Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-278-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-278-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The European Union produces more that 40 000 m3 of radioactive waste each year, 80% is short-lived low-level radioactive waste and about 5% is long-lived low-level radioactive waste. It is important that the Union will implement a Directive on the management of spent fuel and radioactive waste. Romania is among those Member States which are in favour of having the possibility to export radioactive waste to third countries. Spent fuel from research reactors in Romania needs to be either repatriated to the country of origin, Russia or the United States or exported to third countries in special cases. For this reason I cannot support the export ban proposal in this report. As nuclear energy will remain part of the Member States’ energy mix in the future it is important that such a report is adopted successfully in the plenary session of this Parliament. Spent fuels should be moved out of pools and into dry storage as soon as possible and high priority should be placed on the oldest radioactive wastes. Furthermore, it is important that citizens have confidence in the principles governing the safety of repositories and in waste management programmes."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropská unie každoročně vyprodukuje více než 40 000 m3 radioaktivního odpadu, z čehož 80 % tvoří nízce radioaktivní odpad s krátkým poločasem rozpadu a okolo 5 % nízce radioaktivní odpad s dlouhým poločasem rozpadu. Je důležité, aby Unie zavedla směrnici o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Rumunsko je jedním z těch členských států, které podporují možnost vyvážet radioaktivní odpad do třetích zemí. Vyhořelé palivo z rumunských výzkumných reaktorů je nutné buď vracet do země jeho původu, Ruska či Spojených států, nebo jej ve zvláštních případech vyvážet do třetích zemí. Z tohoto důvodu nemohu v této zprávě obsažený návrh zákazu vývozu podpořit. Jelikož jaderná energie zůstane i nadále součástí energetického mixu členských států, je důležité, aby byla tato zpráva na plenárním zasedání tohoto Parlamentu úspěšně schválena. Vyhořelé palivo by mělo být co nejdříve přemístěno z nádrží do suchých úložišť a největší pozornost bychom přitom měli věnovat nejstaršímu radioaktivnímu odpadu. Dále je důležité, aby občané pravidlům rozhodujícím o bezpečnosti úložišť a programům nakládání s odpadem důvěřovali."@cs1
"EU producerer mere end 40 000 m3 radioaktivt affald hvert år, hvoraf 80 % er kortlivet lavradioaktivt affald og ca. 5 % er langlivet lavradioaktivt affald. Det er vigtigt, at EU gennemfører et direktiv om håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Rumænien hører til de medlemsstater, som går ind for muligheden for at eksportere radioaktivt affald til tredjelande. Brugt brændsel fra forskningsreaktorer i Rumænien skal enten sendes tilbage til oprindelseslandet, Rusland eller USA, eller i særlige tilfælde eksporteres til tredjelande. Derfor kan jeg ikke støtte forslaget om eksportforbud i denne betænkning. Da atomenergi fortsat vil være en del af medlemsstaternes energimiks i fremtiden, er det vigtigt, at betænkningen vedtages med succes i plenarforsamlingen i Parlamentet. Brugt brændsel skal fjernes fra bassinerne og overføres til tør opbevaring så hurtigt som muligt, og det ældste radioaktive affald skal gives høj prioritet. Det er desuden vigtigt, at borgerne har tillid til de principper, der ligger til grund for deponeringspladsernes sikkerhed, og til programmerne til håndtering af affald."@da2
"Insgesamt fallen jährlich in der Europäischen Union über 40 000 m3 radioaktive Abfälle an, wobei es sich bei etwa 80 % von ihnen um kurzlebige schwachaktive Abfälle, bei 5 % um langlebige schwachaktive Abfälle handelt. Die Umsetzung einer Richtlinie über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in der EU ist von hoher Bedeutung. Rumänien gehört zu den Mitgliedstaaten, die die Möglichkeit der Ausfuhr radioaktiver Abfälle in Drittländer befürworten. Abgebrannte Brennelemente aus Forschungsreaktoren in Rumänien müssen entweder in das Herkunftsland – Russland oder USA – zurückgeführt oder in Sonderfällen in Drittländer ausgeführt werden. Daher kann ich das in diesem Bericht enthaltene Ausfuhrverbot nicht unterstützen. Da die Kernenergie künftig Teil des Energiemixes der Mitgliedstaaten bleiben wird, ist die erfolgreiche Annahme eines solchen Berichts in der Plenarsitzung dieses Parlaments wichtig. Abgebrannte Brennelemente sollten aus dem Abklingbecken genommen und baldmöglichst der Trockenlagerung zugeführt werden, wobei die ältesten radioaktiven Abfälle Vorrang haben sollten. Weiterhin ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in die Grundsätze für die Sicherheit der Lagerstätten und in die Abfallentsorgungsprogramme haben."@de9
"Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται ετησίως τουλάχιστον 40.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων, εκ των οποίων το 80% είναι βραχύβια απόβλητα με χαμηλό επίπεδο ραδιενέργειας και περίπου το 5% μακρόβια απόβλητα με χαμηλό επίπεδο ραδιενέργειας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ένωση θα εφαρμόσει μια οδηγία για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η Ρουμανία ανήκει στα κράτη μέλη που προτιμούν να έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής ραδιενεργών αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Τα αναλωμένα καύσιμα από τους ερευνητικούς αντιδραστήρες στη Ρουμανία πρέπει είτε να επαναπατρίζονται στη χώρα προέλευσής τους, τη Ρωσία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να εξάγονται σε τρίτες χώρες με τη χρήση ειδικής συσκευασίας. Για τον λόγο αυτόν, αδυνατώ να στηρίξω την πρόταση της παρούσας έκθεσης για την απαγόρευση των εξαγωγών. Δεδομένου ότι η πυρηνική ενέργεια θα εξακολουθήσει στο μέλλον να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών, κρίνεται σημαντική η επιτυχής έγκριση μιας τέτοιας έκθεσης στην Ολομέλεια του Σώματος. Τα αναλωμένα καύσιμα θα πρέπει να μεταφέρονται από τις δεξαμενές σε ξηρές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατόν, και θα πρέπει να αποδίδεται υψηλή προτεραιότητα στα παλαιότερα ραδιενεργά απόβλητα. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι πολίτες να πιστεύουν στις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια των τόπων εναπόθεσης και τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων."@el10
"En total, cada año se producen más de 40 000 m de residuos radiactivos en la Unión Europea, de los que un 80 % aproximadamente es de vida corta y baja actividad, un 5 % aproximadamente es de larga vida y baja actividad. Es fundamental que la Unión aplique una Directiva sobre la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos. Rumanía es uno de los Estados miembros que están a favor de la posibilidad de exportar residuos radiactivos a terceros países. En Rumanía, el combustible gastado procedente de los reactores de investigación tiene que ser repatriado al país de origen, a Rusia o a los Estados Unidos o exportado a terceros países en casos especiales. Por ese motive no puedo apoyar la propuesta de prohibir la exportación contemplada en este informe. Como, en el futuro, la energía nuclear seguirá formando parte de la combinación de energías utilizada por los Estados miembros, es necesario que este informe se apruebe en la sesión plenaria de este Parlamento. Los combustibles gastados deberían extraerse de las piscinas y almacenarse lo antes posible en un lugar seco y debe darse prioridad a los residuos radiactivos más antiguos. Además, es preciso que los ciudadanos confíen en los principios por los que se rige la seguridad de los depósitos y en los programas de gestión de los residuos."@es21
"Euroopa Liit toodab aastas üle 40 000 m radioaktiivseid jäätmeid, millest 80% on lühikese elueaga madala radioaktiivse tasemega jäätmed ja umbes 5% on pika elueaga madala radioaktiivse tasemega jäätmed. On oluline, et liit võtaks vastu direktiivi kasutatud tuumkütuste ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta. Rumeenia on üks neid riike, mis on võimaluse poolt eksportida radioaktiivseid jäätmeid kolmandatesse riikidesse. Kasutatud tuumkütus Rumeenia uurimisreaktoritest tuleb kas repatrieerida selle päritoluriiki Venemaale või Ameerika Ühendriikidesse või erijuhtudel eksportida kolmandatesse riikidesse. Seetõttu ei saa ma toetada raporti ekspordikeelu ettepanekut. Kuna tuumaenergia jääb ka tulevikus osaks liikmesriikide energiast, siis on oluline, et raport võetaks sellel parlamendi täiskogu istungil vastu edukalt. Kasutatud kütused tuleks viia basseinidest kuiva ladustamiskohta nii ruttu kui võimalik ja kõige tähtsamad peaksid olema vanimad radioaktiivsed jäätmed. Veelgi enam, oluline on, et kodanikud usaldaksid ladustamiskohtade ohutust reguleerivaid põhimõtteid ja jäätmekäitlusprogramme."@et5
"Euroopan unioni tuottaa yli 40 000 kuutiometriä radioaktiivista jätettä joka vuosi, 80 prosenttia siitä on lyhytikäistä alhaisen tason radioaktiivista jätettä, ja noin 5 prosenttia on pitkäikäistä alhaisen tason radioaktiivista jätettä. On tärkeää, että unioni panee täytäntöön direktiivin käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Romania kuuluu niihin jäsenvaltioihin, jotka kannattavat mahdollisuutta viedä radioaktiivista jätettä kolmansiin maihin. Romaniassa tutkimusreaktoreista tuleva käytetty ydinpolttoaine on joko palautettava alkuperämaahan, Venäjälle tai Yhdysvaltoihin, tai erityistapauksissa vietävä kolmansiin maihin. Tämän vuoksi en voi tukea tässä mietinnössä ehdotettua vientikieltoa. Ydinenergia jää osaksi jäsenvaltioiden energialähteiden valikoimaa tulevaisuudessa, on tärkeää, että tämän mietintö hyväksytään menestyksekkäästi Euroopan parlamentin täysistunnossa. Käytetyt polttoaineet olisi siirrettävä pois altaista kuivasijoituspaikkoihin mahdollisimman pian, ja kaikkein vanhimmat radioaktiiviset jätteet olisi asetettava etusijalle. Lisäksi on tärkeää, että kansalaisilla on luottamus loppusijoituspaikkojen turvallisuutta hallitseviin periaatteisiin ja jätehuolto-ohjelmiin."@fi7
"L’Union européenne produit plus de 40 000 m3 de déchets radioactifs chaque année, 80 % environ sont constitués de déchets radioactifs de faible activité à vie courte, environ 5 % de déchets de faible activité à vie longue. Il est important que l’Union mette en œuvre la directive relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La Roumanie fait partie des États membres favorables à la possibilité d’exporter les déchets radioactifs vers des pays tiers. Le combustible usé issu des réacteurs de recherche en Roumanie doit être rapatrié vers son pays d’origine, la Russie ou les États-Unis, ou exporté vers des pays tiers dans certains cas spéciaux. C’est la raison pour laquelle je ne peux soutenir l’interdiction des exportations proposée dans ce rapport. Étant donné que le nucléaire continuera de faire partie du bouquet énergétique des États membres à l’avenir, il est important que ce rapport soit adopté lors de la session plénière de ce Parlement. Les combustibles usés devraient être transférés dans des bassins ou dans des stockages secs au plus vite et les déchets radioactifs les plus anciens devraient être traités en priorité. Par ailleurs, il est important que les citoyens aient confiance dans les principes régissant la sûreté des dépôts et dans les programmes de gestion des déchets."@fr8
"Az Európai Unió több mint 40 000 köbméter radioaktív hulladékot termel évente, amelynek 80%-a rövid élettartamú és alacsony sugárzású radioaktív hulladék, és körülbelül 5%-a hosszú felezési idejű, alacsony sugárzású radioaktív hulladék. Fontos, hogy az Unió végrehajtsa a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló irányelvet. Románia azon tagállamok között van, amelyek támogatják a radioaktív hulladék harmadik országokba való kivitelének lehetőségét. A romániai kutatóreaktorok kiégett fűtőelemeit vagy a származási országba, azaz Oroszországba vagy az Egyesült Államokba kell visszaszállítani, vagy – különleges esetekben – harmadik országokba kell kivinni. Emiatt nem tudom támogatni a jelentésben szereplő kiviteli tilalomra irányuló javaslatot. Mivel az atomenergia a tagállamok energiaszerkezetének része marad a jövőben, fontos, hogy a jelentést sikeresen fogadják el a Parlament plenáris ülésén. A kimerült fűtőelemeket a lehető leghamarabb ki kell venni a medencékből és száraz tárolókban kell elhelyezni, és a legidősebb radioaktív hulladék számára kell a legnagyobb elsőbbséget biztosítani. Fontos emellett, hogy a polgárok bizalommal legyenek a tárolók biztonságát szabályozó elvek és a hulladékkezelési programok iránt."@hu11
"Complessivamente, ogni anno nell’Unione europea vengono prodotti circa 40 000 m di residui radioattivi, di cui circa l’80 per cento è costituito da residui ad attività bassa a vita breve e circa il 5 per cento da residui ad attività bassa a vita lunga. È importante che l’Unione attui una direttiva sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. La Romania è tra gli Stati membri a favore della possibilità di esportare residui radioattivi verso paesi terzi. Il combustibile esaurito proveniente dai reattori di ricerca in Romania deve essere rimpatriato nel paese di origine (Russia o Stati Uniti) o, in casi particolari, esportato verso paesi terzi. Per questo motivo non posso sostenere il divieto di esportazione proposto nella relazione. L’energia nucleare continuerà in futuro a far parte del mix energetico degli Stati membri ed è per questo fondamentale che la relazione venga approvata nella sessione plenaria del Parlamento. Bisogna spostare quanto prima i combustibili esauriti dalle piscine allo stoccaggio a secco, dando la massima priorità ai residui radioattivi più vecchi. È cruciale inoltre che i cittadini nutrano fiducia nei principi che disciplinano la sicurezza dei depositi e nei programmi di gestione dei rifiuti."@it12
"Kasmet Europos Sąjungoje pagaminama daugiau kaip 40 000 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų, 80 proc. yra trumpaamžės labai mažo, o maždaug 5 proc. – ilgaamžės labai mažo radioaktyvumo atliekos. Svarbu, kad Europos Sąjungoje būtų įgyvendinta Direktyva dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugaus tvarkymo. Rumunija yra viena tų valstybių narių, kurios pritaria galimybei radioaktyviąsias atliekas eksportuoti į trečiąsias šalis. Panaudotas kuras iš Rumunijos mokslinių tyrimų reaktorių turi būti arba grąžintas į kilmės šalį – Rusiją arba Jungtines Valstijas, arba ypatingais atvejais eksportuotas į trečiąsias šalis. Dėl šios priežasties negaliu pritarti eksporto draudimui, kaip siūloma šiame pranešime. Ir ateityje branduolinė energetika tebebus viena iš valstybių narių energijos rūšių derinio dalių, todėl svarbu, kad šis pranešimas būtų sėkmingai priimtas šio Parlamento plenarinėje sesijoje. Panaudotas kuras kuo greičiau turėtų būti perkeltas iš panaudoto kuro baseinų į sausas saugyklas, o didžiausias prioritetas turėtų būti skiriamas seniausioms radioaktyviosioms atliekoms. Be to, svarbu, kad piliečiai pasitikėtų atliekų valdymo programomis ir principais, reglamentuojančiais saugyklų saugą."@lt14
"Eiropas Savienība rada vairāk nekā 40 000 m radioaktīvo atkritumu gadā, 80 % ir ātra pussabrukšanas perioda zema līmeņa radioaktīvie atkritumi un aptuveni 5 % ir ilga pussabrukšanas perioda zema līmeņa radioaktīvie atkritumi. Ir svarīgi, ka Eiropas Savienībā tiks īstenota Direktīva par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Rumānija ir to dalībvalstu vidū, kuras iestājas par iespēju eksportēt radioaktīvos atkritumus uz trešām valstīm. Lietotā kodoldegviela no pētniecības reaktoriem Rumānijā ir vai no jāsūta atpakaļ uz izcelsmes valsti Krieviju vai Amerikas Savienotajām Valstīm, vai īpašos gadījumos jāeksportē uz trešām valstīm. Šā iemesla dēļ es nevaru atbalstīt priekšlikumu par eksporta aizliegumu šajā ziņojumā. Tā kā kodolenerģija arī turpmāk būs iekļauta dalībvalstu energoresursu avotu sadalījumā, ir svarīgi, lai šāds ziņojums tiktu veiksmīgi pieņemts Parlamenta plenārsēdē. Lietotā kodoldegviela jāpārvieto no rezervuāriem uz sausu glabāšanu pēc iespējas ātri, un augsta prioritāte jāpiešķir senākajiem radioaktīvajiem atkritumiem. Turklāt ir svarīgi, lai iedzīvotāji uzticētos principiem, kas regulē glabātuvju drošību, kā arī atkritumu apsaimniekošanas programmām."@lv13
"The European Union produces more that 40 000 m3 of radioactive waste each year, 80% is short-lived low-level radioactive waste and about 5% is long-lived low-level radioactive waste. It is important that the Union will implement a Directive on the management of spent fuel and radioactive waste. Romania is among those Member States which are in favour of having the possibility to export radioactive waste to third countries. Spent fuel from research reactors in Romania needs to be either repatriated to the country of origin, Russia or the United States or exported to third countries in special cases. For this reason I cannot support the export ban proposal in this report. As nuclear energy will remain part of the Member States’ energy mix in the future it is important that such a report is adopted successfully in the plenary session of this Parliament. Spent fuels should be moved out of pools and into dry storage as soon as possible and high priority should be placed on the oldest radioactive wastes. Furthermore, it is important that citizens have confidence in the principles governing the safety of repositories and in waste management programmes."@mt15
"De Europese Unie produceert meer dan 40 000 m radioactief afval per jaar. 80 procent daarvan is kortlevend laagactief radioactief afval en ongeveer 5 procent is langlevend laagactief radioactief afval. Het is belangrijk dat de Unie een richtlijn ten uitvoer legt inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Roemenië is een van de lidstaten die graag de mogelijkheid hebben radioactief afval naar derde landen te exporteren. Verbruikte splijtstof afkomstig van onderzoeksreactoren in Roemenië moet ofwel worden gerepatrieerd naar het land van oorsprong, Rusland of de Verenigde Staten, ofwel in bijzondere gevallen worden geëxporteerd naar derde landen. Om deze reden kan ik het voorstel voor een exportverbod in dit verslag niet steunen. Aangezien kernenergie in de toekomst onderdeel blijft van de energiemix van de lidstaten, is het van belang dat een dergelijk verslag wordt aangenomen in de plenaire vergadering van dit Parlement. Verbruikte splijtstof moet zo snel mogelijk uit bassins worden gehaald en droog worden opgeslagen en er moet hoge prioriteit worden gegeven aan het oudste radioactieve afval. Verder is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in de beginselen die de veiligheid van opslagplaatsen regelen en in de programma’s voor afvalbeheer."@nl3
"Unia Europejska wytwarza ponad 40 tysięcy m odpadów promieniotwórczych rocznie, z czego 80 % stanowią krótkożyciowe niskoaktywne odpady promieniotwórcze a około 5 % długożyciowe niskoaktywne odpady promieniotwórcze. Ważne jest, że Unia wdroży dyrektywę w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Rumunia należy do tych państw członkowskich, które opowiadają się za zachowaniem możliwości eksportu odpadów promieniotwórczych do państw trzecich. Wypalone paliwo z reaktorów badawczych w Rumunii należy albo zwrócić do kraju pochodzenia, Rosji lub Stanów Zjednoczonych, albo – w szczególnych przypadkach – eksportować do państw trzecich. Z tego powodu nie mogę poprzeć propozycji zakazu eksportu w przedmiotowym sprawozdaniu. Skoro energia jądrowa pozostanie w przyszłości częścią koszyka energetycznego państw członkowskich, ważne jest, by takie sprawozdanie zostało przyjęte na sesji plenarnej tego Parlamentu. Zużyte paliwo należy jak najszybciej przenieść z basenów na suche składowiska, a najwyższy priorytet należy przyznać najstarszym odpadom promieniotwórczym. Ponadto ważne jest, żeby obywatele mieli zaufanie do zasad rządzących bezpieczeństwem składowisk, a także do programów gospodarowania odpadami."@pl16
"São produzidos anualmente cerca de 40 000 m³ de resíduos radioactivos na União Europeia, dos quais 80% correspondem a resíduos radioactivos de vida curta e cerca de 5% a resíduos radioactivos de longa vida, ambos de baixa radioactividade. É importante que a União implemente uma directiva relativa à gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos. A Roménia está entre os Estados­Membros favoráveis à possibilidade de exportação dos resíduos radioactivos para países terceiros. É preciso que o combustível irradiado de reactores de investigação na Roménia seja repatriado para o país de origem, a Rússia ou os Estados Unidos, ou, em casos especiais, exportado para países terceiros. Por esta razão, não estou em posição de poder apoiar a proposta de proibição da exportação contida no relatório. Uma vez que a energia nuclear continuará, de futuro, a fazer parte do cabaz energético dos Estados­Membros, é importante que esse relatório seja aprovado com êxito em sessão plenária aqui no Parlamento. O combustível irradiado deve ser transportado das piscinas para o armazenamento seco tão rapidamente quanto possível, devendo se atribuída elevada prioridade aos resíduos radioactivos mais antigos. Além disso, é importante que os cidadãos tenham confiança nos princípios que regem a segurança dos depósitos e nos programas de gestão de resíduos."@pt17
"Uniunea Europeană produce peste 40 000 m3 de deșeuri radioactive în fiecare an, 80 % sunt deșeuri radioactive cu un nivel foarte slab de activitate pe termen scurt și aproximativ 5 % sunt deșeuri radioactive cu un nivel foarte slab de activitate pe termen lung. Este important ca Uniunea să pună în aplicare o directivă privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. România se numără printre acele state membre care susțin posibilitatea de a exporta deșeuri radioactive către țări terțe. Combustibilul uzat de la reactoarele de cercetare din România trebuie fie repatriat în țara de origine, Rusia sau Statele Unite, fie exportat în țări terțe, în cazuri speciale. Din acest motiv, nu pot susține propunerea interdicției de export din acest raport. Deoarece energia nucleară va rămâne o parte din mixul energetic al statelor membre, în viitor, este important ca un astfel de raport să fie adoptat cu succes în sesiunea plenară a acestui Parlament. Combustibilii uzați ar trebui evacuați din rezervoare în depozite uscate, cât mai repede posibil, iar celor mai vechi deșeuri radioactive ar trebui să li se acorde o prioritate sporită. În plus, este important ca oamenii să aibă încredere în principiile care guvernează securitatea depozitelor și în programele de gestionare a deșeurilor."@ro18
"Európska únia produkuje každý rok viac ako 40 000 m³ rádioaktívneho odpadu, z ktorého približne 80 % tvorí nízko rádioaktívny odpad s krátkym polčasom rozpadu a asi 5 % nízko rádioaktívny odpad s dlhým polčasom rozpadu. Je dôležité, aby Únia vykonala smernicu o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Rumunsko patrí do skupiny členských štátov, ktoré sú za možnosť vyvážať rádioaktívny odpad do tretích krajín. Vyhorené palivo z výskumných reaktorov v Rumunsku sa musí buď vrátiť do krajiny pôvodu, Ruska alebo Spojených štátov, alebo sa vo výnimočných prípadoch musí vyviezť do tretích krajín. Z tohto dôvodu nemôžem podporiť návrh zákazu vývozu v tejto správe. Keďže jadrová energia zostane v budúcnosti súčasťou zdrojov energie členských štátov, je dôležité, aby sa na plenárnej schôdzi tohto Parlamentu takáto správa úspešne prijala. Vyhorené palivo by sa malo čo najskôr presunúť z nádrží do suchých skladovacích zariadení a najstarší rádioaktívny odpad by mal dostať vysokú prioritu. Ďalej je veľmi dôležité, aby mali občania dôveru v zásady, ktorými sa riadi bezpečnosť úložísk, a v programy nakladania s odpadom."@sk19
"V Evropski uniji se vsako leto proizvede 40 tisoč m³ radioaktivnih odpadkov, od tega je okoli 80 % kratkoživih in 5 % dolgoživih nizkoradioaktivnih odpadkov. Pomembno je, da bo Unija izvajala direktivo o ravnanju z izrabljenimi gorivi in radioaktivnimi odpadki. Romunija je med tistimi državami, ki zagovarjajo možnost izvažanja radioaktivnih odpadkov v tretje države. Izrabljeno gorivo iz raziskovalnih reaktorjev v Romuniji je treba vrniti v državo izvora, Rusijo ali Združene države, ali pa v posebnih primerih izvoziti v tretje države. Zaradi tega ne morem podpreti predloga o prepovedi izvoza. Glede na to, da bo jedrska energija v prihodnosti ostala del jedrske mešanice držav članic, je pomembno, da se takšno sporočilo uspešno sprejme na plenarnem zasedanju tega parlamenta. Izrabljeno gorivo bi bilo treba čim prej prestaviti iz bazenov v suha skladišča, visoko prednost pa bi morali dobiti najstarejši radioaktivni odpadki. Poleg tega je pomembno, da državljani zaupajo načelom, ki urejajo varnost skladišč, in programom za ravnanje z odpadki."@sl20
"EU producerar mer än 40 000 m radioaktivt avfall varje år, varav 80 procent utgörs av kortlivat lågaktivt radioaktivt avfall och ca 5 procent av långlivat lågaktivt radioaktivt avfall. Det är viktigt att EU genomför direktivet om hantering av använt bränsle och radioaktivt avfall. Rumänien är en av de medlemsstater som ställer sig positiv till möjligheten att kunna exportera radioaktivt avfall till tredjeländer. Använt bränsle från forskningsreaktorer i Rumänien måste antingen skickas tillbaka till ursprungslandet (dvs. Ryssland eller USA) eller i vissa särskilda fall exporteras till ett tredjeland. Av denna anledning kan jag inte stödja det exportförbud som föreslås i betänkandet. Eftersom kärnkraften även fortsättningsvis kommer att utgöra en del av medlemsstaternas energimix i framtiden är det viktigt att ett betänkande av detta slag antas av parlamentets plenarförsamling. Använt bränsle bör snarast möjligt överflyttas från förvaringsbassänger till torrlagringsanläggningar, och högsta prioritet bör ges åt det äldsta radioaktiva avfallet. Det är även viktigt att medborgarna har förtroende för de principer som ska vara vägledande för säkerheten vid lagringsanläggningar och för program för avfallshantering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"3"5,16,13,21
"Ioan Enciu (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph