Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-287-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-287-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paldies, priekšsēdētājas kundze! Kā jūs domājat, ko nozīmē vārds „izvirtība”? Vārdnīcā šis vārds nozīmē – pilnīgs izkropļojums. Politiskās izvirtības nozīmē vienus melus un cinisku vēlētāju maldināšanu. Šķiet, ka Latvijā parādījusies politisku izvirtuļu deputātu grupa. Lieta ir tāda, ka Latvijas parlamentā vēlēšanu laikā „Saskaņas centra” deputāti solīja saviem krievvalodīgajiem vēlētājiem, kuru skaits Latvijā ir vairāk nekā 40 %, aizstāvēt viņu dzimto valodu. Bet pagājušajā nedēļā frakcija „Saskaņas centrs” nobalsoja par pastiprinātu sodu tiem, kuri nelietos valsts valodu privātā sektorā. Iznāk, ka sola vienu, dara otru. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tā ir izvirtība. Iespējams, ka Latvija kļūs par jaunu politiskās kustības „Izvirtību centrs” dzimteni. Paldies jums par uzmanību!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, co si myslíte, že znamená slovo „perverze“? Podle slovníku toto slovo znamená naprosté pokřivení. Politická perverze neznamená nic jiného než lži a cynické podvádění voličů. Zdá se, že v Lotyšsku se objevila skupina politicky perverzních poslanců. Jedná se o to, že během posledních voleb do lotyšského parlamentu členové skupiny Saskaņas centrs (Harmonický střed) slíbili svým rusky hovořícím voličům, představujícím v Lotyšsku více než 40 % obyvatelstva, že budou chránit jejich rodný jazyk. Minulý týden však tato skupina při hlasování podpořila zvýšení pokut pro ty, kdo v soukromém sektoru nebudou používat úřední jazyk země. Ukazuje se tedy, že slibují jednu věc a dělají jinou. Jsem přesvědčen, že se mnou budete souhlasit, nazvu-li to perverzí. Je možné, že se Lotyšsko stane místem zrodu nového politického hnutí, „Perverzního středu“. Děkuji vám za pozornost."@cs1
"Fru formand! Hvad tror De ordet "perversion" betyder? I ordbogen betyder dette ord fuldstændig forvrængning. Politisk perversion betyder intet andet end løgne og bedrag over for borgerne. Det ser ud til, at der i Letland er dukket en gruppe af parlamentsmedlemmer op, som er politisk perverterede. Sagen er, at under det sidste valg til det lettiske parlament lovede medlemmerne af Saskaņas centrs (Harmoniens Centrum) deres russisktalende vælgere, som i Letland udgør mere end 40 % af befolkningen, at de ville beskytte deres modersmål. Men i sidste uge stemte denne gruppe for større straf til dem, der ikke bruger det officielle nationalsprog i den private sektor. Det viser sig, at de lover én ting og gør noget andet. Jeg tror, at De vil være enige i, at det er perversion. Det er muligt, at Letland bliver det sted, hvor en ny politisk bevægelse, "perversionens centrum", vil opstå. Tak for Deres opmærksomhed."@da2
"Frau Präsidentin! Was, glauben Sie, bedeutet das Wort „Perversion“? Laut Wörterbuch bedeutet es „komplette Verzerrung“. Politische Perversion bedeutet nichts anderes als Lügen und die zynische Täuschung der Wähler. Es scheint, dass in Lettland eine Gruppe von Parlamentariern aufgetaucht ist, die politisch Perverse sind. Es geht darum, dass Abgeordnete der Fraktion (Harmoniezentrum) ihren russischsprachigen Wählern, die in Lettland mehr als 40 % der Bevölkerung ausmachen, bei den letzten Wahlen zum lettischen Parlament versprochen hatten, sich für den Schutz ihrer Muttersprache einzusetzen. In der vergangenen Woche aber stimmte diese Fraktion dafür, verschärfte Strafmaßnahmen bei denjenigen zu ergreifen, die die Amtssprache des Staates im Privatsektor nicht benutzen. Es stellt sich heraus, dass sie das eine versprechen, und das andere tun. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass dies eine Perversion ist. Es kann sein, dass Lettland zur Geburtsstätte einer neuen politischen Bewegung wird, dem „Perversionszentrum“. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τι σημαίνει, κατά την άποψή σας, η λέξη «διαστροφή»; Σύμφωνα με το λεξικό, σημαίνει πλήρη στρέβλωση. Πολιτική διαστροφή δεν σημαίνει τίποτα άλλο από ψέματα και κυνική παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Φαίνεται ότι, στη Λετονία, έχει κάνει την εμφάνισή της μια ομάδα βουλευτών του κοινοβουλίου με πολιτική διαστροφή. Το πρόβλημα είναι ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων κοινοβουλευτικών εκλογών στη Λετονία, μέλη της πολιτικής ομάδας («Κέντρο Αρμονίας») υποσχέθηκαν στους ρωσόφωνους ψηφοφόρους, οι οποίοι συγκροτούν το 40% του πληθυσμού, ότι θα προστάτευαν τη μητρική τους γλώσσα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, η ίδια πολιτική ομάδα ψήφισε υπέρ της επιβολής ενισχυμένων κυρώσεων στους πολίτες που δεν χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα του κράτους στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύεται ότι άλλα υπόσχονται και άλλα πράττουν. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε ότι αυτό είναι διαστροφή. Είναι πιθανόν η Λετονία να αποτελέσει τη γενέτειρα ενός νέου πολιτικού κινήματος, του «Κέντρου Διαστροφής». Ευχαριστώ για την προσοχή σας."@el10
"Madam President, what do you think the word ‘perversion’ means? In the dictionary this word means complete distortion. Political perversion means nothing but lies and cynical deception of voters. It appears that in Latvia, there has appeared a group of members of parliament who are political perverts. The issue is that during the last elections to the Latvian parliament, members of the (Harmony Centre) group promised their Russian-speaking constituents, who in Latvia comprise more than 40% of the population, that they would protect their native language. Last week, however, this group voted for increased penalties for those people who fail to use the official state language in the private sector. It turns out that they promise one thing, and do another. I believe you will agree that that is perversion. It is possible that Latvia will become the birthplace of a new political movement, the ‘Perversion Centre’. Thank you for your attention."@en4
"Señora Presidenta, ¿qué significa, en su opinión, la palabra «perversión»? En el diccionario, esta palabra significa distorsión. La perversión política no significa otra cosa que las mentiras y el cinismo que acaban decepcionando a los votantes. Al parecer, en Letonia ha surgido un grupo de diputados cuyos miembros son todos unos pervertidos políticos. La cuestión es que, durante las últimas elecciones al Parlamento lituano, los miembros del grupo (Centro de la Armonía) prometieron a sus electores de habla rusa, que representan a más de un 40 % de la población, que protegerían su lengua nativa. Sin embargo, la semana pasada este grupo votó a favor de aumentar las sanciones a los ciudadanos que no utilizaran la lengua oficial del Estado en el sector privado. Resulta que prometen una cosa y hacen otra distinta. Creo que estará usted de acuerdo en que eso es perversión. Es posible que Letonia se convierta en el lugar de nacimiento de un nuevo movimiento político denominado «Centro de la Perversión». Muchas gracias por su atención."@es21
"Austatud juhataja! Mida tähendab teie arust sõna „perversne”? Sõnastikus on selle sõna vasteks „loomuvastane”. Poliitiline perverssus on valetamine ja valijate küüniline petmine. Paistab, et Lätis on tekkinud parlamendiliikmete fraktsioon, keda võib nimetada poliitilisteks pervertideks. Asi on selles, et viimastel Läti parlamendi valimistel lubasid partei Üksmeele Keskus ( ) liikmed oma vene keelt kõnelevatele valijatele, keda Lätis on üle 40% elanikkonnast, et kaitsevad nende emakeelt. Eelmisel nädalal aga hääletas seesama partei nende inimeste karmima karistamise poolt, kes ei suuda erasektoris kasutada ametlikku riigikeelt. Paistab, et nad lubavad üht, aga teevad teist. Usun, et nõustute, et see on ebanormaalne. Võimalik, et Lätist saab uue poliitilise liikumise, nimelt Perverssuse Keskpartei sünnimaa. Tänan tähelepanu eest!"@et5
"Arvoisa puhemies, mitä teidän mielestänne tarkoittaa "kieroutuneisuus"? Sanakirjan mukaan se tarkoittaa täydellistä vääristymistä. Poliittinen kieroutuneisuus tarkoittaa ainoastaan valheita ja äänestäjien kyynistä pettämistä. Latvian parlamentissa näyttää syntyneen poliittisesti kieroutuneiden parlamentin jäsenten ryhmä. Ongelmana on se, että edellisten Latvian parlamenttivaalien aikana ("Sopusoinnun keskus") -niminen ryhmä lupasi venäjänkielisille valitsijoilleen, joiden osuus on yli 40 prosenttia Latvian väestöstä, että he suojelisivat näiden valitsijoiden äidinkieltä. Viime viikolla pidetyssä äänestyksessä tämä ryhmä kuitenkin kannatti tiukempien rangaistusten antamista henkilöille, jotka eivät käytä valtion virallista kieltä yksityissektorilla. Kävi ilmi, että he lupaavat yhtä ja tekevät toista. Uskon teidän olevan samaa mieltä siitä, että tämä on kieroutunutta. On mahdollista, että Latviassa syntyy uusi poliittinen liike nimeltä "Kieroutuneisuuden keskus". Kiitän teitä huomiostanne."@fi7
"Madame la Présidente, que pensez-vous que signifie le mot «perversité»? D’après le dictionnaire, ce mot désigne une tendance à faire le mal consciemment par plaisir de nuire. La perversité politique ne signifie rien d’autre que des mensonges et une tromperie cynique à l’égard des électeurs. Il semble que la Lituanie a vu naître un groupe de parlementaires empreints de perversité politique. Le problème est que, lors des dernières élections au parlement lituanien, des membres du groupe (centre de l’harmonie) ont promis à leurs électeurs russophones, qui représentent plus de 40 % de la population lituanienne, de protéger leur langue maternelle. Cependant, la semaine dernière, ce groupe a voté en faveur d’un renforcement des pénalités pour les personnes qui n’utilisent pas la langue officielle de l’État dans le secteur privé. Il s’avère que leurs actes ne correspondent pas à leurs promesses. Je crois que vous serez d’accord de dire qu’il s’agit de perversité. Il est possible que la Lituanie devienne le berceau d’un nouveau mouvement politique, à savoir le «centre de la perversité». Je vous remercie de votre attention."@fr8
"Elnök asszony! Ön szerint mit jelent a „perverzió” szó? A szótár szerint a szó jelentése „teljes elferdítés”. A politikai perverzió nem más, mint hazugság és a választók cinikus megtévesztése. Úgy tűnik, hogy Lettországban a parlamenti képviselők egy politikailag perverz csoportja bukkant fel. A helyzet az, hogy a legutóbbi lettországi parlamenti választások során a Saskaňas centrs (Harmónia Központ) csoport tagjai azt az ígéretet tették – a lettországi népesség több mint 40%-át kitevő – oroszajkú választóiknak, hogy védelmezni fogják anyanyelvüket. Múlt héten azonban ez a csoport megszavazta, hogy szigorítsák azok büntetését, akik a magánszektorban nem használják az ország hivatalos nyelvét. Nyilvánvaló, hogy egy dolgot ígérnek, és egészen mást cselekszenek. Remélem, hogy az elnök asszony egyetért velem abban, hogy ez ferdítés. Lehetséges, hogy Lettország egy új politikai mozgalom, a „Perverzió Központ” szülőhelye lesz. Köszönöm a figyelmüket!"@hu11
"Signora Presidente, quale pensa sia il significato della parola “perversione”? Nel dizionario si trova “completa distorsione”. La perversione politica non è altro che una serie di bugie e cinici inganni ai danni degli elettori. Ora sembra sia comparso un gruppo di pervertiti politici in seno al parlamento lettone. Nel corso delle ultime elezioni parlamentari in Lettonia, alcuni membri della Saskaņas centrs (Centro dell’armonia) hanno promesso ai propri elettori di lingua russa (oltre il 40 per cento della popolazione del paese) che avrebbero protetto la loro lingua materna. La scorsa settimana però questo stesso gruppo ha votato a favore dell’aumento delle sanzioni per chi, nel settore privato, non impiega la lingua ufficiale dello Stato. Hanno quindi promesso una cosa e fatta un’altra. Credo concordiate con me nel definirlo “perversione”. Forse la Lettonia diventerà la culla di un nuovo movimento politico: “il Centro della Perversione”. Grazie per l’attenzione."@it12
"Ponia pirmininke, kaip manote, ką reiškia žodis „iškrypimas“? Pagal žodyną šis žodis reiškia visišką nukrypimą. Politinis iškrypimas reiškia tik melą ir cinišką rinkėjų apgaudinėjimą. Atrodo, kad Latvijoje parlamente atsirado politinių iškrypėlių grupelė. Dalykas tas, kad per paskutinius rinkimus į Latvijos parlamentą (Santarvės centras) pažadėjo savo rusiškai kalbantiems rinkėjams, kurie sudaro daugiau kaip 40 proc. Latvijos rinkėjų, saugoti jų gimtąją kalbą. Tačiau praėjusią savaitę ši partija nubalsavo už griežtesnes baudas žmonėms, privačiajame sektoriuje nevartojantiems oficialios valstybinės kalbos. Pasirodo, kad jie pažada vieną, o daro visai ką kitą. Manau, sutiksite su manimi, kad tai iškrypimas. Gali būti, kad Latvijoje gims naujas politinis judėjimas – „Iškrypimų centras“. Ačiū už dėmesį."@lt14
"Paldies, priekšsēdētājas kundze! Kā jūs domājat, ko nozīmē vārds "izvirtība"? Vārdnīcā šis vārds nozīmē – pilnīgs izkropļojums. Politiskās izvirtības nozīmē vienus melus un cinisku vēlētāju maldināšanu. Šķiet, ka Latvijā parādījusies politisku izvirtuļu deputātu grupa. Lieta ir tāda, ka Latvijas parlamentā vēlēšanu laikā "Saskaņas centra" deputāti solīja saviem krievvalodīgajiem vēlētājiem, kuru skaits Latvijā ir vairāk nekā 40%, aizstāvēt viņu dzimto valodu. Bet pagājušajā nedēļā frakcija "Saskaņas centrs" nobalsoja par pastiprinātu sodu tiem, kuri nelietos valsts valodu privātā sektorā. Iznāk, ka sola vienu, dara otru. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tā ir izvirtība. Iespējams, ka Latvija kļūs par jaunu politiskās kustības "Izvirtību centrs" dzimteni. Paldies jums par uzmanību!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wat betekent het woord 'draaikonterij' volgens u? Volgens het woordenboek betekent dit gedraai, om de waarheid heen draaien. Politieke draaikonterij betekent niets anders dan leugens en cynisch kiezersbedrog. In Letland lijkt er een groep van parlementsleden te zijn gekomen die politieke draaikonten zijn. Tijdens de vorige verkiezingen voor het Lets parlement hebben leden van (Harmonie Centrum) hun Russisch sprekende achterban, die in Letland ruim 40 procent van de bevolking uitmaakt, beloofd dat zij voor hun moedertaal zouden opkomen. Vorige week heeft deze groep echter voor strengere sancties gestemd voor iedereen in de particuliere sector die niet de officiële landstaal gebruikt. Zij beloven dus één ding maar doen iets anders. U zult het met mij eens zijn dat dat draaikonterij is. Letland zou best eens de wieg van een nieuwe politieke beweging kunnen worden, 'Draaikonterij Centrum'. Dank u voor uw aandacht."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Jak Pani uważa, co znaczy słowo „oszustwo”? Zgodnie ze słownikiem słowo to oznacza całkowite wypaczenie. Oszustwo polityczne to nic innego, jak kłamstwa i cyniczne nabieranie wyborców. Wydaje się, że na Łotwie pojawiła się grupa posłów do parlamentu, którzy są politycznymi oszustami. Problemem jest to, że podczas ostatnich wyborów do łotewskiego parlamentu członkowie grupy (Centrum Zgody) obiecali swoim rosyjskojęzycznym wyborcom, którzy na Łotwie stanowią ponad 40 % ludności, że będą bronić ich języka ojczystego. W ubiegłym tygodniu grupa ta zagłosowała jednak za podwyższeniem kar nakładanych na osoby nieużywające języka urzędowego w działalności sektora prywatnego. Okazuje się, że grupa ta obiecuje jedno, a robi co innego. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że jest to oszustwo. Możliwe, że na Łotwie narodzi się nowy ruch polityczny: „Centrum Oszustwa”. Dziękuję Państwu za uwagę."@pl16
"Senhora Presidente; que significa para vós o termo "perversão"? No dicionário tem o sentido de distorção absoluta. "Perversão política" designa uma situação em que tudo é mentira e manipulação cínica dos eleitores. Parece que, na Letónia, surgiu um grupo de deputados que são pervertidos políticos. A questão é que, nas últimas eleições para o Parlamento letão, membros do grupo (Centro da Harmonia) prometeram aos eleitores de língua russa, que na Letónia representam mais de 40% da população, que protegeriam a sua língua materna. A semana passada, porém, esse grupo votou a favor do agravamento das sanções aplicáveis às pessoas que não utilizem a língua oficial do Estado no sector privado. Afinal, prometem uma coisa e fazem outra. Hão-de concordar que se trata de uma forma de perversão. É possível que a Letónia venha a ser o berço de um novo movimento político, o "Centro da Perversão". Obrigado pela vossa atenção."@pt17
"Dnă președintă, ce credeți că înseamnă cuvântul „perversitate”? În dicționar acest cuvânt este definit ca distorsiune completă. Perversitatea politică nu reprezintă nimic altceva decât minciună și înșelare cinică a alegătorilor. Se pare că în Letonia, a apărut un grup de deputați care practică perversitatea politică. Problema este că în timpul ultimelor alegeri pentru parlamentul din Letonia, membrii grupului (Centrul Armoniei) au promis alegătorilor din circumscripțiile în care se vorbește limba rusă, care în Letonia reprezintă peste 40 % din populație, că le vor proteja limba maternă. Cu toate acestea, săptămâna trecută, acest grup a votat în favoarea majorării sancțiunilor pentru acele persoane care nu reușesc să utilizeze în sectorul privat limba oficială de stat. Se pare că aceștia promit ceva și fac altceva. Cred că sunteți de acord că aceasta este o perversitate. Este posibil ca Letonia să devină locul în care va lua naștere o nouă mișcare politică, „Centrul Perversității”. Vă mulțumesc pentru atenția acordată."@ro18
"Čo podľa vás znamená slovo „zvrhlosť“? Podľa slovníka znamená úplnú deformáciu. Politická zvrhlosť potom znamená len klamstvá a cynické podvádzanie voličov. Zdá sa, že v Lotyšsku sa objavila skupina poslancov parlamentu, ktorí sú politickí zvrhlíci. Ide o to, že počas posledných volieb do lotyšského parlamentu členovia skupiny (Centrum harmónie) sľubovali svojim rusky hovoriacim voličom, ktorí v Lotyšsku tvoria vyše 40 % obyvateľstva, že budú ochraňovať ich rodný jazyk. Minulý týždeň však táto skupina hlasovala za sprísnenie postihovania tých ľudí, ktorí nebudú v súkromnom sektore používať úradný štátny jazyk. Ukazuje sa, že sľúbia jednu vec, ale robia niečo iné. Verím, že budete súhlasiť s tým, že ide o zvrhlosť. Je možné, že Lotyšsko sa stane kolískou nového politického hnutia „Centrum zvrhlosti“. Ďakujem za pozornosť."@sk19
"Gospa predsednica, kaj mislite, da pomeni beseda „sprevrženost“? V slovarju ta beseda pomeni popolno popačenje. Politična sprevrženost ne pomeni nič drugega kot laži in cinične prevare volivcev. Kaže, da se je v Latviji pojavila skupina poslancev, ki so politični sprevrženci. Gre za to, da so na zadnjih volitvah v latvijski parlament poslanci skupine (Center harmonije) svojim rusko govorečim volivcem, ki predstavljajo več kot 40 % prebivalstva Latvije, obljubili, da bodo zaščitili njihov domači jezik. Vendar pa je ta skupina prejšnji teden glasovala za povečane kazni za tiste, ki ne bodo uporabljali uradnega državnega jezika v zasebnem sektorju. Izkazalo se je, da obljubljajo eno, počnejo pa drugo. Mislim, da se boste strinjali, da je to sprijenost. Možno je, da bo Latvija postala rojstni kraj novega političnega gibanja, „Centra izprijenosti“. Zahvaljujem se vam za pozornost."@sl20
"Fru talman! Vad betyder ordet bedrägeri? I ordboken används bland annat svek som en definition. Politiskt bedrägeri är inget annat än lögner och ett cyniskt sätt att vilseleda väljarna. I Lettland har en grupp parlamentsledamöter visat sig vara skyldiga till politiskt bedrägeri. Det handlar om att medlemmar av partiet Harmonicentern ( ) vid det senaste lettiska parlamentsvalet lovade sina ryskspråkiga väljare, som utgör drygt 40 procent av befolkningen, att de skulle skydda deras modersmål. Förra veckan röstade dock samma parti för strängare påföljder för dem som inte använder landets officiella språk inom den privata sektorn. De lovar således en sak men gör någonting helt annat. Jag tror ni instämmer i att detta är en form av bedrägeri. Kanske kommer Lettland att utgöra födelseplatsen för en ny politisk rörelse kallad Bedrägericentern. Tack för ordet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph