Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-274-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-274-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Die Wortmeldungen zeigen, wie das Parlament und die Abgeordneten die Vorschläge im Detail gelesen, bearbeitet und bewertet haben. Ich sehe keinen Gegensatz. Ich will zusagen, dass wir Ihre Anregungen im Verfahren weiter aufgreifen werden. Einen Punkt, den der Abgeordnete Swoboda erwähnt hat – das Thema grenzüberschreitende gleiche Rechte für Bürgerbeteiligung –, halten wir für wesentlich. Denn wir haben die Situation, dass für Endlagerstandorte wie auch Kernkraftwerke oftmals aus geologischen oder aus anderen Gründen grenznahe Bereiche geeignet sind, sodass eine unteilbare, gleiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und Transparenz und die entsprechenden Rechte europäisch notwendig sind. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir bitten um Ihre Unterstützung morgen bei der Abstimmung hier im Parlament."@de9
lpv:translated text
". Paní předsedající, projevy ukázaly, že poslanci Evropského parlamentu si přečetli, zpracovali a zhodnotili veškeré podrobnosti předložených návrhů. Nedomnívám se, že by zde existoval rozpor. Souhlasím s tím, abychom vaše připomínky zahrnuli do postupu. Jednu věc, kterou zmínil pan Swoboda, otázku stejných přeshraničních práv na účast veřejnosti, pokládáme za významnou. Často je tomu tak, že se konečná úložiště a jaderné elektrárny ze zeměpisných či jiných důvodů nachází v oblastech blízko státních hranic, což znamená, že nedělitelná, rovnoprávná účast občanů, transparentnost a odpovídající práva vyžadují evropskou perspektivu. Velice vám děkuji za spolupráci. Doufám, že při zítřejším hlasování zde v Parlamentu získáme vaši podporu."@cs1
". Fru formand! Talerne har vist, at medlemmerne af Parlamentet har læst, fordøjet og evalueret alle detaljerne i forslaget. Jeg tror ikke, at der er en konflikt. Jeg er enig i, at vi skal medtage Deres forslag i proceduren. Vi mener, at et punkt, som hr. Swoboda nævnte, nemlig samme grænseoverskridende rettigheder for offentlig deltagelse, er vigtigt. Det er ofte sådan, at slutdeponeringsanlæg og atomkraftværker ligger i områder tæt ved nationale grænser af geologiske eller andre grunde, og det betyder, at det er nødvendigt at borgernes udelelige og lige deltagelse, gennemsigtighed og de relevante rettigheder får en europæisk dimension. Mange tak for Deres samarbejde. Jeg håber, vi får Deres støtte i morgen i Parlamentet."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, οι ομιλίες κατέδειξαν ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διάβασαν, εξέτασαν και αξιολόγησαν όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις σας στη διαδικασία. Θεωρούμε σημαντικό ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Swoboda, το θέμα των ίσων διασυνοριακών δικαιωμάτων για τη συμμετοχή του κοινού. Συχνά συμβαίνει η τελική αποθήκευση και οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας να βρίσκονται σε περιοχές κοντά στα εθνικά σύνορα για γεωλογικούς και άλλους λόγους, πράγμα που σημαίνει ότι, από ευρωπαϊκή σκοπιά, είναι απαραίτητη η ισότιμη συμμετοχή του κοινού, η διαφάνεια και τα ανάλογα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνεργασία σας. Ελπίζω ότι θα έχουμε αύριο την υποστήριξή σας στην ψηφοφορία του Κοινοβουλίου."@el10
". Madam President, the speeches show that the Members of the European Parliament have read, digested and evaluated all the details of the proposals. I do not think that there is a conflict. I agree that we should include your suggestions in the procedure. We believe that one point which Mr Swoboda mentioned, the subject of equal cross-border rights for public participation, is important. It is often the case that final storage sites and nuclear power stations are situated in areas close to national borders for geological or other reasons, which means that the indivisible, equal participation of citizens, transparency and the appropriate rights are all needed from a European perspective. Thank you very much for your cooperation. I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament."@en4
". Señora Presidenta, las intervenciones demuestran que los diputados al Parlamento Europeo han leído, asimilado y evaluado todos los detalles de las propuestas. No me parece que haya ningún conflicto. Estoy de acuerdo en que deberíamos incluir sus sugerencias en el procedimiento. Hay un punto importante que ha mencionado el señor Swoboda que me parece importante, el tema de la igualdad de derechos transfronterizos para la participación del público. Ocurre a menudo que las centrales nucleares y los lugares de almacenamiento definitivo están situados en zonas próximas a las fronteras nacionales por motives geológicos o de otro tipo, y eso significa que la participación equitativa de los ciudadanos, la transparencia y los derechos pertinentes son todos ellos requisitos necesarios desde una perspectiva europea. Muchas gracias por su cooperación y espero que mañana contemos con su apoyo en la votación que se celebrará aquí en el Parlamento."@es21
". Austatud juhataja! Sõnavõtud näitavad, et Euroopa Parlament on kõik ettepaneku üksikasjad läbi lugenud, need läbi mõelnud ja oma hinnangu andnud. Ma ei näe, et seal oleks konflikt. Nõustun, et peaksime menetluses teie soovitusi arvestama. Meie arust on oluline Hannes Swoboda mõte võrdsete ülepiiriliste avaliku osalemise õiguste kohta. Sageli on ladustamiskohad ja tuumaelektrijaamad geoloogilistel ja muudel põhjustel riigipiiride lähedal. See tähendab, et kodanike jagamatu ja võrdne osalus, läbipaistvus ning asjaomased õigused on kõik Euroopa seisukohast vajalikud. Suur tänu koostöö eest! Loodan, et toetate meid homme siin parlamendis hääletusel."@et5
"Arvoisa puhemies, puheet osoittavat, että Euroopan parlamentti on lukenut, sisäistänyt ja arvioinut esitysten kaikki yksityiskohdat. Mielestäni tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän olisi lisättävä ehdotuksenne menettelyyn. Pidämme tärkeänä yhtä asiaa, jonka jäsen Swoboda mainitsi, eli yhtäläiset rajat ylittävät oikeudet kansalaisten osallisuudelle. Usein on niin, että loppusijoituspaikat ja ydinvoimalat sijaitsevat lähellä maiden rajoja sijaitsevilla alueilla geologisista tai muista syistä, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaisten erottamaton ja yhdenvertainen osallistuminen, avoimuus ja asianmukaiset oikeudet ovat kaikki seikkoja, joita Euroopan näkökulmasta tarvitaan. Paljon kiitoksia yhteistyöstänne. Toivon, että saamme tukenne huomenna parlamentin äänestyksessä."@fi7
". Madame la Présidente, les interventions montrent que les députés européens ont lu, digéré et évalué tous les détails des propositions. Je ne crois pas qu’il y ait de désaccord. Je suis d’accord pour que nous incluions vos suggestions dans la procédure. Nous estimons qu’un point, évoqué par M. Swoboda est important, à savoir l’égalité de droits transfrontalière en matière de participation du public. Les sites de stockage définitif et les centrales nucléaires sont fréquemment situés dans des zones proches des frontières nationales pour des motifs géologiques ou autres, ce qui signifie que la participation égale et indivisible des citoyens, la transparence et les droits appropriés sont nécessaires au niveau européen. Je vous remercie beaucoup pour votre coopération. J’espère que nous bénéficierons de votre soutien demain lors du vote ici au Parlement."@fr8
"Elnök asszony! A felszólalások azt mutatják, hogy az Európai Parlament képviselői a javaslat minden részletét elolvasták, feldolgozták és értékelték. Nem gondolom, hogy véleménykülönbség alakult volna ki. Egyetértek azzal, hogy az ön javaslatait bele kell foglalnunk az eljárásba. Úgy véljük, hogy a Swoboda úr által említett egyik szempont – azaz a nyilvánosság részvételével kapcsolatos határokon átnyúló, egyenlő jogok kérdése – nagyon fontos. Gyakran előfordul, hogy a végleges tárolók és az atomerőművek geológiai vagy más okokból a nemzeti határok közelében fekvő területeken helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy európai szemszögből nézve a polgárok oszthatatlan és egyenlő mértékben való részvételére, átláthatóságra és megfelelő jogokra van szükség. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést! Remélem, támogatni fognak a holnapi parlamenti szavazáskor."@hu11
". Signora Presidente, dagli interventi emerge che i membri del Parlamento europeo hanno letto, analizzato e valutato tutti i dettagli delle proposte. Non credo che vi sia un conflitto, ma concordo sul fatto che i vostri suggerimenti debbano essere inseriti nella procedura. Consideriamo importante un punto menzionato dall’onorevole Swoboda, ovvero il tema dei pari diritti transfrontalieri di partecipazione pubblica. Spesso i siti di stoccaggio definitivo e le centrali nucleari si trovano in zone vicine ai confini nazionali, per ragioni geologiche o di altro genere: in una prospettiva europea questo significa che sono necessari l’indivisibile e pari partecipazione dei cittadini, la trasparenza e diritti appropriati. Vi ringrazio molto per la collaborazione. Spero che domani ci offrirete il vostro sostegno nella votazione qui in Parlamento."@it12
". Ponia pirmininke, kalbos rodo, kad Europos Parlamento nariai perskaitė, suprato ir įvertino visus pasiūlymų aspektus. Nemanau, kad susidarė konfliktinė situacija. Sutinku, kad turėtume įtraukti jūsų pasiūlymus į procedūrą. Manome, kad vienas aspektas, apie kurį užsiminė H. Swoboda, t. y. vienodų tarptautinių visuomenės dalyvavimo teisių tema, yra svarbus. Dažnai atsitinka taip, kad dėl geologinių arba kitokių priežasčių galutinės saugojimo vietos ir branduolinės elektrinės yra netoli nacionalinių sienų, o tai reiškia, kad europiniu lygiu reikalingas neatskiriamas, vienodas piliečių dalyvavimas, skaidrumas ir tinkamos teisės. Dėkoju jums labai už jūsų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad sulauksime jūsų paramos rytoj balsuojant čia, Parlamente."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Runas liecina, ka Eiropas Parlamenta deputāti ir lasījuši, analizējuši un novērtējuši visas priekšlikumu detaļas. Neuzskatu, ka šeit ir pretruna. Es piekrītu, ka mums procedūrā jāiekļauj jūsu ierosinājumi. Mēs uzskatām, ka punkts, ko minēja kungs, jautājums par vienlīdzīgām pārrobežu tiesībām sabiedriskai līdzdalībai, ir svarīgs. Bieži notiek, ka galīgās noglabāšanas vietas un kodolspēkstacijas tiek izvietotas teritorijās netālu no valsts robežām ģeoloģisku un citu apsvērumu dēļ, kas nozīmē, ka visam — iedzīvotāju nedalāmai, vienlīdzīgai līdzdalībai, pārredzamībai un pienācīgām tiesībām — ir jātuvojas no Eiropas perspektīvas. Liels paldies jums par sadarbību! Es ceru, ka rītdien mums būs jūsu atbalsts šeit, Parlamenta balsojumā."@lv13
"Frau Präsidentin! Die Wortmeldungen zeigen, wie das Parlament und die Abgeordneten die Vorschläge im Detail gelesen, bearbeitet und bewertet haben. Ich sehe keinen Gegensatz. Ich will zusagen, dass wir Ihre Anregungen im Verfahren weiter aufgreifen werden. Einen Punkt, den der Abgeordnete Swoboda erwähnt hat – das Thema grenzüberschreitende gleiche Rechte für Bürgerbeteiligung –, halten wir für wesentlich. Denn wir haben die Situation, dass für Endlagerstandorte wie auch Kernkraftwerke oftmals aus geologischen oder aus anderen Gründen grenznahe Bereiche geeignet sind, sodass eine unteilbare, gleiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und Transparenz und die entsprechenden Rechte europäisch notwendig sind. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir bitten um Ihre Unterstützung morgen bei der Abstimmung hier im Parlament."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, uit de toespraken blijkt dat de leden van het Europees Parlement alle details van de voorstellen gelezen, verwerkt en beoordeeld hebben. Ik denk dat we op één lijn zitten. Ik beloof u dat wij tijdens de procedure nader op uw suggesties zullen ingaan. Ik kom nog even terug op een voor ons belangrijk punt, dat de heer Swoboda noemde: gelijke grensoverschrijdende rechten wat inspraak van het publiek betreft. Het is inderdaad zo dat definitieve opslagplaatsen en kerncentrales om geologische of andere redenen vaak in de buurt van nationale grenzen zijn gevestigd, hetgeen betekent dat een ondeelbaar en gelijk recht op inspraak voor de burgers, transparantie en de bijbehorende rechten alle noodzakelijk zijn vanuit een Europees perspectief. Hartelijk dank voor uw medewerking. Ik hoop dat wij morgen tijdens de stemming hier in het Parlement op uw steun kunnen rekenen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Wystąpienia wskazują, że panie i panowie posłowie do Parlamentu Europejskiego szczegółowo przeczytali, przeanalizowali i ocenili wniosek. Nie sądzę, by był tu jakiś konflikt. Zgadzam się, że powinniśmy włączyć Państwa sugestie do procedury. Uważamy, że ważny jest jeden punkt, który wspomniał pan poseł Swoboda, zagadnienie równych praw w odniesieniu do transgranicznego udziału społeczeństwa. Częste są przypadki, kiedy miejsca ostatecznego składowania i elektrownie jądrowe usytuowane są na obszarach w pobliżu granic krajowych, ze względów geologicznych lub innych, co oznacza, że z perspektywy unijnej istnieje potrzeba niepodzielnego, równorzędnego udziału obywateli, przejrzystości i stosownych praw obywateli. Dziękuję Państwu bardzo za współpracę. Mam nadzieję, że uzyskamy Państwa poparcie jutro w głosowaniu tu, w Parlamencie."@pl16
". Senhora Presidente, as intervenções mostram que os senhores deputados ao Parlamento Europeu leram, digeriram e avaliaram todos os pormenores das propostas. Penso que não existe qualquer conflito. Concordo que deveremos incluir as vossas sugestões neste processo. Consideramos importante um aspecto referido pelo senhor deputado Hannes Swoboda, a saber: a questão da igualdade de direitos de participação do público a nível transfronteiriço. É frequente que os locais de armazenamento final e as centrais nucleares fiquem situados em áreas próximas de fronteiras nacionais, por razões geológicas ou outras, o que significa que a participação indivisível e igual dos cidadãos, a transparência e a salvaguarda dos direitos são, todos eles, elementos necessários de uma perspectiva europeia. Muito obrigado pela vossa cooperação. Espero que amanhã mereçamos o vosso apoio aquando da votação aqui no Parlamento."@pt17
". Dnă președintă, discursurile demonstrează că deputații din Parlamentul European au citit, au înțeles și au evaluat toate detaliile propunerilor. Nu cred că există un conflict. Sunt de acord că ar trebui să includem sugestiile dvs. în procedură. Credem că este important aspectul pe care l-a menționat dl Swoboda, și anume subiectul unor drepturi transfrontaliere egale pentru participarea publicului. Se întâmplă adesea ca amplasamentele de depozitare finală și centralele nucleare să se situeze în apropierea frontierelor naționale din motive geologice sau de altă natură, ceea ce înseamnă că participarea indivizibilă și egală a cetățenilor, transparența și drepturile corespunzătoare sunt necesare dintr-o perspectivă europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Sper că vom avea susținerea dvs. la sesiunea de vot de mâine, de aici, din Parlament."@ro18
"Vystúpenia dokazujú, že poslanci Európskeho parlamentu čítali, pochopili a posúdili všetky podrobnosti návrhov. Nemyslím si, že tam je nejaký rozpor. Súhlasím s tým, že by sme mali do postupu zahrnúť vaše návrhy. Myslíme si, že dôležitý je jeden bod, ktorý spomenul pán Swoboda, a to otázka rovnakých cezhraničných práv na účasť verejnosti. Často je to tak, že miesta konečného skladovania a jadrové elektrárne sú z geologických a iných dôvodov umiestnené v oblastiach blízko štátnych hraníc, čo znamená, že nedeliteľná, rovnaká účasť občanov, transparentnosť a náležité práva sú z európskeho pohľadu všetky potrebné. Ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Dúfam, že tu v Parlamente budeme mať zajtra pri hlasovaní vašu podporu."@sk19
"Gospa predsednica, govori kažejo, da so poslanci Evropskega parlamenta prebrali, predelali in ocenili vse podrobnosti predlogov. Ne mislim, da obstaja navzkrižje. Strinjam se, da bi morali vaše predloge vključiti v postopek. Verjamemo, da je pomembna ena točka, ki jo je omenil gospod Swoboda, in sicer tema enakih čezmejnih pravic za sodelovanje javnosti. Pogosto je tako, da so lokacije končnega skladiščenja in jedrskih elektrarn na območjih, ki so blizu nacionalnih meja zaradi geoloških ali drugih razlogov, kar pomeni, da so iz evropske perspektive potrebni neločljivo in enakopravno sodelovanje državljanov, preglednost in ustrezne pravice. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Upam, da bomo imeli jutri pri glasovanju tu v Parlamentu vašo podporo."@sl20
". Fru talman! De inlägg som gjorts visar att ledamöterna i Europaparlamentet har läst, tänkt igenom och analyserat förslaget i detalj. Jag ser inga konflikter. Jag håller med om att vi bör ta med era förslag i förfarandet. Vi anser att en punkt som Hannes Swoboda tog upp är viktig, dvs. att medborgarnas rätt till delaktighet ska vara gränsöverskridande. Det händer ofta att slutförvaringsplatser och kärnkraftverk av geologiska eller andra skäl förläggs till områden nära gränsen till en annan nation. Ett europeiskt synsätt kräver därför ett oinskränkt medborgardeltagande för alla samt öppenhet och adekvata rättigheter. Tack för er medverkan! Jag hoppas att vi kan räkna med ert stöd vid omröstningen här i parlamentet i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph