Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-288-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-288-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι σε κανέναν Ευρωπαίο και σε κανέναν Έλληνα, κατά συνέπεια, αρέσει να περιφέρει τον δίσκο επαιτείας. Εμείς οι ίδιοι, στην Ελλάδα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε γυρίσει το βιοτικό μας επίπεδο τουλάχιστον δέκα χρόνια πίσω. Φοβάμαι ότι το ίδιο θα συμβεί δυστυχώς και σε άλλες χώρες. Όμως διαπιστώνουμε ότι μας αποδίδονται κατηγορίες πέραν των δικών μας ευθυνών. Δεκαεπτά καπεταναίοι στην Ευρώπη, άλλοι τόσοι συνεργάτες τους, δεκαεπτά προϋπολογισμοί, δεκαεπτά αγορές ομολόγων και ένα κοινό νόμισμα. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί έτσι να προχωρήσει το κοινό νόμισμα. Χρειαζόμαστε μια κοινή οικονομική πολιτική, μία και μοναδική αγορά ομολόγων και έναν κοινό συντονισμό. Σίγουρα η δημοσιονομική πειθαρχία συνεπάγεται ανατροπή του καταναλωτικού κλίματος. Και προς την κατεύθυνση αυτή δεν βλέπω τίποτε να γίνεται. Παρακαλώ, λοιπόν, τα μεγάλα επιτεύγματα τα οποία επιτύχαμε τα εξήντα πέντε τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το κοινό νόμισμα, να τα διασφαλίσουμε συμπεριφερόμενοι με μεγαλύτερη πειθαρχία προς τους ίδιους τους εαυτούς μας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, žádný Evropan, a proto ani žádný Řek, zajisté nechce obcházet lidi s žebráckou miskou. My Řekové musíme pochopit, že jsme svoji životní úroveň vrátili přinejmenším o 10 let zpátky. Bohužel se obávám, že k tomu samému dojde i v ostatních zemích. Vidíme však, že jsme obviňováni z věcí, jež přesahují meze naší odpovědnosti. Sedmnáct evropských lídrů a k tomu stejný počet partnerů, sedmnáct trhů s dluhopisy a jedna společná měna. Společná měna takhle nemůže dál fungovat. Potřebujeme společnou hospodářskou politiku, jednotný trh s dluhopisy a společnou koordinaci. Fiskální obezřetnost nepochybně naznačuje probuzení ve spotřebitelském klimatu. Nevidím, že by se v tomto směru něco dělo. Musíme ochránit hlavní úspěchy dosažené za posledních 65 let, které vyvrcholily jednotnou měnou, a to větší kázní."@cs1
"Fru formand! Det er helt sikkert, at ingen europæer, og derfor heller ingen græker, kan lide at gå rundt med en tiggerskål. Vi grækere må forstå, at vi har ført vores levestandard mindst 10 år tilbage i tiden. Jeg er desværre bange for, at det samme også vil ske i andre lande. Men vi oplever, at vi bliver bebrejdet ting, som ligger langt uden for vores ansvar. Sytten kaptajner i Europa plus mange matroser, sytten budgetter, sytten obligationsmarkeder og én fælles valuta. Den fælles valuta kan ikke fortsætte på denne måde. Vi har brug for en fælles økonomisk politik, et fælles obligationsmarked og fælles koordination. Finanspolitisk forsigtighed betyder uden tvivl, at der skal rystes op i forbrugerklimaet. Jeg kan ikke se, at der sker noget i den retning. Vi skal sikre de vigtigste resultater fra de sidste 65 år, der kulminerede med den fælles valuta, ved at udvise større selvdisciplin."@da2
"Frau Präsidentin! Eines ist sicher: Kein Europäer – und folglich kein Grieche – bettelt gerne um Almosen. Wir Griechen müssen einsehen, dass wir unseren Lebensstandard um mindestens zehn Jahre zurückgeworfen haben. Ich befürchte, dass dies leider auch in anderen Ländern passieren wird. Dennoch erleben wir, dass wir für etwas beschuldigt werden, wofür wir nicht verantwortlich sind. Siebzehn Entscheider in Europa, dazu ebenso viele Partner, siebzehn Haushalte, siebzehn Anleihenmärkte und eine gemeinsame Währung. Mit der gemeinsamen Währung kann es so nicht weitergehen. Wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, einen einheitlichen Anleihenmarkt und eine gemeinsame Koordinierung. Durch haushaltspolitische Besonnenheit wird sich das Konsumklima zweifellos radikal ändern. Ich erkenne nicht, dass irgendetwas in dieser Richtung passiert. Wir müssen unsere Haupterrungenschaften der vergangenen 65 Jahre, die letztendlich zu einer einheitlichen Währung geführt haben, wahren, indem wir mehr Selbstdisziplin üben."@de9
"Madam President, certainly no European, and hence no Greek, likes to go round with a begging bowl. We Greeks need to understand that we have turned our standard of living back at least 10 years. I fear that, unfortunately, the same will happen in other countries too. However, we see that we are being blamed for things which go beyond our responsibilities. Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency. The common currency cannot go on like this. We need a common economic policy, a single bond market and joint coordination. Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate. I do not see anything happening in that direction. We need to safeguard the major achievements of the last 65 years, culminating in the single currency, by being more disciplined with ourselves."@en4
"Señora Presidenta, es evidente que a ningún europeo y, por ende, a ningún griego le gusta andar por ahí pidiendo limosna con un platillo. Los griegos tenemos que entender que nuestro nivel de vida ha retrocedido al nivel que tenía hace 10 años y mucho me temo que, por desgracia, va a ocurrir lo mismo en otros países. No obstante, nos están acusando de cosas que escapan a nuestra responsabilidad. Diecisiete capitanes en Europa, más otros tanto oficiales, 17 presupuestos, 17 mercados de bonos y una moneda común. La moneda común no puede seguir así. Necesitamos una política económica común, un único mercado de bonos y una coordinación conjunta. Sin duda, la prudencia fiscal implica una conmoción para los consumidores y no veo que se esté haciendo nada en esa dirección. Tenemos que salvaguardar los importantes logros de los últimos 65 años, que culminaron en la moneda única, y para ello tenemos que ser más disciplinados."@es21
"Austatud juhataja! Mitte ühelegi eurooplasele ja seega ka mitte ühelegi kreeklasele ei meeldi kauss käes kerjates ringi käia. Peame kreeklastena mõistma, et oleme keeranud oma elustandardi kümne aasta tagusesse aega. Kardan, et sama võib juhtuda ka teistes riikides. Meile tundub, et meid süüdistatakse asjades, mis ulatuvad meie kohustustest kaugemale. 17 kaptenit ja sama palju kaaslasi, 17 eelarvet, 17 väärtpaberiturgu ja üks ühisvaluuta. Selline olukord rahaga ei saa jätkuda. Vajame ühist majanduspoliitikat, ühtset väärtpaberiturgu ja kooskõla. Kahtlemata viib fiskaalne kaalutletus tarbimiskliima paranemisele. Ma ei näe, et asjad selles suunas liiguksid. Peame kaitsma viimase 65 aasta suuri saavutusi, mis on kulmineerunud ühisvaluutaga, olles rohkem distsiplineeritud."@et5
"Arvoisa puhemies, varmasti yksikään eurooppalainen eikä näin ollen myöskään yksikään kreikkalainen halua kiertää kerjäämässä hattu kourassa. Meidän kreikkalaisten on ymmärrettävä, että olemme laskeneet elintasoamme vähintään 10 vuoden takaiselle tasolle. Pelkään pahoin, että valitettavasti sama tapahtuu myös muissa maissa. Meitä kuitenkin syytetään asioista, jotka eivät ole meidän vastuullamme. Seitsemäntoista kapteenia Euroopassa sekä yhtä monta perämiestä, 17 talousarviota, 17 joukkovelkakirjamarkkinaa ja yksi yhteinen raha. Yhteinen raha ei voi jatkaa tässä tilanteessa. Tarvitsemme yhteisen talouspolitiikan, yhteiset joukkovelkakirjamarkkinat ja yhteistä koordinointia. Vakaan julkisen talouden ylläpitäminen tarkoittaa epäilemättä sitä, että kuluttajailmapiiriä on uudistettava. Nähdäkseni mitään tämänsuuntaista ei olla tekemässä. Meidän on vaalittava yhteiseen rahaan huipentuvia tärkeimpiä saavutuksiamme viimeisten 65 vuoden ajalta harjoittamalla tiukempaa itsekuria."@fi7
"Madame la Présidente, il est certain qu’aucun Européen, et donc aucun Grec, n’apprécie de demander l’aumône. Nous, les Grecs, devons nous-mêmes comprendre que notre niveau de vie est revenu à celui que nous connaissions il y a au moins dix ans. Malheureusement, je crains que cela se produise également dans d’autres pays. Toutefois, nous constatons que nous sommes blâmés pour quelque chose qui n’est pas de notre responsabilité. Dix-sept capitaines en Europe, plus autant de seconds, dix-sept budgets, dix-sept marchés obligataires et une monnaie unique. Celle-ci ne peut continuer sur cette voie. Nous avons besoin d’une politique économique commune, d’un marché obligataire unique et d’une coordination centralisée. Il ne fait pas de doute que la prudence fiscale implique un bouleversement de l’environnement de consommation. Je ne vois rien se concrétiser en ce sens. Nous devons défendre les réalisations majeures des 65 dernières années, dont le point culminant est la monnaie unique, en nous imposant une plus grande autodiscipline."@fr8
"Elnök asszony! Egészen biztosan egyetlen európai, így egyetlen görög sem szeret koldulni. Nekünk, görögöknek meg kell értenünk, hogy életszínvonalunkat legalább 10 évvel visszavetettük. Attól tartok, hogy ez sajnos más országokban is be fog következni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy minket okolnak olyan dolgokért, amelyekért nem minket terhel a felelősség. Tizenhét európai vezető és ugyanennyi helyettes, tizenhét költségvetés, tizenhét kötvénypiac és egy közös valuta. A közös fizetőeszköz nem maradhat fenn ebben a formában. Közös gazdaságpolitikára, egységes kötvénypiacra és együttes koordinációra van szükség. A pénzügyi fegyelem kétségkívül a fogyasztói közhangulat élénkülését jelzi. Nem látom, hogy erre vonatkozóan bármi is történne. Fegyelmeznünk kell önmagunkat, így védelmezve az elmúlt 65 év főbb vívmányait, amelyek a közös fizetőeszközben teljesedtek ki."@hu11
"Signora Presidente, senza dubbio a nessun cittadino europeo, e quindi neanche greco, piace andare in giro a chiedere l’elemosina. Noi, in Grecia, dobbiamo comprendere che il nostro tenore di vita è regredito ad almeno 10 anni fa e temo che lo stesso accadrà purtroppo anche in altri paesi. Ci accorgiamo però che ci vengono attribuite delle colpe che vanno oltre le nostre responsabilità. In Europa esistono diciassette capitani e altrettanti primi ufficiali, diciassette bilanci e diciassette mercati obbligazionari, ma una sola moneta comune che non può continuare così. Occorre istituire una politica economica comune, un unico mercato obbligazionario e un coordinamento congiunto. La prudenza fiscale implica senza dubbio la necessità di scuotere il comportamento dei consumatori, ma non mi pare stia accadendo nulla di simile. Bisogna salvaguardare i principali traguardi conseguiti negli ultimi 65 anni che hanno portato alla nascita della moneta unica, adottando una maggiore autodisciplina."@it12
"Ponia pirmininke, akivaizdu, kad nė vienam europiečiui, taigi ir graikui, nepatinka vaikštinėti su skrybėle išmaldai. Mes, graikai, turime suvokti, kad mūsų pragyvenimo lygis smuko iki buvusio mažiausiai prieš dešimt metų. Deja, nuogąstauju, kad tas pats nutiks ir kitose valstybėse. Vis dėlto, kaip matome, mus kaltina tokiais dalykais, už kuriuos atsakyti negalime. Europoje yra septyniolika kapitonų?, tiek pat partnerių, septyniolika biudžetų, septyniolika obligacijų rinkų ir viena bendra valiuta. Bendra valiuta taip veikti negali. Mums reikia bendros ekonomikos politikos, bendros obligacijų rinkos ir bendro koordinavimo. Be jokios abejonės, riziką ribojančios fiskalinės politikos priemonės gali gerokai paveikti vartotojus. Nematau, kad šia kryptimi kas nors vyktų. Turėtume būti reiklesni sau ir išsaugoti didžiausius pastarųjų 65 metų laimėjimus, kuriuos vainikavo bendra valiuta."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Nevienam eiropietim un tātad arī nevienam grieķim nepatīk klaiņot apkārt ar ubaga tarbu. Mums, grieķiem, jāsaprot, ka dzīves standarta ziņā esam atgriezušies par vismaz 10 gadiem atpakaļ. Es baidos, ka tas pats diemžēl notiks arī citās valstīs. Tomēr mūs vaino pie tā, par ko mēs nevaram uzņemties atbildību. Eiropai ir septiņpadsmit kapteiņu un tikpat daudz viņu biedru, septiņpadsmit budžetu, septiņpadsmit obligāciju tirgu un viena kopīga valūta. Šādi vienotā valūta vairs neder. Ir jāizstrādā vienota ekonomikas politika, jāizveido viens obligāciju tirgus un jāievieš kopīga koordinācija. Fiskālā piesardzība neapšaubāmi nozīmē pārkārtojumu patērētāju gaisotnē. Es neredzu, ka kaut kas notiktu šajā virzienā. Cītīgāk disciplinējot sevi, mums ir jāaizsargā pēdējos 65 gados gūtie būtiskie panākumi, kuru kulminācija bija vienotā valūta."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι σε κανέναν Ευρωπαίο και σε κανέναν Έλληνα, κατά συνέπεια, αρέσει να περιφέρει τον δίσκο επαιτείας. Εμείς οι ίδιοι, στην Ελλάδα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε γυρίσει το βιοτικό μας επίπεδο τουλάχιστον δέκα χρόνια πίσω. Φοβάμαι ότι το ίδιο θα συμβεί δυστυχώς και σε άλλες χώρες. Όμως διαπιστώνουμε ότι μας αποδίδονται κατηγορίες πέραν των δικών μας ευθυνών. Δεκαεπτά καπεταναίοι στην Ευρώπη, άλλοι τόσοι συνεργάτες τους, δεκαεπτά προϋπολογισμοί, δεκαεπτά αγορές ομολόγων και ένα κοινό νόμισμα. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί έτσι να προχωρήσει το κοινό νόμισμα. Χρειαζόμαστε μια κοινή οικονομική πολιτική, μία και μοναδική αγορά ομολόγων και έναν κοινό συντονισμό. Σίγουρα η δημοσιονομική πειθαρχία συνεπάγεται ανατροπή του καταναλωτικού κλίματος. Και προς την κατεύθυνση αυτή δεν βλέπω τίποτε να γίνεται. Παρακαλώ, λοιπόν, τα μεγάλα επιτεύγματα τα οποία επιτύχαμε τα εξήντα πέντε τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το κοινό νόμισμα, να τα διασφαλίσουμε συμπεριφερόμενοι με μεγαλύτερη πειθαρχία προς τους ίδιους τους εαυτούς μας."@mt15,15
"Mevrouw de Voorzitter, één ding is wel zeker: geen enkele Europeaan, en dus ook geen enkele Griek, vindt het leuk om te moeten bedelen. Wij, in Griekenland, moeten wel beseffen dat wij onze levensstandaard minstens tien jaar terug hebben gedraaid. Ik vrees echter dat in andere landen helaas hetzelfde zal gebeuren. Wij zien echter dat wij worden beschuldigd van dingen die onze verantwoordelijkheden ver te boven gaan. Zeventien stuurlui, plus eenzelfde aantal medewerkers, zeventien begrotingen, zeventien obligatiemarkten en een gemeenschappelijke munt. Zo kan het niet doorgaan met de gemeenschappelijke munt, mevrouw de Voorzitter. Wij hebben een gemeenschappelijk economisch beleid nodig, een gemeenschappelijke obligatiemarkt en een gezamenlijke coördinatie. Het lijdt geen twijfel dat begrotingsdiscipline verandering kan brengen in het consumentenvertrouwen, maar ik zie geen maatregelen in die richting. Daarom vraag ik dat wij de grote prestaties die wij de afgelopen 65 jaar hebben geleverd, en die in de invoering van de gemeenschappelijke munt hun hoogtepunt vonden, niet over boord gooien en meer zelfdiscipline betrachten."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Z pewnością żaden Europejczyk, a zatem i żaden Grek, nie lubi chodzić po prośbie. My, Grecy, musimy zrozumieć, że jeśli idzie o standard życia, cofnęliśmy się co najmniej o 10 lat. Obawiam się, że niestety to samo przytrafi się i innym państwom. Widzimy jednakowoż, że oskarża się nas o rzeczy, za które nie jesteśmy odpowiedzialni. W Europie jest siedemnastu kapitanów, plus tyle samo oficerów, siedemnaście budżetów, siedemnaście rynków obligacji, a jedna wspólna waluta. Wspólna waluta nie może nadal funkcjonować w ten sposób. Potrzebujemy wspólnej polityki gospodarczej, jednego rynku obligacji i wspólnej koordynacji. Niewątpliwie ostrożność podatkowa jest dla konsumentów jak zimny prysznic. Nie widzę działania w tym kierunku. Musimy ochronić główne osiągnięcia ostatnich 65 lat, których kulminacją było wprowadzenie wspólnej waluty, dzięki większej samodyscyplinie."@pl16
"Senhora Presidente; certamente nenhum europeu e, consequentemente, nenhum grego, gosta de andar de mão estendida a pedir esmola. Nós, Gregos, temos de compreender que o nosso nível de vida regrediu, pelo menos, dez anos. Infelizmente, temo que o mesmo vá suceder noutros países também. No entanto, vemos que nos estão a ser atribuídas culpas por coisas que não são da nossa responsabilidade. Dezassete capitães na Europa com outros tantos imediatos, dezassete orçamentos, dezassete mercados obrigacionistas, para uma moeda comum. A moeda comum não pode continuar assim. Precisamos de uma política económica comum, de um mercado de obrigações único e de coordenação conjunta. É inquestionável que a prudência no domínio orçamental financeira pressupõe uma mudança radical do panorama no mercado de consumo. Não vejo quaisquer medidas nesse sentido. Precisamos de salvaguardar as grandes realizações dos últimos 65 anos, que culminaram na criação da moeda única, adoptando uma maior autodisciplina."@pt17
"Dnă președintă, cu siguranță niciunui cetățean european și, prin urmare, niciunui cetățean elen, nu i-ar plăcea să ajungă să cerșească. Noi, grecii, trebuie să înțelegem că ne-am întors la nivelul de trai de acum cel puțin 10 ani. Din nefericire, mă tem că același lucru se va întâmpla și în alte țări. Cu toate acestea, observăm că suntem acuzați de lucruri care depășesc responsabilitățile noastre. Șaptesprezece conducători din Europa și tot atâția colegi, șaptesprezece bugete, șaptesprezece piețe de obligațiuni și o monedă comună. Moneda comună nu poate continua în acest mod. Avem nevoie de o politică economică comună, de o singură piață de obligațiuni și de o coordonare comună. Fără îndoială, prudența fiscală implică o tulburare în domeniul consumului. Observ că nu se întâmplă nimic în această direcție. Trebuie să protejăm principalele realizări din ultimii 65 de ani, care culminează cu moneda unică, printr-o disciplină mai mare cu noi înșine."@ro18
"Určite žiadny Európan, a teda ani žiadny Grék, nechodí rád so žobráckou miskou. My Gréci musíme pochopiť, že sme sa v životnej úrovni vrátili späť najmenej o 10 rokov. Obávam sa, že to isté sa – žiaľ – stane aj v iných krajinách. Vidíme však, že nás vinia aj za veci, ktoré presahujú našu zodpovednosť. Sedemnásť kapitánov v Európe, taký istý počet pobočníkov, sedemnásť rozpočtov, sedemnásť trhov s dlhopismi a jedna spoločná mena. Spoločná mena takto ďalej nemôže pokračovať. Potrebujeme spoločnú hospodársku politiku, jednotný trh s dlhopismi a spoločnú koordináciu. Fiškálna opatrnosť so sebou nepochybne prinesie aj otrasy spotrebiteľskej klímy. Zatiaľ nevidím, že by sa v tomto smere niečo dialo. Potrebujeme chrániť významné úspechy posledných 65 rokov, ktoré vyvrcholili v jednotnej mene, tým, že budeme voči sebe disciplinovanejší."@sk19
"Gospa predsednica, zagotovo noben Evropejec in tako noben Grk ne mara prosjačiti. Grki moramo razumeti, da smo svoj življenjski standard obrnili vsaj za 10 let nazaj. Žal se bojim, da se bo enako zgodilo tudi v drugih državah. Vendar pa vidimo, da se nas krivi za stvari, ki presegajo naše odgovornosti. Sedemnajst kapitanov v Evropi, plus ravno toliko partnerjev, sedemnajst proračunov, sedemnajst trgov obveznic in ena skupna valuta. Skupna valuta se ne more tako nadaljevati. Potrebujemo skupno gospodarsko politiko, enoten trg obveznic in skupno usklajevanje. Nedvomno fiskalna preudarnost pomeni pretres potrošniškega ozračja. Ne vidim, da bi se kaj dogajalo v tej smeri. Glavne dosežke zadnjih 65 let, ki dosegajo vrh v enotni valuti, moramo zaščititi tako, da bomo sami bolj disciplinirani."@sl20
"Fru talman! Ingen europé och således inte heller någon grek tycker om att tigga. Vi greker måste inse att vi har vridit tillbaka vår levnadsstandard åtminstone tio år i tiden. Tyvärr befarar jag att samma sak kommer att hända även i andra länder. Det som händer nu är emellertid att vi får skulden för omständigheter som faller utanför vårt ansvar. Sjutton olika befälhavare i Europa, plus lika många styrmän, sjutton olika budgetar, sjutton olika obligationsmarknader – och en gemensam valuta. Det kan inte fortsätta så här med den gemensamma valutan. Vi behöver en gemensam ekonomisk politik, en gemensam obligationsmarknad och samordning. En återhållsam budgetpolitik innebär ett radikalt förändrat konsumentklimat. Jag ser dock inte någon förändring i denna riktning. Vi måste med hjälp av ökad självdisciplin värna om de stora framsteg som gjorts under de senaste 65 åren och som kulminerade i den gemensamma valutan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph