apsirūpinimo maistu saugumu, aplinkos sritimi, abejonėmis dėl genetiškai modifikuotų produktų, taip pat atsižvelgti į kaimo vietovių poreikius."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Savienībai ir nepieciešama efektīva kopējā lauksaimniecības politika, lai ES varētu izpildīt sabiedrības prasības pēc augstiem standartiem un, kas vēl svarīgāk, lai Eiropas Savienībai būtu spēcīga, neatkarīga nozīme. Uzņēmumiem Eiropā ir jāsaglabā to konkurētspēja. Tie saskaras ar būtiskām problēmām, tostarp izejmateriālu cenu svārstībām, augstām ražošanas izmaksām un maziem ienākumu līmeņiem. Trešo valstu zemo ražošanas izmaksu un zemo sociālo, vides un kvalitātes standartu dēļ, ko turklāt nevar salīdzināt ar ES standartiem, samazinās cenas. Dibinot jaunas tirdzniecības attiecības, ir jāaizsargā Eiropas ražošanas līmeņi, iekļaujot dokumentos aizsardzības klauzulas. Šādas klauzulas, kas tiek piemērotas rūpniecībā, piemēram, tirdzniecības nolīgumos ar Dienvidkoreju par automašīnu nozari, ir jāpiemēro arī lauksaimniecības jomā. Runa ir par vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu un vienādu iespēju došanu visiem. Katrai valstij ir jābūt tiesīgai galveno uzmanību pievērst savu iedzīvotāju raizēm, tostarp pārtikas nodrošinājumam, vides aspektam, iebildēm attiecībā uz ģenētisko modifikāciju, kā arī lauku apvidu vajadzībām nolūkā atbalstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropā."@lv13
"Frau Präsidentin! Um dem gesellschaftlichen Anspruch nach hohen Standards gerecht zu werden, aber vor allem, um souverän zu sein, braucht die Europäische Union eine starke Gemeinsame Agrarpolitik. Die Betriebe in Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben. Durch Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, hohe Produktionskosten und niedrige Einkommen müssen sie sich großen Herausforderungen stellen. Die niedrigen Produktionskosten sowie Sozial-, Umwelt- und Qualitätsstandards in Drittländern, die nicht mit EU-Standards zu vergleichen sind, drücken die Preise. Bei weiteren Handelsöffnungen ist die Sicherung der europäischen Produktionsniveaus durch Schutzklauseln absolut unverzichtbar. Schutzklauseln, die z. B. für die Industrie gelten, wie etwa beim Handelsabkommen mit Südkorea in der Automobilindustrie, müssen auch für die Landwirtschaft gelten dürfen. Es geht um eine faire Ausgangslage und Chancengleichheit für alle. Jedes Land sollte das Recht haben, auf die Anliegen seiner Bürger, wie Nahrungsmittelsicherheit, Umwelt, Vorbehalte gegenüber Gentechnik, und die Bedürfnisse der ländlichen Gebiete zu achten, sodass eine nachhaltige europäische Landwirtschaft gefördert wird."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de Europese Unie heeft een krachtig gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig waarmee zij aan de hoge eisen van de samenleving kan voldoen en, bovenal, een krachtige, onafhankelijke rol kan vervullen. Ondernemingen in Europa moeten concurrerend blijven. Ze worden geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals fluctuerende prijzen van grondstoffen, hoge productiekosten en lage inkomensniveaus. De lage productiekosten en de lage sociale, milieu- en kwaliteitsnormen in derde landen, die niet met de normen in de EU kunnen worden vergeleken, drukken de prijzen. Als er nieuwe handelsbetrekkingen worden aangegaan moeten de Europese productieniveaus absoluut worden beschermd door vrijwaringsclausules. Dergelijke clausules worden in industrieel verband toegepast, en zijn bijvoorbeeld opgenomen in de handelsovereenkomsten met Zuid-Korea inzake de automobielindustrie, en zouden eveneens op de landbouw van toepassing moeten zijn. Het gaat erom gelijke mededingingsvoorwaarden en gelijke kansen voor iedereen te scheppen. Elk land moet het recht hebben zich te richten op de zorgen van zijn burgers over zaken als voedselveiligheid, milieu en voorbehouden ten aanzien van genetische modificatie en de behoeften van plattelandsgebieden met het oog op de bevordering van een duurzame landbouw in Europa."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Unia Europejska potrzebuje skutecznej wspólnej polityki rolnej, umożliwiającej spełnienie zapotrzebowania społecznego na wysokie standardy, i co najważniejsze, aby pozwolić jej na odgrywanie silnej, niezależnej roli. Przedsiębiorstwa w Europie muszą pozostać konkurencyjne. Przedsiębiorstwa te stają w obliczu poważnych wyzwań, w tym fluktuacji cen surowców, wysokich kosztów produkcji i niskiego poziomu dochodów. Niskie koszty produkcji oraz niskie standardy socjalne, środowiskowe i jakościowe w państwach trzecich, nieporównywalne do standardów stosowanych w UE, powodują presję na obniżkę cen. Przy nawiązywaniu stosunków handlowych zasadnicze znaczenie ma dla nas ochrona poziomu europejskiej produkcji poprzez uwzględnianie klauzul ochronnych. Klauzule tego rodzaju, stosowane w kontekście przemysłowym, np. w umowach o handlu z Koreą Południową dotyczących przemysłu samochodowego, należy także stosować w dziedzinie rolnictwa. Dotyczy to ustanowienia jednakowych warunków i stworzenia równych szans dla wszystkich. Każde państwo powinno mieć prawo do tego, by skupiać się na interesach własnych obywateli, na takich sprawach, jak bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona środowiska, zastrzeżenia do modyfikacji genetycznych oraz potrzeby obszarów wiejskich dotyczące wspierania zrównoważonego rolnictwa w Europie."@pl16
"Senhora Presidente; a União Europeia necessita de uma política agrícola comum eficaz que a habilite a satisfazer os elevados padrões de exigência da sociedade e, sobretudo, que a habilite a assumir um papel forte e independente. A competitividade das empresas europeias tem de ser salvaguardada. Elas enfrentam grandes desafios, incluindo a volatilidade dos preços das matérias-primas, os custos de produção elevados e a baixa do rendimento disponível. Existe uma pressão no sentido da descida dos preços derivada dos baixos custos de produção e dos reduzidos padrões sociais, ambientais e de qualidade vigentes em países terceiros, que não têm qualquer relação com os que vigoram na UE. No momento de estabelecer novas relações comerciais, é essencial protegermos os níveis de produção europeus mediante a estipulação de cláusulas de salvaguarda. É imperioso adoptar no sector agrícola cláusulas desse tipo, que são usadas no domínio industrial, por exemplo nos acordos comerciais relativos ao ramo automóvel com a Coreia do Sul. O que está em causa é garantir condições de concorrência equitativas e igualdade de oportunidades para todos. Todos os países devem ter o direito de se empenhar em dar resposta às preocupações dos seus cidadãos, incluindo as ligadas a questões de segurança alimentar e ambientais, a reservas quanto às práticas de modificação genética e às necessidades das zonas rurais, para que a agricultura sustentável seja apoiada na Europa."@pt17
"Dnă președintă, Uniunea Europeană are nevoie de o politică agricolă comună eficientă care să îi permită să îndeplinească cerințele societății pentru standarde înalte și, cel mai important, pentru a-i permite să joace un rol puternic și independent. Afacerile din Europa trebuie să rămână competitive. Acestea se confruntă cu provocări majore, inclusiv cu fluctuații ale prețului materiilor prime, costuri ridicate de producție și niveluri scăzute ale veniturilor. Se exercită presiuni pentru reducerea prețurilor din cauza costurilor scăzute de producție și a standardelor reduse sociale, de mediu și de calitate din țările terțe, care nu pot fi comparate cu standardele Uniunii Europene. Atunci când se stabilesc noi relații comerciale, este esențial să protejăm nivelurile de producție europene prin includerea clauzelor de salvgardare. Acest tip de clauze, care sunt utilizate într-un context industrial, de exemplu, în acordurile comerciale cu Coreea de Sud privind industria auto, trebuie să fie aplicate și în agricultură. Acest aspect se referă la stabilirea unui mediu concurențial echitabil și a unor oportunități egale pentru toți. Fiecare țară ar trebui să aibă dreptul să se concentreze pe problemele cetățenilor săi, inclusiv siguranța alimentară, mediu, rezervele referitoare la modificările genetice și necesitățile zonelor rurale, în vederea sprijinirii agriculturii durabile în Europa."@ro18
"Aby mohla spĺňať spoločenské požiadavky vysokého štandardu, ale najmä aby bola silná a nezávislá, potrebuje Európska únia efektívnu spoločnú poľnohospodársku politiku. Podniky v Európe musia zostať konkurencieschopné. Musia prekonávať ťažké prekážky v podobe kolísania cien surovín, vysokých výrobných nákladov a nízkych príjmov. Nízke výrobné náklady i sociálne, environmentálne a kvalitatívne štandardy v tretích krajinách, ktoré sa nedajú porovnať so štandardmi v EÚ, tlačia ceny nadol. Pri zakladaní nových obchodných vzťahov je absolútne nevyhnutné, aby sme pomocou ochranných doložiek chránili úrovne európskej výroby. Takéto doložky, ktoré platia napríklad v priemysle v obchodných dohodách s Kórejskou republikou v oblasti automobilovej výroby, treba uplatňovať aj v poľnohospodárstve. Ide o vytvorenie rovnakých podmienok a príležitostí pre všetkých. Ak má podporiť trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v Európe, má mať každá krajina právo zamerať sa na záujmy svojich občanov, napríklad na potravinovú bezpečnosť, životné prostredie, výhrady voči genetickej modifikácii či potreby vidieckych oblastí."@sk19
"Gospa predsednica, Evropska unija potrebuje učinkovito skupno kmetijsko politiko, ki ji bo omogočila zadostitev zahtev družbe po visokih standardih, in najpomembneje, ki ji bo omogočila močno in neodvisno vlogo. Podjetja v Evropi morajo ostati konkurenčna. Spopadajo se s velikimi izzivi, vključno z nihanji cen surovin, visokimi stroški proizvodnje in nizkimi ravnmi dohodka. Nizki proizvodni stroški in nizki socialni in okoljski standardi ter standardi kakovosti v tretjih državah, ki jih ni mogoče primerjati s standardi v EU, ustvarjajo negativen pritisk na cene. Ko bodo ustvarjeni novi trgovinski odnosi, je nujno, da z vključitvijo zaščitnih klavzul zaščitimo evropske ravni proizvodnje. Takšne klavzule, ki se uporabljajo v industrijskem kontekstu, na primer v trgovinskih sporazumih z Južno Korejo glede avtomobilske industrije, se morajo uporabljati za kmetijstvo. Tu gre za ustvarjanje enakih pogojev in enakih priložnosti za vse. Vsaka država bi morala imeti pravico, da se osredotoči na skrbi svojih državljanov, vključno z zanesljivo preskrbo s hrano, okoljem, pridržki glede genetsko spremenjenih pridelkov in potrebami podeželja, da se v Evropi podpre trajnostno kmetijstvo."@sl20
"Fru talman! För att uppfylla samhällets krav på höga standarder, men framför allt för att värna sin starka och oberoende ställning behöver EU en effektiv gemensam jordbrukspolitik. Företagen inom EU måste vara konkurrenskraftiga. De står inför stora utmaningar, bl.a. fluktuerande råvarupriser, höga produktionskostnader och låga inkomstnivåer. Priserna pressas nedåt p.g.a. tredjeländers låga produktionskostnader och låga standarder när det gäller sociala villkor, miljö och kvalitet som inte går att jämföra med EU:s standarder. Vid upprättandet av nya handelsförbindelser är det viktigt att vi med hjälp av skyddsklausuler skyddar produktionsnivåerna i EU. Sådana klausuler tillämpas redan i industrisammanhang, t.ex. i handelsavtal med Sydkorea för bilindustrin, och måste nu även börja tillämpas inom jordbruket. Det gäller att skapa lika konkurrensvillkor och lika möjligheter för alla. I syfte att främja ett hållbart jordbruk inom EU bör varje land ha rätt att värna de egna medborgarnas intressen, t.ex. när det gäller livsmedelssäkerhet, miljön, inställningen till genetiskt modifierade organismer samt landsbygdens behov."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph