Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-286-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.20.3-286-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tisztelt elnök asszony! Az elmúlt hetekben a román politikum részéről durva támadássorozat és ellenséges hisztériakampány zúdult az erdélyi Székelyföld brüsszeli képviseleti irodájának létrehozóira, és általában a romániai magyar közösségre. Ezenközben Romániában az ország területi, adminisztratív átrendezésének egy olyan tervét kívánják áterőszakolni, mely nyolc többségi megarégió létrehozása által Székelyföld és Partium vidékének többségben élő magyarságát abszolút kisebbségbe taszítaná. Románia erdélyi magyar képviselői a Helyi Önkormányzatok Európai Chartajának, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartajának explicit előírásai értelmében határozottan visszautasítják országuk regionális újrarendezésének ezt a demokráciaellenes és diszkriminatív módját. Románia és Magyarország néppárti kormánypártjainak demokratikus értékközösségére apellálva hathatós segítségüket, valamint az Európai Parlament cselekvő támogatását kérjük erdélyi magyar közösségünk védelmében."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, během posledních několika týdnů byli zakladatelé zastupitelské kanceláře Sikulska v Bruselu a maďarská komunita v Rumunsku všeobecně vystaveni dlouhé řadě útoků a nenávistné hysterické kampani ze strany rumunské politické elity. Mezitím došlu k pokusům prosadit plán územní a administrativní reorganizace Rumunska, která by vytvořila osm většinových megaregionů, čímž by se maďarská většina žijící v Sikulsku a Partiu stala absolutní menšinou. Na základě výslovných ustanovení obsažených v Evropské chartě místní samosprávy a Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků maďarští transylvánští poslanci rozhodně odmítají tento nedemokratický a diskriminační způsob regionální reorganizace Rumunska. Jménem společných demokratických hodnot vládnoucích lidových stran Rumunska a Maďarska vás žádáme o účinnou pomoc a o aktivní podporu Parlamentu při ochraně maďarské transylvánské komunity."@cs1
"Fru formand! I de sidste uger har grundlæggerne af Szeklerlands repræsentationskontor i Bruxelles, og det ungarske samfund generelt i Rumænien, været udsat for en lang række angreb og fjendtlige hysteriske kampagner fra den rumænske politiske elites side. I mellemtiden er der blevet gjort forsøg på at gennemtvinge en territorial og administrativ omlægningsplan i Rumænien, som kunne føre til, at der oprettes otte meget store flertalsregioner, hvilet vil betyde, at det ungarske flertal, der bor i Szeklerland og i Partium, vil komme i absolut mindretal. I henhold til de udtrykkelige bestemmelser i det europæiske charter om lokalt selvstyre og den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog tager de transylvanske ungarske medlemmer af Parlamentet kraftigt afstand fra denne udemokratiske og diskriminerende måde at foretage en regional omlægning af deres land på. Vi beder Dem om Deres aktive hjælp i de regerende rumænske og ungarske folkepartiers og de fælles demokratiske værdiers navn, og vi beder om Parlamentets aktive støtte til beskyttelse af det transylvanske ungarske samfund."@da2
"Frau Präsidentin! In den letzten Wochen wurden die Gründer der Vertretung des Szeklerlandes in Brüssel und die ungarische Gemeinschaft in Rumänien im Allgemeinen Opfer einer Angriffsserie und einer feindseligen und Hysterie verbreitenden Kampagne der politischen Elite Rumäniens. Zwischenzeitlich wurde versucht, einen Plan zur territorialen und administrativen Umstrukturierung in Rumänien zu forcieren, nach dem acht Megaregionen mit rumänischer Mehrheitsbevölkerung geschaffen würden, wodurch die im Szeklerland und im Partium lebende ungarische Mehrheit gezwungenermaßen zu einer absoluten Minderheit würde. Entsprechend den ausdrücklichen Bestimmungen der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen lehnen die siebenbürgisch-ungarischen Abgeordneten aus Rumänien diese antidemokratische und diskriminierende Art der regionalen Neuaufteilung ihres Landes entschieden ab. Im Namen der gemeinsamen demokratischen Werte der regierenden Volksparteien in Rumänien und Ungarn bitten wir um Ihre effektive Hilfe und um die aktive Unterstützung des Parlaments für den Schutz der siebenbürgisch-ungarischen Gemeinschaft."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιδρυτές της αντιπροσωπείας της περιοχής Szeklerland στις Βρυξέλλες, και η ουγγρική κοινότητα στη Ρουμανία εν γένει, αποτέλεσαν τα θύματα μιας μακράς σειράς διαδοχικών επιθέσεων και εχθρικής εκστρατείας υστερίας εκ μέρους της πολιτικής ελίτ της Ρουμανίας. Εν τω μεταξύ, έχουν γίνει απόπειρες για την επιβολή ενός εδαφικού και διοικητικού σχεδίου αναδιοργάνωσης της Ρουμανίας, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει οκτώ μεγάλες περιφέρειες πλειοψηφίας, μετατρέποντας αναγκαστικά σε απόλυτη μειονότητα την ουγγρική πλειονότητα που διαμένει στο Szeklerland και το Partium. Σύμφωνα με τις ρητές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη της τοπικής αυτονομίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, οι ούγγροι βουλευτές του ΕΚ από την Τρανσυλβανία της Ρουμανίας απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτήν την αντιδημοκρατική και επιλεκτική μέθοδο περιφερειακής αναδιοργάνωσης της χώρας τους. Ζητούμε την αποτελεσματική βοήθειά σας στο όνομα των κοινών δημοκρατικών αξιών των κυβερνώντων λαϊκών κομμάτων της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας, και επιζητούμε την ενεργό υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την προστασία της ουγγρικής κοινότητας στην Τρανσυλβανία."@el10
"Madam President, in the last few weeks the founders of Szeklerland’s Representative Office in Brussels, and the Hungarian community in Romania in general, have had to endure a long chain of attacks and a hostile hysteria campaign from the Romanian political elite. Meanwhile, attempts have been made to force a territorial and administrative reorganisation plan in Romania, which would create eight majority megaregions, forcing the Hungarian majority living in Szeklerland and Partium into absolute minority. Pursuant to the explicit provisions set out in the European Charter of Local Self-Government and the European Charter for Regional or Minority Languages, the Transylvanian Hungarian MEPs from Romania firmly reject this antidemocratic and discriminative method of regional reorganisation of their country. We ask for your effective help in the name of the common democratic values of the governing Popular Parties of Romania and Hungary, and we ask for Parliament’s active support for the protection of the Transylvanian Hungarian community."@en4
"Señora Presidenta, en las últimas semanas, los fundadores de la Oficina del Representante del País Székely y la comunidad húngara en Rumanía en general, han tenido que soportar una larga cadena de ataques y una campaña de hostilidad histérica por parte de la élite política rumana. Mientras tanto, se ha intentado imponer por la fuerza un plan de reorganización territorial y administrativa en Rumanía, que contempla la creación de ocho megarregiones mayoritarias y convierte a la mayoría húngara residente en Székely y en el Partium en una minoría absoluta. Amparándose en las disposiciones de la Carta europea de la autonomía local y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, los diputados rumanos pertenecientes a la comunidad húngara de Transilvania rechazan enérgicamente este método de reorganización regional de su país porque lo consideran antidemocrático y discriminatorio. Les pedimos su ayuda en nombre de los valores democráticos comunes de los Partidos Populares que gobiernan en Rumania y Hungría, y pedimos al Parlamento que nos apoye activamente para proteger a la comunidad húngara de Transilvania."@es21
"Austatud juhataja! Viimase paari nädala jooksul on Szekerlandi esindus Brüsselis ja Ungari kogukond Rumeenias üldiselt pidanud taluma mitut rünnakut ja vaenulikku hüsteeriakampaaniat Rumeenia poliitiliselt eliidilt. Lisaks on püütud suruda Rumeenias peale territoriaalset ja administratiivset ümberorganiseerimisplaani, mille tulemusel tekiks kaheksa enamuses olevat megaregiooni, mis sunniks Ungari Szekerlandis ja Partiumis elava enamuse absoluutsesse vähemusse. Vastavalt sõnaselgetele sätetele Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas ja Euroopa regionaal- või vähemuskeelte hartas, lükkavad Euroopa Parlamendi Transilvaania ungarlastest liikmed Rumeeniast sellise antidemokraatliku ja diskrimineeriva regionaalse reorganiseerimise meetodi riigis tagasi. Palume Rumeenia ja Ungari populaarsete parteide ühiste demokraatlike väärtuste nimel teie abi ning parlamendi aktiivset toetust Transilvaania ungarlaste kogukonna kaitsel."@et5
"Arvoisa puhemies, viime viikkojen aikana Romanian poliittinen eliitti on kohdistanut useita hyökkäyksiä ja vihamielistä hysteriaa Brysselissä sijaitsevan Szeklerlandin edustustoimiston perustajiin ja yleensä Romanian unkarilaisyhteisöön. Samalla Romaniassa on yritetty saada väkisin läpi alueellista ja hallinnollista uudistussuunnitelmaa, jolla luotaisiin kahdeksan laajaa enemmistöaluetta, mikä pakottaisi Szeklerlandissa ja Partiumissa enemmistönä elävät unkarilaiset täydelliseen vähemmistöön. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan yksiselitteisten määräysten nojalla Romanian Transilvaniaa edustavat unkarilaiset Euroopan parlamentin jäsenet vastustavat jyrkästi tätä demokratian vastaista ja syrjivää alueellista uudistusta maassaan. Pyydämme teitä antamaan tehokasta apua Romanian ja Unkarin kansanpuolueille yhteisten demokraattisten arvojen nimessä, ja pyydämme parlamenttia tukemaan meitä aktiivisesti Transilvanian unkarilaisyhteisön suojelemisessa."@fi7
"Madame la Présidente, ces dernières semaines, les fondateurs du bureau de représentation du pays des Sicules à Bruxelles, ainsi que la communauté hongroise de Roumanie en général ont subi une longue série d’attaques et une vague d’hystérie hostile de la part de l’élite politique roumaine. Entre-temps, on a tenté d’imposer en Roumanie un plan de réorganisation territoriale et administrative, qui créerait huit mégarégions majoritaires, contraignant la majorité hongroise vivant dans le pays des Sicules et dans le Partium à devenir une minorité absolue. Conformément aux dispositions explicites contenues dans la charte européenne de l’autonomie locale et dans la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les parlementaires hongrois de Transylvanie, en Roumanie, rejettent fermement cette méthode antidémocratique et discriminatoire de réorganisation régionale de leur pays. Au nom des valeurs démocratiques communes des partis populaires au pouvoir en Roumanie et en Hongrie, nous demandons une aide efficace de votre part, ainsi que le soutien actif du Parlement en faveur de la protection de la communauté hongroise de Transylvanie."@fr8
"Signora Presidente, nelle ultime settimane i fondatori dell’ufficio di rappresentanza della Terra dei Székely a Bruxelles e in generale la comunità ungherese in Romania hanno subìto una lunga serie di attacchi e un’ostile campagna di isteria da parte dell’élite politica rumena. Si è tentato, al contempo, di imporre un piano di riorganizzazione amministrativa e territoriale nel paese volto a creare otto grandi regioni a maggioranza etnica, mettendo in minoranza la comunità maggioritaria ungherese che vive nella Terra dei Székely e a Partium. A norma delle disposizioni esplicite stabilite nella Carta europea dell’autonomia locale e nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, i membri del Parlamento europeo ungheresi transilvanici dalla Romania si oppongono fermamente a questo metodo antidemocratico e discriminatorio di riorganizzazione regionale del paese. Chiediamo di accordarci il vostro efficace aiuto in nome dei comuni valori democratici condivisi dai partiti popolari al potere rumeni e ungheresi e chiediamo anche il sostegno attivo del Parlamento per la protezione della comunità ungherese transilvanica."@it12
"Ponia pirmininke, paskutinėmis savaitėmis Szeklerlando atstovų biuro įkūrėjams Briuselyje ir Rumunijos vengrų bendruomenei teko ištverti Rumunijos politinio elito ilgą puolimą ir priešiškos isterijos kampaniją. Tuo metu bandyta prastumti teritorinius ir administracinės reorganizacijos planus, pagal kuriuos Rumunijoje būtų įkurti aštuoni didžiuliai megaregionai, o Szeklerlande ir Partiume gyvenantys vengrai atsidurtų absoliučioje mažumoje. Vengrai Parlamento nariai iš Rumunijos Transilvanijos regiono ryžtingai atmeta šį nedemokratišką ir diskriminacinį regioninį šalies reorganizacijos būdą, remdamiesi Europos vietos savivaldos chartijoje ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijoje aiškiai išdėstytomis nuostatomis. Siekdami išsaugoti Rumunijos ir Vengrijos valdančiųjų partijų bendras demokratines vertybes prašome veiksmingos jūsų pagalbos, prašome Parlamento aktyviai prisidėti apsaugant Transilvanijos vengrų bendruomenę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pēdējās nedēļās pārstāvniecības biroja dibinātājiem Briselē un visai ungāru kopienai Rumānijā bija jāpacieš ilgstoši uzbrukumi un naidīgas histērijas kampaņas no Rumānijas politiskās elites puses. Tikmēr ir bijuši centieni piespiest izstrādāt teritoriālās un administratīvās reorganizācijas plānu Rumānijā, kā rezultātā tiktu izveidoti astoņi majoritātes reģioni, savukārt ungāru majoritāte, kas dzīvo un reģionos, kļūtu par absolūtu minoritāti. Saskaņā ar nepārprotamiem noteikumiem, kas izklāstīti Vietējo pašvaldību hartā un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartā, Transilvānijas ungāru Eiropas Parlamenta deputāti no Rumānijas asi noraida šādu antidemokrātisku un diskriminējošu savas valsts reģionālās reorganizācijas metodi. Valdošo Rumānijas un Ungārijas tautas partiju kopējo demokrātisko vērtību vārdā mēs lūdzam jūsu palīdzību un aktīvu Parlamenta atbalstu Transilvānijas ungāru kopienas aizsardzībai."@lv13
"Tisztelt elnök asszony! Az elmúlt hetekben a román politikum részéről durva támadássorozat és ellenséges hisztériakampány zúdult az erdélyi Székelyföld brüsszeli képviseleti irodájának létrehozóira, és általában a romániai magyar közösségre. Ezenközben Romániában az ország területi, adminisztratív átrendezésének egy olyan tervét kívánják áterőszakolni, mely nyolc többségi megarégió létrehozása által Székelyföld és Partium vidékének többségben élő magyarságát abszolút kisebbségbe taszítaná. Románia erdélyi magyar képviselői a Helyi Önkormányzatok Európai Chartajának, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartajának explicit előírásai értelmében határozottan visszautasítják országuk regionális újrarendezésének ezt a demokráciaellenes és diszkriminatív módját. Románia és Magyarország néppárti kormánypártjainak demokratikus értékközösségére apellálva hathatós segítségüket, valamint az Európai Parlament cselekvő támogatását kérjük erdélyi magyar közösségünk védelmében."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de afgelopen weken hebben de oprichters van de vertegenwoordiging van Szeklerland in Brussel en de Hongaarse gemeenschap in Roemenië in het algemeen, een hele reeks aanvallen en een vijandige, hysterische campagne van de Roemeense politieke elite te verduren gehad. Intussen zijn er pogingen gedaan om in Roemenië met geweld een plan voor regionale en bestuurlijke reorganisatie door te voeren door acht megaregio’s met meerderheden tot stand te brengen, waarmee de Hongaarse meerderheid die in Szeklerland en Partium woont tot een absolute minderheid zou worden teruggedrongen. Krachtens de uitdrukkelijke bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie en het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen wijzen de Transsylvanische Hongaarse afgevaardigden uit Roemenië deze antidemocratische en discriminerende wijze van regionale herordening van hun land met kracht van de hand. Wij doen in het kader van de gemeenschappelijke democratische waarden van de regerende volkspartijen van Roemenië en Hongarije een beroep op uw daadkrachtige hulp en vragen om de actieve steun van het Europees Parlement voor de bescherming van onze Transsylvanische Hongaarse gemeenschap."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W ciągu ostatnich kilku tygodni założyciele przedstawicielstwa Seklerszczyzny w Brukseli i ogólnie węgierska społeczność romska zmuszeni byli znosić wiele ataków i wrogą, histeryczną kampanię ze strony rumuńskiej elity politycznej. Równocześnie podejmowano próby przeforsowania planu reorganizacji podziału terytorialnego i administracyjnego Rumunii, zmierzającego do utworzenia ośmiu większościowych megaregionów. Węgierska większość zamieszkująca Seklerszczyznę i Partium spychana byłaby wówczas na pozycję zdecydowanej mniejszości. W myśl wyraźnie sformułowanych postanowień Europejskiej karty samorządu lokalnego oraz Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, węgierscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z Transylwanii w Rumunii zdecydowanie odrzucają te antydemokratyczne i dyskryminacyjne metody reorganizacji ich kraju. Zwracamy się do Państwa o skuteczną pomoc w imię wspólnych wartości demokratycznych, podzielanych przez rządzące w Rumunii i na Węgrzech Partie Ludowe oraz prosimy o czynne poparcie ze strony Parlamentu dla ochrony transylwańskiej społeczności węgierskiej."@pl16
"Senhora Presidente, nas últimas semanas, os fundadores da Representação de Szeklerland e da comunidade húngara da Roménia em geral em Bruxelas tiveram de suportar uma longa cadeia de ataques e uma campanha de histeria hostil da elite política romena. Entretanto, foram feitas tentativas para forçar um plano de reorganização territorial e administrativo na Roménia, que criaria oito mega-regiões maioritárias, forçando a maioria húngara que vive em Szeklerland e Partium a permanecer em minoria absoluta. Ao abrigo do disposto explicitamente na Carta Europeia de Autonomia Local e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, os deputados da Transilvânia húngara da Roménia rejeitam veementemente este método anti-democrático e discriminatório de reorganização regional do seu país. Pedimos a vossa ajuda concreta em nome dos valores democráticos comuns aos partidos populares que dirigem a Roménia e a Hungria e solicitamos o apoio activo do Parlamento na protecção da comunidade húngara da Transilvânia."@pt17
"Dnă președintă, în ultimele câteva săptămâni, fondatorii Reprezentanței Ținutului Secuiesc de la Bruxelles și comunitatea maghiară din România, în general, au trebuit să suporte un lung șir de atacuri și o campanie isterică ostilă din partea elitei politice românești. În același timp, au existat încercări de impunere a unui plan de reorganizare teritorială și administrativă în România, care ar crea opt megaregiuni majoritare, forțând minoritatea maghiară care locuiește în Ținutul Secuiesc și Partium să devină o minoritate absolută. În conformitate cu dispozițiile explicite prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale și în Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, deputații din Parlamentul European, maghiari transilvăneni din România au respins ferm această metodă antidemocratică și discriminatorie de reorganizare regională a țării lor. Solicităm sprijinul dvs. eficient, în numele valorilor democratice comune care reglementează partidele populare din România și Ungaria, și solicităm susținerea activă a Parlamentului pentru protecția comunității maghiare din Transilvania."@ro18
"V posledných týždňoch museli zakladatelia zastupiteľskej kancelárie Sikulskej oblasti v Bruseli, ako aj vo všeobecnosti maďarská komunita v Rumunsku, znášať dlhú sériu útokov a nepriateľskú hysterickú kampaň zo strany rumunskej politickej elity. Medzitým sa podnikli pokusy o presadenie plánu územnej a správnej reorganizácie v Rumunsku, ktorá by vytvorila osem väčšinových megaregiónov, čo by maďarskú väčšinu žijúcu v Sikulskej oblasti a v oblasti Partium zatlačilo do pozície absolútnej menšiny. V súlade s výslovnými ustanoveniami zahrnutými v Európskej charte miestnej samosprávy a v Európskej charte regionálnych a menšinových jazykov transylvánski maďarskí poslanci Európskeho parlamentu z Rumunska dôrazne odmietajú tento protidemokratický a diskriminačný spôsob oblastnej reorganizácie svojej vlasti. Žiadame vás o účinnú pomoc v mene spoločných demokratických hodnôt vládnucich ľudových strán Rumunska a Maďarska a žiadame tiež o aktívnu podporu Parlamentu pri ochrane transylvánskej maďarskej komunity."@sk19
"Gospa predsednica, zadnjih nekaj tednov so morali ustanovitelji predstavništva Szeklerlanda v Bruslju in na splošno madžarska skupnost v Romuniji prenašati dolgo verigo napadov in sovražnih histeričnih kampanj Romunske politične elite. Medtem so se izvajali poskusi za prisilno uvedbo načrta za ozemeljsko in upravno preureditev v Romuniji, s katerim bi bilo ustvarjenih osem večinskih megaregij in tako bi bila madžarska večina, ki živi v Szeklerlandu in Partiumu, prisilno spremenjena v absolutno manjšino. V skladu z jasnimi določbami iz Evropske listine o lokalni samoupravi in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih transilvanski madžarski poslanci EP iz Romunije odločno zavračajo ta protidemokratičen način regionalne reorganizacije njihove države. Prosimo za vašo dejansko pomoč v imenu skupnih demokratičnih vrednot vladajočih ljudskih strank Romunije in Madžarske in prosimo za aktivno podporo Parlamenta za zaščito transilvanske madžarske skupnosti."@sl20
"Fru talman! Grundarna av Seklerlandets representationskontor i Bryssel och den ungerska minoriteten i Rumänien i allmänhet har de senaste veckorna utsatts för en rad attacker och en hätsk motståndskampanj från den rumänska politiska eliten. Samtidigt har det genomförts försök att tvinga fram en territoriell och administrativ omorganisationsplan i Rumänien i syfte att skapa åtta storregioner med rumänsk majoritet, vilket skulle innebära att de ungrare som i dag utgör majoritetsbefolkning i regionerna Seklerlandet och Partium skulle komma att utgöra en minoritet. Med hänvisning till de tydliga bestämmelserna i Europarådets stadga om lokalt självstyre och Europarådets stadga om regionala språk och minoritetsspråk har de transsylvansk-ungerska europaparlamentsledamöterna från Rumänien tagit starkt avstånd från denna antidemokratiska och diskriminerande regionala omorganisation i deras land. Utifrån de gemensamma demokratiska värden som de konservativa/liberala regeringspartierna i Rumänien och Ungern värnar om ber vi om konkret hjälp och om ett aktivt stöd från parlamentets sida för att skydda den transsylvansk-ungerska minoriteten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph